"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

"Που εκκλησιάζονταν όσοι έκαναν Αποτείχιση;" - Απαντήσεις από την Εκκλησιαστική Ιστορία και ΓραμματείαΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αποτείχιση, με απλά λόγια, ονομάζουμε την διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας με τον Επίσκοπο που κηρύσσει αίρεση. Σε Αποτείχιση προέβαιναν πάντοτε οι Ορθόδοξοι σε περίοδο αιρέσεως. Στην εποχή μας, με την μεγάλη αίρεση του Οικουμενισμού, του οποίου φορείς είναι σχεδόν όλοι οι Επίσκοποι των επισήμων Εκκλησιών, η Αποτείχιση είναι επιβεβλημένη, αλλά είναι εύλογο να προκύπτει, σε αυτούς που προβαίνουν σε αυτήν, ένα σοβαρό ερώτημα: "Που θα εκκλησιαζόμαστε πλέον;". Σε αυτό το ερώτημα απαντά η Εκκλησιαστική Ιστορία και Γραμματεία, οι οποίες διασώζουν τα έργα και την διδασκαλία των Ορθοδόξων Πατέρων μας. Ας τα δούμε.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Οι Ορθόδοξοι της Αντιοχείας επί Ευζωΐου
Το 360 επίσημος Επίσκοπος Αντιοχείας, στη θέση του εξορισθέντος Αγίου Μελετίου, τοποθετήθηκε ο Ευζώιος. Ο Ευζώιος ήταν αρειανόφρονας γι' αυτό και οι Ορθόδοξοι  "διαχωρισθέντες ἀπὸ τοὺς κακοδόξους, συνηθροίζοντο εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν κειμένην ἐν τῇ καλουμένη Παλαιᾷ" (Μελετίου Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμος α΄, Βιέννη, 1783, σελ. 349). Χωρίσθηκαν δηλαδή όχι μόνο από τον Ευζώιο, αλλά και από τους συν αυτώ και εκκλησιαζόντουσαν στην παλιά πόλη της Αντιόχειας, σε έναν ναό που είχαν κτίσει οι Απόστολοι. Όπως γράφει ο ιστορικός: "χωρισθέντες ἀπὸ τὴν Ἀρειανικὴν συμμορίαν, τὰς θείας ἐτέλουν λειτουργίας ἐν τῇ καλουμένῃ Παλαιᾷ" (στο ίδιο, σελ. 379).

Οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινουπόλεως από το 350 έως το 379
Το 350 επίσημος Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, στη θέση του εξορισθέντος Αγίου Παύλου, τοποθετήθηκε ο Μακεδόνιος, ο οποίος ήταν Πνευματομάχος. Μετά τον Μακεδόνιο εκλέχθηκε ο από Αντιοχείας αρειανόφρονας Ευδόξιος. Με τον θάνατο του Ευδοξίου εκλέγεται ο επίσης αρειανόφρονας Δημόφιλος. Όμως ο εξόριστος Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας, ο οποίος κρυβόταν σε κάποιο σπίτι των λιγοστών Ορθοδόξων της Πόλεως χειροτονεί για αυτούς (πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια!) Ορθόδοξο Επίσκοπο τον Ευάγριο. Μόλις το μαθαίνει ο αρειανόφρονας αυτοκράτορας Ουάλης, εξορίζει τον Ευάγριο και δημεύει τους λιγοστούς ναούς των Ορθοδόξων, παραχωρώντας τους στον Δημόφιλο, τον οποίο και αναγνωρίζει ως επίσημο Επίσκοπο της Κωνσταντινουπόλεως. Μόλις ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φθάνει στην Πόλη το 379 (είχε αποσταλεί από την Ορθόδοξη Σύνοδο της Αντιοχείας του 378 ως Επίσκοπος Σασίμων για να οργανώσει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως) συναντά ένα θλιβερό θέαμα. Οι εναπομείναντες Ορθόδοξοι ήταν ελάχιστοι και ασύντακτοι, εκκλησιάζονταν δε σε βουνά και σπηλιές ή και καθόλου. Ας δούμε την περιγραφή του Αγίου: "Τοῦτο τὸ ποίμνιον ἦν, ὅτε μικρόν τε καὶ ἀτελὲς ἦν, ὅσον ἐπὶ τοῖς ὁρωμένοις, καὶ οὐδὲ ποίμνιον, ἀλλὰ ποίμνης τι μικρὸν ἴχνος, ἢ λείψανον, ἀσύντακτον, καὶ ἀνεπίσκοπον, καὶ ἀόριστον, μήτε νομὴν ἐλευθέραν ἔχον, μήτε μάνδρᾳ περιεχόμενον, πλανώμενον ἐν ὄρεσι, καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς, ἄλλο ἀλλαχοῦ διεσπαρμένον τε καὶ διεῤῥιμμένον, ὡς ἕκαστον ἔτυχε σκεπόμενον, ἢ νεμόμενον, καὶ διακλέπτον ἀγαπητικῶς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν" (P. G. 36, 460). Μόλις φθάνει ο Άγιος Γρηγόριος τότε οι Ορθόδοξοι με την καθοδήγηση του Αγίου ανασυντάσσονται και αποκτούν δικό τους ναό (ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων γράφει πως μετέτρεψαν ένα σπίτι σε ναό!), τον οποίο ο Άγιος ονόμασε "Ἀναστασίαν ὅπως συμβολικῶς τὸ ὄνομα σημαίνῃ τὴν ἐν τούτῳ ἀνάστασιν καὶ ἀναζωογόνησιν τῆς τέως νεκρᾶς ὀρθοδοξίας ἐν Κωνσταντινουπόλει" (Βασιλείου Σμύρνης, Περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Αθήνα, 1903, σελ. 111-112).

Οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινουπόλεως επί Νεστορίου
Μόλις διαπιστώθηκε πως ο Νεστόριος δεν δεχόταν την υποστατική ένωση των δύο φύσεων του Χριστού μας (και ως εκ τούτου απέρριπτε τον όρο "Θεοτόκος" για την Παναγία μας), οι Ορθόδοξοι εξεγέρθηκαν και εγκατέλειψαν τους ναούς που μνημονευόταν το όνομά του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας αναφέρει σε επιστολή του προς τον Άγιο Κελεστίνο, Πάπα Ρώμης, πως το μεγάλο πλήθος των πιστών έχει εγκαταλείψει τους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως, εκτός από λίγους αδιάφορους και κόλακες! Και όχι μόνο ο λαός, αλλά και οι μοναχοί και οι αρχιμανδρίτες! Συγκεκριμένα γράφει: "῏Ην ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπίσκοπος ὀνόματι Δωρόθεος, τὰ αὐτὰ φρονῶν αὐτῷ (τῷ Νεστορίῳ), ἀνὴρ χρειοκόλαξ, καὶ προπετὴς χείλεσι, καθὼς γέγραπται· ὃς ἐν συνάξει, καθεζομένου ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς ἐκκλησίας τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως εὐλαβεστάτου (σ. ημ. επειδή δεν είχε καθαιρεθεί ακόμη τον προσφωνεί με τον τίτλο "ευλαβέστατο", όπως λέμε σήμερα "σεβασμιώτατος", "παναγιώτατος" κ.τ.ο.) Νεστορίου, ἀναστὰς μεγάλῃ τῇ φωνῇ τετόλμηκεν εἰπεῖν· Εἴ τις Θεοτόκον εἶναι λέγει τὴν Μαρίαν, οὗτος ἀνάθεμα ἔστω. Καὶ γέγονε μὲν κραυγὴ μεγάλη παρὰ παντός τοῦ λαοῦ καὶ εκδρομή (ἔξοδος). Οὐ γὰρ ἤθελον ἔτι κοινωνεῖν αὐτοῖς τοιαῦτα φρονοῦσιν, ὥστε καὶ νῦν ἀποσυνάκτους εἶναι τοὺς λαοὺς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πλὴν ὀλίγων ἐλαφροτέρων καὶ τῶν κολακευόντων αὐτόν. Τὰ δὲ μοναστήρια σχεδὸν ἅπαντα καὶ οἱ τούτων ἀρχιμανδρῖται καὶ τῆς συγκλήτου πολλοὶ οὐ συνάγονται, δεδιότες μὴ ἀδικηθῶσιν εἰς πίστιν, αὐτοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οὓς ἀπὸ τῆς Ἀντιοχείας ἀναβαίνων ἤγαγε, πάντων λαλούντων τὰ διεστραμμένα" (P.G. 77, 81). 

Οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινουπόλεως μετά την Ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας
Όταν το 1439 επέστρεψαν από την Φλωρεντία οι ορθόδοξοι επίσκοποι, οι οποίοι είχαν υπογράψει την ψευδοένωση με τους Παπικούς, ο πιστός λαός τους γύρισε την πλάτη αδειάζοντας τους ναούς τους. Ήταν τόσος ο ζήλος του λαού που και υποψία να υπήρχε ότι κάποιος κληρικός ήταν λατινόφρονας εγκατέλειπαν τον ναό! Ο Σιλβέστρος Συρόπουλος αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: "Ἱερεύς τις ἠθέλησεν ἰδεῖν ὅπως γίνεται ἡ τοῦ πατριάρχου (σ. ημ. Μητροφάνους του Β΄, λατινόφρονος) πρόβλησις· ὄνομα τῷ ἱερεῖ Θεοφύλακτος. Ἐδανείσατο οὖν ἵππον (οὐδέ γάρ ἐκέκτητο) καί ἦλθεν εἰς τά βασίλεια, καί ἰδών τήν πρόβλησιν, ἦλθε μεθ’ ἡμῶν μέχρι καί τοῦ πατριαρχείου. Εἶτα ὑπέστρεψεν εἰς τό ἴδιον οἴκημα, καί κατά τήν ὥραν τοῦ ἑσπερινοῦ ἐσήμανεν (ἦν γάρ ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως), καί οὐδείς ἦλθεν εἰς τόν ναόν αὐτοῦ· ὡσαύτως καί εἰς τόν ὄρθρον, καί οὐδείς ἦλθε· ἐξεδέχετο δέ καί εἰς τήν ὥραν τῆς λειτουργίας, ἵνα φέρῃ τις αὐτῷ λειτουργίαν, καί οὐκ ἔφερε· διό οὐδέ ἐλειτούργησεν· Ἀγανακτήσας προσῆλθε τοῖς εἰωθόσιν ἐκκλησιάζεσθαι ἐν τῷ ναῷ καί ἠρώτα τίνος χάριν οὐκ ἦλθον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἑορτῆς οὔσης; Οἱ δέ ἔλεγον αὐτῷ· Διότι ἠκολούθησας καί σύ τῷ πατριάρχῃ καί ἐλατίνισας. Ἔλεγεν οὖν ὁ ἱερεύς· Καί πῶς ἐλατίνισα; ἐγώ ἀπῆλθον ἁπλῶς ἵνα ἴδω τήν τάξιν μόνον ἥν οὐδέποτε εἶδον, καί οὔτε ἐφόρεσα οὔτε ἔψαλα οὔτε τι ἱερατικόν ἐποίησα. Πῶς οὖν ἐλατίνισα; Οἱ δέ εἶπον· Ἀλλ’ ἀνεμίχθης καί συνοδοιπόρεις μετά τῶν λατινισάντων ἔμπροσθεν τοῦ λατινόφρονος πατριάρχου καί ἔφθανέ σοι ἡ εὐλογία αὐτοῦ. Τότε ἠγανάκτησεν, ἵνα δυσωπῇ αὐτούς μεθ’ ὑποσχέσεων ἐνόρκων, ὡς οὐκέτι ἀπελεύσεται εἰς τόν πατριάρχην ἤ εἰς τούς πλησιάζοντας αὐτῷ, καί μόλις ἠδυνήθη καταπεῖσαι αὐτούς συνέρχεσθαι πάλιν εἰς τήν ἐκκλησίαν" (V. Laurent, Les mémoires du grand ecclésiarque de l'Église de Constantinople Sylvestre Syropoulos, Paris, 1971, p. 556).
Και το 1452, όταν με το ουνιτικό συλλείτουργο της 12ης Δεκεμβρίου στην Αγιά Σοφιά διακηρύχθηκε η Ψευδοένωση με τους Παπικούς, ο λαός πάλι έδειξε την απέχθειά του αποφεύγοντας να λειτουργείται στον ναό. Γράφει χαρακτηριστικά ο ιστορικός της εποχής Δούκας: "Οἱ δὲ τῆς πόλεως ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἐν ᾗ ἐγένετο τάχα ἡ ἕνωσις ἐν τῇ Μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ, ὡς Ἰουδαίων συναγωγὴν τοῦτον ἀπέφευγον καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ οὔτε προσφορά, οὔτε ὁλοκαύτωσις, οὔτε θυμίαμα. Εἴ ἔτυχέ τις τῶν ἱερέων λειτουργῆσαι Θεῷ ἐν ἡμέρα ἐπισήμῳ, οἱ προσευχόμενοι μέχρι τῆς ὥρας τῆς προσφορᾶς ἵσταντο· καὶ τότε πάντες ἐξήρχοντο οὕτω γυναῖκες ὡς ἄνδρες, οὕτω μοναχοὶ ὡς μονάζουσαι. Τὶ χρὴ λέγειν; καὶ τὸν ναὸν ὡς βωμὸν (τῶν εἰδώλων), καὶ τὴν θυσίαν (λειτουργίαν) ὡς Ἀπόλλωνι τελουμένην ἐνόμιζον" (P. G. 157, 1072).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Οι Άγιοι Απόστολοι (διά του Αγίου Κλήμεντος, Πάπα Ρώμης) διατάζουν την αποφυγή κάθε είδους συμπροσευχής με τους αιρετικούς: "Eἰ μὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι διὰ τοὺς ἀπίστους, κατ' οἶκον συνάξεις, ὦ ἐπίσκοπε, ἵνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς ἐκκλησίαν ἀσεβῶν· οὐχ ὁ τόπος γὰρ τὸν ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος τὸν τόπον. Ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς κατέχωσιν τὸν τόπον, φευκτέος ἔστω σοι διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ' αὐτῶν· ὡς γὰρ οἱ ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν. Eἰ δὲ μήτε ἐν οἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ συναθροισθῆναι δυνατόν, ἕκαστος παρ' ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ καὶ ἅμα δύο ἢ τρεῖς· «Ὅπου γὰρ ἂν ὦσι, φησὶν ὁ Κύριος, δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν». Πιστὸς μετὰ κατηχουμένου μήτε κατ' οἶκον προσευχέσθω· οὐ γὰρ δίκαιον τὸν μεμυημένον μετὰ τοῦ ἀμυήτου συμμολύνεσθαι· εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ μήτε κατ' οἶκον συμπροσευχέσθω· «Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;»" (P. G. 1, 1136-1137).
Ο Μέγας Βασίλειος συνιστά στους πρεσβυτέρους της Νικοπόλεως, αν οι αιρετικοί κατέχουν τους ναούς, να τελούν τις ακολουθίες στην ύπαιθρο: "Εἰ δὲ ὅτι ὁ δεῖνα τὸν οἶκον κατέχει τῆς προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ὑπαίθρῳ προσκυνεῖτε τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς Δεσπότην, τοῦτο ὑμᾶς ἀνιᾷ, ἐνθυμήθητε, ὅτι οἱ μὲν ἕνδεκα μαθηταὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ ἦσαν ἀποκεκλεισμένοι, οἱ δὲ σταυρώσαντες τὸν Κύριον ἐν τῷ περιβοήτῳ ναῷ τὴν Ἰουδαϊκὴν λατρείαν ἐπλήρουν" (P. G. 32, 896-897).
Ο Μέγας Αθανάσιος προτρέπει τους Ορθοδόξους να εκκλησιάζονται μόνοι τους, χωρίς τους κληρικούς τους (όταν εκείνοι είναι αιρετικοί), για να μη κολαστούν μαζί τους: «Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοί τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφονται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή αὐτούς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἤ μετ’ αὐτῶν ἐμβληθῆναι ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός» (P.G. 35, 33).
Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός ο Β΄ απαγορεύει στους ορθοδόξους να εκκλησιάζονται σε ναούς που λειτουργούν λατινόφρονες: "Ὅσοι τῆς καθολικῆς (ὀρθοδόξου) ἐκκλησίας ἐστὲ τέκνα γνήσια, φεύγειν ὅλῳ ποδὶ ἀπὸ τῶν ὑποπεσόντων ἱερέων τῇ λατινικῇ ὑποταγῇ, καὶ μηδὲ εἰς ἐκκλησίαν τούτοις συνάγεσθε, μηδὲ εὐλογίαν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν δἐχεσθε τὴν τυχοῦσαν· κρεῖσσον γάρ ἐστιν ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι καταμόνας, ἢ ἐπ' ἐκκλησίας συνάγεσθαι μετὰ τῶν λατινοφρόνων ὑποταγάτων" (Γερμανού Β΄ Κωνσταντινουπόλεως, Επιστολή Β΄ προς τους Κυπρίους στο Κωνσταντίνου Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμος Β΄, Βενετία,  1873, σελ. 18).

Νικόλαος Μάννης

20 σχόλια:

 1. Πολύτιμοι ὁδοδεῖκται διά τήν σημερινήν ἐποχήν, ὅπου ὑπάρχει πολλή σύγχυσις ὡς πρός τό τί δέον γενέσθαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να είσαι καλά Νικόλαε. Τέτοια άρθρα μου τονώνουν το συγχυσμένο μου πνεύμα, αύτες τις έσχατες μέρες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!
  ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ενώ στις μέρες μας είδαμε τον αποτειχισθέντα π. Νικόλαο να συνεχίζει να εκκλησιάζεται (κατά δήλωσή του) στον ναό που ήταν εφημέριος και να προτεινει το ίδιο και στα πνευματοπαίδια του!
  Πλήρης αντίφαση με όλα τα παραπάνω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιάννη μου, αν ήταν μια προσωρινή κίνηση τακτικής με κάποιο σκοπό δεν το ξέρω, πάντως όπως βλέπεις οι Άγιοι έχουν άλλη άποψη.

   Διαγραφή
  2. Για ποιο λόγο ο π. Νικόλαος Μανώλης εκκλησιά συγκεκριμένου και πρότεινε το ίδιο ?
   Γιατί ο Θεσ/νίκης δεν κήρυξε αίρεση ξεκάθαρα. Όπως και κανένας επίσκοπος της Ελλάδας.

   Γι'αυτό και το κείμενο Προς Το Λαό δεν έλεγε όσα ειπώθηκαν στην Κρήτη. Γιατί υπάρχει πονηρία!!!
   Σε όλα τα παραδείγματα του παραπάνω άρθρου όλοι αυτοί ή κήρυξαν ξεκάθαρα μέσα στο ναό την αίρεση, ή υπέγραψαν ένωση με αιρετικούς, ή συλλειτούργησαν με αιρετικούς. Εδώ ακόμα τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί.
   Ναι, έγιναν συμπροσευχές, ναι συμμετέχουμε στο ΠΣΕ, αλλά όποιον επίσκοπο ρωτήσεις, θα σου πει πως "μία είναι η εκκλησία, η ορθόδοξη, και όχι δεν δεχόμαστε τους αιρετικούς". Άρα ?

   Διαγραφή
  3. Ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο.
   Δεν μπορεί όμως να γίνει δεκτό αυτό το επιχείρημα.
   Ποια αίρεση κήρυξε εκείνος ο ιερέας ο οποίος απλά παρακολούθησε την ενθρόνιση του λατινόφρονος Πατριάρχου; Και όμως και η υποψία ότι ίσως ανήκε στην μερίδα των λατινοφρόνων στάθηκε ικανή να κάνει τον λαό να εγκαταλείψει τον ναό!
   Ο κ. Άνθιμος δεν κοινωνεί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος έχει κηρύξει φανερά τόσες αιρέσεις; (δείτε σχετικά εδώ: http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2013/09/blog-post_5592.html )
   Ο ίδιος ο κ. Άνθιμος δεν σκανδαλίζει τον λαό με τις ενέργειές του, όπως εκείνη με τον Μονοφυσίτη που έβαλε μέσα στο ιερό;
   Τί θα πει, ότι με το στόμα λένε ότι είναι ορθόδοξοι;
   Και οι Αρειανοί αυτοαποκαλούνταν "Ορθόδοξοι" και έλεγαν "Αθανασίτες" τους γνησίους Ορθοδόξους, δηλαδή εκείνους που ακολουθούσαν τα όσα όρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος.
   Άρα;
   Κρεῖσσον γάρ ἐστιν ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι καταμόνας, ἢ ἐπ' ἐκκλησίας συνάγεσθαι μετὰ τῶν λατινοφρόνων ὑποταγάτων.

   Υ.Γ. Στην Θεσσαλονίκη πάντως υπάρχουν αρκετοί ναοί στους οποίους δεν μνημονεύεται ούτε ο Άνθιμος, ούτε ο Βαρθολομαίος. Όποιος ενδιαφέρεται να μου στείλει στο email να τον ενημερώσω.

   Διαγραφή
  4. @ labitochromis
   Ἐφόσον ὁ Ἄνθιμος: (1) δέχεται τήν ΑΙΡΕΤΙΚΗΝ "σύνοδον" τοῦ Κολυμπαρίου, (2) τήν ΚΗΡΥΤΤΕΙ μέ φυλλάδια πρός τόν λαόν, (3) κοινωνεῖ μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί ὁμιλεῖ καί ἐνεργεῖ δημοσίως ὡς τοιοῦτος, καί (4) εἰρωνεύεται καί διώκει τούς Ὀρθοδόξους, ἕπεται ὅτι εἶναι καί αὐτός Οἰκουμενιστής. Παραδείγματα: (1) Ὅταν τό ἔτος 2001 οἱ Ἁγιορεῖται διεμαρτύροντο διά τήν ἔλευσιν τοῦ "πάπα" στήν Ἀθήνα, ὁ τότε "μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως" καί νῦν "Θεσσαλονίκης" Ἄνθιμος τούς εἶπε: "Τά λεφτά τοῦ πάπα τά θέλετε, τόν πάπα δέν τόν θέλετε;" (2) Σέ μία ἐκπομπή τῆς ΕΤ3 μέ τόν δημοσιογράφον κ. Σαββίδην, ὁ κ. Ἄνθιμος ἰσχυρίζετο ὅτι ὁ Βαρθολομαῖος καί ὁ Ἰάκωβος ("πρώην Ἀμερικῆς") εἶναι Ὀρθόδοξοι!

   Διαγραφή
  5. 1)Πως ακριβώς την δέχεται? έχει πει κάτι τέτοιο δημόσια ?
   2)Με ποια φυλλάδια κηρύττει προς το λαό? Να μου τα δείξετε.
   Ελπίζω να μην εννοείτε το κείμενο της ΔΙΣ Προς Τον Λαό, γιατί τότε δεν ξέρουμε τι λέμε! Το κείμενο αυτό μπορεί να λέει ψέματα όσον αφορά το τι έγινε στην Κρήτη, αλλά σαν κείμενο είναι ορθοδοξότατο.
   3) Ποιους εννοείτε Οικουμενιστές ? Αν λέτε τον Βαρθολομαίο και τους συν αυτώ, τότε έχουμε πρόβλημα κατανόησης. Αν έχει συλλειτουργήσει με αιρετικούς, να μου το αποδείξετε.
   4) Αυτό δεν είναι καν επιχείρημα! Το αν έχει υψηλοφροσύνη, εγωκεντρικότητα, κακία και μισάδελφο πνεύμα, αυτά είναι προσωπικές του αμαρτίες, όχι αίρεση.

   Τέλος, αν είναι ο Θεσ/νίκης αιρετικός, τότε είναι και ο π. Νικόλαος Μανώλης, αφού μετά την αποτείχιση, όχι μόνο πήγε και εκκλησιάστηκε σε ναό που μνημονεύσανε τον Θεσ/νίκης, αλλά συνέστησε και στα πνευματικά του παιδιά να πάνε και εκείνοι!

   Διαγραφή
  6. 1. Ναι, έχει εκφραστεί δημόσια. Ιδού: "Την άποψη πως τα κείμενα και οι αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης δεν μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση, ούτε καν σε συζήτηση, εξέφρασαν οι μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Άνθιμος και Περιστερίου Χρυσόστομος" (http://orthodoxia.info/news/%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CF%83%CE%B9-%CE%B3/ ).
   2. Εμείς δεν ξέρουμε τί λέμε ή εσείς;!;!
   Είναι "ορθοδοξότατο", αλλά "λέει ψέματα"; Για σοβαρευτείτε.
   3. Αν δεν θεωρείτε τον Βαρθολομαίο Οικουμενιστή, τότε ζείτε πραγματικά σε άλλο κόσμο και εννοείται πως υπάρχει πρόβλημα (κατά)νόησης.
   4. Δεν είπαμε ότι είναι ειρωνικός χαρακτήρας, αλλά ότι ειρωνεύεται τους Ορθοδόξους ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΙ. Η δίωξη αυτή είναι προσωπική αμαρτία;

   Ο π. Νικόλαος κακώς πήγε και εκκλησιάστηκε και πρέπει να αναθεωρήσει, διότι η Αποτείχισή του, θα είναι μόνο κατ' όνομα "Αποτείχιση".
   Με τους αιρετικούς Οικουμενιστές και όσους τους υπερασπίζονται δεν επιτρέπεται καμία εκκλησιαστική κοινωνία ή συμπροσευχή, μήπως και συναισθανθείτε την πτώση σας και μετανοήσετε, το οποίο και ευχόμαστε!

   Διαγραφή
  7. @labitochromis15 Μαρτίου 2017 - 4:51 μ.μ.
   Ἔστω ὅτι ἕνας παπικός μοιράζει στούς περαστικούς φυλλάδια στά ὁποῖα ὑπάρχει πάνω-πάνω ἡ σφραγίς τῆς παπικῆς "ἀρχιεπισκοπῆς," ἀλλά τό κείμενο εἶναι ὀρθοδοξότατο, δηλαδή δέν ἀναφέρεται σέ δόγματα ὅπου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διαφέρει ἀπό τόν Παπισμόν, ἀλλά σέ κοινῶς ἀποδεκτά πιστεύω. Λοιπόν, τό ἄτομον αὐτό κατ' ἐσέ δέν κηρύσσει αἵρεσιν; Τέλος, διότι δέν μοῦ ἀρέσει νά παίζω "τίς κουμπάρες"!

   Διαγραφή
  8. Υπάρχουν ακόμη χριστιανοί που αναρωτιούνται αν ο Βαρθολομαίος έχει συλλειτουργήσει με την αίρεση του παπισμού; Ώρες ολόκληρες βρίσκονται στο διαδίκτυο μόνο με τους πάπες Βενέδικτο και Ράτσιγκερ όταν επισκέφτηκαν το Φανάρι και μνημονεύτηκαν στην ώρα της Θ. Λειτουργίας σαν να ήταν κανονικοί ορθόδοξοι επίσκοποι, για να μην πάμε και σε άλλες πιο κρυφές πράξεις μακριά από τις τηλεοράσεις όπου όμως υπογράφηκαν απαράδεκτα πράγματα εξ' ορθοδόξου απόψεως.
   Εγώ όμως καλώ τον labitochromis να διαβάσει ξανά το κείμενο αποτείχισης του π. Μανώλη.
   Αντιγράφω γρήγορα ελάχιστα από όσα έχει απευθύνει προς τον κ. Άνθιμο:

   "Σεῖς μὲ πολλοὺς ἀκόμα συνεπισκόπους σας, ἀπωλέσατε τὴν ἀμώμητον Πίστην Του Χριστοῦ, ἐγκαταλείψατε τὴν ἱερὰ Παρακαταθήκη ποὺ σᾶς ἐνεπιστεύθη Ὁ Κύριος, καὶ ἀκολουθεῖτε ὄχι "τὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσα εἰς Σωτηρίαν". Διδάσκετε, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, μὲ δημόσια ἔργα καὶ λόγους, τὴν Παναίρεσην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, συμπαρασύροντας στὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας τὸ ποίμνιό σας. Ὑπηρετεῖτε, …τὸ συγκριτιστικὸ πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, καθὼς τέκνον αὐτῆς εἶναι ἡ τρισκατάρατη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ…..Ἀνερυθρίαστα, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, κηρύσσετε τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου. Δὲν ἀντέχει ἡ ψυχή μου αὐτὴν τὴν πίκρα, ἀντιδρᾶ ἡ ἱερατική μου συνείδηση, ἡ φλόγα τῆς Πίστης μου, ἡ φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ καίει τὰ σωθικά μου, μὲ ὁδηγεῖ στὴν ἡρωικὴ ἀπόφαση τῆς εὐλογημένης διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ ἐπισκόπου μου, τῆς εὐλογημένης ἀποτείχισης ἀπὸ τὴν αἵρεση. Τῆς τελευταίας εὐλογημένης ἀντίδρασης ποὺ ἔχω δικαίωμα ὡς ἱερέας τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νὰ χρησιμοποιήσω ὥστε νὰ προστατεύσω τὸν ἑαυτό μου, τοὺς ἐνορίτες μου καὶ ὅλα τὰ πνευματικά μου παιδιὰ ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς αἵρεσης καὶ τὸ σχίσμα ποὺ ἐγκαθίσταται στὴν Θεσσαλονίκη μὲ πρωτεργάτη ἐσᾶς.
   Χτίζω ἕνα τεῖχος ἐντός της Ἐκκλησίας, αὐτὸ εἶναι ἡ ἀποτείχιση ἄλλωστε, γιὰ νὰ ἀπομονώσω τὴν αἵρεση ποὺ διδάσκετε, ὥστε νὰ μὴν ἔχω καμία πνευματικὴ σχέση μὲ αὐτήν, νὰ μὴν ἔχω πνευματικὴ σχέση μὲ τὸν μητροπολίτη μου…''

   Συμπέρασμα: αν αφήσεις στην άκρη το τι λέμε όλοι εμείς εδώ, ο ίδιος ο π. Νικόλαος στηρίζει την αποτείχισή του ξεκάθαρα στο ότι θεωρεί τον επίσκοπό του ως έναν επίσκοπο που κηρύσσει με λόγια και έργα ανερυθρίαστα την αίρεση του Οικουμενισμού, που είναι πρωτεργάτης (και όχι κάποιος που ίσως παρασύρθηκε) της και συμπαρασύρει στην οδό της απωλείας το ποίμνιο της Θεσσαλονίκης!
   Φρικτά λόγια το να τα εκστομίζει ιερέας προς τον επίσκοπό του.
   Γι αυτό ακριβώς και αναμέναμε από έναν τέτοιο θαρραλέο ιερέα να έχει συνείδηση της πράξης του και να την στηρίζει στην συνέχεια. Αντί αυτού όμως είδαμε να εκκλησιάζεται και να στέλνει και τα πνευματοπαίδια του να κάνουν το ίδιο , που; Εκεί που λίγες ώρες νωρίτερα έλεγε ότι βρίσκεται η οδός της απώλειας. Εκεί όπου αν μείνουν τα πνευματοπαίδια του θα έχουν μολυσμό από την αίρεση.
   Αυτά είναι τα ακατανόητα για εμάς που έχουμε ξεκαθαρίσει προ πολλού ότι ο Οικουμενισμός που κηρύσσει ο αρχηγός του πατριάρχης Βαρθολομαίος, δεν είναι απλά μια ακόμη αίρεση αλλά η αμνήστευση όλων των αιρέσεων που έχουν εμφανιστεί ως τώρα στην Εκκλησία. Γι αυτό και διακόψαμε κάθε άμεση ή έμμεση σχέση με αυτούς.

   Διαγραφή
 5. Χαίρε εν Κυρίω
  Εύχομαι ο Κύριος Της Δόξης να σε ενισχύει...
  π. Φώτιος Βεζύνιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Την ευχή σας, π. Φώτιε. Ευχαριστώ και αντεύχομαι να έχετε την εξ ύψους δύναμη στον, υπέρ της Ορθοδοξίας μας, Αγώνα!

   Διαγραφή
 6. Συγχαρητηρια αγαπητε Νικολαε. Εξαιρετικη εργασια κ ισως μια απαντηση στην πλατεια κ ευκολη (..και πονηρη) οδο που μολις προχθες ανοιξε και παλι ο κ.Βαρθολομαιος για τους ανυποψιαστους κι ισως αδιαφορους αδελφους μας.
  https://www.google.com/url?q=http://www.pentapostagma.gr/2017/03/%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BD%CE%B1.html&sa=D&ust=1489353163470000&usg=AFQjCNHYVqmWgbVTz3n2eOTtgXQ688cQWQ
  Αθ.Βλασης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ κ. Βλάση οι Οικουμενιστές είναι πλέον ξεδιάντροποι. Δείτε και εδώ: https://katanixis.blogspot.gr/2017/03/2017_14.html

   Διαγραφή
 7. Εξαιρετική ανάρτηση !!!

  Κυριάκος Βαρβέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Έχω μια εύλογη απορία. Όλα αυτά τα κείμενα τα εχουν λάβει υπ΄όψη τους όλοι αυτοί που συμπροσεύχονται ή υποστηρίζουν τα ανοίγματα προς αιρετικούς και άλλες θρησκείες; Δε τα έχουν μελετήσει; Δεν έπεσαν ποτέ στην αντίληψή τους; Aμφιβάλλω να μη τα έχουν υπ΄όψιν,δε γίνεται ιεράρχες να αγνοούν τέτοια σημαντικά ντοκουμέντα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Το άρθρο αυτό λέει τα πράγματα με το αληθινό όνομά τους και μας δίνει απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα. Δεν υπάρχει καιρός για πειράματα ή προσωπικές απόψεις και στρατηγικές στο θέμα της Αποτείχισης. Η Αποτείχιση δεν είναι απλά μία ισχυρή διαμαρτυρία, αλλά έμπρακτη καταγγελία για υπάρχουσα Αίρεση και όταν φθάνουμε σε αυτό το σημείο ή κάνουμε όλα όσα προβλέπονται από τους Πατέρες και τους Αγίους Της Εκκλησίας μας ή δεν κάνουμε τίποτε. Τα πράγματα είναι ήδη πολύ σοβαρά και πρέπει να αντιμετωπίζονται με φόβο Θεού και με αγωνία να ωφελήσουμε και όχι να βλάψουμε Την Εκκλησία. Καλή Ανάσταση

  ΑπάντησηΔιαγραφή