"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Μόνο η Μετάνοια σώζει

Συγκλονιστική αποκάλυψη της Παναγίας πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός, στην 93χρονη κυρα-Κίτσα (Κυριακή) Κιοσκερίδου-Αθανασιάδου (πνευματικό τέκνο της Οσίας Μυρτιδιώτισσας) από την Πτολεμαΐδα, όπως η ίδια την διηγείται.

Την πρώτη φορά της είπε:

"Όλες οι εκκλησίες θα είναι κλειστές. Εάν μετανοήσει ο λαός ο Υιός μου θα πάρει την οργή Του από την ανθρωπότητα και θα τους σώσει όλους..."

Μετά από δεκαπέντε ημέρες:

"Αυτός ο λαός δεν μετανοεί. Είναι ίδιος με την εποχή του Νώε. Να ξέρεις ότι ούτε οι μάσκες, που ετοιμάζουν να κάνουν, θα σώσουν την ανθρωπότητα, ούτε και τα εμβόλια, τίποτε δεν θα μπορέσουν να κάνουν, η οργή του Υιού μου είναι μεγάλη εάν δεν μετανοήσει αυτός ο λαός. Όλοι στα γόνατα, κλάματα, παρακάλια στον Θεό και αμέσως τα πάντα θα τακτοποιηθούν. Όσο μένουμε μακρυά από την μετάνοια αυτά θα τα έχουμε. Δεν θα προλαβαίνουν οι ιερείς να θάβουν, αλλά δυστυχώς ούτε και ιερείς δεν θα 'ναι τώρα στο θάψιμο. Μόνους τους θα τους θάβουν".


Στο παρακάτω βίντεο η κυρα-Κίτσα μιλάει για την Οσία Μυρτιδιώτισσα, κατά κόσμον Σοφία, της Κλεισούρας (στο 28:00 αναφέρεται και στη μοναχική της κουρά):

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Πως σταμάτησε η χολέρα στην Κωνσταντινούπολη το 1910

Όταν οι αλλόθρησκοι αποδεικνύονται 
πιο ευσεβείς από τους ψευδοχριστιανούς

(Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΣΚΡΙΠ της 1-9-1929,
 με υπογραμμίσεις και σχόλια ημέτερα):

"Κατὰ τὸ ἔτος 1910 νόσος ἐπάρατος καὶ πάλιν ἐμάστιζε τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὰ περίχωρα, ἡ χολέρα.

Κατὰ ἑκατοντάδες καθ᾿ ἑκάστην ἀπέθνησκον, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ καθίστανται δυνατὴ ἡ ταφὴ τῶν πολυαρίθμων νεκρῶν, ἀδιακρίτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος, Χριστιανῶν, Ἀρμενίων, Μουσουλμάνων καὶ Ἐβραίων. Ὁ πληθυσμός, ἰδίως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, περιδεὴς καὶ περίφοβος ἐζήτει τὴν σωτηρίαν αὐτοῦ. Οἱ ναοὶ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ἀρμενίων, τὰ Τεμένη καὶ αἱ Συναγωγαὶ καθ᾿ ἑκάστην ἦσαν πλήρεις[1], τοῦ πλήθους μετὰ δακρύων καὶ ἀπογνώσεως ἐπικαλουμένου τὴν θείαν ἐπέμβασιν πρὸς κατάπαυσιν τοῦ κακοῦ. Παρὰ ταῦτα ὅμως ἡ ἑπάρατος νόσος ἐξηκολούθει τὸ καταστρεπτικὸν ἔργον αὐτῆς.

Ἡ Κωνσταντινούπολις παρουσίαζεν ἀπαίσιον θέαμα, ἐνεκρώθη δὲ πάσα κίνησις καὶ ζωῇ ἐν αὐτῇ. Ἐξαίφνης ὁ χριστιανικὸς πληθυσμὸς ἐν τῇ ἀπελπισίᾳ του, ἀνεμνήσθη τὸ προηγούμενον τοῦ 1871 ἐπὶ Πατριάρχου Ἀνθίμου τοῦ ΣΤ΄ τοῦ Κουταλιανοῦ καὶ ἐν φωνῇ ἐζήτει τὴν μετάκλησιν τῆς Τιμίας Ζώνης ἐξ Ἁγίου Ὄρους [2]. Ἐκτάκτως συγκαλεῖται ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ τῇ προτάσει τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακεὶμ τοῦ Γ΄ ἀποφασίζεται ὅπως ἀποσταλῇ ἐπιτροπὴ εἰς Ἅγιον Ὄρος καὶ μεταφέρει εἰς τὴν νεκρωθεῖσαν ἐκ τοῦ θανάτου καὶ τοῦ φόβου Κωνσταντινούπολιν τὸ τίμιον τῆς εὐσεβείας ἡμῶν θησαύρισμα.

Ἡ Ἱερὰ Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ὄρους λαβοῦσα τὰ σχετικὰ Πατριαρχικὰ Γράμματα, ἀμέσως διατάσσει δύο ἐκ τῶν ἐπιφανῶν Πατέρων, ἵνα συνοδεύσωσι τὴν Τιμίαν Ζώνην εἰς τὴν δοκιμαζομένην Πόλιν τοῦ Κωνσταντίνου.

Ἀνακούφισις καὶ ἀλλαλαγμὸς ἠκούσθη ὅταν ἐγνώσθη ἡ εἴδησις ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ὅτι ἐντὸς ὀλίγου καταφθάνει ἡ σωτηρία τοῦ δοκιμαζομένου πλήθους.

Τὴν ἡμέραν τῆς ἀφίξεως τῆς Πατριαρχικῆς ἀντιπροσωπείας μετὰ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων συνοδευόντων τὴν Τιμίαν Ζώνην ἀπὸ ὄρθρου βαθέως πλῆθος ἀδιακρίτως φυλῆς καὶ θρησκεύματος. Ὀρθόδοξοι, Ἀρμένιοι, Μουσουλμάνοι καὶ Ἰουδαίου κατέκλυσαν τὴν πλατείαν τοῦ σταθμοῦ Σερκιτζῆ. Κατὰ τὴν ταχθεῖσαν ὤραν καταφθάνει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ΄, περιστοιχιζόμενος ὑπὸ Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καὶ πλῆθος κληρικῶν, ἵνα ὑποδεχθῇ τὴν Τιμίαν Ζώνην τῆς Θεοτόκου, παρὰ τῆς ὁποίας ἀνέμενεν ὁ λαὸς τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς πόλεως ἀπὸ τῆς ἀπαισίας νόσου.

Ἡ σημασία τὴν ὁποίαν ἀπέδωκεν τόσον ὁ Σουλτάνος Χαμίτ [3], ὄσον καὶ ἡ Τουρκικὴ Κυβέρνησις εἰς τὴν μεταφορὰν τῆς Τιμίας Ζώνης κατεδείχθη καὶ ἐκ τῆς ὑποδοχῆς, ἣν ἔκαμεν ἡ Τουρκικὴ Κυβέρνησις κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Σουλτάνου. Λόχος στρατοῦ ἔχων ἐπὶ κεφαλῆς ἀξιωματικοὺς εἰς διπλοὺς στίχους παρετάχθη πρὸ τοῦ σταθμοῦ τοῦ Σερκιτζῆ, ἵνα ἀποδώσῃ τὰς νενομισμένας τιμὰς εἰς τὸ τίμιον κειμήλιον τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν δύναμιν τῆς ὁποίας ἐκ πείρας ἐγνώρισαν οἱ λαοὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὸ ἔτος 1871.

Ὁ γηραιὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ΄ ἔνδακρυς πρῶτος προχωρεῖ καὶ ἀσπάζεται τὴν Τιμίαν Ζώνην καὶ παραλαβὼν αὐτὴν ἐκ τῶν χειρῶν τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, πεζῇ προπορευόμενος τῶν Ἀρχιερέων, Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν, ἐν μέσῳ διπλοῦ στίχου στρατιωτῶν καὶ άκολουθούντων Χριστιανῶν, Ἀρμενίων, Μουσουλμάνων καὶ Ἰουδαίων, διανύει τὸν μακρὸν δρόμον ἀπὸ Σερκιτζῇ μέχρι Φαναρίου, ὅπου καὶ ἐν τῷ Πατριαρχικῷ ναῷ ἐναποθέτει εἰς κοινὴν προσκύνησιν τὸ ἱερὸν θησαύρισμα. Ἀγρυπνίαι καὶ Λειτουργίαι συνεχῶς ἐπακολουθοῦν, πλῆθος ἄπειρον κατακλύζει καθ᾿ ἑκάστην τὸν Πατριαρχικὸν ναὸν μετὰ δακρύων ἐξαιτουμένον τὴν σωτηρίαν του.

Ἡ ἐπάρατος ἀσθένεια ἤρχισε νὰ ὑποχωρεῖ, τὰ θύματα αὐτῆς κατὰ πολὺ ἐμειώθησαν, μέχρις ὅτου ἐντὸς ὁλιγίστων ἡμερῶν ἀπηλλάγη ἡ πόλις τοῦ Κωνσταντίνου τῆς ἐπαράτου νόσου.

Τὴν Τιμίαν Ζώνην ἐκ Κωνσταντινουπόλεως μετεκάλεσαν καὶ αἱ δοκιμαζόμεναι ἐπαρχίαι, ὡς ἡ τῆς Προύσσης καὶ ἄλλαι, ἐκ τῆς χολέρας, ἥτις νόσος ἅμα τῇ παρουσίᾳ τῆς Τιμίας Ζώνης ἐξέλειπε, τῶν λαῶν ἀδιακρίτου φυλῆς καὶ θρησκεύματος, ἀνακουφισθέντων ἐκ τῆς καθ᾿ ἑκάστην ἀπειλῆς τοῦ θανάτου".


[1] Επομένως όποιος απευθύνεται στους ψευδοχριστιανούς κυβερνώντες και τους λέει πως μόνο οι Τούρκοι έκλειναν τις εκκλησίες, δεν λέει αλήθεια· ούτε οι Τούρκοι δεν τις έκλειναν! 

[2] Για την επίσης θαυματουργή επίσκεψη της Τιμίας Ζώνης στην Κωνσταντινούπολη το 1871 βλέπε:

https://www.exapsalmos.gr/2020/03/28/ena-istoriko-ntokoymento-toy-1871-otan-i-cholera-eiche-plixei-tin-konstantinoypoli/

και

https://www.pemptousia.gr/2013/02/monachos-iakovos-vatopedinos-1807-2-fevr/

[3] Πρόκειται για τον φιλέλληνα Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄.

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020

Ο Άγιος Νικόδημος για την υπακοή στην εξουσία

Στις μέρες μας δημοσιεύονται διάφορα κείμενα στα οποία υποστηρίζεται η υπακοή στην εξουσία, την οποία διδάσκει η Εκκλησία, αλλά παραβλέπεται η εξαίρεση για την υπακοή αυτή. Δεν γνωρίζουμε αν σκοπός τέτοιων κειμένων είναι να κατευνάσουν ακραίες αντιεξουσιαστικές συμπεριφορές πιστών ή να δικαιολογήσουν την δική τους, υπέρ της τυφλής υπακοής στην εξουσία, στάση. Εν μέσω των δύο αυτών άκρων πάντως στέκεται η κρυστάλλινη πατερική διδασκαλία, όπως την εκφράζει ο Άγιος Νικόδημος (από το έργο του "Αἱ ΙΔ΄ Ἐπιστολαὶ τοῦ Ἀποστόλου Παῦλου").Από το σχόλιο του Ιερού Νικοδήμου στο "Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω" (Ρωμ. ιγ΄ 1):

"Διὰ ὁκτῶ αἴτια ἀριθμεῖ έδῷ ὁ Παῦλος, ὅτι πρέπει νὰ ὑποτάσσωνται οἱ Χριστιανοὶ εἰς τὰς ἐξουσίας:

α΄. ὅτι εἶναι ἐντολὴ Θεοῦ.

β΄. ὅτι οἱ ἄρχοντες καὶ ἐξουσιασταὶ εἶναι λειτουργοὶ Θεοῦ.

γ΄. ὅτι τιμωροῦσι τοὺς κακοὺς διὰ μαχαίρας.

δ΄. ὅτι πρέπει νὰ ὑποτασσώμεθα εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν ὑπακοήν.

ε΄. ὅτι ὁ Θεὸς κατακρίνει ὡς μὴ ὑπακούοντας τοῖς ἐξουσιασταῖς.

ϛ΄. ὅτι διὰ τοῦτο δίδονται εἰς τοὺς ἐξουσιαστὰς καὶ τὰ χαράτζια (=φόροι).

ζ΄. ὅτι τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ἴδιον νὰ τιμᾷ τοὺς ὑπερέχοντας. 

η΄. καὶ διὰ τὴν κοινὴν εἰρήνην πρέπει εἰς αὐτοὺς νὰ ὑποτασσώμεθα (παρὰ Κορεσσίῳ).

Διὰ τοῦτο εἶπε καὶ ὁ Κορυφαῖος Πέτρος: "ὑποτάγητι οὖν πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν Κύριον, εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι, εἴτε ἡγεμόσιν, ὡς δι᾿ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν κακοποιῶν, ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν· ὅτι οὕτως ἐστὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ" (Α Πε. β΄ 13-15). 

Πλὴν πρέπει νὰ προσέχωμεν, καὶ ὅταν τύχῃ κανένας ἐξωτερικὸς ἐξουσιαστὴς νὰ μᾶς βιάζῃ νὰ ἀρνηθῶμεν τὴν πίστιν μας, ἤ νὰ παραβῶμεν καμμίαν ἐντολὴν Θεοῦ, τότε πρέπει νὰ μὴν ὑποτασσώμεθα εἰς αὐτούς, ἀλλὰ νὰ ἀντιστεκώμεθα μέχρι θανάτου, ἐνθυμούμενοι τὸν λόγον τῶν Ἀποστόλων ὃν εἶπον πρὸς τοὺς Ἰουδαίους: "πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις" (Πραξ. ε΄ 29). Καὶ τὸν λόγον τοῦ Δαβίδ: "Καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων, καὶ οὐκ ἠσχυνόμην" (Ψαλμ. ριη΄)".

Οἱ Σολζενίτσιν τῆς Δύσεως

 Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης

ΦΘΑΣΑΜΕ μέχρις ἐκεῖ, λοιπόν!

Νά λογοκρίνεται στόν «ἀέρα» ἀπό τηλεοπτικούς σταθμούς ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας πού σέ ὑποδέχεται στό λιμάνι της μέ τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας. Νά διακόπτεται βάρβαρα ἡ ζωντανή μετάδοση τηλεοπτικοῦ διαγγέλματός του. Καί τό χειρότερο: νά ἐνδύεται ἡ ἀσύλληπτη αὐτή λογοκρισία μανδύα ἰδεολογικό:

«Διακόπτουμε τήν μετάδοση διότι ὁ Πρόεδρος παραπλανᾶ καί δέν λέει τήν ἀλήθεια.» Ἔτσι δικαιολόγησαν τό «μαῦρο» οἱ χασάπηδες τῆς Νέας Ὑόρκης καί τῆς Οὐάσιγκτων. Ἀποφεύγω νά ξεκινήσω τό σημείωμά μου ρωτώντας πῶς θά χαρακτήριζε ἡ Δύση τόν Πούτιν, τόν Ἐρντογάν, τόν Κίμ Γιόνγκ Οὔν, τόν Ὀρμπάν, τόν Καζίνσκι καί τόν Μπολσονάρου –ἡγέτες, ὄχι ἁπλῶς ἕναν τηλεοπτικό σταθμό– ἄν τυχόν διέταζαν τήν βάρβαρη λογοκρισία διαγγέλματος ἀντιπάλου τους. Ἀποφεύγω γιατί αὐτά πού συμβαίνουν στόν Δυτικό κόσμο τά τελευταῖα χρόνια ἀνταγωνίζονται ὁρισμένες στιγμές τά καθεστῶτα τῆς Βορείου Κορέας καί τή βαθιᾶς Ἀνατολίας, ἁπλῶς τώρα τά συνειδητοποιοῦμε καί ἐπισήμως. Θά θέσω ὅμως ἕνα συγκεκριμένο ἐρώτημα. Οἱ δημοσιογράφοι τῶν ἀμερικανικῶν τηλεοπτικῶν δικτύων διέκοψαν τόν Πρόεδρο τῆς χώρας τους τήν στιγμή πού ὑποστήριζε ὅτι ἔγινε «νοθεία» στίς ἐκλογές. Τό Twitter ἔβαλε προειδοποιητική σήμανση στά τιτιβίσματα τοῦ ἰδίου καί τοῦ υἱοῦ του, ὅταν ὑποστήριξαν ἀνάλογα πράγματα στόν ἱστό. Τό ἐρώτημα εἶναι: Ποιός ὁρίζει τήν ἀλήθεια; Ποιός διορίζει τόν ἑαυτό του ἐπόπτη τῆς ἀλήθειας; Πότε μαθαίνουμε τήν ἀλήθεια; Καί ἀκόμη πιό προβοκατόρικα: ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης σέ μιά δυτική δημοκρατία ἐπιτρέπει τήν διατύπωση ἀνακριβῶν ἰσχυρισμῶν; Παραπλανητικῶν ἀπόψεων; Ἀκόμη καί ψεμμάτων;

Πρίν βιαστεῖ νά ἀπαντήσει κανείς σέ αὐτά τά νέα δύσκολα ἐρωτήματα πού μᾶς ἔβαλε ἡ Ἀμερική μέ τίς ἐκλογές της, ἄς ἀπαντήσει πρῶτα στά ἑξῆς φιλοσοφικά: εἴμαστε σίγουροι ὅτι μᾶς λένε τήν ἀλήθεια, ὅτι δέν μᾶς παραπλανοῦν ὅσοι λαμβάνουν ἀποφάσεις γιά τήν πανδημία μέ βάση ἕναν ἀλγόριθμο προβλέψεων; Εἴμαστε σίγουροι ὅτι μᾶς ἔλεγαν τήν ἀλήθεια ὅσοι τήν ἄνοιξη μᾶς καθησύχαζαν ὅτι ἡ ὕφεση θά περιοριστεῖ στό 4% καί ὄχι στό 10-12% πού φθάνει σήμερα δοθέντος ὅτι τά σημάδια ὑπῆρχαν ἀπό τότε; Εἴμαστε σίγουροι ὅτι μᾶς ἔλεγαν τήν ἀλήθεια ὅσοι ὑποστήριζαν βάσει ἀνακριβῶν δημοσκοπήσεων ὅτι στό δημοψήφισμα τοῦ 2016 τό «ναί» θά ἐπικρατήσει μέ 51%; Ὡς παλαιός σέ αὐτή τήν δουλειά πλέον μπορῶ νά σᾶς πῶ μέ βεβαιότητα ὅτι εὔκολα διακρίνουμε τήν πιθανότητα νά μᾶς λέει κάποιος ἀνακρίβειες ἤ ἀκόμη καί ψέμματα. Καί τί νά κάνουμε ὅμως πού τό διακρίνουμε; Νά τοῦ ἀφαιρέσουμε τόν λόγο; Νά τοῦ φιμώσουμε τά χείλη; Νά τόν βάλουμε φυλακή; Νά τοῦ βάλουμε σήμανση «ἀκατάλληλο γιά ἀνηλίκους»; Ἐάν ἦταν ἔτσι τόσο ὁ Τσίπρας πού ὑποσχέθηκε ὅτι θά σκίσει τά μνημόνια ὅσο καί ὁ διάδοχός του πού δεσμεύτηκε τετράκις ὅτι δέν θά ξαναγίνει γενικό lockdown, θά ἔπρεπε νά μήν σταθοῦν ποτέ ξανά μπροστά σέ δημοσιογραφικό μικρόφωνο! Δέν λειτουργοῦν ἔτσι οἱ Δημοκρατίες. Ἔτσι λειτουργοῦν οἱ δικτατορίες. Στίς Δημοκρατίες ὑπάρχει δυναμική. Οἱ ἀποφάσεις, οἱ ἐκτιμήσεις, οἱ ἀπόψεις καί ἐλεύθερα διατυπώνονται καί ἐλεύθερα ἀναδιατυπώνονται καί ἐλεύθερα ἀξιολογοῦνται. Αὐτό τοὐλάχιστον μάθαμε σέ αὐτή τήν χώρα πού γέννησε τήν Δημοκρατία. Νά ἀκοῦμε, νά ἀξιολογοῦμε, νά συμφωνοῦμε ἤ νά διαφωνοῦμε. Τό «Ἀποφασίζομεν καί Διατάσσομεν» τό πληρώσαμε ἀκριβά σέ αὐτόν τόν τόπο. Ἡ Δημοκρατία πού δέν ἀντέχει τήν ἀνακρίβεια, στήν οὐσία δέν ἐμπιστεύεται τούς πολῖτες της, δέν ἐμπιστεύεται τό ἐκπαιδευτικό της σύστημα, δέν ἐμπιστεύεται τόν ἀξιακό της κώδικα. Ἐν τέλει μιά Δημοκρατία χωρίς αὐτοπεποίθηση ρέπει πρός τόν αὐταρχισμό. Μεταλλάσσεται σέ ἄλλο πολίτευμα. Καί, δυστυχῶς, ὅσο περνοῦν τά χρόνια, παρά τίς κατοχυρωμένες ἐλευθερίες μας, πρέπει νά ὁμολογήσουμε στούς ἑαυτούς μας ὅτι μέ τήν ταχύτητα πού μεταλλάσσεται ἡ Δύση καθίσταται αὐταρχικός πυλώνας τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Σέ λίγο ἡ Στάζι πού παρακολουθοῦσε τίς ζωές τῶν ἄλλων θά μοιάζει μέ ἀγγελούδι μπροστά της. Καί στό ἐγγύς μέλλον ἀντί γιά ἀντικαθεστωτικούς τῆς ΕΣΣΔ καί τῆς Κούβας θά γνωρίζουμε τούς ἀντικαθεστωτικούς τῆς Δύσης. Τούς Σολζενίτσιν καί τούς Ζαχάρωφ τῶν ΗΠΑ. Μέ τήν κατηφόρα πού ἔχει πάρει, μήν τό ἀποκλείετε καθόλου. Tό twitter καί τό facebook ἐξελίσσονται σέ νέα γκούλαγκ. Στέλνουν γιά καταναγκαστικά ἔργα ὅποιον δέν τηρεῖ τό Σύνταγμα τῆς Πολιτικῆς Ὀρθότητας τοῦ ψευδοφιλελευθερισμοῦ.

Θά ἐπιστρέψω στό συγκεκριμένο ἐρώτημα ἐξειδικεύοντας: Ποιός ὁρίζει τήν ἀλήθεια; Ἄν ὁ Πρόεδρος Τράμπ λέει ψέμματα, ὅτι ἔγινε νοθεία, ποιός εἶναι αὐτός πού μέ βεβαιότητα, μέ τό χέρι στό Εὐαγγέλιο μπορεῖ νά ὁρκιστεῖ ὅτι δέν ἔγινε τίποτε μέ τίς ἐπιστολικές ψήφους; Τό ἐρώτημα δέν εἶναι ἁπλῶς φιλοσοφικό. Εἶναι καί πραγματικό. Ὑποστηρίζεται. Τό 2000, στήν Ἑλλάδα, τό ΠΑΣΟΚ τοῦ κυρίου Σημίτη κέρδισε στίς ἐκλογές μέ σχεδόν μία μονάδα τήν ΝΔ τοῦ κυρίου Καραμανλῆ. Ὅσοι μίλησαν γιά νοθεία τότε τά κυρίαρχα μέσα τούς ἔβγαλαν ψεκασμένους καί συνωμοσιολόγους, σχεδόν τρελλούς. Ἀγαπάει ὁ Θεός τόν κλέφτη, ὅμως ἀγαπάει καί τόν νοικοκύρη. Εἴκοσι σχεδόν χρόνια μετά στήν δίκη γιά τήν Siemens ὁ ἴδιος ὁ Θεόδωρος Τσουκᾶτος, στενός συνεργάτης τοῦ Σημίτη, ὁμολόγησε πώς μετέφεραν χιλιάδες «Ρωσσοποντίους» ἀπό τέως σοβιετικές δημοκρατίες μέ πτήσεις τσάρτερ, τήν ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν, γιά νά ἀλλοιώσουν τήν βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἄλλη μιά ντροπή τοῦ Ἕλληνα «Δημοκρατικοῦ» κυρίου Σημίτη. Καί ὄχι μόνο αὐτό: Κάποιοι σέ ἰδιωτικές τους συζητήσεις ἰσχυρίζονταν ἀργότερα τί μποροῦσε νά κάνει μέ τά ἀποτελέσματα μιᾶς ἐκλογῆς ἕνας φυτεμένος ἀλγόριθμος σέ ὑπολογιστή καί πῶς ἐνδεχομένως μποροῦσε νά ἐπηρεάσει –ἄν δέν τόν σταματοῦσε ἡ ἑλληνική δικαιοσύνη– τά ἐκλογικά ἀποτελέσματα ἀπό ἀπόσταση. Ἐάν δηλαδή ὁ Κώστας Καραμανλῆς ἔβγαινε καί ἀμφισβητοῦσε τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2000 μέ διάγγελμά του, ἔχοντας ἰσχυρότατες ἐνδείξεις στά χέρια του καί ἐπιφυλασσόταν γιά τίς ἀποδείξεις, τί θά ἔπρεπε ἄραγε νά κάνει τό ἑλληνικό ΑΒC τῆς ἐποχῆς Mega; Νά τόν κόψει σάν «χασάπης»;

Δυστυχῶς, αὐτό πού ἀνακαλύπτουμε μέ ἀφορμή τίς ἐναντίον τοῦ Τράμπ βαρβαρότητες εἶναι ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης ὑποχωρεῖ σταδιακά στόν δυτικό κόσμο. Καί μαζί της ὑποχωρεῖ καί τό δικαίωμα στήν πληροφόρηση. Τόσο τά παραδοσιακά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ ὅσο καί τά νέα μεταδίδουν τήν πληροφορία ἐπιλεκτικῶς. Ὅποιος ὑπερασπίζεται τό σύστημα καί τίς ἐπιλογές του ἔχει ἀπεριόριστη ἐλευθερία ἔκφρασης, εἴτε λέει ἀλήθεια, εἴτε ψέμματα. Ὅποιος ὅμως ἔχει διαφορετική ἄποψη, ἔστω καί λάθος, ἔχει νά ἐπιλέξει ἀπό μία γκάμα «ποινῶν»: νά κάνει ἀνταρτοπόλεμο, λέγοντας τά μισά ἀπό ὅσα ξέρει, ἐν γνώσει του ὅτι θά ὁδηγηθεῖ στήν ἰδεολογική χωματερή ἄν τά πεῖ ὅλα. Νά τά πεῖ ὅλα, ἀλλά νά δεχθεῖ ἀνηλεῆ πόλεμο ἐπαγγελματικῆς ἐξόντωσης, νά μήν φθάνει ἡ φωνή του στό κοινό του (πόσες φορές σᾶς λένε ψέμματα στά περίπτερα ὅτι ἡ ἐφημερίδα μας ἐξαντλήθηκε ἀπό τίς 11 τό πρωί;). Νά τά πεῖ ὅλα καί νά γίνει στόχος δικαστικῶν διώξεων. Νά τά πεῖ ὅλα καί τό σύστημα νά σιωπήσει ὅταν ἡ ἐλευθερία τῆς ἔκφρασής του δέχεται ἐπίθεση ἀπό ξένο ἡγέτη ὅπως π.χ. ὁ Ἐρντογάν. Νά τά πεῖ ὅλα καί νά τοῦ «κολλοῦν» πάνω ἀπό τό πρόσωπο κάθε φορά πού μιλοῦν τήν σήμανση «ψεκασμένος» καί «ἀκραῖος». Αὐτές εἶναι οἱ ἐπιλογές. Μόνο πού αὐτό δέν βγάζει πουθενά. Ἡ γενιά μου πάλεψε τό 1989 γιά τήν κατάργηση τοῦ κρατικοῦ μονοπωλίου στήν ἐνημέρωση. Ὀνειρεύτηκε μιά φιλελεύθερη δημοκρατία πού χωροῦν ὅλες οἱ ἀπόψεις. Οὔτε στούς χειρότερους ἐφιάλτες μας δέν πιστεύαμε ὅτι τώρα στά «γεράματα» πρέπει νά δώσουμε τήν μάχη γιά μιά νέα ἄνοιξη στήν ἐνημέρωση καί στήν πληροφόρηση. Μετά τήν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ ὁ φιλελευθερισμός καί ἡ Δύση προδίδουν κάθε μέρα τίς ἀρχές μέ τίς ὁποῖες ἐπικράτησαν τοῦ σοσιαλισμοῦ. Καταγγέλλουν τόν Πούτιν καί γίνονται Πούτιν. Καταγγέλλουν τόν Κίμ καί γίνονται Κίμ. Καταγγέλλουν τόν «Ὑπαρκτό σοσιαλισμό» καί γίνονται «ὑπαρκτός καπιταλισμός» καί αὐτοί. Δέν πρέπει νά τό ἀφήσουμε ἔτσι αὐτό!

ΕΣΤΙΑ, Σάββατο 7 – Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020, φ. 41.802, σ. 1, 3.

ΠΗΓΗ:antibaro.gr / https://metemorfothis.blogspot.com/2020/11/blog-post_69.html

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

Τά δρακόντεια φασιστικά μέτρα ἀποφασίζονται καί ἐφαρμόζονται χωρίς τεκμηρίωση. Ὁ τεκμηριωμένος ἀντίλογος στιγματίζεται ὡς τμῆμα συνωμοσιολογικῆς θεωρίας!

 

Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, Καθηγητής ποινικοῦ Δικαίου Δ.Π.Θ.
Δέν σπούδασα νομικά, δέν ἀφιερώθηκα στό Ποινικό Δίκαιο μέ ὅλη μου τήν δύναμη γιά νά μέ ἐξευτελίζει ὁ κύριος Μητσοτάκης φυλακίζοντάς με καί ὑποχρεώνοντάς με νά κυκλοφορῶ στέλνοντας SMS. Ἔχουμε ἑλληνική καί παγκόσμια δικτατορία γιά τούς ἑξῆς λόγους: 
1. Ὅλα τά δρακόντεια φασιστικά μέτρα, ὅλη ἡ ἐπιχειρηματολογία, ὅλη ἡ ὁρολογία σέ ὅλο τόν κόσμο εἶναι καρμπόν. 
2. Ὅσοι ὑλοποιοῦν καί ἐφαρμόζουν τά δρακόντεια φασιστικά μέτρα νίπτουν τά χείρας τους λέγοντας τήν φράση πού ἐνδημεῖ στά ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα: «ἐγώ ἐντολές ἐκτελοῦσα» (βλ. καί Ἄιχμαν). 
3. Δέν ἐπιτρέπεται ὁ διάλογος, φιμώνεται καί λοιδορεῖται ἡ ἀντίθετη ἄποψη...

4. Ὁ τεκμηριωμένος ἀντίλογος στιγματίζεται ὡς τμῆμα συνωμοσιολογικῆς θεωρίας. 

5. Οἱ ἀντιφρονοῦντες εἴτε ἀπαξιώνονται ὡς ἐγκληματικοί ἀρνητές εἴτε “δολοφονοῦνται διά τῆς σιωπῆς” (totschweigen). 

6. Δέν λειτουργεῖ ἡ Δικαιοσύνη: οἱ πολίτες, ἀνάμεσα στούς ὁποίους καί ἱερεῖς, καταδικάζονται ἐπειδή ἀσκοῦν τό νόμιμο δικαίωμά τους: νά μήν συμμορφώνονται σέ προδήλως παράνομα καί ἀντισυνταγματικά μέτρα πού προσβάλλουν τήν ἀνθρώπινη ἀξία καί θίγουν τόν πυρήνα τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τους. 

7. Τά δρακόντεια φασιστικά μέτρα ἀποφασίζονται καί ἐφαρμόζονται χωρίς τεκμηρίωση. 

8. Οἱ βραχίονες τοῦ καθεστῶτος συμπεριφέρονται ἔναντι τῶν πολιτῶν μέ ἀδιανόητη σκληρότητα καί ἀναλγησία. 

9. Ὁ πολίτης ἀντιμετωπίζεται ὡς τρομοκράτης. 

10. Τηλεόραση καί ραδιόφωνο ὑλοποιοῦν προπαγάνδα. 

11. Τό καθεστώς αἰφνιδιάζει τόν πολίτη θέτοντας προσχηματικά χρονικά πλαίσια ἐφαρμογῆς τῶν δρακόντειων φασιστικῶν μέτρων τά ὁποία ἀνατρέπει ἄνευ προειδοποιήσεως καί ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου. 

12. Ἀπαγορεύονται οἱ συναθροίσεις, ἀπαγορεύεται ἡ κυκλοφορία. 

13. Τό καθεστώς φοβᾶται τήν συσπείρωση τῶν πολιτῶν. 

14. Δέν ὑπάρχει ἀντιπολίτευση. Ἄφαντοι ὅλοι οἱ φωστῆρες μεγαλοεγκέφαλοι πού κυβέρνησαν ὑποτίθεται μέ διαφορετικό τρόπο τήν βασανισμένη Ἑλλάδα. 

15. Ἡ ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τά ἔχει κάνει πλακάκια μέ τήν κυβέρνηση. 

16. Ὑλοποιεῖται διωγμός Χριστιανῶν. 

17. Βιάζεται ἡ κοινή λογική, διαστρέφονται οἱ ἔννοιες, εἰσάγεται νέο λεξιλόγιο. 

18. Γιά τήν ἀναγκαιότητα λήψης τῶν ἑκάστοτε νέων δρακόντειων φασιστικῶν μέτρων ἐνοχοποιεῖται ὁ πολίτης, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται ὅτι δέν συμμορφώθηκε. 

19. Παρακολουθοῦνται οἱ διαδικτυακές ἀναρτήσεις καί διαγράφονται ὅταν εἶναι ἀντίθετες πρός τό καθεστώς. 

20. Ἡ ἀλήθεια ἐποπτεύεται αὐστηρά ἀπό τά μέλη τῶν “HOAXES”, τά ὁποῖα ἐμφανίζονται ὡς μόνοι πιστοποιημένοι ἐλεγκτές της.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

Καλό Παράδεισο, αδελφέ Βασίλειε

ΑΔΕΛΦΙΚΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Με χαρμολύπη αποχαιρετούμε τον εκλεκτό εν Χριστώ αδελφό Βασίλειο Αναστασίου, συμπαραστάτη και πρόθυμο βοηθό στο πνευματικό έργο της ιστοσελίδας μας. Ο αγαπητός μας αδελφός Βασίλειος κοιμήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου (Εκκλ. Ημ.) στην ηλικία των 53 ετών κι ενώ είχε ακόμα πολλά να προσφέρει. Γεννήθηκε στο Λεσίνι Μεσολογγίου όπου έμαθε την τέχνη της γυψοποιίας, μετά τις εγκύκλιες σπουδές. Από κάποιον ορθόδοξο αδελφό πληροφορήθηκε για τη γνήσια Ορθοδοξία και ακολούθησε με ζήλο την παράδοση της Ορθοδοξίας. Για την ορθόδοξη πίστη πολεμήθηκε ως "αιρετικός" από τον νεοημερολογίτη εφημέριο του χωριού του αλλά συνέχισε να ομολογεί ορθοδόξως στους συγχωριανούς του. Την δεκατία του 1990 μετοίκησε στην Αθήνα όπου συνέχισε την τέχνη του και συνδέθηκε με τον μακαριστό Μητροπολίτη Αττικής κυρό Παύλο (+2005), τότε εφημέριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Γ.Ο.Χ. Αθηνών στο Ρουφ. Παρέμεινε ζηλωτής της πίστεως και συμπαραστάτης στις δοκιμασίες και τις θλίψεις της Εκκλησίας ενώ δεν παρέλειπε τις νηστείες άνευ ελαίου παρότι εργαζόταν ακόμα και 13 ώρες. Πριν λίγους μήνες προσβλήθηκε απο δυσίατη ασθένεια και παρέμεινε τον τελευταίο καιρό κλινήρης στην Ογκολογική Κλινική Αγίων Αναργύρων χωρίς να γογγύζει αλλά δοξάζοντας τον Θεό για τη δοκιμασία του. Δίπλα ως το μαρτυρικό τέλος του ήταν και η συμπαραστάτιδα στον πνευματικό αγώνα, η συζυγός του Ελένη. Η αγωνία του για την ενότητα και την πρόοδο της Εκκλησίας ήταν μεγάλη, γνήσια και άξια μίμησης για κάθε Χριστιανό ενώ δεν  παρέλειπε το απολογητικό, κατηχητικό και διαφωτιστικό έργο στους φίλους και τους εχθρούς. Είθε ο Κύριος της Ζωής να τον αναπαύσει εν σκηναίς δικαίων, να αξιωθεί του Παραδείσου και της Αναστάσεως. Ευχαριστούμε για όλα καλέ μας αδελφέ!

Σχόλιο Διαχειριστή "Κρυφού Σχολειού": Γνώρισα τον αείμνηστο Βασίλειο και εκτίμησα τον καλό του χαρακτήρα (εργατικός, αφιλάργυρος και ελεήμων). Από τους ελάχιστους καλοπροαίρετους Ματθαιϊκούς που έχω γνωρίσει (πίστευε πρώτα στον Χριστό και όχι πρώτα στον Ματθαίο). Καλό Παράδεισο εύχομαι!