"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον καί Ὁμοφυλοφιλία


Ἡ Αἰσχίστη, ἀλλά καί ἡ Ἐσχάτη Νομιμοποιηθεῖσα ὑπό τούτου Ἁμαρτία

ὑπό

Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου

Καθηγητοῦ τοῦ Πανεμιστημίου τοῦ Scranton

ἄγνοια τῶν ὑπερφιάλων κυβερνώντων τοῦ παρελθόντος καί τρέχουσα ἐπιβολή τοῦ ἀνηθίκου καί παρα-φύσιν <<ἐξευρωπαϊσμοῦ>> των, ὡς νόμον τοῦ κράτους, εἰς τήν παραδοσιακήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα, κατέστρεψαν τήν χώραν μας καί τήν ὡδήγησαν εἰς τήν γενικευμένην κρίσιν τῆς σήμερον καί εἰς ἅπαντας τούς τομεῖς. Ἀλλ 22α Δεκεμβρίου 2015 εἶναι ἡμερομηνία αὕτη, ὅπου αἴσχιστος νόμος τοῦ <<γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων>> θά ἀποτελῇ πλέον τό ὄνειδος τῶν ψευδο-πολιτκῶν μας καί τήν ἀποφράδα ἡμέραν διά τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν καί τάς ἠθικάς παραδοσιακάς ἡμῶν ἀξίας, αἱ ὁποῖαι διετήρησαν καί διῃώνισαν τόν Ἑλληνισμόν ἐπί 7.000 ἔτη. Ἑλληνισμός καταρρέει καί Ὀρθοδοξία καταπολεμῆται, μέ τήν καταστολήν τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ καί θείου μυστηρίου τοῦ γάμου τῶν ἑτεροφύλων καί τήν διαὐτοῦ δημιουργίαν τῆς ὑγιοῦς οἰκογενείας, ἐκ τῶν ἐντός τῶν τειχῶν ἀναισχύντων προδοτῶν ψευδο-πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐξαπατοῦν τόν ἁπλοῦν λαόν μας ἐπί 184 ἔτη, ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ τελευταίου Ἑλληνορθοδόξου κυβερνήτου μας, τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου.[1] Ἐσχάτως ὅμως, ἀπό τό 1974 ἕως σήμερον, τούς γιγνώσκομεν, ἀπεκαλύφθησαν καί ἔχομεν ἔμπροσθέν μας ὅλων τούτων τά ἀντεθνικά καί διεφθαρμένα ἔργα καί τά ὀνόματά των, τά ὁποῖα θά καταγράψῃ μέ μέλανα γράμματα καί Ἱστορία μας.[2] εὐθύνη, βεβαίως, ἀνήκει καί εἰς ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχθημεν καί ἐψηφίσαμεν τοιούτους αἰσχρουργούς διά πολιτικούς ἡγέτας, οἱ ὁποῖοι ἀντί νά νομοθετοῦν βασιζόμενοι εἰς τήν ἀρετήν, τήν ἠθικήν καί τάς Ὀρθοδόξους ἀρχάς καί ἀξίας, νομιμοποιοῦν τήν αἰσχίστην τῶν ἁμαρτιῶν, τήν βδελυράν ὁμοφυλοφιλίαν.[3]

            ἐπαίσχυντος αὕτη ἁμαρτία δέν ὑφίσταται οὔτε εἰς τά ἄλογα ζῷα, τά ὁποῖα ἐκπληροῦν τόν σκοπόν τῆς δημιουργίας των, ἀλλά μόνον εἰς τόν πεπτωκότα ἄνθρωπον, ὡς συνέβη εἰς τά Σόδομα καί Γόμορα καί θεία τιμωρία ἦτο ὁλοσχερής των ἐξ οὐρανοῦ καταστροφή διά πυρός καί θείου. ἡμετέρα τιμωρία ἕπεται, καί θά εἶναι βαρεῖα, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀσεβείας ταύτης, τῆς ἀναισχυντίας, τῆς ἐλλείψεως φόβου Θεοῦ καί τῆς ἀθέου καί ἐν ἀγνοίᾳ εὑρισκομένης ψευδο-ἡγεσίας τῆς Ὀρθοδόξου καί ἐκπολιτιστοῦ τοῦ κόσμου Ἑλλάδος. Οἱ ἀδελφοί λαοί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καί δή οἱ Ρῶσοι ἐξεπλάγησαν μέ τό αἰσχρούργημα τοῦτο τῶν παρἀξίαν κυβερνώντων τήν χώραν μας, τό <<Σύμφωνο Συμβίωσης>>, τό ὁποῖον ἐκθειάζει τήν αἰσχίστην τῶν ἁμαρτιῶν καί ἀπαγορεύει εἰς τούς διεστραμένους ὁμοφυλοφίλους τήν μετάνοιαν, λόγῳ <<ἀπαλείψεως>> νομικῶς, τῆς αἰσχύνης των καί συνεπῶς, τούς στερεῖ τήν σωτηρίαν των. Δυστυχῶς, πλεῖστοι ἐκ τῶν <<προοδευτικῶν>> νόμων εἶναι ἀνήθικοι, κατά τοῦ κοινωνικοῦ συμφέροντος καί Ἐθνικοῦ καλοῦ, ἄρα, εἶναι παρά-νομοι.

            Συνεπῶς, τό ἀποκαλούμενον ψευδῶς <<δημοκρατικόν τόξον>>[4] ἀπεδείχθη ὄντως ἀντι- δημοκρατικόν, ἐνεργοῦν κατά τῆς πλειονοψηφίας τοῦ εὐσεβοῦς ἀλλ’ ἐγκαταλελειμμένου λαοῦ μας. Πόσοι εἶναι οὗτοι οἱ διεστραμμένοι ὁμοφυλόφιλοι εἰς τήν χώραν μας; Τό 1%, δηλαδή 100.000 ὀνειδισταί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου πολιτισμοῦ καί τῶν ἀξιῶν μας; Ἀποκλείεται, διότι εἰς τόν λαόν μας ὑπάρχει ὁμαλότης, ἀξιοπρέπεια, αὐτοσεβασμός, ἔλεγχος συνειδήσεως, ἐντροπή καί θεογνωσία. Καί θά πρέπει νά ἔχουν οὗτοι οἱ ἀναίσχυντοι περισσότερα δικαιώματα ἀπό τό 99% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας; Θά πρέπει μία ὁλόκληρος χώρα, ἡ κοιτίς τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ καί μήτηρ τῆς Ὀρθοδοξίας, νά διασύρεται διεθνῶς, διά τό 1% τῶν διεστραμμένων τούτων καί ἀσθενούντων πνευματικῶς καί σωματικῶς ἀνθρώπων; Καί μέ ποῖον δικαίωμα οἱ ψευδο-βουλευταί (καί τά ΜΜΕ) νά ὑπερασπίζωνται μόνον τήν αἰσχρουργίαν τῶν ἐλαχίστων τούτων καί ὄχι τό σύνολον τῶν φυσιολογικῶν, ἀνδρείων, εὐσεβῶν, πιστῶν καί θεοφοβουμένων Ἑλλήνων; Μόνον 56 βουλευταί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ἔχοντες Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν ἠθικήν συνείδησιν, ἐψήφισαν ΟΧΙ εἰς τήν αἰσχύνην, τήν ἐσχάτην καί αἰσχίστην ἁμαρτίαν καί τό αἰσχρούργημα τοῦτο, τό ὁποῖον ἔγινε νόμος τοῦ ταλαιπώρου ἡμῶν κράτους.[5] Οἱ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν ΝΑΙ θά πρέπει νά καταψηφισθοῦν ἀπό ἡμᾶς καί νά ἀποπεμφθοῦν (ἐξοστρακισθοῦν) ὁπωσδήποτε, διά νά ἠμπορέσῃ ἡ χώρα νά ἀνακάμψῃ, νά ἀναθεωρήσῃ ἅπαντα τά κακῶς κείμενα καί νά μετανοήσῃ ἀπό ὅλην αὐτήν τήν δυσωδίαν ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη τῶν (ΣΥΡΙΖΟ-ΠΑΣΟΚΟ-ΠΟΤΑΜΟ-ΚΕΝΤΡΩΟ-ΝΕΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ). Δυστυχῶς, ὁ <<ἀριστερός>> κ. Τσίπρας ἀπέτυχε παταγωδῶς, ὡς καί οἱ προηγούμενοι <<Εὐρωπαϊσταί>> ἀστέρες, ἀλλ’οὐχί Ἕλληνες, ψευδο-πρωθυπουργοί μας.  

            Τέλος, ἐάν οἱ πολιτικοί ἡμῶν ἡγέται ἤ οἱοσδήποτε ἄλλος ἡγέτης δέν ἔχει ἀρετήν, δέν ἔχει ἠθικήν συνείδησιν, δέν ἔχει πίστιν εἰς τόν Θεόν, δέν βιοῖ τάς ἀρχάς καί ἀξίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δέν ἔχει φόβον Θεοῦ, ἀλλ’ εἶναι ἕρμαιον τῆς διαφθορᾶς τῆς Δύσεως καί ὄργανον πειθήνιον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν προπομπῶν τοῦ ἀντιχρίστου, καθίσταται καί οὗτος <<πρόδρομός>> του. Ἐλλείψει δέ ψυχικοῦ σθένους, εἶναι ἀδύνατον οὗτος νά κυβερνήσῃ καί νά ἀντιμετωπίσῃ τάς παγίδας τῶν ἑταίρων τῆς ἀνθελλινικῆς Δύσεως. Ἀλλά τό Ἑλληνικόν Ἔθνος εὑρίσκεται καί θά εὑρεθῇ καί πάλιν καί πάντοτε εἰς τήν ἀπέναντι ὄχθην τούτων, θά εἶναι πολέμιον τῆς πλάνης, τοῦ ψεύδους καί τῆς εἰσαγωμένης ἀπάτης καί τό ἄμεσον βῆμά του θά πρέπει νά εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσίς του ἀπό τήν Δύσιν καί τάς Ἑνώσεις της. Καθ’ ὅτι τό Ἑλληνικόν Ὀρθόδοξον Ἔθνος θά εἶναι πάντοτε μέ τήν Ἀλήθειαν, τό Φῶς, τήν Ἀποκάλυψιν, τήν ἀρετήν, τήν μετάνοιαν, ἀλλά καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας, ἐν ἀναμονῇ τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Μεσσίου Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό γενέθλιον τοῦ Ὁποίου ἑορτάζομεν αὐτάς τάς ἡμέρας καί ἐπί 2015 ἔτη ἀπό τήν γέννησίν Του εἰς τήν ταπεινήν φάτνην τῆς Βηθλεέμ, ψάλοντες τό <<λύτρωσαι, ὁ Θεός, [τόν Ἑλληνισμόν] ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ>>[6] .         

Χριστός Γεννᾶται. Δοξάσατε!   [1] Ὅς ἔλεγεν, <<...ἄν ἡ παροῦσα γενεά δέν ἐνδυναμωθεῖ ἀπό ἀνθρώπους μορφωμένους ἐν καλῇ διδασκαλίᾳ καί μάλιστα πρός τόν κανόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας, θά εἶναι δυσοίωνο τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος καί ἡ διακυβέρνησίς της ἀδύνατη.>> (Ἰωάννης Καποδίστριας).
[2] Ὅρα, <<Σύμφωνο διαστροφικῆς συμβίωσης: Ποῖοι ψήφισαν τό ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο>>,  http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2015/12/blog-post_27.html
[3] Ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης λέγει ὅτι αὕτη ἐστίν ἡ βδελυρωτέρα τῶν ἁμαρτιῶν καί ὁ ἐπιπεσών εἰς ταύτην πηγαίνει εἰς τό βαθύτατον μέρος τῆς κολάσεως. Ἀκόμη καί ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος παρακινεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς αὐτήν, φοβεῖται καί κατατρομαγμένος φεύγει διότι ἐλπίζει ὅτι ἡ καταδίκη του θά εἶναι ἐλαφροτέρα τοῦ σοδομιστοῦ. Ὅρα, Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Νείλου τοῦ Μυροβλήτου: Προφητεῖαι καί Νουθεσίαι πρός τούς Ὀγδοῒτας Μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Ἀθήνα 2005.
[4] Οἱ δουλοπρεπεῖς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Ν.Δ., τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, κ.λπ.), τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς Ἕνωσης Κεντρῲων ἔχουν τό ἀπύθμενον θράσος νά αὐτοαποκαλοῦνται <<δημοκρατικόν τόξον>>. Αὕτη δέν εἶναι ἡ δημοκρατία, ἡ ὁποία ἐγεννήθη καί ἀνεπτύχθη εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ <<πολιτικῶς ὀρθή>> δημοκρατία τῆς Δύσεως (ἡ ἐπιβαλλομένη δικτατωρεία τῆς Νέας Ἐποχῆς).
[5] Οἱ ὑπόλοιποι 244 εἶναι ἀνάξιοι τοιαύτης τιμῆς, νά ἐκπροσωποῦν τόν Ἑλληνορθόδοξον λαόν μας εἰς ἀξίωμα, τό ὁποῖον ἀνήκει μόνον εἰς τούς ἀρίστους τῶν πολιτῶν. Οἱ ἄριστοι τῶν πολιτῶν καί μόνον θά πρέπει νά γίνουν πολιτικοί. Αὐτοί οἱ ταλαίπωροι, οἱ ἐν ἀγνοίᾳ, δουλοπρεπείᾳ, ἀθεῒᾳ καί ἀπαξιώσει τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δέν κάνουν οὔτε διά τουρίσται εἰς τήν χώραν, εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνοι.
[6] Ψαλμ. ΚΔ΄, 22.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου