"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Στῶμεν καλῶς - Ἀριστοτέλους Δελήμπαση (+2007)


"Οἱ ἐξ Ὀρθοδόξων οἰκουμενισταί ἀποσχίζονται ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἑνοῦνται μετά τῶν αἱρετικῶν καί ἀπάγονται ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας πρός ἀπώλειαν. Οὕτω συμβάλουσιν εἰς ἑνοποίησιν "τοῦ κόσμου τούτου" (Ιω. ιθ΄ 36) μακράν τοῦ Θεοῦ καί ἐν ποικίλῃ ἀσεβείᾳ καί ἁμαρτία, ἥτις προωθεῖται ὑπό τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Δηλαδή ὑπό τοῦ ἀντιχρίστου Σιωνισμοῦ τῶν ἀπειθούντων εἰσέτι εἰς τόν Θεόν Ἑβραίων καί τῶν κακοποιῶν πλοκάμων τούτου. Τοῦ σκοτεινοῦ Μασονισμοῦ, τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ αἱμοσταγοῦς Μαρξισμοῦ καί τοῦ ὑλόφρονος Χιλιασμοῦ. Οὕτοι, "ὡς πύλαι ἅδου" (Ματθ. ιστ΄ 18), πολεμοῦσι τήν Ἐκκλησίαν καί ἐπιζητοῦσι τόν ἀφανισμόν τῆς σωζούσης Ὀρθοδοξίας ἀπό προσώπου τῆς γης, καθάπερ οἱ δαίμονες· "προσκαλοῦνται ἀλλήλους οἱ δαίμονες", λέγει ὁ Μ. Αθανάσιος, "επ' ἀπωλεία ψυχῆς, πανωλεθρίαν ἡμῖν ἐπάγειν καί λήθην παραδοῡναι τόν πολυθρύλητον Ἰσραήλ (τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν)" (ΒΕΠΕΣ, 32, 198).
 Οἱ Ὀρθόδοξοι δέον νά γνωρίζωμεν τήν προειδοποίησιν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θά ἐπιβληθῆ ἐν τέλει "καί εἰς τάς ἀπανταχοῦ Ἐκκλησίας" (PG. 62, 482). Διό "στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου" Θεοῦ (Θ. Λειτουργίας). Χάριν τῆς ἐν Χριστῶ σωτηρίας ἡμῶν ἐπιβάλλεται νά ἀποχωριζώμεθα ἐκ τῶν ἀποσχιζομένων ἀπό τῆς Ἐκκλησίας οἰκουμενιστῶν, κἄν ἐπίσκοποι, κἄν πατριάρχαι εἰσίν οἱ δυστυχεῖς οὕτοι, ὡς ὁρίζει ὁ Θεός ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ διά τοῦ Κανονικοῦ νόμου τῶν Ι. Συνόδων (ΙΕ΄ Κανών Πρωτοδευτέρας Ι. Συνόδου). Νά ἐμμένωμεν δέ ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, ἑδραιούμενοι ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ, ἐνισχυόμενοι ἐν τῇ πίστει καί ἑνούμενοι εἰς "παρεμβολήν Θεοῦ" ζῶντος (Γεν. λβ΄ 1). Διά τοῦ λόγου τῶν ἁγίων Πατέρων· διά μετανοίας ἀξιολόγου· δι' ὁμολογιακῆς ἀποκηρύξεως πασῶν τῶν αἱρέσεων· δι' ἐπιγνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν ἐν τῇ θείᾳ λατρείᾳ, τῇ συμφώνω πρός τήν πατρώαν ἑορτολογικήν τάξιν".

("ΚΑΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ", αρ. 25, 1-5-1980)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου