"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Τεθολωμένα καὶ δηλητηριώδη ὕδατα (Περὶ ψυχολογίας) Μέρος ΙΕ΄

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ)

ι΄. Θὰ ἦταν ὀρθὸ νὰ ὑπεστήριζε/ἐδήλωνε κάποιος ὅτι οἱ ἅγιοι Πατέρες δὲν τὰ εἶπαν ὅλα, καὶ ὅτι ἔχουν ψευδαίσθησι ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ εἶπαν ὅλα; Ἐμεῖς φρονοῦμε ὅτι: οἱ σύγχρονοι πατέρες (καὶ ἀδελφοί) ἀκολουθοῦντες τὸ παράδειγμα τῶν παλαιῶν Ἁγίων πατέρων μας, δηλαδὴ τὴν διδασκαλία τους καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τους, παρατηρώντας τὰ διαρκῶς ἀναφυόμενα νέα δεδομένα (π.χ. σύγχρονες μεγαλουπόλεις) φωτίζονται καὶ διδάσκουν τὰ δέοντα, βάσει τοῦ παντοτε ἐπικαίρου λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐκπεφρασμένου στὴν Ἁγία Γραφή, τὶς Ἅγιες Συνόδους καὶ τὰ συγγράμματα τῶν Ἁγίων μας[1].

ια΄.  Εἶναι ἀληθὲς ὅτι οἱ Πατέρες χρησιμοποίησαν φιλοσοφικοὺς ὅρους  (προσαρμοσμένους στὴν Χριστιανικὴ Ἀλήθεια) καὶ ὅτι ἐδίδασκαν ὅτι δυνάμεθα νὰ ὡφεληθοῦμε ἀπὸ κάποια ὄντως ὡφέλιμα παραδείγματα ἀρχαίων, μὴ χριστιανῶν, φιλοσόφων, πολιτικῶν καὶ ἄλλων. Ὑπάρχουν ὅμως μαρτυρίες ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ Πατέρες μας καλοῦσαν  φιλοσόφους γιὰ νὰ κάνουν ὁμιλίες-διαλέξεις στὸ ποίμνιό τους; Ἐμεῖς πῶς δικαιολογούμεθα νὰ καλοῦμε φιλοσόφους-ψυχολόγους νὰ μᾶς μιλήσουν, ποὺ καὶ διαφορετικὴ θεωρητικὴ προσέγγισι ἔχουν, καί, συχνάκις, δὲν ζοῦν συνεπῆ χριστιανικὴ ζωή (ἄσκησι, ταπείνωσι, μετάνοια, ἐξομολόγησι, θεία κοινωνία κ.λπ.);[2]  

ιβ΄. Διαφημίζοντας τὴν Ψυχολογία καὶ τοὺς ψυχολόγους μέσα στὴν Ἐκκλησία (καλῶντας τους σὲ ὁμιλίες καὶ συνάξεις), φανερώνουμε ὅτι ὑποστηρίζουμε ὅτι οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ μποροῦν νὰ ἀπευθύνωνται σὲ ὁποιονδήποτε ψυχολόγο γιὰ κάποια προβλήματά τους; Ἐὰν ὄχι σὲ ὁποιονδήποτε, ἀλλὰ σὲ συγκεκριμένους, ποιὰ εἶναι τὰ κριτήρια διαφοροποιήσεώς τους; Ἀρκεῖ ἡ πίστι τους στὸν Θεό, καθ’ ἣν στιγμὴν ἡ «ἐπιστήμη» τους βρίθει ἀπὸ θεωρίες, ἀπόψεις καὶ τεχνικὲς ποὺ δὲ εἶναι κατὰ Θεόν, καὶ ποὺ προφανῶς αὐτὰ εἶναι ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουν στοὺς πελάτες τους;
 
ιγ΄. Κοινωνιολόγοι παραδέχονται ὅτι οἱ πατέρες-ἱδρυτὲς τῆς «ἐπιστήμης» τους ἐπεδίωξαν νὰ δημιουργήσουν μία «θετικὴ ἐπιστήμη», ἡ ὁποία θὰ ὑπερβῇ τὴν θεολογία, ὥστε αὐτὴ ἡ τελευταία νὰ τεθῇ στὸ περιθώριο ἢ νὰ ἐξαφανισθῇ. Μὲ τὰ ὅσα ἐτέθησαν στὴν παροῦσα ἐργασία, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι καὶ τῶν Ψυχολόγων ἡ ἐπιδίωξι εἶναι παρομοία (μένει νὰ ἀποδειχθῇ μιὰ τοιαύτη ὑπόθεσι – ὡς πρὸς τοῦτο δέ, ζητοῦμε τὴν συνδρομὴ τῶν ὀξυδερκῶν μελετητῶν); Νὰ ἐξοβελισθῇ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ζωή μας, νὰ ἐξοστρακισθοῦν οἱ ἱερεῖς, νὰ λησμονηθῇ ἡ ἱερὰ ἐξομολόγησι καὶ πᾶν ὅ,τι θυμίζει Θεό;[3]

ιδ΄. Ἐρωτοῦμε τοὺς ἀγαπητοὺς ψυχολόγους (καὶ σὺν αὐτοῖς τοὺς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ συμπαθοῦντες τὴν σύγχρονη Ψυχολογία): Τί θέσι ἔχει στὸ ἔργο τῶν ψυχολόγων  ἡ ῥῆσι τοῦ Χριστοῦ μας: «τοῦτο δὲ τὸ γένος (τῶν δαιμόνων) οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ» (Μτθ. ιζ΄, 21); Σημειωθήτω δὲ ὅτι τὰ δύο αὐτὰ «ὅπλα», δηλαδὴ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας, εἶναι ἀπὸ τὰ κορυφαῖα γιὰ τὴν θεραπεία τῶν ἀνθρώπων. Τὰ χρησιμοποιοῦν αὐτὰ οἱ ψυχολόγοι ἢ ἀντιθέτως τὰ ἀπορρίπτουν; Ἢ ἀντ’ αὐτῶν προτείνουν δαιμονικὰ καὶ κοσμικὰ ὑποκατάστατα, ὅπως τὸν βουδιστικὸ διαλογισμὸ καὶ τὴν γιόγκα; Ἐπίσης, τί θέσι ἔχει στὸ ἔργο τῶν ψυχολόγων ἡ ῥῆσι τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων» (Ρωμ. ιβ΄, 15); Ἀσκοῦν οἱ ψυχίατροι-ψυχολόγοι τὴν ἀγάπη διὰ τὸ συμπάσχειν (=μὲ τὸ νὰ συμπάσχουν) μὲ τοὺς «ἀσθενεῖς» πελάτες τους;  
    
Συνεχίζεται…


[1] Σχόλιον ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἰ. Ν. Κ.: Διά τούς γνώστας τῆς ἀληθείας εἶναι ἀπολύτως ὀρθόν νά λέγουν καί νά πιστεύουν ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες εἶπαν τά πάντα, ὅ,τι χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται ἕν καί μόνον πρᾶγμα: τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του, τήν ἀπόκτησιν τοῦ ἀπολεσθέντος Παραδείσου. Διά τῶν λόγων των, τῶν ἔργων των καί διά τοῦ βίου των ἐπέτυχαν οἱ Πατέρες ἡμῶν τοῦ ἀπωτάτου σκοποῦ τοῦ ἀνθρώπου· ἡγιάσθησαν. Πρᾶγμα, τό ὁποῖον δέν ἠμπορεῖ νά ἐπιτευχθῇ μέ τίποτε ἄλλον, εἴτε ἐπιστημονικόν ἤ πρακτικόν τρόπον, διότι εἰς αὐτάς τάς μεθόδους δέν ὑπάρχει ἡ ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια. Εὑρίσκονται ἅπαντες οἱ τῆς κοσμικῆς σοφίας εἰς μίαν ψευδαίσθησιν, πλάνην καί ἐγωϊστικήν γνῶσιν πραγμάτων κατωτέρας ἀξίας καί ἀμφιβόλου προελεύσεως.
[2] Σχόλιον ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἰ. Ν. Κ.: Κάποιος, ὁ ὁποῖος δέν γιγνώσκει τήν πραγματικήν γνῶσιν, τήν ἀποκαλυφθεῖσαν ἀλήθειαν, δέν ἠμπορεῖ νά κληθῇ νά ὁμιλήσῃ εἰς τό ποίμνιον, διότι αἱ γνώσεις του εἶναι ἀτελεῖς, σχετικαί, μερικαί καί ἐπικίνδυνοι, ὥστε νά δημιουργήσῃ προβλήματα εἰς τό ἀκροατήριον, ἀντί νά τούς βοηθήσῃ καί νά τούς ὠφελήσῃ πνευματικά. Ὁ μή Ὀρθόδοξος φιλόσοφος, ἐπιστήμων ἤ ψυχολόγος ἔχει μόνον μερικήν κοσμικήν ἐμπειρικήν γνῶσιν, ἡ ὁποία εἶναι ἀτελής. Σ.σ. Καὶ ὅταν εἶναι ὀρθόδοξος ἡ προκληθεῖσα σύγχυσι εἶναι μεγαλυτέρα, καθ’ ὅτι ἀναμιγνύονται τὰ ἄμικτα (τὰ μὴ ἐπιδεχόμενα μείξεως). 
[3] Σχόλιον ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἰ. Ν. Κ.:  Ἅπαντες οἱ «ἐπιστήμονες» (σ.σ. οἱ καταχρηστικῶς ἀποκαλούμενοι ἐπιστήμονες, αὐτοὶ ποὺ ἀσκοῦν ἐπιστήμη γιὰ τὴν ἐπιστήμη, καὶ ὄχι πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλειαν ἀνθρώπων· αὐτοὶ ποὺ ἀπορρίπτουν πᾶν ὅ,τι πνευματικὸ καὶ θεῖο) θεωροῦν τούς ἑαυτούς των ὡς παντογνώστας καί φυσικά ἡ ἑωσφορική των αὕτη ὑπερηφάνεια τούς ἔχει καταστήσει ἄκρως ἐπικινδύνους (σ.σ. ὁ κύριος καθηγητὴς ὁμιλεῖ ἐκ πολυχρονίου πείρας, καθὼς συναναστρέφεται σχεδὸν ἀποκλειστικῶς μὲ τοιούτους ἀνθρώπους, στὸ πλήρως ἀντιπνευματικὸ καὶ ἐκκοσμικευμένο περιβάλλον τῆς ἀλλοδαπῆς χώρας, ὅπου διαμένει). Φυσικά ἔχουν ἀπορρίψει καί τόν Θεόν. Ἐξ ἄλλου γνωρίζουν περισσότερα πράγματα καί ἀπό τόν Θεόν! Οἱ κοινωνιολόγοι, οἱ ψυχολόγοι καί οἱ ἄλλοι κοινωνικοί ἐπιστήμονες ἔχουν ἀποδεχθῆ τήν πλάνην τῶν «θετικῶν ἐπιστημῶν» ὡς σοφίαν καί δέν ὑπάρχει ἐλπίς νά σώσουν τόν ἑαυτόν των, πόσον μᾶλλον νά προσφέρουν κάτι θετικόν καί ἐποικοδομητικόν εἰς τούς πάσχοντας πνευματικῶς συνανθρώπους των. Αὕτη εἶναι ἡ παιδεία των, ἄθεος καί ἀντίχριστος. Ἄρα, ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀπώλειαν.
   Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς γίνεται μόνον ἀπό τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας, διά τῆς ἐξομολογήσεως. Ἡ Ψυχολογία εἶναι ἄθεος ψευδο-ἐπιστήμη τῆς Νέας Ἐποχῆς, μέ σκοπόν νά ἀποφεύγουν τήν ἐξομολόγησιν οἱ ἄνθρωποι καί νά ἀπωλέσουν τήν ψυχήν των, τήν αἰώνιον βασιλείαν, τόν Παράδεισον.
    Σ.σ. Καὶ κάτι σχετικὸ μὲ τοὺς ἀπίστους, ποὺ ἀφορᾷ ἰδιαιτέρως καὶ τοὺς ἀπίστους ἐπιστήμονες (σὰν τοὺς «πατέρες» τῆς συγχρόνου Ψυχολογίας καὶ τοὺς περισοτέρους ἀκολούθους τους). Λέγει ὁ Ἅγιος Νεκτάριος στὸ βιβλίο του «Τὸ γνῶθι σαὐτόν» (σελ. 32, νεοελληνικὴ μετάφρασι ὑπὸ π. Διονυσίου Τάτση, ὀλίγον τροποποιημένη ὑπὸ τοῦ συγγραφέως τῆς παρούσης ἐργασίας): «ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ ἀπίστου δὲν εὑρίσκει στὴν δημιουργία τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Φύσι ποὺ δρᾷ. Ἡ λαμπρὴ εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ καὶ τὸ θαυμάσιο κάλλος της μένουν γιὰ αὐτὸν καλυμμένα καὶ ἀνεξερέυνητα. Τὸ βλέμμα του πλανᾶται ἀσκόπως στὸ χάος τῆς δημιουργίας καὶ πουθενὰ δὲν εὑρίσκει τὸ κάλλος τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Πουθενὰ δὲν ἀνακαλύπτει τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, τὴν θεία Πρόνοια, τὴν δικαιοσύνη καὶ ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ πρὸς τὴν δημιουργία. Ὁ νοῦς του δὲν δύναται νὰ ἀναχθῇ πάνω ἀπὸ τὸν ὁρατὸ κόσμο καὶ πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ αἰσθητοῦ. Ἡ καρδιά του μένει ἀναίσθητη μπροστὰ στὸ ἀπεικόνισμα τῆς θείας σοφίας καὶ δυνάμεως, ποὺ εἶναι ἡ φύσι. Κανένα συναίσθημα λατρείας δὲν ἀναπτύσσεται μέσα του. Τὰ χείλη του εἶναι κλεισμένα. Τὸ στόμα του δὲν δύναται νὰ ἀρθρώσῃ λόγο. Ἡ γλῶσσα του μένει ἀκίνητη. Καμμιὰ φωνὴ δὲν ἐκπέμπεται ἀπὸ τὰ στήθη του γιὰ νὰ ὑμνήσῃ καὶ νὰ εὐχαριστήσῃ τὸν Θεό».   

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Ἡ Προστάτις (Ἕνα Θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμὶρ) - ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΠΗΓΗ: 
Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Γ.Ο.Χ. ΒΟΛΟΥ


Σῶσον Κύριε τόν Λαόν Σου ἐκ τῶν Θλιβόντων τοῦτον καί τούς Μισοῦντας αὐτόν Καταίσχυνονὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton


Ἡ κατάπτωσις τῆς χώρας κατόπιν τοῦ 1974 εἶναι τόσον μεγάλη, λόγῳ τῶν ἀναξίων, ἀνθελλήνων καί ἀντιχρίστων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεβλήθησαν εἰς τήν χώραν ὑπό τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὥστε ἡ θλίψις τῶν Ἑλλήνων νά ἔχῃ φθάσει εἰς τόν ὑπέρτατον βαθμόν τῆς Ἱστορίας μας. Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μέ μηδενικά προσόντα καί ἄπειρον ἄγνοιαν (ἀγνοοῦντες τήν ἀποκαλυφθεῖσαν Ἀλήθειαν) νά ἐξαπατήσουν ἕνα ὁλόκληρον λαόν μέ τόσον ὑψηλές ἀρχές καί ἀξίες; Μήπως ἡ μεγάλη κοσμικότητα, ἡ χλιδή, ἡ ξένη ἐπίδρασις καί τά διεστραμμένα (κατευθυνόμενα) μέσα μαζικῆς «ἐνημερώσεως» διέφθειραν τόν λαόν μας εἰς ἕνα διάστημα 45 καί μόνον ἐτῶν; Μά ὁ λαός αὐτός δέν ἔχει ἕνα πολιτισμόν, μίαν πνευματικότητα καί μίαν παιδείαν πολλῶν χιλιετηρίδων; Τί τοῦ συνέβη καί δέν ἀντιδρᾷ, ἀλλά κατέστη ἕρμαιον τῶν ἀνθελλήνων καί ἀντιορθοδόξων Εὐρωπαίων καί ὀπαδός τῶν διεφθαρμένων πολιτικῶν του; Ἡ ὑποταγή τῆς χώρας, διά τῆς καταργήσεως τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας της διά νόμων, ὑπό τῆς ἀνθελληνικῆς Βουλῆς καί ἡ ἀδιαλλαξία καί τό μῖσος τῶν βαρβάρων γειτόνων της, Τούρκων, Ἀλβανῶν καί Σκοπιανῶν, θά φέρουν τήν χώραν εἰς νέας περιπετείας καί δι’ ὅλα αὐτά ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ψευδο-ἡγέται μας (ἀκόλουθοι) τῶν νεοεποχιτῶν Illuminati.
Ἤρχησαν, οἱ δουλοπάροικοι οὗτοι τῶν δυτικῶν φεουδαρχῶν, ἀπό τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 μέ τό πρῶτον πλῆγμα κατά τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης,[1] ὥστε νά ἀποδείξουν εἰς τούς ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅτι ἔχουν δίκαιον˙ δέν εἴμεθα Ἕλληνες, ἀπόγονοι τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων (ἀπό Ὁμήρου ἕως Πλάτωνος), οὔτε τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου (ἀπό Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἕως τῶν διαδόχων του), οὔτε τοῦ χιλιετοῦς Μεσαιωνικοῦ (Βυζαντινοῦ) Ἑλληνισμοῦ καί οὔτε τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος μετά τά τετρακόσια χρόνια δουλείας, διότι δέν ἔχομεν τήν ἰδίαν γλῶσσαν καί παιδείαν. Μεγάλο κακόν ἡ ἄγνοια τῶν ψευδο-πολιτικῶν[2] καί μεγαλύτερον κακόν ἡ ἀποδοχή των ὑπό τῶν Ἑλλήνων ὡς ἡγετῶν των. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ἠμποροῦν νά διακρίνουν τό καλόν ἀπό τό κακόν, τό θεῖον ἀπό τό δαιμονικόν, τό φῶς ἀπό τό σκότος, τόν πατριωτισμόν ἀπό τήν προδοσίαν.
Κατόπιν ἀρχίζουν τόν πόλεμον κατά τῆς οἰκογενείας μέ τόν πολιτικόν γάμον, τήν συγκατοίκησιν ἄνευ γάμου, τήν νομιμοποίησιν τῶν ἐκτρώσεων, τά αὐτόματα διαζύγια καί τέλος τόν ἀνείπωτον «γάμον» τῶν ὁμοφυλοφίλων,[3] τήν ἀλλαγήν τοῦ φύλου τῶν παιδιῶν ἀπό 15 ἐτῶν καί τήν υἱοθεσίαν τέκνων ὑπό τῶν ἀνωμάλων τούτων. Τό Σάββατον, 9 Ἰουνίου 2018, εἶχον οἱ ἀναίσχυντοι οὗτοι, τῇ ἀνοχῇ τῶν ἀθέων καί καταισχυνθέντων πλέον πολιτικῶν μας, τήν παρέλασιν τῶν gay pride (εἰς τήν πραγματικότητα τῶν gay shame) εἰς τήν Ἀθήνα. Ἀνεπίτρεπτος κατάπτωσις τῶν ψευδο-ἡγετῶν μας. Αὐτοί οἱ νόμοι εἶναι ἅπαντες ἐγκλήματα κατά τοῦ πολιτισμοῦ μας, τῶν ἀρχῶν μας, τῆς πίστεώς μας, τῆς παραδόσεώς μας καί τοῦ ἀπωτάτου σκοποῦ τῶν Ἑλληνορθοδόξων. Οἱ ψηφίσαντες τούς νόμους τούτους ψευδο-πολιτικοί δέν ἠμποροῦν νά λέγωνται Ἕλληνες, δέν ἠμποροῦν νά διαβιοῦν εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἐπί πλέον, δέν ἠμποροῦν νά ἀπαιτοῦν τήν ψῆφον ἤ ἀκόμη καί τήν ἐλαχίστην ἀναγνώρισιν τοῦ ἀξιώματός των ὡς «ἡγέται».
Ἐν συνεχείᾳ, ἐξεκίνησαν ἕνα ἀνελέητον πόλεμον κατά τῆς παιδείας. Καταργοῦν τά ὑπάρχοντα βιβλία, ξαναγράφουν τήν Ἱστορίαν καθ’ ὑπαγόρευσιν τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος καί ὅτι δήποτε ἀντιεκπαιδευτικόν καί ποταπόν κυκλοφορεῖ, σήμερον, περιλαμβάνεται πλέον εἰς τά νέα των βιβλία. Ἔκαμνον τήν παραδοσιακήν παιδείαν μας ὡς τήν ἀπαίδευτον παιδείαν τῆς Δύσεως. «Μπαίνεις κούτσουρο καί βγαίνεις τοῦβλο.»[4] Ἀφῂρεσαν τόν Θεόν καί τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν πίστιν, ἀλλά καί τά πρότυπα τῶν μεγάλων προγόνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τά παιδιά μας. Χωρίς παραδειγματισμόν, χωρίς Θεόν, χωρίς ἥρωας, χωρίς μάρτυρας καί χωρίς Ἱστορικόν μεγαλεῖον, τί ἠμπορεῖ κάποιος νά διδάξῃ εἰς τά νέα παιδιά;
Ἐσχάτως, παρέδωσαν τήν χώραν βοράν εἰς τούς ἐχθρούς τῆς Ἑλλάδος, τούς Illuminati τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι ἐκτός ἀπό τήν πνευματικήν καί κοινωνικήν καταστροφήν τῆς χώρας, τήν ἀπεδεκάτισαν (οὐσιαστικῶς, τήν ἀπο-εκατοστάτισαν) οἰκονομικά, τῆς ὑφήρπαξαν τόν πλοῦτον (δημόσιον καί ἰδιωτικόν), τῆς ἐπέβαλλον τά ἑκατομμύρια τῶν ἀλλοθρήσκων λαθρομεταναστῶν καί τώρα ἑτοιμάζονται οἱ ἀστέρες τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς νά παραδώσουν καί τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἰς τούς Σλαβο-ἀλβανούς τῶν Σκοπίων. Ἐχθές (12 Ἰουνίου 2018) ἠκούσαμεν ἀπό τόν πρωθυπουργόν, Ἀλέξην Τσίπραν, ὅτι ἐπετεύχθη συμφωνία μέ τά Σκόπια. Καί ὅτι εἶναι «μεγἀλη διπλωματική νίκη καί εἶμαι ὑπερήφανος γι’ αὐτό», λέγει ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος. Τό ὄνομα, τό ὁποῖον συνεφωνήθη θά εἶναι Severna Makedonija (Βορεία Μακεδονία) καί οἱ Σκοπιανοί θά εἶναι Μακεδόνες τῆς Βορείας Μακεδονίας.[5] Ἔχομεν, λοιπόν, ἀποδεχθεῖ τούς Σλάβους ὡς Μακεδόνας. Συνεπῶς, ἔχομεν ἀποδεχθεῖ μίαν συμφωνίαν προδοτικήν καί ἀπάτης, ἡ ὁποία καταφέρεται κατά τῶν Ἑλλήνων, τῶν πραγματικῶν Μακεδόνων.
Ἐάν ἡ Ἑλληνική Βουλή (κυβέρνησις καί ἀντιπολίτευσις) παραδώσῃ τό Ἑλληνικόν ὄνομα «Μακεδονία» εἰς τούς Σλαβο-ἀλβανούς θά πρέπει νά καταδικασθῇ ἐπ’ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ (ἰσόβιον κάθειρξιν). Διότι ἡ Βόρειος Ἑλλάς θά ἀπολέσῃ ἔκτοτε τήν ταυτότητά της καί τήν Ἱστορίαν της. Ὁ Ἕλλην πραγματικός Μακεδόνας δέν θά ἠμπορῇ πλέον νά δηλώνῃ Μακεδόνας, διότι τό ἀνθελληνικόν Κοινοβούλιον του θά ἔχῃ ἀναγνωρίσει διά τῆς ψήφου του ἕνα ἄλλον ἄσχετον λαόν ὡς «Μακεδόνας». Αὐτό θά εἶναι τό μεγαλύτερον καί τραγικώτερον λάθος τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἕως σήμερον, καθ’ ὅτι εἶναι Ἐθνική προδοσία, Ἱστορική πλάνη, ἐπιστημονική ἀνακρίβεια, ἐδαφική παραχώρησις, κατάπτωσις τοῦ Ἕλληνος καί ἀπώλεια τῶν δικαίων του καί τῆς Ἐθνικῆς του ταυτότητος˙ τοῦτ’ ἔστιν ἐσχάτη Ἐθνική παρακμή τῶν ἀθέων καί ἀνθελλήνων ψευδο-πολιτικῶν μας, τήν ὁποίαν ὀφείλομεν νά ἀποσοβήσωμεν μέ πᾶν μέσον. Αἶσχος καί αἰσχύνη εἰς τούς προδότας, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλλον τήν κομμουνιστικο-μασονικο-σιωνιστική δικτατορία εἰς τούς ἐλευθέρους πνευματικά, πολιτικά, καί κοινωνικά Ἕλληνας.
Ἐπίσης, κατήργησαν τήν ἀργίαν τῆς Κυριακῆς διά νά «βελτιώσουν» τά  οἰκονομικά τῶν καταστημάτων, τά ὁποῖα ὡδήγησαν οἱ ἴδιοι εἰς πτώχευσιν μέ τούς νόμους τους καί τήν ἀνθελλινικήν πολιτικήν των. Ἐπέτρεψαν τήν δημιουργίαν Μουσουλμανικοῦ τεμένους εἰς τήν Ἀθήνα, ὥστε οἱ Τοῦρκοι νά ὑπονομεύουν νομίμως πλέον τήν πατρίδα μας. Ἡ ἐγκληματικότητα ἔχει ξεπεράσει κάθε δυνατόν ὅριον καί τά ἀνεξέλεγκτα ναρκωτικά ἀφανίζουν τούς νέους μας. Ἐψήφισαν ἀντιρατσιστικούς νόμους, οἱ ὁποῖοι προστατεύουν τούς ἀλλοθρήσκους καί τιμωροῦν τούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας, ὥστε μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου νά ἀποχριστιανίσουν τήν χώραν, διότι ἔχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστόν Ὀρθοδόξων.[6] Ἐπέβαλον τόν «Καλλικράτην» καί ὑπέγραψαν τήν Συνθήκην Σένγκεν ὥστε νά ἐλέγχουν τούς πολίτας καί νά τούς ἐπιβάλλουν τήν παγκόσμιον δουλείαν. Τέλος, ἐπέβαλλον ἀκόμη καί τήν ἀχρήματον κοινωνίαν μέ τάς τραπεζικάς (πιστωτικάς καί χρεωστικάς) κάρτας καί ἔρχεται καί ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ θεία Πρόνοια, ἡ ὁποία θά ἐπιτρέψῃ (θά ἐπιβάλῃ) τήν ἀφύπνισίν μας μέσῳ τῶν βαρβάρων, τῶν καταπατητῶν τῆς προγονικῆς μας γῆς, τῶν φιλοξενουμένων τῆς Ἱστορίας, τῶν Μογγόλων Τούρκων. Δέν ἔχει μείνει καί τίποτε ἄλλο νά κάνουν˙ ἡ καταστροφή εἶναι γενική καί μή ἀναστρέψιμος. Εὔχομαι, θείᾳ Χάριτι καί μετανοίᾳ νά ἀφυπνισθῶμεν ἄνευ βαρβάρων, νά ἐκδιώξωμεν τούς ἐγχωρίους βαρβάρους ἀπό τήν Βουλήν καί τήν χώραν[7] καί νά εἴπωμεν ἀπό σήμερον καί εἰς τό ἑξῆς ΟΧΙ εἰς ἅπαντας τούς βαρβάρους, δυτικούς, βορείους καί εἰς τούς ἐξ ἀνατολῆς. Τά σοβαρά Ἐθνικά θέματα θά πρέπει νά ἀποφασίζωνται μέ δημοψηφίσματα καί ὄχι μέ τάς λανθασμένας ἀποφάσεις τῶν κυβερνήσεων μειοψηφίας, αἱ ὁποῖαι κυβερνοῦν τήν πατρίδα μας. Ἡ χώρα εὑρίσκεται εἰς μεγίστην κρίσιν καί θά ἀντιμετωπίσῃ φοβερούς κινδύνους, ἐάν ἐξακολουθήσῃ νά ὑποχωρῇ καί νά ἀποδέχεται τάς πιέσεις τῶν μισούντων ταύτην.


[1] Μᾶς ἐπέβαλον τήν διεφθαρμένην ΠΑΣΟΚυῖαν γλῶσσαν, ὡς Ἑλληνικήν.
[2] Καθ’ ὅτι, «Ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ’ ἄρχοντας αὐτῶν, καί ἐπλάνησεν αὐτούς ἐν ἀβάτῳ καί οὐχ ὁδῷ». (Ψαλμός 106, 40).
[3] Ὁ Ἅγιος Νεῖλος ὁ Μυροβλύτης εἶπε, ἀφοῦ ἐπαρουσιάσθη εἰς τόν μοναχόν Θεοφάνην, ὅτι ὁ διάβολος, ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους εἰς τήν αἰσχίστην ταύτην καί μεγαλυτέραν πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν πρᾶξιν, ἐξαφανίζεται διότι φοβεῖται καί οὗτος τήν τιμορίαν τοῦ Θεοῦ, καθ’ ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι θά καταδικασθοῦν καί θά ὑπάγουν εἰς τά κατώτατα στρώματα τῆς κολάσεως. Ὅρα, Τοῦ Ὁσίου Πατρός Ἡμῶν Νείλου τοῦ Μυροβλήτου: Προφητεῖαι καί Νουθεσίαι πρός τούς Ὀγδοΐτας Μοναχούς τοῦ Ἁγίου  Ὄρους, Ἀθήνα 2005.
[4] «Σπᾶνε τά κεφάλια τους τά παιδιά νά μάθουνε τί σφύριξε στό αὐτί τοῦ κάθε ἀθέου ὁ διάβολος.» (Ἀρχιμ. Γρηγόριος, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Δοχειαρίου).
[5] TV News ANTENNA, 12 Ἰουνίου 2018. Ἐπίσης, Fox News, June 12, 2018.
[6] Τό 95% τῶν Ἑλλήνων ἔχουν εἰκόνας (εἰκονοστάσι) εἰς τήν οἰκίαν των. Ὅρα, Βοανεργές, Ἀρ. Τεύχους 96, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2018, σ. 83.
[7] Ψάλοντες τό «Ἔσωσας γάρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιβόντων ἡμᾶς καί τούς μισοῦντας ἡμᾶς κατῂσχυνας». (Ψαλμός 43, 8).

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις (γ. Επιφάνιος Καψαλιώτης - γ. Σάββας Λαυριώτης)

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Μνημόσυνο του Γέροντος Χρυσοστόμου των Σπετσών και Κουρά Μεγαλοσχήμου Μοναχής

Το περασμένο Σάββατο (27-5-2018 εκ. ημ.) τελέστηκε στην Ι. Μ. Γοργοεπηκόου Σπετσών το Μνημόσυνο του μακαριστού και πολυαγαπημένου μας Γέροντος Χρυσοστόμου (+2014), υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου των Γνησίων Ορθοδόξων Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γεροντίου.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγινε η κουρά εις Μεγαλόσχημη της Οσιολογιωτάτης Μοναχής Συγκλητικής, στην οποία ευχόμαστε να έχει την ευχή του Γέροντός μας και Καλό Παράδεισο!
Φωτογραφικό υλικό και από τα δύο γεγονότα θα δείτε στους παρακάτω συνδέσμους της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς (των Γνησίων Ορθοδόξων):


Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

«Καρντιά μιλάει Τεό» (Μικρό ὁδοιπορικό στά Φοβερά Καρούλια τοῦ Ἁγίου Ὄρους)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Τάσου Μιχαλᾶ῎Ορος Ἅγιο, Πολιτεία ἀνθρώπινη,
σελ. 25-28, ᾿Εκδ. «῾Επτάλοφος», 1980

.           Δέν ξέρω ἄν ἔτυχε ποτέ νά διαβάσετε ἤ ν᾿ ἀκούσετε κάτι γιά τά φρικτά Καρούλια. Τόν τρομακτικό καί ἀπρόσιτο ἐκεῖνο γκρεμό στά Ν.Δ. τῆς Χερσονήσου τοῦ Ἄθω, πού εἶναι γνωστός μόνο ἀπό φωτογραφίες καί σλάιτς ἤ θεωρητικές ἀφηγήσεις προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ταξιδεύοντας γιά τή Λαύρα εἶχαν τή δυνατότητα νά τά περιεργαστοῦν μέσα ἀπό τό καραβάκι. Γιατί μέ τά πόδια εἶναι μᾶλλον ἀδύνατο νά κατακτήσει κανείς τήν ἄγρια τούτη περιοχή, ὅπου στό παρελθόν ὀρθόδοξοι ἀναχωρητές εἶχαν χτίσει τίς ἀετοφωλιές τους, μιᾶς κι ὁ χῶρος προσφερόταν ἰδιαίτερα γιά τίς πνευματικές τους ἀπογειώσεις.

   .            Ποιός ξέρει τί νά βρῆκαν σέ τούτη δῶ τή γωνιά τῆς γῆς οἱ ἀκροβάτες καλόγεροι καί τή διάλεξαν γιά προσφιλῆ κατοικία, τή στιγμή πού γιά τόν κοινό νοῦ μιά τέτοια ἐπιλογή μόνο τυχοδιῶκτες  καί ἐπικίνδυνα ριψοκίνδυνοι τήν ἀποφασίζουν. Ἄνθρωποι δηλαδή πού δέχονται νά υἱοθετήσουν  τήν περιπέτεια κι ὅταν ἀκόμη γνωρίζουν πώς ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα ἐγκυμονεῖ ἐκ προοιμίου κινδύνους γιά τήν ἰκμάδα τοῦ σώματος καί τήν ἀκεραιότητα τῆς ὑγείας.
.              Νά ᾿τανε μήπως ἡ ἀπεραντοσύνη τῆς θάλασσας καί ἡ ἐπιβλητική ἀγριάδα τῶν κυματόβρεχων βράχων πού ἔρχονται νά πείσουν ἀκόμα καί τόν πιό δύσπιστο, ὅτι τά μεγαλεῖα τῆς φύσης εἶναι σέ θέση νά δώσουν σέ ὅποιον τά γεύεται τίς δυνατότητες γιά ἕνα πιό σταθερό καί οὐσιαστικό τρόπο ζωῆς; ῎Η νά ᾿ταν ἄραγε, ἡ αἴσθηση τῆς γαλήνης καί ἠρεμίας, πού τόσο ἀνέκφραστα εὐδοκιμεῖ στά Καρούλια ἐνισχύοντας σέ φύσεις ἀνήσυχες κάποιες φυγόκεντρες τάσεις, δηλαδή τήν κίνηση ἀπό τόν κόσμο μέ τή θορυβώδη ζωή, τή ρύπανση καί τό ρύπο, σέ παρθένες περιοχές, ἱκανές νά μετουσιώσουν σέ πράξη τήν ἀνθρώπινη ἐπιθυμία γιά ἀδιάλειτη προσευχή καί ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό;
.         Βάλθηκα, κρεμασμένος στή χοντρή ἁλυσίδα πού ᾿ναι κτισμένη στό βράχο, νά φτάσω ὥς τά Καρούλια, ἔστω κι ἄν μέσα μου κάτι μοῦ φώναζε πώς τέτοια ἐδάφη δέν κατακτοῦνται ἀπό ἐρασιτέχνες τοῦ πνεύματος κι ἀπό πρωτοπειρους ὀρειβάτες. ῎Ηθελα νά κατέβω στά φρικτά τά γκρεμά, ἔστω κι ἄν ἀντηχοῦσαν ἀκόμα στ᾿ αὐτιά μου τά λόγια κάποιου Κατουνακιώτη πώς «δύσκολα φτάνουν ἐκεῖ τουρίστες» κι ὅτι προπέρσι ἔχασε τήν ἰσορροπία του καί χάθηκε στόν γκρεμό ἕνας γέροντας ἀσκητής πού ζοῦσε ᾿κεῖ πάνω». ῎Ημουν περίεργος νά γνωρίσω τόν τελευταῖο ξωμάχο, τόν ρῶσο καλόγερο, τόν π. Νικοντίμ, πού ἑξῆντα ὁλόκληρα χρόνια ζεῖ στήν ἄκρη τῆς γῆς συντροφιά μέ τά βράχια, τ᾿ ἀγριοπούλια καί τόν Θεό.
.          Τόν βρῆκα νά στέκει ἔξω ἀπό τήν καλύβα κρατώντας στό χέρι τό κομποσχοίνι καί κοιτάζοντας τόν ἥλιο κατάματα, λές κι ἤθελε νά τόν συγκρίνει μέ τόν δικό του τόν ῞Ηλιο τῆς Δικαιοσύνης, πού μιά ζωή τώρα ὑπερθερμαίνει καί συντηρεῖ τά ἔγκατα τῆς φτωχῆς του καρδιᾶς.
.        Ἦταν τριάντα χρονῶν τότε, νεαρός ἀξιωματικός τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ, ἦλθε γιά πρώτη φορά στήν ῾Ελλάδα μέ σκοπό νά πάει στό ῞Αγιο ῎Ορος νά προσκυνήσει στά μοναστήρια καί νά γνωρίσει τούς ἀσκητές πού  ᾿χε ἀκούσει πώς εἶχαν βάλει στά κατεπείγοντα στόχο τους τήν ἀπαλλαγή ἀπό τόν φόρτο τῆς ὕλης καί τήν καταστολή τῶν παθῶν. Βρισκόταν ἐκείνη τήν ἐποχή στό ζενίθ τῶν μεταφυσικῶν του ἀναζητήσεων ὁ ρῶσος ἀξιωματικός, κι ἦρθε στό ῎Ορος μήπως καί ἔβρισκε αὐτό πού ζητοῦσε. Γιά νά μή φύγει ποτέ πιά ἀπό τοῦτον ἐδῶ τόν πλανήτη»…!
.         ῾Εξῆντα ὁλόκληρα χρόνια σέ ἑλληνικό ἔδαφος κι ὡστόσο καμιά ἐπαφή μέ τή γλώσσα τοῦ τόπου πού ἔμπρακτα δέχτηκε νά γίνει ἡ δεύτερή του πατρίδα καί νά ὑπηρετήσει τίς ἐσωτερικές του ἐφέσεις,. ᾿Αναρωτιέται κανείς ποῦ νά ὀφείλεται τοῦτο. Μήπως σέ ἠθελημένη προσωπική ἀνδράνεια ἤ τίποτε κρυφοσωβινιστικές τάσεις, προέκταση κάποιου ζήλου του γιά γιά τήν ἐκπεσοῦσα ῾Αγία καί Μεγάλη Ρωσία τῶν Τσάρων; Μήπως σέ δική του ἀδυναμία νά ἐπιδοθεῖ στή μελέτη καί τήν ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν, ἰδιαίτερα ὅταν αὐτές δύσκολα γίνονται εὔληπτες, ὅπως ἡ ἑλληνική, ἐπειδή διαθέτουν δύσκολες ρίζες καί στρυφνή προφορά; ῾Η ἀπάντηση εἶναι ἀπερίφραστα ὄχι, καί τό δήλωσε καθαρά ὁ Νικοντίμ: «Τεό ντέν ἔκει γκλῶσα. Γκλῶσα μπρήκανε ἄτρωπο. Καρντιά μιλάει Τεό».

Νικόδημος μοναχός Καρουλιώτης (1888-1984)
(Δημοσίευση φωτογραφίας: Rudolf Billeta, 1993)

   -Πόσα χρόνια ἔχει ᾿δῶ πάνω;
-Ποῦ, ἰντό κάτ; ῎Ιλτε ῞Αγγιο ῎Ορος Χίλια νιακούσια εἴκουσ. ῾Ιπτά χρούνια κάτισε ῞Αγγι Παντελεήμων, Μοναστήρ.
-Τί τρῶς;
_ ᾿Αγκοράζει Ντάφνα ρίζ, φασόλι, μακαρόνι. ῎Ιλτι ἰνινίνταχρούνι τούρα. Κουφό, ντέν βλέπει, ἄρρουστο..
-Καί προσευχή;
-Ντόξασι Τεό. Σλάβα Μπόκου.  Σλάβα Μπόκου, Σλάβα Μπόκου, (Δόξα σοι ὁ Θεός).
-Πόσες ὧρες προσεύχεσαι; Τί ὥρα σηκώνεσαι τή νύχτα;
-Βράντι ἀγρυπνία κάνει.
-Κάθε βράδυ;
-Κάτε βράντι μέκρι ἕξι οὔρα προυί.
-Ρωσία λίγκε ἐκκλησίε. Γκιατί;
-Ντέν ἀγαπάει Τεό κομμουνίστε. Ντέν πιστεύει Τεό. Κλείσει ἐκκλησίε.
-Ναί, ἀλλά κόσμο πιστεύει Τεό. Πιστεύει καλό, κομμουνίστε ντέν ντόσει ἐκκλησίε.
-Καί τό Πατριαρχεῖο;
-Πατριαρχεῖο κάνει ὑπακοή κάνει.
-Στό Χριστό;
-῎Οχι, κομμουνίστε κάνει ὑπακοή.
-῎Αν δέν κάνει ὑπακοή θά κλείσουν οἱ κομμουνίστε ὅλες τίς ἐκκλησίες;
-Ναί γκιαφτό. Κάνει οἰκονομία. ῎Αν ντέν ἔχει οἰκονομία τά κλείσει  ἐκκλησίε.
-Τό ρώσικο μοναστήρι σοῦ δίνει λεφτά;
-Ντέν ἔχει. Μνημονεύει Πατριάρχα Μόσχα Ποίμεν κι  ιμίς ντέν τέλουμ.
-Συνήθισες στά Καρούλια;
-᾿Ιντό βλογγία Θεοῦ, Σλάβα Μπόκου, Σλάβα Μπόκου, Σλάβα Μπόκου.

 .            ῎Αν κάποτε βρεθεῖτε στό ῞Αγιο ῎Ορος καί τό λέει ἡ καρδιά σας, ἀξίζει νά διακινδυνεύσετε ἕνα «περίπατο» στά φρικτά τά Καρούλια. ῎Αν στό μεταξύ ὁ π. Νικοντίμ ἔχει κλείσει τά μάτια του, κοιτάξτε κατάματα πρός τόν ἥλιο καί θά ἐντοπίσετε τό φωτοστέφανο ἀπό τή δικιά του στρατολογία νά προβάλει στόν οὐρανό εὔγλωττα καί ἐνδεικτικά.

ΠΗΓΗ ἠλ. κειμένου: klision.blogspot.com ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ