"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΤ΄ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Γ.Ο.Χ. - ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ)

Τὴν 13ην/26ην Ἰουλίου 2013, ἡμέραν Παρασκευὴν τῆς ἑβδομάδος καὶ περι ὥραν 5ην ἀπογευματινήν, εἰς τὴν ἐν Γαλατσίῳ Ἀθηνῶν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπραγματοποιήθη ἡ Ἕκτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ κωλυομένου Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Γεωργίου Γιάν.

        Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἐν πρώτοις ἐγένετο συμπληρωματική συζήτησις ἐπὶ τοῦ «χρονικοῦ», συνταχθέντος ἐν σχεδίῳ κατὰ τὴν προηγουμένην Σύσκεψιν, τοῦ περιλαμβάνοντος τοὺς κυριωτέρους σταθμοὺς τῆς πορείας τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κατετέθησαν δὲ εἰς τὴν Γραμματείαν ἀρκετὰ κείμενα, πρὸς τεκμηρίωσιν τοῦ «χρονικοῦ», φέροντος τὸν χαρακτηριστικὸν τίτλον: «Προϊστορία, Γένεσις καὶ Ἐξέλιξις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ».

        Ἐν συνεχείᾳ, ὁ λόγος περιεστράφη εἰς τὴν κριτικὴν τῆς πρακτικῆς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐξ ἐπόψεως α) ἱεροκανονικῆς, β) κανονιστικῆς, γ) Ἁγιογραφικῆς καὶ δ) Ἁγιοπατερικῆς.

        Τέλος, συνεζητήθη τὸ «χρονικόν», τὸ ὁποῖον ἀφορᾶ τὴν ἀπαρχὴν καὶ ἐξέλιξιν τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι τῆς  πτωτικῆς πορείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

        Τὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα συνεζητήθησαν, πρόκειται νὰ ἀπαρτισθοῦν τῇ κοινῇ συνεργασίᾳ τῶν ἑκατέρωθεν Γραμματειῶν, προκειμένου νὰ λάβουν τὴν ὁριστικὴν αὐτῶν μορφήν.

        Ἡ Σύσκεψις διήρκεσε περί τὰς τέσσαρας ὥρας καὶ διεξήχθη ἐν πνεύματι ἀμοιβαίου σεβασμοῦ, ἀγάπης ἐν Χριστῷ καὶ συνεργασίας. Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Παρασκευήν, 24ην Αὐγούστου / 6ην Σεπτεμβρίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον – Φυλὴ
14/27.7.2013
 
ΠΗΓΕΣ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου