"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Ολοκλήρωση δημοσκόπησης για το ημερολογιακό

Το τελευταίο διάστημα είχαμε αναρτήσει στο ιστολόγιό μας δημοσκόπηση με ερώτηση "Ποιοι θεωρείτε ότι ήταν οι λόγοι της αλλαγής του εορτολογίου το 1924;" και με επιλογή τις παρακάτω τέσσερις απαντήσεις:
1. Γιατί το νέο ημερολόγιο ήταν ακριβέστερο του παλαιού (επιστημονικοί λόγοι),
2. Για να μην υπάρχει σύγχυση με τη χρήση δύο ημερολογίων, του γρηγοριανού για την πολιτική ζωή και του ιουλιανού για την θρησκευτική (κοινωνικοί λόγοι),
3. Για τον ταυτόχρονο εορτασμό των μεγάλων χριστιανικών εορτών με τους παπικούς και προτεστάντες (οικουμενιστικοί λόγοι) και
4. Δεν ξέρω. Το ερευνώ.
Η μεγάλη πλειοψηφία των αναγνωστών (65%) έχει συνειδητοποιήσει πως η ημερολογιακή αλλαγή εξυπηρετεί και συνδέεται άμεσα με την αίρεση του Οικουμενισμού. Το 31% όμως έχει εγκλωβιστεί ακόμη σε παρελθοντικές πρακτικές δικαιολόγησης της ημερολογιακής καινοτομίας, ότι δήθεν αυτή δεν έχει σχέση με την Πίστη, αλλά με κοινωνικούς ή επιστημονικούς λόγους. Θεωρούμε πως ο καλοπροαίρετος αναγνώστης, ο οποίος δεν στρουθοκαμηλίζει, μπορεί εύκολα να βρει εκείνα τα στοιχεία που συνηγορούν με την άποψη της πλειοψηφίας των αναγνωστών μας γι' αυτήν την δημοσκόπηση. Εμείς ως επίμετρο παραθέτουμε ένα ακόμη αξιόλογο άρθρο από το αγωνιστικό ιστολόγιο "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ":
 
 
Πολλάκις διατείνονται μερικοί ότι η αλλαγή του εορτολογίου ήταν μια απλή ημερολογιακή διόρθωσις και τίποτε παραπάνω! Αυτά τα λέγουν δια να πείσουν τους καλοπροαίρετους ορθοδόξους λέγοντάς τους να μην πιστεύουν τα ψεύδη των παλ/τών! Ήταν όμως η αλλαγή του εορτολογίου μια απλή διόρθωσις ή μήπως ήταν εσκεμμένη ενέργεια δια συγκεκριμένο σκοπό; Δυστυχώς τα στοιχεία κλίνουν προς την δεύτερη περίπτωση, δηλ. ότι η αλλαγή του εορτολογίου εξυπηρετούσε συγκεκριμένο σκοπό και στόχο! Σήμερα πια είναι πλέον πασιφανές! Τότε όμως;
Ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης ανέφερε τα εξής:
«...πως δύναται η εκκλησιαστική αύτη καινοτομία να μην αποτελή λόγον Σχίσματος αφού πραγματικώς αποσχίζει τας καινοτομησάσας Εκκλησίας των άλλων και κάμνει αυτάς να εορτάζωσιν και να νηστεύσωσιν, ουχί μετά των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά μετά των ετεροδόξων και αιρετικών Δυτικών Εκκλησιών

«Τοιαύτα όντως κατετόλμησαν ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οι δύο ούτοι Λούθηροι της ορθοδόξου Εκκλησίας, οίτινες υπο το πρόσχημα του συγχρονισμού δεν εδειλίασαν ουδ΄ απερρίγησαν να καταπατήσωσιν αποφάσεις πανορθοδόξων Συνόδων και Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας, ίνα προσεγγίσωσι πρός τας Εκκλησίας της Δύσεως δια της ημερολογιακής καινοτομίας επί διασπάσει της Ορθοδοξίας και επ΄ αθετήσει της αιωνοβίου πράξεως της Μιάς Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας» (Πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας»).

Σαφέστατος ο πρ. Φλωρίνης δια το ποιά η αιτία της αλλαγής του εορτολογίου!

Επίσης ως απάντηση εις το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος της 4ης Ιουλίου 1927, αναφέρει ο Δ.Κ. Βοτοκόπουλος (Πρ. Υπουργός Δικαιοσύνης) τα εξής:

«....Επειδή δέ τα Πατριαρχεία και αί άλλαι αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι του Ανατολικού Δόγματος εν Ευρώπη δεν συνήνεσαν να συγκροτήσωσιν Οικουμενικήν Σύνοδον «περί μεταβολής του Ημερολογίου» ο Πατριάρχης Μελέτιος επιδεικνύων παντί μέσω την εισαγωγήν του Γρηγοριανού Ημερολογίου με τον απόκρυφον σκοπόν της προσεγγίσεως της Ανατολικής Εκκλησίας εις την Αγγλικανικήν Εκκλησίαν συνεκρότησεν εν Κων/πόλει Συνέδριον το οποίον απεκάλεσεν Πανορθόδοξον...».

Επίσης ο Μαρωνείας Άνθιμος εις την ενημερωτική ''΄Εκθεσίν'' του προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Βασίλειον αναφέρει ότι οί Άγιορείται Πατέρες, δέν απεδέχθησαν τήν ήμερολογιακήν καινοτομίαν εις τό σύνολό των (19), πλήν (1) της Βατοπαιδίου, «προς άποτροπήν της οποίας -γράφει ό Μαρώνειας- άλλοι μεν πρόθυμοι είναι, άλλοι δέ καί εύχονται τήν εύκαιρίαν ίνα μαρτυρήσωσιν». (Βλ. Ήμερ. Αγίου "Ορους 1931, Περί έξαρχικής άποστολής Μαρωνείας Ανθίμου σελίς 4).
«Συνεπεία τής τοιαύτης έν Άγίω "Ορει κρατούσης γνώμης καί πεποιθήσεως, ή Ιερά Κοινότης εις ούδεμίαν μέχρι τούδε (σ.σ. 18-3-1927) προέβη ένέργειαν έξ άφορμής τών περί ημερολογίου Πατριαρχικών έγκυκλίων. Έτήρει δέ σιγήν εις όλα τά Πατριαρχικά γράμματα, φρονούσα οτι η αυστηρώς ουδέτερα αύτη στάσις έν τω ήμερολογιακώ ζητήματι... καί χαρακτηρίζει ώς άψογον·».
Έν Άγίω "Ορει «... ή γενομένη διόρθωσις τού ημερολογίου έξακολουθεί νά θεωρήται ύπό τών πλείστων έν ταίς Ίεραίς Μοναίς εξαιρέσει τής Ίερας Μονής Βατοπαιδίου καί ταίς έξαρτήμασιν αυτών ώς καινοτομία, οι δέ συμμορφούμενοι προς τήν σχετικήν άπόφασιν τής Μ. Εκκλησίας, χαρακτηρίζωνται ώς αιρετικοί. Εντεύθεν καί έπαυσε πλέον ή θρησκευτική έπικοινωνία μετά τής Ίεράς Μονής Βατοπαιδίου. Εντεύθεν καί πολλοί άποφεύγουσι νά παραλάβωσι τά έπί τή βάσει αιτήσεως αυτών εκδιδόμενα έγγραφα παρά τής Ιεράς Κοινότητος, ίνα μή βάλωσι μετάνοιαν είς τόν Πρωτεπιστάτην αυτής Προηγούμενον Άνδριανόν, όντα Βατοπαιδινόν. Εντεύθεν καί έπαυσεν ήδη άπό ενός έτους, προσκαλούμένος εις Ίεροπραξίας ύπό τών πλείστων Ιερών Μονών, ό έν τώ "Αθω πρώην Μοσχονησίων, ίερουργήσας έν τή Ιερά Μονή τού Βατοπαιδίου». (Βλ. αυτόθι ώς άνω σελ. 34-35).


«...ότε ανεγνώσθη η δημοσιευθείσα εν τη εφημερίδι των Αθηνών (Ελεύθερον Βήμα) τή 2-8-1926 συνέντευξις της Υμ. Θ. Παναγιότητος, εν ή χαρακτηρίζεται ο Ωριγένης ως ευσεβέστατος, θεωρείται δέ φρονούσα αύτη ότι δήθεν ουδέν ουσιώδες διαχωρίζει τη Μ. Εκκλησία απο της Παπικής και Αγγλικανικής Εκκλησίας, διό και υπεραμύνεται της μετ΄ αυτών ενώσεως...»

 

6 σχόλια:

 1. Την Οικουμενικότητα της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης την πήρε στα χέρια του ο σιωνισμός με τον πάπα, τους προτεστάντες και τους γνήσιους σιωνιστές. Όλοι ενδεδυμένοι με δημοκρατικό μανδύα και στα χέρια κρατώντας τη σημαία της ελευθερίας.

  Μετά από αδιάλειπτη πλύση εγκεφάλου, εδώ και χρόνια, τι περιμένετε; Πάλι καλά που 31% δικαιολογεί την καινοτομία.

  Θα έχετε ασφαλώς προσέξει πόσο ελάχιστες αναδημοσιεύσεις άλλων άρθρων γίνονται από θρησκευτικά ιστολόγια μεγάλης επισκεψιμότητας, όταν οι διαχειριστές τους γνωρίζουν την προέλευση του αρθρογράφου. Δεν θέλουν να μιανθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @Θα έχετε ασφαλώς προσέξει πόσο ελάχιστες αναδημοσιεύσεις άλλων άρθρων γίνονται από θρησκευτικά ιστολόγια μεγάλης επισκεψιμότητας, όταν οι διαχειριστές τους γνωρίζουν την προέλευση του αρθρογράφου. Δεν θέλουν να μιανθούν.

  Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν είμαστε υπηρέτες της Αλήθειας με κάθε κόστος (γιατί όντως κοστίζει).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητοί αδελφοί, σας ασπάζομαι εν Κυρίω

  Θα ήθελα να ρωτήσω τους αδελφούς που πιστεύουν ότι η αλλαγή του ημερολογίου έγινε εξαιτίας της μεγαλύτερης χρονικής ακρίβειας του νέου, σε σχέση με το παλαιό, για την εξεύρεση του Αγίου Πάσχα (αφού εκεί είναι όλη η ουσία της διαμάχης, στην ισημερία που θεσπίστηκε από τους πατέρες για την εξεύρεση του Πάσχα, και η οποία ισημερία έχει διορθωθεί σύμφωνα με τους υποστηρικτές του νέου) το εξής απλό: αφού διορθώσατε την ισημερία με το νέο ημερολόγιο, τότε γιατί γιορτάζετε το Πάσχα με το πάτριο (λανθασμένο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του νέου)?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γράψτε για την καινούργια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τους ανώμαλους βλάσφημους και αφήστε τα ημερολογιακά στην άκρη.
  Αυτό που έπρεπε να είναι πρώτο θέμα είναι το θέμα της βλασφημίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ, αν οι Ορθόδοξοι της Ελλάδος δεν ήταν χωρισμένοι σε νεοημερολογίτες και "παλαιοημερολογίτες", σκέψου πόσα θα μπορούσαν να κάνουν απέναντι σε τέτοιες βλασφημίες και όχι μόνο (και σε παιδεία, εκτρώσεις, άθεοι νόμοι κλπ.). Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι υπήρξε μασωνικός δάκτυλος και οικουμενιστικό κίνητρο για την εισαγωγή του νέου ημερολογίου. Για τη σημερινή συγκέντρωση ενημερώσαμε εδώ:
  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2012/10/corpus-christi_5.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φαντάζεσθε αν η δημοσκόπηση αυτή γινόταν σε ιστολόγιο του νέου τι αποτελέσματα θα είχαμε; Είναι λυπηρό σε χώρο που ακολουθεί το πάτριο* να υπάρχει ένα 35% να μην αντιλαμβάνεται ένα τόσο απλό πράγμα! Υπάρχει η Εγκύκλιος του 1920 η οποία ορίζει ακριβώς τους στόχους της, ένας εκ των οποίων είναι και η αλλαγή του ημερολογίου, δεν αργοπορεί, το 1924 τον εφαρμόζει, και έκτοτε καταναλώνεται τόσο χαρτί και μελάνι για να μπορέσουμε να δεχθούμε ένα τόσο απλό θέμα!


  *Δεν σημαίνει ότι όλο ή μέρος του 35% είναι πιστοί του πάτριου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή