"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Περί του Πηδαλίου - Οσίου Παχωμίου της Χίου (+1905)

Οι ερμηνείες και οι υποσημειώσεις του Πηδαλίου δεν είναι αλάνθαστες! Αλάνθαστοι είναι οι Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και των τοπικών Συνόδων και των Πατέρων, οι οποίοι επικυρώθηκαν από Οικουμενικές Συνόδους. Οι ερμηνείες και οι υποσημειώσεις είναι η προσωπική γνώμη του Αγίου Νικοδήμου ( και μάλιστα σε όσα σημεία δεν έχει νοθευτεί, όπως έχει καταγγελθεί), και ως προσωπική γνώμη ενός Αγίου, δεν διεκδικεί το αλάθητο, διότι ότι ως γνωστόν και οι Άγιοι είναι δυνατόν να σφάλλουν κάπου. 
Ο Άγιος Παχώμιος της Χίου γράφει χαρακτηριστικά:
«Ἐσεῖς ἀδελφοί ὁποῦ λέγετε ταῦτα, δέν γνωρίζετε ἀκόμη ποῖον εἶναι τό Πηδάλι καί διά τοῦτο ἔχετε δίκαιον… Εἰ δέ καί θέλετε νά μοῦ φέρετε μαρτυρίας ἀπό τάς ἐπισημειώσεις τοῦ πατρός Νικοδήμου, ἄλλος ὁ λόγος· πρέπει λοιπόν νά μοῦ εἰπῆτε ἔτσι· ὁ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, δίδει γνώμην καί νά μή λέγετε τό Πηδάλι καί Κανόνες τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐπειδή καί ἄλλος ὁ Νικόδημος καί ἄλλο τό Πηδάλι… μερικοί ... νομίζουν τοῦ Νικοδήμου τάς ἐπισημειώσεις πῶς εἶναι Πηδάλι… ἄλλοι οἱ Κανόνες φίλοι μου τοῦ Πηδαλίου, καί ἄλλη ἡ ἐξήγησις καί ἐπισημείωσις τοῦ Νικοδήμου» («Ὑπεράσπισις τῆς Ἀληθείας», σελ. 128).

2 σχόλια: