"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Μακεδονία ἡ Κοιτίς τοῦ Παγκοσμίου Ἑλληνισμοῦ


ὑπό
Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Scranton

«Λύτρωσαι, ὁ Θεός, τόν [Ἑλληνισμόν]
ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ.»
Ψαλμ. ΚΔ΄ 22

               Ἡ Ἱστορική γνῶσις εἶναι ἀναγκαία δι’ ἅπαντας τούς λαούς καί δή διά τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἕλληνας, Ἑλληνογενεῖς καί Ἑλληνίζοντας. Ἡ γνῶσις αὕτη θά πρέπει νά εἶναι ἀληθής, ἀντικειμενική, ἐπιστημονική καί οὐχί ἡ τοιαύτη τῆς πλάνης, τῆς παραπληροφορήσεως, τῆς ἐξαπατήσεως καί πρό παντός τῆς ἐπιβαλλομένης ἀγνοίας.  Ἡ παιδεία μας, ἡ πολιτεία μας, ὁ λαός μας καί πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἡ πνευματική καί πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας μας θά πρέπει νά γνωρίζῃ εἰς βάθος καί ἀπολύτως τήν ἀλήθειαν καί νά τήν ὑπερασπίζεται, νά τήν διακηρύττῃ καί διατί ὄχι, νά τήν ἐπιβάλλῃ μέ πᾶν μέσον εἰς τούς ἀγνοοῦντας ταύτην καί εἰς τοῦς ἀγνωστικιστάς.
            Ἡ Ἑλλάς εἶναι χώρα μοναδική εἰς τήν ἀνθρωπίνην Ἱστορίαν καί ὁ ρόλος της ἀνθρωποκεντρικός, σωτηριώδης καί θεῖος, κατευθυνόμενος ὑπό τῆς θείας Προνοίας καί τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό θά πρέπει πρῶτοι νά τό γνωρίζουν οἱ ἐκκλησιαστικοί καί οἱ πολιτικοί ἄρχοντές μας. Ἡ χώρα αὕτη λόγῳ θείας ἐπιλογῆς, κατέστη τό θεμέλιον τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ καί παιδείας. Ἡ ἠθική της φιλοσοφία, θείᾳ χάριτι, ὁ πολιτισμός της καί ἡ γλῶσσά της ἐξηπλώθη ὑπό τοῦ ἐπιλελεγμένου τέκνου της, τοῦ Ἕλληνος στρατηλάτου, Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου[1] καί κατέστη ἡ γλῶσσα τῆς μεταφράσεως τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῆς Ἀποκαλύψεως, δι’ ἧς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγράφη, διεδόθη καί ἐξυμνήσθη τό πανάγιον Ὄνομά Του.
            Ἡ τιμή καί ἡ εὐθύνη αὕτη ἐδόθη ὑπό τοῦ Θεοῦ εἰς τούς Ἕλληνας, τόν περιούσιον λαόν Του καί ὁ ἐκπρόσωπός των, ὁ ἐκ Βορείου Ἑλλάδος (Μακεδονίας),[2] Ἀλέξανδρος[3] Φιλίππου[4] Μακεδών[5] ἐπωμίσθη τοῦ θείου τούτου ἔργου. Τά ἀποτελέσματά του γνωστά εἰς ἅπαντας τούς λαούς καί ἡ τιμή καί δόξα τῶν Ἑλλήνων διά τό μέγα τοῦτο τέκνον των μείζων καί ἀνεγνωρισμένη ὑπό πάντων τούς νοῦν ἔχοντας καί ὑπό τοῦ Ἰδίου τοῦ Κυρίου.[6] Διά τῆς Ἀποκαλυφθείσης Ἀληθείας ὁ λαός οὗτος ὁ Ἑλληνικός ἐμεγαλούργησε πνευματικῶς ἐπί 11 αἰῶνας, ἀλλ’ ἀπέκτησε καί ἀντιπάλους, τούς ὀπαδούς τοῦ ψεύδους,[7] τούς ἐχθρούς τῆς Ἀποκαλύψεως. Οἱ ἀθεόφοβοι οὗτοι διαστρεβλωταί τῆς ἀληθείας προσεπάθουν καί συνεχίζουν νά χρησιμοποιοῦν πᾶν μέσον ὥστε νά ἀποκρύψουν τήν Ἱστορικήν καί Ἀποκαλυφθεῖσαν Ἀλήθειαν καί νά ἐξαφανίσουν τόν λαόν, ὁ ὁποῖος ἐπελέγη ὡς ὁ ὑπερασπιστής τῶν δύο τούτων ἀρετῶν καί ἀξιῶν, τόν εἰς περιωπήν ἐκλεκτόν Ἑλληνικόν λαόν.
            Οἱ παραχαράκται οὗτοι τῆς θείας ἀληθείας, κατέλαβαν τόν πλανήτην, τῇ βοηθείᾳ τοῦ ἀντιζήλου καί ἐχθροῦ τῆς ἀληθείας, τοῦ μεγάλου ἀπατεῶνος, καί σήμερον κυριαρχοῦν οἰκονομικά καί πολιτικά.[8] Ἐπέβαλον τήν πλάνην των εἰς τήν παιδείαν, εἰς τούς ψευδο-ἐπιστήμονας, «σοφούς» τοῦ  κόσμου τούτου τῆς ἀπάτης καί τῆς ἀποστασίας. Ἐλέγχουν ἀπολύτως τάς χώρας καί δή τάς Χριστιανικάς τοιαύτας τῆς Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς καί ἐπιβάλλουν τά σκοτεινά σχέδιά των εἰς ἅπαντας τούς ὑπό τήν κυριαρχίαν των λαούς. Οὗτοι ἐπιβάλλουν εἰς τούς πολιτικούς ἡγέτας τό σχέδιόν των, τήν πολιτικήν, τήν ὁποίαν θά ἀκολουθήσουν οὗτοι καί τούς περιορισμούς, τάς διατάξεις καί τούς νόμους, τούς ὁποίους θά ἐφαρμόσουν εἰς τούς δούλους ἐν ἐλευθερίᾳ λαούς. Δυστυχῶς, οὗτοι κατευθύνουν καί τούς ψευρο-πολιτικούς μας, τούς θλιβερούς καί ἀθλίους ἀκολούθους των, τῶν ἀνθελληνικῶν κομμάτων τῆς Ἑλλάδος, τά ὁποῖα «κυβερνοῦν» τήν χώραν τῶν ἁγίων καί ἡρώων τά τελευταῖα 35 ἔτη.
            Τούς ἔπεισαν τούς δυστυχεῖς τούτους νά καταστρέψουν τήν γλῶσσάν μας, τήν οἰκογένειάν μας, τήν πίστιν μας, τήν παιδείαν μας, τήν Ἱστορίαν μας, τόν πολιτισμόν μας, τάς ἀξίας καί ἀρχάς μας, τήν οἰκονομίαν μας. Οἱ δουλοπρεπεῖς πολιτικοί μας, οἱ ὁποῖοι, οὐσιαστικῶς, ἔχουν ἱκανοτήτας ὄχι ἑνός μέσου ἀνθρώπου, ἀλλ’ ὑπό τοῦ μηδενός˙ ὑπετάχθησαν εἰς τάς σκοτεινάς ταύτας δυνάμεις καί κατέστρεψαν τό μεγαλεῖον αὐτοῦ τοῦ πολιτισμοῦ, τοῦ Ἑλληνορθοδόξου καί παγκοσμίου τοιούτου. Τώρα, τούς ἐπιβάλλουν νά προδώσουν καί παραδώσουν καί τήν χώραν μας εἰς τούς ἐχθρούς της, ὡς συμβαίνει μέ τήν ἡμετέραν Μακεδονίαν,[9] τήν κοιτίδα τοῦ παγκοσμίου Ἑλληνισμοῦ καί θά ἀκολουθήσουν καί πλεῖστα ἄλλα μέρη τῆς χώρας μας, ἐάν δέν τούς ἀποτρέψῃ ὁ Ἕλλην ψηφοφόρος, διότι οἱ ψευδο-πολιτικοί μας δέν γνωρίζουν Ἑλληνικά, Ἱστορίαν, Ὀρθοδοξίαν καί τήν βασικήν λέξιν τοῦ πολιτισμοῦ μας, τό ΟΧΙ, πρός πᾶν σφετεριστήν καί ἐπιβουλευόμενον τήν πατρίδα μας.
            Τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας δέν ἠμπορεῖ νά δοθῇ εἰς κανένα ἄλλον λαόν καί δή εἰς τούς Σλαβο-αλβανούς, τούς κατοικοῦντας βορείως τῆς Πελαγονίας (Παιονίας), τῆς Βαρντάρσκας, οἱ ὁποῖοι κατῆλθον εἰς τήν περιοχήν ταύτην τόν 6ον μ. Χ αἰῶνα.[10]  Δέν ἔχουν οὗτοι τίποτε κοινόν μέ τόν Ἑλληνισμόν, μέ τόν Ἕλληνα Μέγαν Ἀλέξανδρον, μέ τούς ἀρχαίους Ἕλληνας φιλοσόφους καί οὔτε γιγνώσκουν τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν, διά τῆς ὁποίας διεδόθη ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Δέν ἔχομεν κανέν δικαίωμα ἀπό τούς προγόνους καί ἀπογόνους μας νά παραδώσωμεν καί δέν παραχωροῦμεν οὐδέν Ἑλληνικόν ὄνομα εἰς τούς γείτονάς μας καί οὔτε κανέν παράγωγον τοῦ Ἑλληνικοῦ ὀνόματος «Μακεδονία», διότι εἶναι μέγιστον Ἱστορικόν λάθος καί θά πρέπει νά ἐντρέπωνται οἱ ἴδιοι οἱ Σκοπιανοί, μέ τό νά μήν ἔχουν οὔτε ἰδικόν των Σλαβικόν ὄνομα, οὔτε προγόνους διά τό ψευδο-κράτος των.[11]
            Πῶς εἶναι δυνατόν ἕν νέον «τεχνικόν» Σλαβικόν κράτος, δημιουργηθέν πρό ὀλίγων ἐτῶν ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς Ἀληθείας, ὥστε νά κρατήσουν τήν Ὀρθόδοξον Ρωσίαν, τήν κόρην τῆς Μεσαιωνικῆς (Βυζαντινῆς) Ἑλλάδος, μακράν τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικο-Εὐρωπαίων καί Βαλκανικῶν λαῶν, νά ὀνομάζεται «Μακεδονία»; Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ λαός αὐτός νά ζῇ καί νά πορεύεται μέ ἕν τέτοιο τερατῶδες ψέμα; Πῶς εἶναι δυνατόν νά οἰκοδομήσῃς τό κράτος σου, τήν Ἱστορίαν σου καί τό μέλλον σου εἰς μίαν πλάνην, εἰς κάτι πλασματικόν, τό ὁποῖον δέν ἔχει καμμίαν σχέσιν μέ τόν λαόν σου αὐτόν; Λυπούμεθα διά τήν κρίσιν καί ἐξαπάτησιν τῶν Σκοπιανῶν τῆς Βαρντάρσκας ἀπό τούς Illuminati τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσες, ἀλλά δέν ἠμποροῦμεν νά κάμνωμεν τίποτε ἄλλο, ἐκτός ἀπό τό νά τούς εἴπωμεν τήν Ἀλήθειαν: «Δέν ἔχετε καμμίαν σχέσιν μέ τόν Μέγαν Ἀλέξανδρον, μέ τήν Μακεδονίαν, καί φυσικά μέ τήν Ἑλλάδα καί τόν ἀρχαῖον πολιτισμόν της. Εἶσθε εὐπρόσδεκτοι, ὡς γείτονές μας νά συνεργασθῶμεν εἰς ὅλους τούς τομεῖς, ὥστε οἱ λαοί ἀμφοτέρων τῶν κρατῶν νά εὐημερήσουν, ἀλλά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἤ συνθετικόν περιέχον τοῦτον δέν τό παραδίδομεν εἰς οὐδένα, διότι εἶναι ἴδιον τῆς ὑπάρξεώς μας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας.»
            Τέλος, οἱ ψευδο-πολιτικοί μας, οἱ ὁποῖοι ἐπρόδωσαν τά ἱερά καί τά ὅσιά μας, τόν πολιτισμόν μας, τήν παιδείαν μας, τήν οἰκονομίαν μας καί τήν εὐημερίαν τοῦ λαοῦ μας καί τώρα ἀποβλέπουν εἰς τήν προδοσίαν τῆς Μακεδονίας μας, θά πρέπει νά ἀποπεμφθοῦν, νά καταδικαστοῦν ἐπί ἀσχάτῃ προδοσίᾳ καί νά μήν ἐκλεγοῦν πλέον εἰς τό Ἑλληνικόν (Ἑλληνορθόδοξον) Κοινοβούλιον. Τά ἀνθελληνικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ καί ὅλα τοῦ «δημοκρατικοῦ» ἀνθελληνικοῦ «τόξου») καί ἅπαντες οἱ πολιτικοί των νά καταστοῦν ἀποπομπαῖοι καί ἀπόβλητοι, ὥστε νά σταματήσῃ ἡ μόλυνσις αὕτη ἀπό τό νά ἐπεκταθῇ καί εἰς τούς μελλοντικούς Ἕλληνας καί Ὀρθοδόξους πολιτικούς ἡγέτας. Ὁ καλοκάγαθος Ἕλλην θά πρέπει νά σταματήσῃ νά παραβλέπεται, νά ἀγνοῆται καί νά παραγκωνίζεται ἀπό τούς παρ’ ἀξίαν εὐτυχοῦντας ἀκολούθους τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τούς ὁποίους μᾶς ἐπέβαλον ὡς ἡγέτας.


[1] «... Εὐγνωμονῶ τοῖς θεοῖς ὅτι ἐγεννήθην Ἕλλην.» (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας).
[2] «Ἔστι οὖν Ἑλλάς καί ἡ Μακεδονία.» (Στράβων).
[3] Ἀλέξανδρος = ἀλέξω +  ἄνδρας.
[4] Φίλιππος = φίλος + ἵππος.
[5] Μακεδονία ἐκ τοῦ μᾶκος = μῆκος. Μακεδνός = ὑψηλός ἄνδρας. Μακεδνοί = ὑψηλοί ἄνθρωποι.
[6] «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ [ὑπό τῶν Ἑλλήνων] ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου.» (Ἰωάν. ιβ΄ 23).
[7] Τούς Illuminati˙ ἡ λέξις αὕτη προέρχεται ἐκ τῆς λέξεως Lucifer, ἡ ὁποία σημαίνει, ὁ φορεύς τοῦ φωτός, ὁ Ἑωσφόρος, ὁ θεός ἁπάντων τούτων τῶν σκοταδιστῶν (σατανιστῶν).
[8] Ὅρα, Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, «Ἡ Τρέχουσα Ἑλληνική Κρίσις  ἐστίν Ἔργον τῶν Δημιουργῶν τῶν Δυτικῶν Ἐπαναστάσεων τοῦ Παρελθόντος», ’Απολογητικά, February 19, 2017, pp. 1-17.
[9] Ὁ Ἰώσηπος Φλάβιος ἤ Γιοσέφ μπέν Μαθιά (37-100 μ.Χ.) ἔγραψεν ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος παρουσιάζεται εἰς τό Βιβλίον τοῦ Δανιήλ (εἰς τάς Προφητείας, Κεφ. 8, 21), ὡς «βασιλεύς Ἑλλήνων», ὁ ὁποῖος θά κατακτήσῃ τήν Περσικήν Αὐτοκρατορίαν.
[10] Kiro Gligorov, πρῶτος Πρόεδρος τῆς FYRAM  εἶχεν εἴπει: “We are Slavs who came to this area in the sixth century A.D. … We are not descendants of the ancient Macedonians. Serious historians are laughing with what has been happening in my country. At the rate we are going, we will say, we are direct descendants of Adam and Eve and paradise will be proven to be ‘Macedonian’ and thus ours.” Ὅρα, Ioannis N. Kallianiotis, “Skopjeans’ Delusion on the Macedonian Issue: Some Linguistic Evidence”, Ἀντίβαρο, May 6, 2011, pp. 1-12.
[11] Καθ’ ὅτι, «Μακεδόνες ἀεί Ἕλληνες, Σκοπιανοί ἀεί Σλάβοι».

2 σχόλια:

  1. Ἀγαπητέ μου Γιάννη, σέ συγχαίρω γιά τό ἄρθρον σου! Καλόν εἶναι νά γράφωνται καί ν' ἀκούγωνται αὐτές οἱ (politically incorrect) ἀλήθειες ἀπό ἔγκυρα πρόσωπα, εἰς πεῖσμα τῆς ΒΡΩΜΕΡΑΣ Νέας Τάξεως Πραγμάτων, ἡ ὁποία ἔχει ὑποτάξει τίς ἁπανταχοῦ ἐλίτ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ἀγαπητέ Δημήτρη,
    Σέ εὐχαριστῶ πολύ διά τό σχόλιον σου.
    Ἐδῶ τά πράγματα εἶναι πολύ χειρότερα ἀπό τήν Ἑλλάδα. Δουλεία.

    ΑπάντησηΔιαγραφή