"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Ὁ μακαριστὸς πατὴρ Θεοδώρητος περὶ μολυσμοῦ ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση


Ὑπάρχει ὅμως ἡ τραγικὴ στιγμὴ - ὅπως εἶναι ἡ ἐποχή μας - ποὺ ἡ πλειονότης τῶν ἱερέων κοινωνεῖ μὲ τὴν αἵρεση (σ. τοῦ Οἰκουμενισμοῦ) καὶ ὑποστηρίζει τὴν αἵρεση. Πάντες αὐτοὶ οἱ ἐν γνώσει ἱερεῖς (γιατὶ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ κανένα τελείως ἀγράμματο παπαδάκι, ὅπως ἦταν ὁ παπα-Πλανᾶς ποὺ δὲν ἤξερε ποιὸς ἦταν ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος, ποὺ νὰ μὴν ἔχει ἀκούσει γιὰ αἵρεση) ὅλοι ὅμως ποὺ εἶναι ἐν γνώσει τῆς αἱρέσεως, τί γίνεται τότε; Γίνεται ἕνα δραματικὸ γεγονός. Οὔτε αὐτοὶ λαμβάνουν Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἰς φωτισμὸν, ἀλλὰ εἰς κατάκριμα. Καὶ οἱ ἐν γνώσει ἀκολουθοῦντες (προσέξτε οἱ ἐν γνώσει, ποὺ σημαίνει «ξέρω τὶ κάνει ὁ Βαρθολο­μαῖ­ος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ξέρω τὶ κάνουν ὅλοι, κι ἐγὼ ἀκολουθῶ τὸν παπᾶ, δὲν μὲ νοιάζει τίποτα») παθαίνουν κι αὐτοὶ τὸ ἴδιο μὲ τὸν παπᾶ, δηλαδὴ εἶναι σὰν νὰ μετέχουνε, καὶ ὁ μὲν καὶ οἱ δέ, στὸ Μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας ἀναξίως, ὁπότε δὲν παίρνουν Χάρη, ἀλλὰ τιμωρία, δὲν ἔρχεται φωτισμός, ἀλλὰ σκοτισμός. 
Τὰ πράγματα ὅμως δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι τὰ κοιτάνε πολὺ ὑλικά, καὶ γιὰ μὲν τὸ σῶμα μποροῦμε νὰ πᾶμε στὸ Λονδῖνο καὶ στὴ Νέα Ὑόρκη, καὶ νὰ πουλήσουμε καὶ τὰ κτήματα, ἀλλὰ τὸ τὶ βλασφημίες λέει ὁ Δεσπότης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ παπάδες ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τόσο... Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικότης τῆς ἐποχῆς μας. Κι ἔτσι ἔχομε, ἀβάπτιστα παιδιά (διότι ὅταν σὲ βάζω μέχρι τὰ γόνατα, τὶ βάπτισμα εἶναι...),  σκοτισμένους ἱερεῖς, σκοτισμένους ἐπισκόπους καὶ ποίμνιο ποὺ νὰ μὴ ξέρει ποὺ εἶναι ἡ δεξιά του καὶ ποὺ εἶναι ἡ ἀριστερά του... Θὰ λογοδοτήσουμε ὅλοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ» διότι εἴμεθα λογικὰ πρόβατα, καὶ οἱ ποιμένες πρὸ πάντων, καὶ πρέπει νὰ γνωρίζουμε ποῦ πᾶμε, καὶ τὶ ζητᾶμε, καὶ ἂν δὲν κάνουμε τὰ καθήκοντά μας, ποὺ εἶναι νὰ ξέρουμε τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ νὰ ξέρουμε τὶ λένε καὶ οἱ Πατέρες, νὰ διαβάζουμε καὶ λίγο τοὺς βίους τῶν ἁγίων νὰ βλέπουμε, ὅπως τοὺς σημερινοὺς ἁγίους, ἄλλον νὰ τὸν καῖνε, ἄλλον νὰ τοῦ κόβουν τὰ πόδια σιγᾶ σιγᾶ. Ὅλα αυτὰ γιατὶ τά καναν αὐτοί; Γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, καὶ νὰ ὁμολογήσουν καὶ νὰ κερδίσουν τὴν Βασιλεία.   
Ἐμεῖς λοιπὸν δὲν θέλουμε καθόλου νὰ κουραστοῦμε. Καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ καταλάβετε τὶ διακονία  ὑψηλὴ ὑπηρετεῖ ὁ ἱερὸς ἀγῶνας τοῦ Παλαιοῦ (ἡμερο­λο­γίου) ποὺ ἔχει καθαρὸ θυσιαστήριο. Δὲν ὑπάρχει τιμιώτερο καὶ πιὸ εὐ­λογημένο πρᾶγμα στὴν ἐποχή μας ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο ποὺ δὲν κοινωνεῖ τῇ αἱρέσει. Ὅλα τὰ θυσιαστήρια εἶναι μιασμένα, καὶ πᾶς νὰ βρεῖς Φῶς καὶ βρίσκεις κατάκριμα. Καὶ ἄς λένε αὐτοὶ ἐμᾶς σχισματικοὺς, αἱρετικούς... Εἶναι αὐτὸ ποὺ λέει ἡ παροιμία «Φωνάζει πρῶτα ἡ πόρνη στὴν ἠθικιά ὅτι "εἶσαι πόρνη", γιὰ νὰ μὴ μπορεῖ αὐτὴ νὰ γυρίσει νὰ τῆς πεῖ τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Τὰ λένε οἱ Πατέρες καὶ τὸ Γεροντικὸ αὐτά. Γι' αυτὸ νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, ἀφενὸς ποὺ μὲ τὶς θυσίες καὶ τοὺς ἱδρῶτες τῶν πατέρων ἔχουμε τῶρα τριακόσια, πεντακόσια θυσιαστήρια καθαρὰ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, ποὺ μποροῦν οἱ πιστοί, ὅσοι θέλουν, νὰ βροῦν τὴν σωτηρία καὶ τὴν καθαρότητα. Οἱ ἄλλοι οἱ ἀδιά­φοροι, θὰ τοὺς κρίνει βέβαια ὁ Θεὸς καὶ ἀπὸ τὶς συνθῆκες καὶ ἀπὸ τὴ γνώση καὶ τὰ λοιπά. Νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, ἀφενὸς γι' αὐτό, ἀλλὰ ἀφετέρου νὰ ἔχουμε καὶ τὴν ἐγρήγορση, ὅτι πρέπει νἄμεθα ξύπνιοι κι ἐμεῖς, νὰ ξέρουμε τὶ ἀκολουθοῦμε, τὶ ὁμολογοῦμε. Διαφορετικὰ θὰ κινδυνέψουμε κι ἐμεῖς σὲ μιὰ ὤρα, ὅπως λέει ὁ Κύριος, στὰ χρόνια τὰ τελικά, τῶν ἐσχάτων, ποὺ εἶμαστε τώρα καὶ περπατᾶμε, ὅταν θἄρθει δὲν θὰ βρεῖ τὴν πίστη ἐπὶ τῆς γῆς, αὐτὸ τόνισε περισσότερο.  Ἐλθὼν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς θὰ βρεῖ τὴν πίστη; Αὐτὴ τὴν πίστη ποὺ τὴν χάρισε ἀπὸ τὸ Γολγοθᾶ, καὶ τὴν σωτηρία μας. Ἅραγε τὸ κινδυνευόμενο εἶναι αὐτό, καὶ ὅποιος διατηρήσει τὴν πίστη καὶ ἔχει καὶ τὰ ἔργα, τότε ἔχει μέσα του ἐλπίδα καὶ παρρησία, ὅτι θὰ δεῖ καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ ἀπολαύσει καὶ τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν! Ἀμήν. 

30 σχόλια:

 1. Ὅλ' αὐτά τά ἄκουσα ἀπό τόν ἴδιον τόν π. Θεοδώρητον τηλεφωνικῶς, ὅταν τοῦ ὑπέβαλα σχετικά ἐρωτήματα. Ἄς προσέξουμε τό ἑξῆς σημεῖον. Ὡς γνωστόν, ὁ π. Θεοδώρητος δέν κοινωνοῦσε μέ τήν Σύνοδόν μας (ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Καλλίνικον σήμερα). Παρά ταῦτα, ὅμως, ὡμιλοῦσε ἐπαινετικῶς γιά τό π.ἑ. καί δέν μᾶς κατέκρινε πού ἔχουμε "παράλληλον" Σύνοδον μέ τήν αἱρετικήν, οὔτε διότι τό 1924 ἀπετειχίσθημεν δῆθεν κακῶς. Δυστυχῶς, αὐτό κάμνουν, καί μάλιστα μετ' ἐμφάσεως, σχεδόν ὅλοι οἱ νεο-αποτειχισθέντες, μέ ἀνόητα ὅμως ἐπιχειρήματα. Δεῖτε π.χ. τά δημοσιεύματα τοῦ λεγομένου "ἀκαινοτομήτου πληρώματος" καί τοῦ π. Ε. Τρικαμηνᾶ, τά ὁποῖα στάζουν δηλητήριον κατά τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. Ὁποία διαφορά αὐτῶν μέ τόν μακαριστόν Θεολόγον π. Θεοδώρητον!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Άριστα όσα λέγονται. Μα έχω μια απορία,κάποιοι από εμάς βαπτισθήκαμε μικροί,ο ιερέας ακολουθούσε το νέο,δε γνωρίζουμε τί είδους βάπτιση μας έκαναν. Αν ήταν ολόκληρο το σώμα ή όχι,συνήθως από ό,τι βλέπω βαπτίζουν αλλά μέσα στο νερό όλο το σώμα μαζί και το κεφάλι δε γίνεται,απλά ρίχνουν νερό βρέχοντάς το αποτελεί ολοκληρvμένη βάπτιση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το φαινόμενο αυτό (της μη πλήρους βυθίσεως στο ύδωρ) είχε στηλιτευθεί και στο παρελθόν και από άλλους Αγίους, όπως από τον Άγιο Κοσμά και τον Άγιο Νικόδημο. Παρόλα αυτά ούτε το Μυστήριο θεωρήθηκε άκυρο, ούτε προέτρεψαν ποτέ σε επανάληψη του. Και ο π. Θεοδώρητος εδώ γράφοντας "αβάπτιστα παιδιά" χρησιμοποιεί το επίθετο με την κυριολεκτική έννοια (αυτά που δεν έχουν βαπτιστεί/βυθιστεί στο νερό) και όχι ότι είναι άκυρο το Μυστήριο. Για περισσότερα ας απευθυνθεί ο καθένας στον πνευματικό του, ο οποίος και θα δώσει και αυτός λόγο για την ψυχή σας.

   Διαγραφή
  2. Μπορείς να κάνεις έρευνα για την βάπτιση σου (εξαρτάτε από την ηλικία σου και αν υπάρχουν εν ζωή μάρτυρες).
   Πρώτο στοιχείο είναι οι φωτογραφίες από την στάθμη του ύδατος στην κολυμπήθρα (αν διακρίνετε, και μερικές φορές θέλει ώρες παρατήρησης να το καταλάβεις)
   Δεύτερον ρωτάς νονά - νόνό, θείους συγγενείς γνωστούς κτλ.
   3ο αν ζει ο ιερέας ψάχνεις να τον βρεις ή μαθαίνεις πώς βάπτιζε, γιατί συνήθως ακολουθούν την ίδια γραμμή.
   Αν έχεις 2 αξιόπιστες μαρτυρίες ή στοιχεία είσαι καλυμμένος.
   Πάντως εγώ προσωπικά αν μάθαινα ότι δεν βαπτίστηκα σωστά θα πίεζα να βαπτιστώ γιατί απο έρευνα μου στο παρελθόν έβγαλα το συμπέρασμα οτι μπορείς να βαπτιστείς.
   Επίσης αν δεν έχεις καμία μαρτυρία μπορείς να το ξανακάνεις καλλίτερα διπλοβαπτισμένος παρά αβάπτιστος .
   Είναι μεγάλο θέμα ίσως κάποιοι να μην συμφωνούν με την άποψη.
   Το άλλο θέμα είναι ο πνευματικός μας είναι με το νέο; Αν είναι τότε μην περιμένουμε και πολλά διότι του νέου αναγνωρίζουν τα ραντίσματα των παπικών και μόνο τούς μυρώνουν (υπάρχουν εξαιρέσεις)
   Στο πάτριο υπάρχουν πολλές απόψεις, π.χ. δίνω ενα παράδειγμα (φανταστικό), στην Κοζάνη σε θεωρούν αβάπτιστο, και στην Φλώρινα βαπτισμένο, δεν υπάρχει κοινή γραμμή, είναι θέμα Μητροπολίτη, δεν γνωρίζω τα τελευταία χρόνια αν έχει αλλάξει κάτι.
   Προσωπικές απόψεις, πάντως καλά είναι όπως είπε και ο δάσκαλος συζήτηση το θέμα με τον πνευματικό και πολύ προσευχή.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ αδελφέ Στυλιανέ, το ζήτημα έχει πολλές παραμέτρους και σίγουρα είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να αποφανθεί εγκύρως και εν Αγίω Πνεύματι μόνο μια Μεγάλη Σύνοδος αληθινών Ορθοδόξων επισκόπων.
   Προς το παρόν δύο πράγματα είναι σίγουρα:
   α. Ότι ο τύπος του Βαπτίσματος δεν τελείται σωστά στις περισσότερες των περιπτώσεων και
   β. Ότι η επανάληψη του Μυστηρίου του Βαπτίσματος απαγορεύεται αυστηρότατα.
   Η λύση που έχει προταθεί από επισκόπους και καλούς πνευματικούς είναι η διόρθωση (και όχι επανάληψη) του Βαπτίσματος. Θυμάμαι χαρακτηριστικά για μια περίπτωση παιδιού που είχε βαπτιστεί σε ελάχιστο νερό, ο π. Χρυσόστομος των Σπετσών (ομόζηλος και φίλος του π. Θεοδωρήτου) είχε πει να πάνε το παιδί σε μια Βάπτιση και όταν ολοκληρωθεί, να το βυθίσει ο ιερέας στο αγιασμένο ύδωρ τρις (θεωρούσε δηλαδή το Βάπτισμα αυτό ατελές, όχι άκυρο).
   Το πρόβλημα βεβαίως έχει και άλλες παραμέτρους, διότι οι Αναβαπτιστές που ευδοκιμούν τα τελευταία έτη στον χώρο μας, φέρουν ως επιχείρημα της πρακτικής τους, όχι μόνο την μη ορθή τέλεση του Μυστηρίου, αλλά και το ότι οι Νεοημερολογίτες είναι, κατά την γνώμη τους, "παντελώς απερρηγμένοι" από την Εκκλησία.
   Χριστός Ανέστη και ευχαριστώ για το σχόλιό σου!

   Διαγραφή
  4. @Στυλιανός Π.3 Μαΐου 2017 - 10:13 π.μ.
   Ἀδερφέ μου, γράφεις: "Επίσης αν δεν έχεις καμία μαρτυρία μπορείς να το ξανακάνεις καλλίτερα διπλοβαπτισμένος παρά αβάπτιστος ."

   Ὅλ' αὐτά τά χρόνια πού συζητῶ αὐτά τά θέματα μέ πνευματικούς, κατέληξα στό συμπέρασμα ὅτι μόνον ὅταν ὑπάρχουν ἀποδείξεις ὅτι τό μυστήριον δέν ἐτελέσθη μέ τόν ὀρθόν τρόπον (π.χ. ἔγινε "ποδόλουτρον") εἶναι δυνατόν νά ἐπαναληφθῇ. Ἀλλιῶς, ὄχι. Ἐκτιμῶ ὅτι ὁ μακαριστός π. Θεοδώρητος αὐτές τίς περιπτώσεις ἐννοοῦσε ὅταν ὡμιλοῦσε γιά "ἀβάπτιστα παιδιά." Ὅσον δέ ἀφορᾶ τό θέμα τῆς τελέσεως τῶν μυστηρίων ἐντός τοῦ ν.ἑ., μέ τόν καθιερωμένον ὅμως τύπον, εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ π. Θεοδώρητος θεωροῦσε ἔγκυρα τά μυστήρια τῶν Ν/Ητῶν. Ὅπως ἀκούγεται καί στόν ὡς ἄνω ἠχογραφημένον λόγον του, ὅμως, ἐθεώρει ὅτι ὁ κοινωνῶν μέ τόν Οἰκουμενισμόν ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ του ὅτι εἶναι αἵρεσις, λαμβάνει κατάκρισιν ἀντί εὐλογίας, ὅπως ἀκριβῶς κάποιος μεταλαμβάνει χωρίς μετάνοιαν καί ἐξομολόγησιν. Διά τό τελευταῖον, ἐνθυμοῦμαι ὅτι παρέπεμπε εἰς τόν Δοσίθεον Ἱεροσολύμων.

   Διαγραφή
  5. Χριστός Ανέστη, αγαπητέ μου Καθηγητά!
   Σε καμία περίπτωση (είμαι κατηγορηματικός σε αυτό επειδή γνωρίζω ακριβώς τις θέσεις του) ο π. Θεοδώρητος δεν ήταν υπέρ της επαναλήψεως ολόκληρου του Μυστηρίου του Βαπτίσματος, ακόμη και για αυτές τις προβληματικές περιπτώσεις. Κρατούσε την στάση των Αγίων Κοσμά και Νικοδήμου. Στηλίτευε την παράβαση (όχι μόνο διότι πρόκειται για παράβαση της Ιεράς Παραδόσεως, αλλά και διότι υπάρχει κίνδυνος δαιμονισμού), αλλά δεν συνιστούσε τον Αναβαπτισμό σε καμία περίπτωση, με την έννοια της επαναλήψεως του Μυστηρίου, όπως γίνεται δυστυχώς σε γνωστή Μονή μετά την κοίμηση του παλαιού Αγίου Καθηγουμένου της.
   Άλλωστε δεν είναι το νερό ανώτερο από το Άγιο Πνεύμα, όπως πιστεύουν οι υδρολάτρες Αναβαπτιστές. Το Άγιο Πνεύμα αναπληρώνει την έλλειψη ή και την απουσία του. Διαβάστε, για παράδειγμα, τί διδάσκει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός για τις περιπτώσεις ανάγκης: "Καλύτερα, αδελφέ μου, να θανατώσης εκατόν ανθρώπους βαπτισμένους, παρά να αφήσης ένα παιδίον αβάπτιστον να αποθάνη, και αν τύχη ανάγκη και θέλη να αποθάνη το παιδίον και δεν επρόφτασεν ο παπάς να το βαπτίση, ας το βαπτίση όποιος τύχη, ο πατέρας, η μητέρα αδελφός, γείτονας και μάλιστα η μαμμή. Βάλε αρκετό νερό και λάδι, σταύρωσέ το και βάσπτισέ το. Ειπέ: Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού… εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αν ζήση το τελειώνει ο παπάς. Μα έτυχε και δεν έχεις νερό; Πάρε τρεις φούχτες χώμα και χύσε το στο κεφάλι του και ειπέ καθώς και πρώτα. Έτυχε πάλιν και δεν έχεις και χώμα; Βάπτισέ το εις τον αέρα και ειπέ ομοίως" ( http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=14275 ).
   Το ζήτημα λοιπόν έχει πολλές παραμέτρους και χρειάζεται πολύ προσοχή. Και κυρίως να μην παρασυρόμαστε από εκείνους που εκφράζουν τις απόψεις τους με απόλυτο τρόπο.
   Σας ευχαριστώ για τα σχόλια.

   Διαγραφή
  6. Πάντως σε οικουμενική σύνοδο,μετά από επιστροφή αιρετικών,η Εκκλησία δέχθηκε το βάπτισμα κάποιων (οικονομικώς πάντα) παρόλο που ήταν σε πιο μεγάλη αίρεση, επειδή είχαν κρατήσει τον τύπο των τριών καταδύσεων,ενώ απέρριψε το βάπτισμα κάποιων άλλων (λιγότερο αιρετικών) επειδή είχαν παραχαράξει αυτόν τον τύπο.

   Διαγραφή
  7. Σωστό.
   Να έχουμε όμως υπόψιν μας ότι είναι διαφορετική περίπτωση το μη ορθό, ως προς τον τύπο, Βάπτισμα που τελείται εντός των κόλπων της Εκκλησίας από ορθοδόξους κληρικούς από το μη ορθό "βάπτισμα" που τελούν οι εκτός Εκκλησίας αιρετικοί.

   Διαγραφή
  8. Συγχαρητήρια για την παραδοχή της αιρέσεως
   για εσας οι οικουμενιστες νεοη.τες είναι ορθόδοξοι και εντός εκκλησίας

   Διαγραφή
  9. Τυπικώς, είναι ακόμη εντός του ορατού οργανισμού της Εκκλησίας (εν τω ονόματι της Οποίας επιτελούν τα Μυστήρια) ως μέλη νοσούντα και ψωριώντα.
   Αυτή η θέση όμως δεν σημαίνει "αποδοχή της αιρέσεως", όπως συκοφαντικώς μας διαβάλλεις, παλικάρι μου.

   Διαγραφή
  10. αυτό που έγραψες το πιστεύει η σύνοδος ΓΟΧ;
   σε ποιό σημείο είναι γραμμένο;

   Διαγραφή
  11. Η Σύνοδός μας (ορθώς κινούμενη κατά την γνώμη μου) δεν έχει λάβει σαφή θέση επί του θέματος (ούτε προς τη μία, ούτε προς την άλλη θεώρηση), προφανώς επειδή, την παρούσα χρονική στιγμή, θεωρεί την ενότητα των Γνησίων Ορθοδόξων ως σημαντικότερη από τις επιμέρους εκκλησιολογικές θεωρήσεις, από την στιγμή μάλιστα που αμφότεροι οι φορείς των θεωρήσεων αυτών διατελούμε εν ακοινωνησία με τους νεοημερολογίτες-Οικουμενιστές.

   Διαγραφή

 3. Ευχαριστούμε αδελφέ Νικόλαε γι'αυτό το πολύ σημαντικό ηχητικό ντοκουμέντο.

  Ο αείμνηστος πατήρ Θεοδώρητος έχει γράψει πνευματικά διαμάντια τα οποία είναι πιο επίκαιρα παρά ποτέ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. δάσκαλος3 Μαΐου 2017 - 2:29 μ.μ. είπε
  "ο π. Χρυσόστομος των Σπετσών (ομόζηλος και φίλος του π. Θεοδωρήτου) είχε πει να πάνε το παιδί σε μια Βάπτιση και όταν ολοκληρωθεί, να το βυθίσει ο ιερέας στο αγιασμένο ύδωρ τρις (θεωρούσε δηλαδή το Βάπτισμα αυτό ατελές, όχι άκυρο)."
  Αρκετά ενδιαφέρον δεν το είχα σκεφτεί καθόλου! Θα ήθελα να το αναλύσω αυτό με αδερφούς.
  Έχω ακούσει οτι όσοι βαπτιστούν στην ίδια κολυμπήθρα με το ίδιο νερό γίνονται κάτι σαν πνευματικά αδέρφια, θα ήθελα την άποψή σας αν ισχύει κάτι τέτοιο.
  Πρός τον αγαπητό Δημήτριο, το θέμα είναι πολυδιάστατο, είναι και η Χάρις του Κυρίου που θα μας φωτίσει μετα απο πολύ προσευχή, το αν δηλαδή επαναληφθεί μια βάπτιση οταν δεν υπάρχουν καθόλου μαρτυρίες. Προσωπικά με το αμαρτωλό μυαλό μου πιστεύω οτι αν τ έκανε κάποιος με αγαθή προαίρεση δεν θα ηταν βλασφημία. Εκεί βέβαια μπορεί να έρθει και η πλάνη της αμφιβολίας και να τρέχουν πολλοί να αναβαπτιστούν λόγο εμμονής!
  Είπαμε δύσκολο θέμα!
  Χριστός Ανέστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο π. Γρηγόριος Ζιώγος στο νέο του ιστολόγιο SCRIPTA MANENT απαντά στο θέμα προκαλώντας σας να απευθυνθείτε στην Σύνοδο των Γ.Ο.Χ. δηλαδή σε αυτούς που αποκαλούσε "αιρετικό σκυλολόι" στο παλιό του ιστολόγιο ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...
  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +ΙΓΖ
   Το αιρετικό σκυλολόι απευθυνόταν στο αιρετικό σκυλολοί δλδ σε συγκεκριμένους...
   Η πρόταση ισχύει, ρωτήστε την ορθόδοξη σύνοδο που υπάγεστε


   Διαγραφή
  2. Αν και δεν θέλω να γίνει εδώ χώρος διαπληκτισμών (και ίσως κακώς άφησα το σχόλιο του Παρατηρητή να ανέβει) έχω δύο απορίες, αγαπητέ π. Γρηγόριε:
   1. Ποιους εννοείς "αιρετικό σκυλολόι" (εκτός αν ακολουθείς κι εσύ τον... Ονοματοκρυπτισμό των συντηρητικών του νέου).
   2. Εσύ υπάγεσαι σε αυτήν την Σύνοδο ή όχι; Διότι η ενημέρωσή μας έχει σταματήσει εδώ: http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/1117-klitirion-epikrima
   Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Χριστός Ανέστη

   Διαγραφή
  3. Προς "Ολυμπιάς Χρυσοστόμου": Απευθύνθηκα στην Αστυνομία και με ενημέρωσε πως στην ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει πολίτης με τέτοιο ονοματεπώνυμο. Επομένως, δεν μπορώ να δημοσιεύσω σχόλιό σου, διότι δεν γνωρίζω ποιος κρύβεται πίσω από το ονοματεπώνυμο αυτό και τί σκοπούς υπηρετεί.

   Διαγραφή
 6. +ΙΓΖ
  Απάντησα στην Σύνοδο αναλυτικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εδώ όμως δεν σε ρωτάει η Σύνοδος, αλλά κάποιος στου οποίου τον χώρο φιλοξενείσαι και θέλεις (προφανώς) να καταθέτεις την άποψή σου.

   Διαγραφή
 7. +ΙΓΖ

  Καταθέτω την απόψή μου επειδή με προκάλεσε ένας ανώνυμος παρατηρητής.
  Να βγεί με το όνομά του να ρωτήσει ότι θέλει
  και για να τελειώνουμε, ότι είχα να πω το έγραψα στο παρελθόν με το όνομά μου και τα επανέλαβα στους αρμόδιους όταν ρωτήθηκα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μα δεν σε ρωτάει κανείς ανώνυμος παρατηρητής τώρα, εγώ σε ρωτάω, ως διαχειριστής του ιστολογίου. Αν δεν θες να τοποθετηθείς δημοσίως, μπορείς να μου απαντήσεις με email.

   Διαγραφή
 8. +ΙΓΖ
  Δεν κρύβομαι απο κανέναν
  Παραμένω στο κελί μου, μέχρι να τοποθετηθούν οι ΓΟΧ επίσημα για συγκεκριμένα ζητήματα
  Εχουν ενημερωθεί γραπτώς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά. Είναι άλλο να θέλεις να κρατήσεις κάποιος την ανωνυμία του και άλλο να χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία.
  Τα σχόλια των Ανωνύμων γενικώς δεν κόβονται (και μάλιστα όσων εκφράζονται με ευγένεια). Τα σχόλια όμως όσων χρησιμοποιούν ψευδώνυμα έχω λόγους να μην τα δημοσιεύω. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Υπάρχει πουθενά δημοσιευμένο το παραπάνω φωνητικό κείμενο τού γέροντά σου;
  Σε παλαιότερη ανάρτησή σου επικαλέστηκες κείμενο τού Π. Θεοδώρητου πού αναφερόταν στην Εκκλησία του νεοημερολογιτισμού ώς "δυνάμει αιρετική". Στο σημερινό διαπιστώνω ότι αίρεται το "δυνάμει", και παραμένει σκέτο το "αίρεση". Υπάρχουν δημοσιευμένοι οι λόγοι και ο χρονικός προσδιορισμός για το πότε έγινε η άρση τού " δυνάμει";
  Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη καθώς τον ομολογείς Θεολόγο τον γέροντά σου, πού σημαίνει ότι ταυτίζεσαι καθόλα μέ τίς απόψεις του εν Αγίω Πνεύματι βέβαια.
  Τέλος στο παρών κείμενο αναγάγει το Θυσιαστήριο των νεοημερολογιτών σε "μιασμένα εις κατάκριμα". Θα ήθελα όμως νά αιτιολογήσεις, πώς νομίζεις ότι συνδέεται αυτό που γράφεις στο παραπάνω σχόλιό σου, ότι οι Οικουμενιστές είναι ακόμη εντός ορατού οργανισμού της Εκκλησίας πού επιτελούνται εν το ονόματί της μυστήρια. Υπάρχει ανάλογη δημοσιευμένη αιτιολόγηση τού Π. Θεοδώρητου;
  Τέλος αιτιολογείς την θέση του γέροντά σου "αβάπτιστα παιδιά", ως έγκυρο ημιτελές μυστήριο. Αυτή η αιτιολόγηση βασίζεται σε δική σου γνώμη, ή υπάρχει τέτοιου είδους αναφορά του Π. Θεοδώρητου; Και πού ειναι δημοσιευμένο εάν είναι εφικτό, πρός μελέτη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι, δεν υπάρχει δημοσιευμένο σε κάποιο βιβλίο, είναι απομαγνητοφώνηση της ομιλίας που ακούγεται.
   Περί του "δυνάμει" και "ενεργεία", δεν υπάρχει καμία "αναίρεση" των εκκλησιολογικών θέσεων του π. Θεοδωρήτου, εκ μέρους του, ούτε "άρση" του όρου "δυνάμει", μιας και αυτός ο όρος αφορά καθαρά την ενεργοποίηση των ποινών κατά των αιρετικών. Επομένως όταν λέμε ότι οι Οικουμενιστές είναι "δυνάμει αιρετικοί", ΔΕΝ εννοούμε ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ αιρετικοί, αλλά ότι δεν τους έχουν επιβληθεί οι αρμόδιες ποινές, ώστε και τυπικώς να τεθούν εκτός Εκκλησίας.
   Γι' αυτό λέμε πως τελούνται ακόμη Μυστήρια σε αυτούς. Όπως όμως εξηγεί εδώ ο π. Θεοδώρητος, όσοι συμμετέχουν σε αυτά τα Μυστήρια ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ, τότε αντί για αγιασμό και φωτισμό, λαμβάνουν μολυσμό και κατάκριση.
   (Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει η εξής παρατήρηση: Αν και κατηγορούμαστε για "χλιαρότητα" θεωρητικά είμαστε πιο ακραίοι από τους ματθαιΐζοντες, διότι εκείνοι λένε ότι οι Οικουμενιστές είναι απλά εκτός Εκκλησίας και κοινωνούν ψωμάκι και κρασάκι, ενώ εμείς λέμε ότι είναι αρρωστιάρικα πρόβατα, ψωραλέα, σάπια μέλη, που κοινωνούν αναξίως και μολύνονται, ήτοι κατακρίνονται και οφείλει η Εκκλησία να τους αναθεματίσει, όσο βεβαίως παραμένουν αμετανόητοι).
   Τέλος, η ερμηνεία περί "αβαπτίστων παιδιών", δεν είναι δική μου, αλλά βασίζεται στις διδαχές και την πράξη του π. Θεοδωρήτου, ο οποίος ουδέποτε ανεβάπτισε, ούτε έδωσε συγκατάθεση για κάτι τέτοιο.
   Για το όλο δε θέμα υπάρχουν αρκετά κείμενα και επιστολές του μακαριστού πατρός, ανέκδοτα ακόμη, τα οποία ίσως κάποια στιγμή δουν το φως της δημοσιότητος.
   Χριστός ανέστη!

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς, Μαρίνε, κακώς παρέβην την υπόσχεσή μου να μη ξαναδημοσιεύσω σχόλιό σου, αν δεν απαντήσεις στο ένα και μοναδικό ερώτημα που σου έχω θέσει, μιας και επιμένεις να επανέρχεσαι στα ίδια και στα ίδια.
   Νόμιζα ότι είχες καλή προαίρεση, αλλά από το νέο σου καταιγισμό ερωτημάτων για τα οποία μου ζητάς απαντήσεις (ενώ προφανώς έχεις ήδη τις απαντήσεις που σε αναπαύουν), καταλαβαίνω ότι σε τσιγκλάει ο πονηρός να κάνεις τον ιεραπόστολο σε θέματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις καθόλου.
   Για να γίνει διάλογος χρειάζονται τα εξής:
   α. Να υπάρχει καλή προαίρεση και τον λογισμό "μπορεί και να σφάλλω".
   β. Να υπάρχουν κάποιες βασικές γνώσεις του αντικειμένου για το οποίο διαλέγεσαι.
   γ. Να ρωτάς ένα πράγμα και να περιμένεις απάντηση.
   δ. Να απαντάς όταν σε ρωτάνε ένα πράγμα.
   Δυστυχώς δεν πληρείς ούτε μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

   Διαγραφή
 11. Αναρωτιέμαι δάσκαλε ποσα χρονια μπορεί ενας οικουμενιστης να ειναι τυπικός εντος Εκκλησίας απο την στιγμή που κλείνουμε 93 χρόνια απο το εορτολογικο ζήτημα. Και αν δεν καταδικαστούν ποτέ τι γίνετε τότε γιατί για εκεί το βλέπω να πήγαινει τι θέμα, λογο των εσχάτων καιρών, αλλιος θα υλπιζα οτι κάποτε θα γίνει η καταδικη τους.
  Μήπως με την ψευδοσυνοδο αυτοκαταδικαστηκαν μονοι τους; και το επέτρεψε ο Θεός λογο το οτι δεν θα γίνει ποτέ οικουμενική καταδικη τους;
  Υποθέσεις και τροφή πρις σκέψην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου Στυλιανέ, ευχαριστώ για το σχόλιό σου.
   Εύλογες οι απορίες σου.
   Όμως δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από υποθέσεις, αλλά να βασιζόμαστε στην πατερική πράξη και διδασκαλία, να έχουμε δηλαδή υπόψιν μας την εκκλησιαστική ιστορία και γραμματεία.
   Όντως ο Οικουμενισμός και η πομπή αυτού (νεοημερολογιτισμός, μοντερνισμός κλπ.) συμπληρώνει σχεδόν εκατό χρόνια και μάλιστα πρόσφατα (με την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης) απέκτησε και συνοδική κάλυψη. Όμως και στο παρελθόν οι μεγάλες αιρέσεις που εμφανίστηκαν εντός της Εκκλησίας και την ταλάνισαν, καταδικάστηκαν μετά από δεκαετίες και όχι αμέσως. Οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί έκγονοι του Αρείου και του Σαβελλίου κατά τον Δ΄ αιώνα (Ανόμοιοι, Όμοιοι, Μακεδονιανοί, Μαρκελλιανοί, Απολλιναριστές κλπ.) έδρασαν για 56 ολόκληρα χρόνια (και μάλιστα συγκαλώντας πολλές Ψευδοσυνόδους) μέχρι να εκβληθούν τελικά και τυπικώς από την Εκκλησία με την Β΄ Οικουμενική Σύνοδο. Οι Εικονομάχοι έδρασαν 61 ολόκληρα χρόνια (μέχρι την καταδίκη τους από την Ζ΄ Οικουμενική) και μάλιστα επί 33 ολόκληρα χρόνια είχαν την συνοδική κάλυψη της Ψευδοσυνόδου της Ιέρειας (την οποία είχαν ονομάσει Ζ΄ Οικουμενική!). Αν ίσχυε ότι αυτοκαταδικάστηκαν (με την έννοια ότι αποκόπηκαν και τυπικώς από την Εκκλησία) δια των Ψευδοσυνόδων των, τότε δεν θα υπήρχε χρεία η Εκκλησία να συγκαλέσει Συνόδους πραγματικά ορθόδοξες. Και όμως το έκανε!
   Και αν δεν γίνει ποτέ τέτοια Σύνοδος; Ακόμη και να μη γίνει (που δεν το γνωρίζουμε), τότε και πάλι οι Οικουμενιστές δεν την γλυτώνουν, διότι υπάρχει η Κρίση του Θεού. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος στο Πηδάλιο πως οι παραβάτες πριν καταδικαστούν από Σύνοδο είναι "ὑπόδικοι ἐδὼ μὲν εἰς τὴν καθαίρεσιν καὶ ἀφορισμόν ἢ ἀναθεματισμόν, ἐκεῖ δὲ εἰς τὴν θείαν δίκην".

   Διαγραφή