"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Βιβλιοπαρουσίασις Πονημάτων Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ

Ἡ «ἀπάντησις» τῶν Ἀντι-οικουµενιστῶν
2016: Ἔτος τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν
Xρυσοστόµου, τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου
καὶ Πρωθιεράρχου (πρώην Φλωρίνης)
Tιµή-Ἐκδόσεις-Mήνυµα
Tὴν 15ην Μαΐου 2016 ἐκ. ἡµ., ἡ Ἱερὰ Σύνοδός µας, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν µας κ. Καλλίνικον, προέβη στὴν Διακήρυξι τῆς Ἁγιότητος καὶ Ἁγιοκατάταξι τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόµου, πρώην Φλωρίνης (τοῦ καὶ Καβουρίδου, 1870-7.9.1955 †).

 Συνοδικὴ Πρᾶξις αὐτή, διορθοδόξου µάλιστα χαρακτῆρος, ἐφ᾿ ὅσον συµµετεῖχαν Ἕλληνες, Ρῶσοι καὶ Ρουµᾶνοι τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, ἦταν ἡ «ἀπάντησις» τῶν Ἀντι-οικουµενιστῶν τοῦ Πατρίου Ἡµερολογίου πρὸς τοὺς καινοτόµους Οἰκουµενιστὰς τῶν λεγοµένων ἐπισήµων ἐκκλησιῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἐκκλησιολογικὴ πτῶσις ἀνεδείχθη συλλογικῶς καὶ ἐπισήµως πλέον στὴν λεγοµένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο, κατὰ τὸν Ἰούνιον τοῦ 2016, στὴν Κρήτη.
* * *
Στὴν διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἔτους-σταθµοῦ, ἐξεδόθησαν τέσσερα (4) πονήµατα, πρὸς τιµὴν τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόµου τοῦ Νέου Ὁµολογητοῦ, τὰ ἑξῆς:
ExofAkolAgChrysNeou
ερὰ Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόµου τοῦ Νέου.
● Ἑσπερινός, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.
● Χρονολόγιον-Πελαγονία-Κατάλογος Συγγραφῶν-Θαύµατα.
● Διαστάσεις: 21x30 ἑκ. ● Σελίδες λϚ’ +28.
* * *
ExofylloBiosAgChrys
 ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡµῶν Χρυσόστοµος ὁ Ὁµολογητὴς Ἱεράρχης καὶ Πρωθιεράρχης.
● Συναξάριον, Θαύµατα, Χρονολόγιον, Κατάλογος Συγγραφῶν. 
● Διαστάσεις: 12x20 ἑκ. ● Σελίδες 48.
* * *
ExofParaklAgCrysost Mikri
 κολουθία Ἱερᾶς Παρακλήσεως τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Χρυσοστόµου τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου.
● Διαστάσεις: α. 15x20 ἑκ. (γιὰ τὸ Ἀναλόγιον), β. 8x12 
ἑκ. («τσέπης», γιὰ χρῆσι ὑπὸ τῶν πιστῶν).
* * *
EikonAgChrysNeou
ερὲς Εἰκόνες τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡµῶν Χρυσοστόµου τοῦ Ὁµολογητοῦ Ἱεράρχου καὶ Πρωθιεράρχου.
● Διαστάσεις α. 35x45 ἑκ. – β. 30x25 ἑκ. – γ. 7x9 ἑκ.
* * *
● Ὅλες οἱ ἀνωτέρω ἐκδόσεις διατίθενται δωρεάν.
● Παραγγελίες· ● Γραφεῖα Ἱερᾶς Συνόδου µας: Κάνιγγος 32 (ὄροφος γ’), Τ.Κ. 106 82, Ἀθήνα. ● Ἄριθµ. Τηλεφ.: (+30) 210 38 28 280. ● Telefax: 210 38 47 365. ● e-mail: ecclesiagoc@gmail.com
 
● Ἐπίσης: Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, Λεωφ. Φυλῆς 44 (Δηµοτικὴ Ἑνότης Φυλῆς), Τ.Κ. 133 51, ΦΥΛΗ - ΕΛΛΑΣ. ● Ἀριθ. Τηλεφ.: 210 2487388. ● Telefax: 210 2487389. ● e-mail:mitropolis-orfyl@hsir.org 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου