"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

π.Θεόδ. Ζήσης, Διακοπή Μνημοσύνου Επισκόπων-ΙΕ΄ Κανών Α' & Β' Συνόδου [ΒΙΝΤΕΟ 2016]


14 σχόλια:

 1. Ακουσα με προσοχή τον π. Ζήση και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι στην ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ υπάρχουν ΔΥΟ διαφορετικές ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ τις οποίες πρέπει να ΑΚΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ προκειμένου να καταλαβαίνουν ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ και με την ΟΜΟΛΟΓΙΑ Πίστεως, τίνος επισκόπου ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ και η δική τους Πίστη.

  1)Αυτή του ΙΕΡΕΑ που όταν ιερουργεί σε κάποιο σημείο της θείας λειτουργίας λέγει: "Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών ...(προφέρει το ονομα ) ...ον χάρισαι (=είθε να χαρίσεις, Θεέ μου)ταις αγίαις σου εκκλησίαις, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύονται και ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ (και ο οποίος είθε να ορθοτομεί) τον λόγον της Σής Αληθείας"

  Αυτά από τη μεριά του ΙΕΡΕΩΣ.

  Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ τώρα, όταν ΙΕΡΟΥΡΓΕΙ πρέπει να πει: "Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε, της Ιεράς ημών Συνόδου της ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΣΗΣ (η οποία ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ) τον λόγον της Σης Αληθείας.

  Στη δεύτερη δηλαδή περίπτωση, της εκφώνησης που λέγεται από τον Επίσκοπο, ο οποίος είναι η ΟΡΑΤΗ κεφαλή της Εκκλησίας, έχουμε ΔΗΛΩΣΗ και όχι ευχή, ότι η Ιερά Σύνοδος που ακολουθεί αυτός ο επίσκοπος ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ τον λόγον της Αληθείας.

  Στη Βόρειο Ελλάδα (ονομάζεται Νέες Χώρες) και στο ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ, οι ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ (και στο Άγιο Όρος, οι τελούντες την θεία λειτουργία ιερείς) λένε: "Εν πρώτοις, μνήσθητι Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου (εν προκειμένω, μνημονεύεται το όνομα του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχη)του ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΟΣ (εμένα μου λες! ) τον Λόγον της Σης Αληθείας!

  Στο σημείο που λέει ο π. Ζήσης ότι ο ΜΗ ΟΡΘΟΤΟΜΩΝ Πατριάρχης, ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ (όπως ο κ. Βαρθολομαίος Πατριαρχης) πρέπει να δικαστεί από Σύνοδο, ας ξεκαθαρίσουμε ότι αν δεν είναι δυνατόν να καθαιρεθεί από τους πέντε επισκόπους του Πατριαρχείου (επειδή είναι όλοι του χεριού του και υποτελείς του και τον φοβούνται)χρειάζεται να συγκληθεί ΜΕΙΖΩΝ και ΥΠΕΡΤΕΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ από τα ΑΛΛΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ.

  (Θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο καθαιρέθηκε από τους Πατριάρχες και των άλλων Πατριαρχείων, μετά από σύγκλησή τους, ο πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίος. Ο κ. Ειρηναίος καθαιρέθηκε από Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο που συνεκάλεσε ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.)

  Τέλος πάντων, ο σεβαστός π. Ζήσης είθε να αναλάβει περισσότερον θάρρος. Οι καιροί ΟΥ μενετοί. Και έκαστος την Φρικτή και Φοβερά ώρα του θανάτου του, πώς θα αντικρίσει τον Κριτή της Μεγάλης Ημέρας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γενικῶς, καλή εἶναι ἡ ὁμιλία τοῦ π. Θεοδώρου. Ὑπάρχουν, ὡστόσον, μερικά λάθη. Πρῶτον, ὁ π. Θεόδωρος, μεταξύ τῶν ἁμαρτημάτων διά τά ὁποῖα ὁ ΙΕ' Κανών τῆς ΑΒ' Συνόδου δέν ἐπιτρέπει τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου, ἀνέφερε καί τό "ἄδικος." Αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν, ὅμως, διότι ὁ ΛΑ' τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐπιτρέπει τήν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου ὄχι μόνον τοῦ αἱρετικοῦ, ἀλλά καί τοῦ ἀδίκου "ἐπισκόπου." Δεύτερον, ἀπό τήν μέχρι τοῦδε ἀνάλυσίν του, προκύπτει ὅτι δέν τίθεται θέμα διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου καί ὅσων ἐπισκόπων δέν κηρύσσουν μέν φανερῶς αἵρεσιν, ἀλλά κοινωνοῦν μέ αἱρετικούς "ἐπισκόπους." Καί αὐτό δέν εἶναι ὀρθόν, κατά τήν Πατερικήν διδασκαλίαν. Τρίτον, αἵρεσιν δέν κηρύττουν μόνον οἱ "πατριᾶρχαι" Ἀθηναγόρας καί Βαρθολομαῖος, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι "πατριᾶρχαι" καί "ἐπίσκοποι," ὅπως π.χ. ὁ ἀποθανών "πατριάρχης" Δημήτριος, ὁ νῦν "πατριάρχης" Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, ὁ "Μεσσηνίας," ὁ Ἀβύδου κ.ἄ., καί βεβαίως ὅλοι ὅσοι ἐδέχθησαν τό νέον ἑορτολόγιον, ἐν γνώσει των ὅτι αὐτό ἀπετέλεσεν αἰτίαν σχίσματος καί ὅτι αὐτό καθιερώθη προκειμένου νά βοηθήσῃ τήν "ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν" καί γενικῶς τήν ἐξάπλωσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τέταρτον, ὁ π. Θεόδωρος στήν ἀρχήν ἐχρησιμοποίησε τό "μπορεῖ νά διακόψῃ τό μνημόσυνον," πού εἶναι ἡ γνωστή διαστρέβλωσις τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ Κανόνος ἀπό τόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον, ὁ ὁποῖος ἀπεφάνθη ἐσφαλμένως ὅτι "ὁ Κανών εἶναι δυνητικός καί ὄχι ὑποχρεωτικός." Ἡ διαστρέβλωσις αὐτή ἀπεκοίμησεν ἤ ἀκόμη καί μετέτρεψεν πολλάς συνειδήσεις (ὅπως π.χ. αὐτήν τοῦ π. Θεοκλήτου τοῦ Διονυσιάτου) καί ἔκαμε τεραστίαν ζημίαν εἰς τό "ἀντι-οικουμενιστικόν στρατόπεδον." Βεβαίως, παρακάτω ὁ π. Θεόδωρος ἀνέφερε τήν ὀρθήν ἑρμηνείαν τοῦ Κανόνος, εἰπών ἐπανειλημμένως ὅτι "ἐπιβάλλεται ἡ διακοπή τοῦ μνημοσύνου." Πολύ φοβοῦμαι, ὅμως, ὅτι αὑτή ἡ ἀντιφατικότης προεκάλεσε σύγχυσιν εἰς τό ἀκροατήριον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ11 Νοεμβρίου 2016 - 3:14 μ.μ.

  Αδελφοί μην ενθουσιάζεσθε από τα όσα ακούγονται και όσα θα ακουσθούν τις επόμενες ημέρες μέχρι την Σύνοδο της Ιεραρχίας της Επίσημης Εκκλησίας, όπου θα συζητηθούν τα της Συνόδου της Κρήτης, για το θέμα της διακοπής του Μνημοσύνου των Αιρετικών και Φιλαιρετικών ( Για πιθανή Αποτείχιση). Τα όσα λέγονται είναι πιθανό σε ένα βαθμό να αποτελούν μοχλό πίεσης εν όψει των Αποφάσεων που θα λειφθούν. Το πόσο εννοούνται, όπως εμείς φανταζόμαστε, τα όσα λέγονται θα το διαπιστώσουμε από Δεκέμβριο και μετά, μακάρι να εννοούνται, αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη, γιατί από λόγια τόσα χρόνια χορτάσαμε. Όσο για το πώς θα μπορούσε και υπό ποίους όρους να γίνει ένα τέτοιο διάβημα είναι επίσης σημαντικό. Εάν για παράδειγμα τεθεί ως όρος να υπάρξουν τουλάχιστον τρείς Αρχιερείς της Επίσημης Εκκλησίας της Ελλάδος για να ηγηθούν στην κίνηση ( Θεωρία των Στρατηγών), τότε μην περιμένετε τίποτε, διότι όχι τρείς αλλά ούτε ένας δεν πρόκειται να εμφανισθεί και ο ένας ακόμη που εμφανίσθηκε όχι στην Ελλάδα αλλά στη Σερβία, ο Επίσκοπος Αρτέμιος, οι Έλληνες Αντιοικουμενιστές της Επίσημης Εκκλησίας τον εγκατέλειψαν πριν ακόμη προχωρήσει μόνος του σε Χειροτονία Χωρεπισκόπου. Θα σας έλεγα να μη κρατάτε κανένα καλάθι για το θέμα, αλλά για να μην φανώ ακραίος και υπερβολικός να επαναλάβω και εγώ ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, καθώς γνωρίζουμε εκ πείρας, ότι οι πραγματικές Αποτειχίσεις δεν γίνονται κατόπιν πολλαπλών διαχρονικά προειδοποιήσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το θέμα πού παρουσιάστηκε είναι ελλιπές. Παρουσιάζει την διακοπή τού μνημοσύνου μόνο ώς προς ένα κανόνα. Είναι εντελώς λάθος να εξετάζουμε έτσι το θέμα, διότι μειώνουμε πολύ την πρακτική της Αγίας Στρατευόμενης Εκκλησίας των Αγίων Πατέρων που εκ Πνεύματος Αγίου κράτησαν κατακάθαρη τήν Αγία Πίστη από αιρετικά φρονήματα. Ο κανόνας θεσμοθετήθηκε το 860 μ.χ. Αυτό τι σημαίνει ότι πριν το 860 αυθαίρετα οι Άγιοι εργαζόντουσαν; Δηλαδή ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής πού έζησε από το 640 μ.χ. και δεν υπήρχε ο κανόνας αυθαίρετα διέκοψε; Μήπως κάποιος τον καταλόγισε ως αυθαίρετο; Αδυνατώ να κατανοήσω αυτή την τρομερή εμμονή για τον κανόνα, όταν αμελούν νά συζητούν ότι η πρωτεύουσα Αξία της Αγίας Εκκλησίας είναι η καθαρότητα των Δογμάτων που φέρει ο καθένας μας ξεχωριστά. Γιά νά ενωθούμε όλοι μαζί Στον Έναν υπό Την Αγία Εκκλησία.
  Όλα αυτά είναι φρικτά, καθώς και τού Π. Επιφάνειου Θεοδωρόπουλου, το είτε διακόψεις είτε όχι, έχεις δίκιο. Δύο διαφορετικές Εκκλησίες και τις καθαγιάζει.
  Εν κατακλείδι, ο Π. Θεωδορος μέσα από αυτές τις ομιλίες θεωρώ ότι προσπαθεί να εγείρει τη συνείδηση έστω ενός Αρχιερέα τής Κρατούσης Εκκλησίας γιά νά διακόψει το μνημόσυνο. Εκ των παραστατικών των καθαιρέσεων πού πραγματευτεύεται θεωρώ ότι τη φοβάται πολύ. Βέβαια καθαίρεση σημαίνει διακοπή μισθοδοσίας. Εδώ είναι το όλο ζήτημα.
  Εγώ δέν κρατάω καλάθι. Όστις θέλει λέει ο Χριστός μας, καί αυτή η ευγένεια τής όχι επιβολής, δέν σημαίνει ότι οι εκτός Αγίας Εκκλησίας θα σωθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντας. Θέλει αρετήν και τόλμην η Ορθή Ομολογία και ποιος αντέχει την σήμερον ημέραν, να του κόβουν το μιστουλάκο και να τον βάζουν στο "μάτι" όλα τα πουλημένα παπαδαριά; Θε μου φύλαγε! χάθηκες, αν σε μισήσει παπάς. Μισούνε (όταν μισούνε), χειρότερα και απο το γέρο -Διάολο, Παναγία μου Φύλαξε τους ταλαίπωρους Ορθοδόξους του 21 ου αιώνα του Απατεώνα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Προστέθηκε και το νέο βίντεο. Κάθε βίντεο που θα βγαίνει θα προστίθεται στην παρούσα ανάρτηση, ώστε να είναι συγκεντρωμένα σε ένα μέρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Στό δεύτερο βίντεο, ὁ π. Θεόδωρος λέγει ὅτι ἄν δέν ὑπάρξῃ τοὐλάχιστον μία μικρή ἀντίδρασις τῶν "ἐπισκόπων" στήν "συνοδικήν" ἀναγνώρισιν τῶν αἱρετικῶν ὡς "ἐκκλησίας," τότε θά ἔχουμε πρόβλημα! Δηλαδή, ἄν μερικοί "ἐπίσκοποι" εἰποῦν ὅτι δέν ἀναγνωρίζουν τό συγκεκριμένον κείμενον, τότε δέν θά ὑπάρχῃ πρόβλημα! Οἱ αἱρέσεις πού κηρύττουν, ἡ ἐμμονή των εἰς τό σχίσμα πού προεκάλεσαν τό 1924, ἡ πλήρης κοινωνία των μέ αἱρεσιάρχας τοῦ τύπου Βαρθολομαίου δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Στήν 3η ὁμιλία, στά λεπτά 14:05 -14:28, ὁ π. Θεόδωρος λέγει μετ' ἐμφάσεως ὅτι ὁ συγγραφεύς τοῦ ὑπό ἔκδοσιν βιβλίου, π. Χαρίτων, εἶναι αὐτός πού κατηγορεῖ τήν Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου ἐπειδή αὐτή (δῆθεν) "προσεχώρησε" στούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (Ὀ.π.Ἑ.), καί ὄχι αὐτός, ὁπότε κακῶς μερικοί μεταφέρουν στούς Ὀ.π.Ἑ. ὅτι καί ὁ ἴδιος τήν κατηγορεῖ. Ἀφήνει ἔτσι νά ἐννοηθῇ ὅτι ὁ ἴδιος ὁ π. Θεόδωρος δέν εἶναι κατήγορος τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου ἐπειδή ἡ τελευταία ἔχει κοινωνίαν μέ τούς Ὀ.π.Ἑ. Ὡστόσον, ὁ τρόπος πού τό λέγει θά μποροῦσε νά σημαίνῃ ὅτι θεωρεῖ αὐθεντίαν τόν π. Χαρίτωνα καί ὅτι ὁ ἴδιος συμφωνεῖ μέ αὐτόν, ἐν μέρει τοὐλάχιστον. Νομίζω ὅτι πρέπει νά τοποθετηθῇ μέ σαφήνειαν στό σοβαρώτατον αὐτό ζήτημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ἐπίσης, ὁ π. Θεόδωρος λέγει μετ' ἐμφάσεως ὅτι ὁ "ἅγιος" Παΐσιος διέκοψε καί αὐτός τό μνημόσυνον τοῦ Ἀθηναγόρου τό 1969. Ὑπάρχουν δύο σοβαρά προβλήματα μέ αὐτήν τήν προβολήν τοῦ γ. Παϊσίου γιά ἕνα Πατρολόγον Καθηγητήν καί μάλιστα ἀντι-οικουμενιστήν. Πρῶτον, οἱ Πατέρες λέγουν ὅτι οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ τούς αἱρετικούς εἶναι ἐχθροί τοῦ Θεοῦ. Ἐφόσον, λοιπόν, ὁ γ. Παΐσιος γνώριζε πολύ καλά τό θέμα ἀπό τό 1969, ἀλλά ὄχι μόνον κοινωνοῦσε μέ τόν χειρότερον τοῦ Ἀθηναγόρου Βαρθολομαῖον, ἀλλά καί τόν ἐνεκωμίαζε ὡς "τόν καλύτερον Πατριάρχην," πῶς γίνεται νά εἶναι ἅγιος; Δεύτερον, ἀναγνωρίζων "ἁγιότητα" εἰς τόν γ. Παΐσιον, διδάσκει ἐμμέσως ὅτι τό παράδειγμά του, νά κοινωνῇ δηλαδή ἐπί δεκαετίες (1972-1994) μέ τούς αἱρετικούς Οἰκουμενιστάς, δύναται νά χρησιμοποιηθῇ ὥστε νά μήν γίνῃ καί τώρα διακοπή μνημοσύνου, παρά τό γεγονός ὅτι τάσσεται ὑπέρ τῆς διακοπῆς. Ἐν συμπεράσματι, νομίζω ὅτι ὑπάρχουν σοβαρές ἀντιφάσεις στήν στάσιν τῶν "ἀντι-οικουμενιστῶν" τοῦ Νέου Ἑορτολογίου. Ὡς συνέπεια, ἔχουν ἐγκλωβίσει εἰς τήν ἀμφιβολίαν καί τήν σύγχυσιν χιλιάδες καλοπροαίρετες ψυχές, πού, ὡς ἐκ τούτου, δέν γνωρίζουν ποιόν δρόμον νά τραβήξουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την ΓΝΏΣΙΝ, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί σχέσιν ἔχει ὁ ὕμνος τῆς ἀγάπης μέ τίς ὡς ἄνω τρεῖς ὁμιλίες τοῦ π. Θεοδώρου καί τά σχόλια πού ἔγιναν ἐπ' αὐτῶν;

   Διαγραφή
  2. Κάτι ακόμα, τούς Γραμματείς και Φαρισαίους τι τούς έλλειπε Γνώσει?
   Η σημερινή Θεολόγοι, τι τούς λείπει?
   ΤΑΠΕΊΝΩΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ, ΑΓΆΠΗ, ΜΕΤΆΝΟΙΑ, ΠΊΣΤΗ........τι?
   Πόσους Αγίους τίμησε ή Εκκλησία σαν Θεολόγους.
   Πλημμύρισε Θεολόγους, οποίοι δεν αγαπούν τον Κύριο, και ουδέποτε τον γνώρισαν, αλλιώς θα έτρεμαν και με Δέος θα υπερασπιζόταν την Ορθοδοξία.
   Καρδιά Ιησού Χριστό πεπατημένη, φλέγεται, χύνει Δάκρυ, δίνει αίμα, πονάει, διψά τον Κύριον.

   Πολλά έγραψα, και λίγα πράττω Αδερφέ, συγγνώμη.

   Απλά στεναχωριέμαι με την Προσοχή και το Βάρος που δίνεται συχνά σε κάποια Πρόσωπα, μάς συγκρατούν και ο Καρκίνος απλώνετε.
   Είναι Καιρός πνευματικών Αγώνων.

   Και πάλι Συγγνώμη, δεν δίνω φταίξιμο σε κανέναν, για όλα φταίμε όλη,κάπου στην παλαιά Διαθήκη, δεν ξέρω πού, λέει ο Κύριος,

   Θα σας δώσω τούς Κριτές που σάς αξίζουν.

   Ο ΕΧΩΝ ΝΟΥΝ ΝΟΕΙΤΩ.

   Διαγραφή
 11. Απλούστατα, άν υπήρχε ειλικρινής Αγάπη, ή λεγόμενη Αντιοικουμενιστες θα είχαν κόψει κάθε Κοινωνία, πρίν Χρόνια.

  Η Αγάπη ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.

  Όποιος αγαπάει τον Κύριο, ας σκεφτεί λιγάκι, εδώ και πόσα Χρόνια λένε τα ίδια και πάλι τα ίδια?

  Στείρα Γνώση χωρίς Αγάπη, ουδέν ειμί.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ Ἀνώνυμε, σ' εὐχαριστῶ γιά τήν διευκρίνισιν.

   Διαγραφή