"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Σήμερον στό Φανάρι ἀτιμάζεται ἡ Ὀρθοδοξία!

Ποιός θά παρέμενε ἀσυγκίνητος και ἄπραγος ἐάν ἀτίμαζαν τήν σαρκική μητέρα του; Κάτι ἀνάλογον συμβαίνει εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί, ὅμως, οἱ πάντες καθεύδουν!

 

Σήμερον στό Φανάρι

 ἀτιμάζεται ἡ Ὀρθοδοξία!

 

ὑπό Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου

 
 
Νέα «Ὁμολογία Πίστεως» ὑπεγράφη καί δημοσιο-ποιήθηκε ἀπό τή γνωστή «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί μοναχῶν», μέ ἀφορμή ὅσα ἔγιναν στήν Ἁγία Γῆ (Μάϊος 2014) καί ἐν ὄψει τῆς ἐν ἐξελίξει εὐρισκομένης ἐπισκέψεως τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα στό Φανάρι, γιά τόν συν-ἑορτασμό τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου, τήν 30ή Νοεμβρίου 2014.
 Ἀξιοκατάκριτος ψευδο-διδάσκαλος θεωρεῖται ἐνυπογράφως ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀπό ἕξι (6) Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἕνα (1) Καθηγούμενο Ἁγιορειτικῆς Μονῆς, Καθηγουμένους καί Καθηγουμένες ἀρκετῶν Μονῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα, τόν πολιό Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου, 157 Κληρικούς, μοναχούς, μοναχές καί 1.745 (μέχρι τήν περασμένη Τετάρτη) λαϊκούς!
 Τό σημαντικό αὐτό κείμενο ἔχει ὡς κατακλεῖδα τό ἁγιογραφικό: «Ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρῖμα, ὅστις ἂν ᾖ». Καί εἶναι προφανές ὅτι ἀναφέρεται πρωτίστως στόν  Πατριάρχη Κων/λεως κ. Βαρθολομαῖο!
 Σημαντικά τά λόγια σας, ἐκλεκτοί ὑπογράφοντες. Πλήν, ὅμως, καιρός τοῦ πράττειν τά δέοντα καί ἐπιβαλλόμενα. Ἴσως, εἶναι ἤδη ἀργά, γιά ἀντιστροφή τῆς πορείας τῶν πραγμάτων, μέ συνευθύνη σας. Τουλάχιστον, μή συμβεῖ καί γιά σᾶς προσωπικῶς τό ἴδιο. Τώρα ἀναπνέετε, τώρα ἐνεργήσατε (ἐσεῖς καί ὅσοι φοβεῖσθε Θεό καί σέβεσθε τήν Πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων) αὐτό (τό μόνο) πού φοβίζει τόν παναιρετικό Οἰκουμενισμό: τήν διακοπή τῆς μετά τῶν ἀμετανοήτων οἰκουμενιστῶν κοινωνίας!
 Ἐάν τήν εὐσέβειά σας δέν ἀκολουθήσει, ὡς σκιά της, ὁ διωγμός σας, κατά τόν Ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο, σεῖς οἱ ἴδιοι νά ἀμφιβάλλετε γιά τήν γνησιότητά της, δηλαδή, ἐάν εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό. Εἶναι ἀδιέξοδος ὁ ἀγών γιά νά ἐμποδίσετε τά ἑπόμενα βήματα πού θά ὁλοκληρώσουν τήν προδοσία καί "πρός τά ἔξω", στά θολωμένα μάτια τοῦ χιλιοπροδωμένου, ἐν πολλοῖς ἀνυποψίαστου, ἀλλά καί, δυστυχῶς, ἀδιάφορου λαοῦ.
 Δέν ὠφελεῖ πλέον ἁπλῶς τό μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει. Ἀπαιτεῖται ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στήν εὐθεῖα ὁδό τῆς ἀκαινοτομήτου Πίστεως καί ὀρθοδόξου Παραδόσεως, γιά νά μή ἁπωλεσθεῖ ἡ ἐλπίς τῆς σωτηρίας. Τό πόσο ἀποτελεσματικά εἶναι τά λόγια σας καί πόσο ὑπολογίζονται, καθώς καί ἐάν ἔχουν κάποια ἐλπίδα οἱ ἀγώνες τῶν λόγων χωρίς πράξεις, ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπανειλημμένως.
 Ὁ Οἰκουμενισμός καλπάζει καί ἡ φοβερή ἀποστασία, πού παρασύρει τά πάντα στό πέρασμά της, συνεχίζεται καί διευρύνεται διαρκῶς. Μόνον ἡ μετάνοια καί ἡ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς εὐσεβείας μας καί τῆς ἀποφάσεώς μας νά θυσιάσουμε τά πάντα ὑπέρ αὐτῆς μπορεῖ νά μᾶς σώσει. Δέν χρειάζεται νά περιμένουμε τήν αὐριανή ἡμέρα. Δέν πρέπει νά τήν περιμένουμε.
 Τά ὅσα ἤδη ἔγιναν σήμερα, παραμονή τοῦ συνεορτασμοῦ (προφανέστατα ἄνευ τῆς ἐπιστασίας τοῦ Πρωτοκλήτου) τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ὑπέρ-ἀρκετά! Καί φρικτά βεβαίως συνάμα. Ἐπιβεβαιώνουν πλήρως τό ἐν ἐξελίξει καί πρός ὁλοκλήρωση εὑρισκόμενο σχέδιο ξεπουλήματος τῆς Ὀρθοδοξίας ἀντί πινακίου ἐξουσίας καί συνυπάρξεως τῶν ἐξωμοτῶν τῆς Πίστεως παρά τῶ «ἁγιωτάτῳ» Πάπα Ρώμης!
 Ἐξαιρετικά ἀφιερωμένα τά ὅσα συνέβησαν σήμερα (γιά πολλοστή φορά) στούς μεγαλοσχήμους Ἁγιορεῖτες, στούς σεβαστούς Γεροντάδες καί Πνευματικούς τῶν παραδοσιακῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν, ἀνά τήν Ἑλλάδα.
 Καταλαβαίνει κανείς, τί ὀρθοδοξία θά χαρακτηρίζει καί τήν προσδιορισθεῖσα γιά τό 2016 μεγάλη Σύνοδο, ὅπου ἔχουν ἤδη προσκληθεῖ νά συμμετέχουν καί ἐκπρόσωποι τῆς «ἀδελφῆς ἐκκλησίας», τοῦ Παπισμοῦ! Τά προφητικά λόγια δύο μεγάλων μορφῶν τῆς ἀγωνιζομένης Ὀρθοδοξίας θά ἔλθει νά ἐπιβεβαιώσει. Τοῦ ἀοιδίμου ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ Φλαμιάτου, ἀφ’ ἑνός, ὅτι μία (τέτοια) Σύνοδος θά θεσπίσει τήν κατάργηση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι ἡ μεγάλη Σύνοδος πού προετοιμάζει τό Πατριαρχεῖο Κων/λεως θά προκαλέσει μεγάλο κακό καί μεγάλα σχίσματα στήν Ὀρθοδοξία!
 Αὐτά ἀκριβῶς προμηνύουν τά σημερινά αἴσχη στήν Πόλη καί ἰδιαιτέρως στό σβησμένο Φανάρι. Τί ἔγινε; Τά εἴδαμε, δυστυχῶς, μέ τά μάτια μας καί τά ἀκούσαμε μέ τά αὐτιά μας.
 Ὁ κ. Βαρθολομαῖος συμπροσευχήθηκε σέ ψευδο-λειτουργία πού τέλεσε ὁ Πάπας σέ παπικό ναό στήν Πόλη, ἀντήλλαξε τόν λειτουργικό ἁσπασμό μαζί του, ὑποκλίθηκε στό παπικό ἀλτάριο (θυσιαστήριο) καί κατέληξε νά εὐλογεῖ μαζί μέ τόν Ποντίφηκα τό παπικό «ἐκκλησίασμα».
 Οἱ ἀσχημίες ἀποκορυφώθηκαν στόν Ἅγιο Γεώργιο, τόν Πατριαρχικό Ναό. Ὁ Πάπας ἔγινε δεκτός μέ ὅλα ὅσα προβλέπονται γιά ἕναν ὀρθόδοξο Πατριάρχη! Ὑποδοχή μέ τό ἱ. Εὐαγγέλιο φερόμενο ἀπό φορεμένο ἱερέα καί διακόνους θυμιάζοντας τόν Πάπα, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «Ἄξιον ἐστίν»! Ἀκολούθησε Μεγάλη Δοξολογία συγχοροστατούντων Πάπα καί Πατριάρχου. Ὁ Πάπας φέρων ὡμοφόριο καί ὁ Πατριάρχης μέ Μανδύα.
 Ὁ ἱερεύς ἐμνημόνευσε «κανονικῶς» «ὑπέρ τοῦ Ἁγιωτάτου ἐπισκόπου καί Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου», ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης! Ὁ Πατριάρχης προσφωνῶν ἀνεφέρθη μέ κυνισμό στόν σκοπό ὅλων αὐτῶν: τήν ἀσχέτως δογμάτων πλήρη κοινωνία τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ! Δέν παρέλειψε μάλιστα νά χαρακτηρίσει τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἀνεκδιήγητη δωρεά τοῦ Θεοῦ! Τό Θέατρο τῆς Πόλεως ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀπό κοινοῦ βλάσφημη συν-ἀπαγγελία τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία μόνο ἀπό ἐν κοινωνία μυστηριακῆ εὐρισκομένους νοεῖται νά συν-ἀπαγγέλεται. Δέν ἔλειψε καί ἡ καθιερωμένη πλέον ἀτιμωτική σύμπραξη κοινῆς εὐλογήσεως τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ἀπό τόν Πατριάρχη καί τόν Πάπα. Μετά τούς πολυχρονισμούς τῶν δύο Πατριαρχῶν καί Ἐπισκόπων τῆς μιᾶς «κατά τήν οἰκουμένην», κατά τήν διατύπωση τοῦ κ. Βαρθολομαίου, Ἐκκλησίας, ἐξῆλθον ὡς ζεῦγος ἀγαπημένον ἐκ τοῦ Ναοῦ καί διερχόμενοι ἀπό τούς παρατεταγμένους Κληρικούς τοῦ Πατριαρχείου (ὑποκλινόντων τίς κεφαλές ἐνώπιον τοῦ αἱρεσιάρχου) ἀνέβηκαν στά Πατριαρχικά δώματα.
 Πατέρες καί ἀδελφοί, ὅποιος ξανα-μνημονεύσει τό βδελυκτό, ἀπό ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως, ὄνομα τοῦ δεδηλωμένου οὐνίτου Πατριάρχου δέν θά πρέπει νά τολμήσει ἀθεοφόβως νά ξαναψάλλει τά ἀπολυτίκια καί τά τροπάρια τῶν Ἁγίων Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου Ἐφέσσου τοῦ Εὐγενικοῦ, τουλάχιστον!
 Ἐάν θέλει νά συνειδητοποιήσει τί καί ποιόν ἀκολουθεῖ, ἄς ἀναλογισθεῖ τόν ἑαυτό του ψάλλοντα τό ψαλλέν, κατά τήν προαναφερθεῖσα μιαρή Δοξολογία, στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κων/λεως:

Κατά τό,                 «Τῆς ἐρήμου πολίτης…», ἦχος α΄.

 

«Κωνσταντίνου ἡ Πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε,

ἅγει ἑορτήν λαμπροφόρον, δεχομένη τόν Πρόεδρον,

Ρωμαίων Ἐκκλησίας τῆς σεπτῆς, Καθέδρας κορυφαίου

μαθητοῦ,

 διαδέχων διαθέσει τε ἐκ ψυχῆς, εὐξώμεθα γηθοσύνως,

 μεῖνον Παράκλητε ἐν ἡμῖν, ἄγων ἡμᾶς πρός σήν

 βοήθεια,

 ἥν ὁμοφώνως στόματι ἑνί, καρδίᾳ σέ δοξάζομεν»!

 
Ἱλεως γένοιτο ἡμῖν ὁ Θεός! Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι! Οὐαί στούς προδότες τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους μας. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός!

3 σχόλια:

 1. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ30 Νοεμβρίου 2014 - 7:34 μ.μ.

  Τις ημέρες αυτές είδαμε φοβερά γεγονότα εις βάρος της Πίστεώς μας να συμβαίνουν στο Φανάρι, που επισημάνθηκαν ήδη από άλλα κείμενα ή σχόλια. Προσωπικά επεσήμανα, πρώτα σε πρόσφατη συνέντευξη του Πατριάρχη και σήμερα στο κείμενο της κοινής Διακήρυξης μία σημαντική, κατά την γνώμη μου, λεπτομέρεια. Ο όρος Ένωσις των Εκκλησιών αντικαθίστατε πλέον με τον όρο Ενότητα των Εκκλησιών. Ένωση σημαίνει, ότι γίνονται ένα, δύο διαφορετικά Εκκλησιαστικά Σώματα, δύο δηλαδή Εκκλησίες, στην περίπτωσή μας, μία αληθινή, η Ορθόδοξη και μία αιρετική κοινότητα η Παπική " Εκκλησία " . Ο όρος Ενότητα Εκκλησιών και μάλιστα της πρώτης χιλιετίας ,όπως οι ίδιοι λέγουν ότι θέλουν να επιτύχουν, ακριβέστερα εκφράζεται από τον Άγιο Ειρηναίο Λυώνος ΒΕΠΕΣ 5 115-116 ( έλεγχος και ανατροπή της ψευδωνύμου γνώσεως), και αφορά τις κατά τόπους Χριστιανικές Εκκλησίες, που είχαν την ίδια Πίστη, δηλαδή ουσιαστικά τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, που αποτελούσαν ένα Εκκλησιαστικό Σώμα και όχι τους Αιρετικούς. Η αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν του στόχου της πλήρους ενότητος των Χριστιανικών Εκκλησιών διευρύνει τα όρια της Εκκλησίας, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και τις Αιρετικές Εκκλησίες ( Παπικούς, Μονοφυσίτες, Αγγλικανούς, Λουθηρανούς, Παλαιοκαθολικούς κ.λ.π.) με τους οποίους επιδιώκεται πλέον όχι ή Ένωση , αλλά η Ενότητα, παρά τις Δογματικές διαφορές, και μάλιστα η πλήρης ενότητα, δηλαδή η Κοινωνία εν τοις Μυστηρίοις. Η χρήση της φράσεως, πλήρης ενότητα, ως στόχος, αντί μόνο της λέξεως ενότητα, μας δίδει το δικαίωμα να συμπεράνουμε, ότι για τους Οικουμενιστές η Ενότητα ήδη υφίστατε, με την έννοια της πρώτης χιλιετίας, και τώρα προσπαθούν σταδιακά να την καταστήσουν πλήρη. Αδελφοί και Πατέρες τα πράγματα αποδεικνύονται εξαιρετικά σοβαρά, εδώ δεν έχουμε απλά μία ακόμη ιστορική προσπάθεια Ψευδενώσεως Παπισμού και Ορθοδοξίας, αλλά πλήρη αποδοχή, εμπέδωση και εφαρμογή του Άθεου Δόγματος του Οικουμενισμού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σημαντική ἡ ἀνωτέρω ἐπισήμανση. Συγχαρητήρια γιά τό ἐνδιαφέρον καί τήν σοβαρότητα μέ τήν ὁποία προσεγγίζετε τό θέμα. Ἐπιτρέψτε μου νά συμπληρώσω ὅτι τά διαδραματισθέντα αὐτές τίς ἡμέρες στό Φανάρι δέν εἶναι "μία ἀπό τά ἴδια" τῶν ἀνιέρων συνηθειῶν τῶν οἰκουμενιστῶν. Ὑπῆρξε σημειολογική ποιοτική διαφορά πού ὑποδηλώνει προώθηση δυναμική τῶν σχεδίων τους. Ὁ Διάλογος ἤδη πέρασε σέ τρίτο, ὄχι ἁπλά δεύτερο, πλάνο, στό σχέδιο τῆς προδοσίας. Ἡ λέξη κλειδί εἶναι ἡ λέξη "πλήρης" γιά τήν "ἑνότητα τῶν δύο Ἐκκλησιῶν"! Ὁ κ. Βαρθολομαῖος τόνισε ὅτι ἡ ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας τοῦ 1964-5 ἄλλαξε τόν ροῦν τῆς Ἱστορίας! Δίκηο ἔχει! Ἐκεῖ ἔγινε μία τεράστια ἐκτροπή καί ἕνας φοβερός ἐκτροχιασμός τόν ὁποῖον παρά τίς ὅποιες ἀντιδράσεις τελικῶς "κατάπιαν" ἀμάσητο, μέ διάφορα ἄλλοθι ὁ καθένας, ὅλοι οἱ ἀντι-οἰκουμενιστές. Ἐκείνη ἡ βλασφημία ἔπρεπε καί πρέπει νά ἀποκηρύσσεται καί νά καταδικάζεται συνεχῶς. Ὄχι φραστικά. Κανονικά! Φοβᾶμαι ὅτι σεβαστά πρόσωπα ὅπως ὁ ἀγαπητός π. Γεώργιος Μεταλληνός ἔχουν παγιδευθεῖ καί παρασυρθεῖ. Εἶναι τά μεγαλύτερα θύματα τοῦ κ. Βαρθολομαίου! Αὐτός, ὡς φαναριώτης διπλωμάτης καί κατάλληλος γιά τήν ἀποστολή του, μελετᾶ τίς ἀντιδράσεις τους, κατασκευάζει τά ἐπικοινωνιακά ἀντίδοτα και προωθεῖ σταθερά τά σχέδια τῆς παναιρέσεως. Ἀπό πίσω δουλεύει καί ἡ προπαγάνδα καί οἱ κεκαλυμμένοι διωγμοί ὅσων πραγματικά ἐμποδίζουν. Ἐπί τοῦ πρακτέου θεωρῶ ὅτι πρέπει νά ἀπαιτηθεῖ ἀπό τούς ἀντι-οἰκουμενιστές ὁ Διάλογος νά βγεῖ μπροστά καί νά συζητοῦνται τά ἐκεῖ ἐξελισσόμενα ἀπό Συνόδους, Μοναχούς καί Θεολόγους ἀνοικτά καί τώρα νά τεθεῖ θέμα γιά τήν Σύνοδο τοῦ 2016 ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει δεκτή ἐάν δέν περιλάβει ὡς κύριο θέμα της τό ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί δέν δεχθεῖ νά ἀναγνωρίσει ὡς Οἰκουμενικές Συνόδους καί πάντως ὡς Συνόδους πού διετύπωσαν τήν ὀρθή Πίστη ἔναντι τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ τίς Συνόδους ἐπί Μ. Φωτίου καί Γρηγορίου Παλαμᾶ. Αὐτά ἀνυποχώρητα ὥστε καί μόνη ἡ ἀναμενόμενη ἄρνηση τῶν οἰκουμενιστῶν νά τούς χαρακτηρίζει ὡς κλέπτες καί ληστές στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας.

   Διαγραφή
 2. Στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει αναρτηθεί η ομιλία του Βαρθολομαίου κατά την επίσκεψη του Πάπα στον Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η ομιλία όπως διαπιστώνει κανείς με μία ανάγνωση, είναι γεμάτη από το πνεύμα του οικουμενισμού. Ας προσέξουμε όμως εδώ το ακόλουθο απόσπασμα:
  «…ἐργαζόμεθα ἤδη ἐπισταμένως διά τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις ἀπεφασίσθη ὃπως συγκληθῇ ἐνταῦθα, Θεοῦ εὐδοκοῦντος, ἐντός τοῦ ἔτους 2016. Ἢδη αἱ ἁρμόδιαι ἐπιτροπαί ἐργάζονται πυρετωδῶς πρός προετοιμασίαν τοῦ μεγάλου τούτου γεγονότος ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑπέρ τῆς εὐοδόσεως τοῦ ὁποίου ἐκζητοῦμεν καί τάς Ὑμετέρας προσευχάς. Ἀτυχῶς, ἡ ἀπό χιλίων ἐτῶν διακοπεῖσα εὐχαριστιακή κοινωνία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν δέν ἐπιτρέπει εἰσέτι τήν συγκρότησιν κοινῆς Μεγάλης καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἀς εὐχηθῶμεν ὅπως, ἀποκαθισταμένης τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ αὐτῶν, μή βραδύνῃ νά ἀνατείλῃ καί ἡ μεγάλη αὕτη ἡμέρα καί ἐπιφανής.»
  [Είναι σαφές ότι οι Γνήσια Ορθοδοξία γνωρίζει ότι η Σύνοδος αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί Οικουμενική αλλά Οικουμενιστική, αντορθόδοξη και ληστρική. Εδώ όμως ας δούμε γιατί κατά την άποψη του Βαρθολομαίου δεν θα είναι Οικουμενική].
  Εδώ ο Βαρθολομαίος αναφέρει ότι η Σύνοδος που ετοιμάζεται για το 2016, παρά το ότι θα συμμετέχουν όλα τα Επίσημα Ορθόδοξα Πατριαρχεία και όλες οι Επίσημες Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, παρόλα αυτά δεν θα είναι Οικουμενική. ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ η «Εκκλησία της Ρώμης» δεν είναι σε κοινωνία ακόμα με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Άρα θεωρεί ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και χίλια χρόνια που είναι χωρισμένη από τη Ρώμη, έχει απολέσει τη Καθολικότητα της. Γι αυτό ακόμα και αν συνέρχονται σε Σύνοδο όλες οι Επίσημες Ορθόδοξες Εκκλησίες, αυτή δεν είναι Οικουμενική Σύνοδος της καθόλου Εκκλησίας, αλλά απλώς μία Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δηλαδή, εκφράζει την πεποίθηση ότι η Εκκλησία του Χριστού συναποτελείται από την Ορθόδοξη και την Παπική (θεωρία δύο πνευμόνων). Εφόσον η Παπική δεν θα είναι στην Σύνοδο του 2016, η Σύνοδος αυτή δεν είναι Οικουμενική, αλλά Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδοξίας!
  Ο σύνδεσμος με όλη την ομιλία είναι:
  http://www.patriarchate.org/el/-/address-by-his-all-holiness-ecumenical-patriarch-bartholomew-to-his-holiness-pope-francis-during-the-divine-liturgy-for-the-feast-of-st-andrew-in-the-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.patriarchate.org%2Fel%2Fpapalvisit%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_TQL0P65LkBy5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5

  ΑπάντησηΔιαγραφή