"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016 (Ψήφισμα)


Ἱερατικὴ Σύναξις Γ΄
Φυλὴ Ἀττικῆς, Τρίτη, 5η/18η Νοεμβρίου 2014
Ψήφισμα
Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία
ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016

α. Ἡμεῖς οἱ Κληρικοὶ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν Προστασία τῆς Παναγίας μας, σήμερα, ἡμέρα Τρίτη, 5 / 18.11.2014, συνήλθαμε στὸ Μητροπολιτικὸ Κέντρο μας, τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν τρίτη μηνιαία Τακτικὴ Ἱερατικὴ Σύναξί μας, προσκλήσει καὶ παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ.
β. Ἐνημερωθήκαμε ἐπὶ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν καὶ ποιμαντικῶν θεμάτων, συνεζητήσαμε, συναποφασίσαμε καὶ συν-οικοδομηθήκαμε, ἰδιαιτέρως ὅμως μᾶς ἀπασχόλησε ἡ προετοιμαζομένη ἀπὸ τοὺς ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστὰς λεγομένη Μεγάλη Πανορθόξος Σύνοδος τοῦ 2016.
γ. Ἡ εὐαισθησία μας, ὡς Ὀρθοδόξων Ποιμένων, προκαλεῖ τὴν λύπη καὶ τὴν ἀνησυχία μας, διότι ἡ λεγομένη Σύνοδος τοῦ 2016, ἐὰν καὶ ἐφ᾿ ὅσον τελικὰ συγκληθῆ, εἶναι βέβαιον, ὅτι ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν θὰ προκαλέση μεγάλη ἀναστάτωσι στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ θὰ καταστήση ἀγεφύρωτο πλέον τὸ χάσμα μεταξὺ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν Συγκρητιστῶν - Οἰκουμενιστῶν.
δ. Ἡ Σύνοδος τοῦ 2016, ἐκ τῶν προτέρων εἶναι δυνατὸν καὶ χωρὶς καμμία ἀμφιβολία νὰ χαρακτηρισθῆ, ὡς ψευδοσύνοδος, γιὰ τοὺς ἑξῆς βασικοὺς λόγους:
1. Προετοιμάζεται ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετηρίδες· μὲ ἕναν τρόπο ὄχι χαρισματικό, ἀλλὰ σαφῶς γραφειοκρατικὸ καὶ σχολαστικιστικό· μέσα σὲ ἕνα πλαίσιο οἰκουμενιστικό· μὲ βάσι τὴν Πατριαρχικὴ Ἐγκύκλιο τοῦ 1920, καθαρῶς καὶ θεμελιωδῶς οἰκουμενιστική·
μὲ προοπτικὲς οἰκουμενιστικές.
2. Τὰ σχετικὰ Κείμενα, τὰ ὁποῖα ἤδη ἔχουν ἑτοιμασθῆ, ὅσον ἀφορᾶ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἀλλοθρήσκους, μαρτυροῦν γιὰ τὴν πρόθεσι τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἐκκλησιαστικότητα τῶν αἱρετικῶν, τὴν ὁποία ὅμως de facto καὶ ποικιλοτρόπως ἤδη ἔχουν ἀναγνωρίσει, ἀλλὰ καὶ τὴν σταθερὰ προοπτικὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ἐμπλακοῦν ἔτι περαιτέρω στὴν λεγομένη διαθρησκειακὴ συνεννόησι καὶ στενὴ συνεργασία «μεθ᾿ ὅλων τῶν ἀγαπώντων τὴν εἰρήνην ὀπαδῶν τῶν λοιπῶν ἐν τῷ κόσμῳ θρησκειῶν».
3. Ἡ ἀναγνώρισις τῶν δύο Μεγάλων Συνόδων, τῆς Η΄ καὶ τῆς Θ΄, ὡς Οἰκουμενικῶν, δὲν προβλέπεται στὸ Θεματολόγιο· μάλιστα δέ, ἡ προοπτικὴ συναριθμήσεως τοῦ θέματος αὐτοῦ στὸ Θεματολόγιο
ἔχει ἀπορριφθῆ ἢ παρακαμφθῆ.
4. Ἡ ὅλη διαδικασία τῶν λεγομένων Προσυνοδικῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων, «ὅπου προετοιμάζονται θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιολογικὰ θέματα», τὰ ὁποῖα «θὰ ἀπασχολήσουν τὴν μέλλουσα νὰ συνέλθη τὸ 2016» Σύνοδο, ὅπως ὑπογραμμίζει μὲ ἔμφασι ἔγκριτος Πανεπιστημιακὸς Καθηγητής, ποτὲ «δὲν τέθηκαν ὑπόψη τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας», τῶν κατὰ τόπους ἐπισήμων Ἐκκλησιῶν, «προκειμένου οἱ Ἱεράρχες νὰ πάρουν θέση στὰ θέματα αὐτά, Συνοδικῶς»· δηλαδή, δὲν παρέχονται «οἱ εγγυήσεις γιὰ τὴν ἁγιοπνευματικὴ ἔκφρασι τῆς Ἐκκλησίας»· δὲν ὑπάρχει «πλήρης διαφάνεια»· ἔχει καταργηθῆ «ἡ λειτουργία τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας»· «ὑπάρχει “ἔλλειμμα” Συνοδικότητας»· «“κυοφορεῖται” μιὰ κάποια μορφὴ Παπισμοῦ στὸ χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» καὶ ὀρθῶς ἐπισημαίνεται μία διολίσθησις «πάνω στὶς ράγες τοῦ Παπισμοῦ», ἐφ᾿ ὅσον «κάποιος ἐπιδιώκει νὰ τεθεῖ ἐπάνω ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἐπισκόπους καὶ τελικὰ ἐπάνω ἀπ᾿ ὅλη τὴν Ἐκκλησία».
5. Οἱ λεγόμενες ἐπίσημες Ἐκκλησίες, δηλαδὴ οἱ Οἰκουμενιστές, προσέρχονται στὴν Σύνοδο τοῦ 2016 βαθειὰ διηρημένοι καὶ ἀλληλο-αμφισβητούμενοι γιὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους· τὸ κύριο ὅμως θέμα μιᾶς ὄντως Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ Ἑνότης, ἡ Ἕνωσις, ἡ Ἐπανένωσις καὶ ἡ Συνάντησις πάντων τῶν Ορθοδόξων στὴν Ἀποστολικὴ Διδαχὴ καὶ στὸ Ἀποστολικὸ Ἧθος τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας, «ἵνα πιστεύσῃ ὁ κόσμος».
ε. Ἀπευθυνόμεθα ταπεινῶς πρὸς τὴν Πνευματικὴν Ἡγεσίαν τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ παρακαλοῦμεν Αὐτὴν υἱϊκῶς νὰ θέση τὸ θέμα τῆς σχετικῆς ἐνημερώσεως ἐν ὄψει τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ 2016, ὡς θέμα ἀμέσου προτεραιότητος.
Ϛ. Ἡ ἐγκυρη καὶ τεκμηριωμένη κριτικὴ τοῦ οἰκουμενιστικοῦ διαβήματος αὐτοῦ ἔχει διττὸν χαρακτῆρα: ποιμαντικὸν καὶ ἱεραποστολικόν.
● Ποιμαντικὸν μέν, διότι τὰ εὐσεβῆ μέλη τῆς Μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νὰ καλλιεργοῦνται βαθύτερα, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴν Παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὅλο καὶ περισσότερο συνειδητοποιμένα, μὲ ἑνιαῖο φρόνημα καὶ μὲ ζῆλο κατὰ Θεόν.
● Ἱεραποστολικὸν δέ, διότι οἱ καλοπροαίρετοι καὶ ἔχοντες φόβο Θεοῦ πιστοὶ τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καὶ γενικὰ τῶν λεγομένων ἐπισήμων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, πρέπει νὰ ἐνημερωθοῦν ὑπεύθυνα γιὰ τὸν θανάσιμο κίνδυνο τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ 2016, ὥστε νὰ ἀποτειχισθοῦν ἐπιτέλους ἐκ τῶν «ψευδοποιμένων» καὶ «ψευδοδιδασκάλων» τῆς οἰκουμενιστικῆς πλάνης καὶ νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία.
ζ. Ἔχουμε τὴν πεποίθησι, ὅτι μία τοιαύτη προσπάθεια ἐνημερώσεως ὑπὸ τῶν σεβαστῶν καὶ ἀγαπητῶν ἐν Χριστῷ Ποιμένων μας, θὰ συμβάλη στὴν θεολογικὴ ἐν γένει ἀναβάθμησι τοῦ εὐσεβοῦς Ποιμνίου μας, ἀλλὰ θὰ δώση καὶ μίαν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου Μαρτυρίαν Συνοδικῆς Εὐαισθησίας καὶ Λειτουργίας, ἐν ἀντιθέσει μάλιστα πρὸς τοὺς Οἰκουμενιστάς, οἱ ὁποῖοι ‒ἐκτὸς τῶν ἄλλων‒διολισθαίνουν συνεχῶς πρὸς τὴν ἀνάδειξιν ἑνὸς Πάπα τῆς Ἀνατολῆς.

Φυλὴ Ἀττικῆς,
Τρίτη, 5η/18η Νοεμβρίου 2014

† Ἁγίων Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης

Ἅπαντα τὰ Μέλη τῆς Συνάξεως

† Μητροπολίτης Κυπριανός, † Ἀρχιμανδρίτης Θεοδόσιος (Καθηγούμενος), † Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος, † Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος, † Αρχιμανδρίτης Μᾶρκος, † Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀπόστολος Κ., † Πρεσβύτερος π. Ἄγγελος Μ., † Πρεσβύτερος π. Δωρόθεος Ξ., † Πρεσβύτερος π. Ἀθανάσιος Κ., † Πρεσβύτερος π. Δημήτριος Π., † Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Σ., † Πρεσβύτερος π. Νικόλαος Μ., Ἱεροδιάκονος Γαβριήλ.
● [ἔλειπαν δικαιολογημένως ἑπτὰ Κληρικοί].
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου