"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός ἑορτασμός Ὁσίου Παχωμίου

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2023
ΑΘΗΝΑΙ 9 / 22 - 10 – 2014
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Γνωστὸς ἤδη εἰς τὸ Ποίμνιόν μας εἶναι ὁ Ὅσιος Παχώμιος ὁ Χῖος (†1905), καὶ ἤδη τιμώμενος διὰ ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ἱστορήσεως Εἰκόνων εἰς τὴν νῆσον τῆς Χίου, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον, ὅστις σὺν τοῖς ἄλλοις διετέλεσε καὶ Πνευματικὸς Ὁδηγὸς τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ. Τοῦτο τὸ ὁποῖον εἶναι ἄγνωστον εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, εἶναι τὸ ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ὅσιος Γέρων ἦτο δεινὸς πολέμιος τῆς συγχρόνου παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅτε εἶχεν ἀρχίσει νὰ πρωτοεμφανίζεται. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ ὑπ’ αὐτοῦ γραφέντα «Περὶ τῶν αἱρετικῶν Λουθηροκαλβίνων»:
«Ἂν αἰσθανθῶσι κάποτε τὴν πλάνην των, ὀφείλουν νὰ ἐπιστρέψωσιν ­ὅθεν ἀπεσκίρτησαν ἄνευ οὐδεμιᾶς παρατηρήσεως. Σύνοδοι καὶ ἡ λεγομένη ἕνωσις καὶ συζητήσεις δὲν ἀπαι­τοῦνται ἐπὶ τοῦ προκειμένου, διότι δὲν πρό­κειται νὰ ἑνώσωμεν κράτη πολιτικῶς διιστάμενα, ὧν τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα ἀλληλομαχοῦνται καὶ ἀπαιτοῦσι συγχώνευσιν καὶ συμβιβασμόν.

Παρ’ ἡμῶν ἔλαβον καὶ ἀφηνίασαν· θέλοντες δὲ νὰ ἐπιστρέψωσιν εἰς τὰ πάτρια ἕν ἡμῖν μό­νον ἐπιβάλλεται, νὰ ἐξέλθωμεν δηλονότι πρὸς ὑπάντησίν των ἅμα μάθωμεν ­ὅτι ἐπανέρχονται εἰς τὴν πατρικὴν ἑστίαν, νὰ ἐπιπέσωμεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ καταφιλήσωμεν αὐτ­ούς· νὰ ἐξενέγκωμεν καὶ ἐνδύσωμεν αὐτοὺς τὴν πρώτην των στολήν, νὰ θέσωμεν δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτῶν καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πό­δας καὶ νὰ θύσωμεν τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ­ὅπως συμφάγωμεν καὶ συνευφρανθῶμεν μετ' αὐτῶν, ὅτι νεκροὶ ὄντες ἀνέζησαν καὶ ἀπολωλότες εὑρέθησαν, δυσωδίας ὄζοντες ἐκαθαρίσθησαν καὶ λεπροὶ καὶ λελωβημένοι ὄντες ἐθεραπεύθησαν.

Εἶναι γελοῖον διὰ τοιαύτην ὑπόθεσιν νὰ ζητῶνται Σύνοδοι δι’ ἕνωσιν (....) Ἡ ἀνατολικὴ λοιπὸν Ἐκκλησία καὶ τοὺς Ναοὺς αὐτῆς ἔχει ἀνοικτούς καὶ τὰς κολυμβήθρας πλήρεις ὑδάτων· τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὴν αὐθορμήτως, οὐ μὴ ἐκβάλῃ ἔξω.»

Πέραν τούτου, ὁ Ὅσιος Παχώμιος ὑπῆρξεν ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κων-σταντίνου καὶ Ἑλένης ἐν Χίῳ, ἀμφότερα προπύργια τῶν Πατρώων Παραδόσεων εἰς τὴν νῆσον. Ἐπιπλέον, ὑπῆρξε Πνευματικὸς Πατὴρ τοῦ Γέροντος Μωϋσέως, ἱδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας. Ἀληθῶς λοιπὸν δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ πρόδρομος τοῦ ὑπὲρ τῶν Παραδόσεων καὶ κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος. Τιμῶντες τὸν Ὅσιον Παχώμιον, τιμῶμεν τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὰς Παραδόσεις.
Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 5ης /18ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., προέβη εἰς τὴν διαπίστωσιν τῆς ἤδη ἐν Χίῳ καὶ ἀλλαχοῦ ἀναγνωριζομένης ἁγιότητος τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παχωμίου τοῦ ἐν Χίου.
Ὁ πρῶτος ἐπίσημος Συνοδικὸς ἑορτασμὸς τοῦ Ὁσίου θὰ λάβῃ χώραν τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 13ης /26ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 19:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὴν Ἱερὰν Σκήτην Ἁγίων Πατέρων Πραβατείου Ὄρους Χίου, καὶ τὴν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 14ης / 27ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. (ὥρα 07:00), διὰ τῆς τελέσεως τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον, οἱ δὲ δυνάμενοι προτρέπονται ὅπως προσέλθουν.
 
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου