"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Νέα Πρό(σ)κλησις !!!

Ἡ πρόσκλησις ἐπεδόθη εἰς τὸν Πάπαν ἀπὸ τὸν Πρόεδρον
 κατὰ τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὸ Βατικανόν


ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ
 Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΠΑΣ
 ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 κ. ΚΑΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ


Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ δὲν καθώρισε τὴν ἡμερομηνίαν ἐπισκέψεως, ἀλλὰ ἐξέφρασε τὴν ἐπιθυμίαν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλάδα. Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κων. Ἀρβανιτόπουλος, ὁ ὁποῖος συνώδευε τὸν κ. Παπούλιαν εἰς τὸ Βατικανὸν παρουσίασεν εἰς τὸν Πάπαν νομοσχέδιον τοῦ ὑπουργείου, μὲ τὸ ὁποῖον θὰ ἀναγνωρισθῆ ἡ ἐν Ἑλλάδι παπικὴ «ἐκκλησία» ὡς νόμιμον πρόσωπον, ἱκανοποιῶν πάγιον αἴτημα τῶν παπικῶν ἀπὸ τὸν κ. Κωστῆν Στεφανόπουλον εἰς τὸν σημερινὸν Πρόεδρον Δημοκρατίας καὶ ἀπὸ τὸν μακαριστὸν Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον εἰς τὸν διάδοχόν του κ. Ἱερώνυμον. Νὰ λάβη ἐπιτέλους θέσιν ἡ Ἱεραρχία.

Ἡ πρόσκλησις ἐπεδόθη ἑξήκοντα ἡμέρας πρὸ τῆς συναντήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μὲ τὸν Πάπαν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως πεντήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων καὶ τὴν περιθωριοποίησιν τῶν Ὀρθοδόξων Δογμάτων.


Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται ὡς φάρσα, εἰς τὴν περίπτωσιν ὅμως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας ἐπαναλαμβάνεται ὡς τραγωδία, μόνον ποὺ τὰ πρόσωπα ἔχουν ἀλλάξει. Τώρα εἰς τὴν Προεδρίαν τῆς Δημοκρατίας εὑρίσκεται ὁ κ. Κάρολος Παπούλιας, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν συνάντησίν του μὲ τὸν νέον Πάπαν εἰς τὸ Βατικανὸν (Παρασκευὴ 28η Μαρτίου2014) τὸν προσεκάλεσε νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπὶ παντοδυναμίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου  Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου ἕνας ἄλλος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος εἶχε προσκαλέσει τὸν ἀείμνηστον καὶ «ἡγιασμένον» ὑπὸ τοῦ Βατικανοῦ Πάπαν Ἰωάννην−Παῦλον Β´.

Ὁ νέος Πάπας κ. Φραγκίσκος ἄφησεν ἀνοικτὴν τὴν ἡμερομηνίαν ἐπισκέψεως, ἐκφράζων ἁπλῶς τὴν ἐπιθυμίαν νὰ τὴν ἐπισκεφθῆ, χωρὶς νὰ καθορίση ἡμερομηνίαν. Ὁ «ἡγιασμένος» πάπας εἶχε καθορίσει τὴν ἡμερομηνίαν, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, τοῦ ἐπεφυλάχθη θεαματικὴ ὑποδοχὴ ὑπὸ τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ὑπὸ τὸν μακαριστὸν Ἀθηνῶν κυρὸν Χριστόδουλον, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ, Ἱερῶν Μονῶν, Θεολόγων κ.λπ.

Τόσο πολὺ μεγάλαι ἦσαν αἱ ἀντιδράσεις, ποὺ ὁ Σεβ. Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος τὸν προσεφώνησε μὲ τὴν ἰδιότητα τότε τοῦ «ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ εἶχεν εἴπει πώς σὲ ὑποδεχόμεθα παρὰ τὰς ἀντιδράσεις καὶ τὸν κίνδυνον νέου σχίσματος εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.

Ἡ πρόσκλησις εἰς τὸν νέον Πάπαν ἔγινε παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν πολλαὶ διαφωνίαι, ὑπὸ Σεβ. Μητροπολιτῶν, Καθηγουμένων, Ἱερῶν Μονῶν, Θεολόγων, Ἱερομονάχων, κληρικῶν καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, μὲ τὴν πορείαν τῶν θεολογικῶν διαλόγων μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ τὴν ἀναγνώρισιν τῶν αἱρετικῶν χριστιανικῶν «ἐκκλησιῶν» ὡς κανονικῶν.

(Ἀπόσπασμα ἀπό τό Κύριο Ἄρθρο τῆς
 Ἐφημ.«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», τῆς 4.3.2014)


ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΑ): Φαίνεται καί ἀποδεικνύεται ὅτι οὔτε Πολιτεία, οὔτε διοικοῦσα Ἐκκλησία «βάζουν μυαλό». Θά μᾶς ποῦν εἶναι ζήτημα ἐθιμοτυπικό. Εἴδαμε πόσο ἐθιμοτυπικά τόν ὑπεδέχθησαν τήν πρώτη φορά! Πλήρης δουλοπρέπεια καί ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος, ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ κ. Σεραφείμ (Πειραιῶς), στόν ἐκφραστή τῆς μεγαλυτέρας ἀλλοιώσεως τῆς Χριστιανικῆς Διδασκαλίας, τήν ὁποία συνιστᾶ ἡ ἀντίχριστη αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Τοῦ Παπισμοῦ, ὁ ὁποῖος, ὡς διαχρονικός φορέας και ἐκφραστής τῆς Φραγκοσύνης, ἀποτελεῖ ἄλλωστε προγεγραμμένο σφαγέα και ἐχθρό τοῦ Γένους μας! Ἐπιπλέον, ὁ σημερινός Πάπας βαρύνεται γιά τή συγκάλυψη τῶν ἀποκαλυφθέντων καί καταγγελθέντων πολλῶν ἀποτρόπαιων ἐγκλημάτων ἠθικῆς φύσεως σέ βάρος ἀνήλικων παιδιῶν ὑπό παπικῶν κληρικῶν. Τήν πρώτη στήν ἱστορία ἐπίσκεψη αἱρετικοῦ Πάπα στή Χώρα μας (μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες) ἀκολούθησαν πολλά δεινά γιά ἐμπλεκόμενα πρόσωπα καί τήν ἴδια τήν Ἑλλάδα. Τό δίς ἐξαμαρτεῖν, οὐκ ἀνδρῶν σοφῶν! Ὁ Λαός πλέον ἔχει τό λόγο καί τό χρέος νά ὑπερασπισθεῖ τά ὅσια καί τά ἱερά του καί νά μή λησμονεῖ τήν ἱστορία του.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου