"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Θ΄ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Γ.Ο.Χ. - ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ)

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Θ΄

Τὴν Πέμπτην, 18ην/31ην Ὀκτωβρίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ Θ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.
 

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἀρχικῶς ἐγένετο μία ἀνασκόπησις τῆς μέχρι τοῦδε πορείας. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ συζήτησις περιεστράφη γύρω ἀπὸ τὴν διαδικασίαν προσεγγίσεως τῶν δύο Πλευρῶν, βάσει ἀφ’ ἑνὸς μὲν τῶν  προτάσεων ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, αἱ ὁποῖαι εἶχον κατατεθῆ κατὰ τὴν προηγουμένην Σύσκεψιν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τῶν ἀναλυτικῶν ἀντιπροτάσεων, τὰς ὁποίας κατέθεσε κατὰ τὸ διαρρεῦσαν μεταξὺ τῶν δύο Συσκέψεων διάστημα ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

Ἐκ τῆς γενομένης μακρᾶς καὶ λίαν ἐποικοδομητικῆς συζητήσεως συνδιεμορ­φώθη ἕν Σχέδιον Βημάτων Ἑνωτικῆς Διαδικασίας, τὸ ὁποῖον περιλαμβανει  εἰς γενικὰς γραμμὰς τὰ ἑξῆς:
α. Τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν συζητήσεων, βάσει τοῦ καταρτισθέντος Θεματολογίου, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἐκκλησιολογικὴ συμφωνία.
β. Τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν Ἱεροκανονικῆς φύσεως ἐμποδίων μεταξὺ τῶν δύο Πλευρῶν καὶ
γ. Τὴν σύγκλησιν Γενικῆς Συνόδου ἐκ τῶν κατὰ τόπους ἀκαινοτομήτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, προκειμένου Αὕτη νὰ ἀποφανθῇ μετ’ ηὐξημένου κύρους περὶ τῶν ζητημάτων τῆς Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.


Τὸ ζήτημα τῆς κριτικῆς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ θεολογικῆς ἀπόψεως παρεπέμφθη εἰς τὴν ἑπομένην Κοινὴν Σύσκεψιν, ἥτις συνεφωνήθη νὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμπτην, 22ην Νοεμβρίου / 5ην Δεκεμβρίου 2013, ἐν Γαλατσίῳ Ἀθηνῶν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.


Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον-Φυλὴ
18/31.10.2013
ΠΗΓΕΣ:

1 σχόλιο:

 1. Νομίζω ότι ο αριθμός των συνεδριάσεων θα ξεπεράσει τον αντίστοιχο των Οικουμενιστών με τους παπικούς....

  Εάν αντί των ρασοφόρων άφηναν τον πιστό λαό του Κυρίου, η "ένωση" θα γινόταν σε μία μόνο συνεδρίαση.

  Για όσους έχουν Πνεύμα Κυρίου υπάρχουν δύο τρόποι λύσης:
  Ο πρώτος τρόπος.

  α) Αρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ προς τον αντίστοιχο Κυπριανίτη: Αδελφέ ανάλαβε το πηδάλιο της Εκκλησίας και δώσε μας οδηγίες.
  β) Κυπριανίτης: Αδύνατον αδελφέ μου πεφιλημένε, η αναξιότητά μου περιμένει από σένα να μας δώσεις οδηγίες, πως και που να υπηρετήσουμε την Εκκλησία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
  α) Αδελφέ μου, ας βάλλουμε κλήρο να αφήσουμε τον Κύριο να αποφασίσει. (Γίνεται κλήρος όπως έκαναν και οι Απόστολοι για ανάδειξη του δωδέκατου Απόστολου μετά την προδοσία του Ιούδα).

  Ο δεύτερος τρόπος.
  Απολιπών τον βίον ο Αρχιερεύς των Ιεροσολύμων Ζαχαρίας (609-632), συνηθροίσθη όλον το πλήθος εις την Εκκλησίαν και κλείσαντες τάς πύλας του Ναού και σφραγίσαντες επιμελώς, ανέμενον έξωθεν, ίνα ίδωσι ποίον Αρχιερέα και Ποιμένα θέλει τους εξαποστείλει ο Θεός, διότι τοιαύτην καλήν συνήθειαν είχον οι άνθρωποι εκείνοι. Οπόταν δηλαδή ήθελον να εκλέξουν νέον Αρχιερέα, έκλειον καλώς τας θύρας του Ναού και όστις ήθελε δυνηθή να ανοίξη αυτάς διά προσευχής, εκείνον ευθύς ως άξιον εχειροτονούσαν. Τότε λοιπόν, ως υπό θείας Χάριτος οδηγηθείς ο ιερός Μόδεστος, έφθασεν εις τάς πύλας του Ναού και ευθύς διά της προσευχής του αι θύραι ηνοίχθησαν και ο θείος Μόδεστος Αρχιερεύς του Θεού αποκατεστάθη, διά την απλότητα, την καθαρότητα και την αγάπην την οποίαν είχεν εις τον Θεόν.

  Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα….

  Ταλαίπωρε Ορθόδοξε λαέ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή