"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Γ.Ο.Χ. - ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΛΑΒΑΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΑΔΕΛΦΟ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ, ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΥΓΙΗ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ.
 
 
   Περ διαλόγου μεταξ τν Συνόδων το κ. κ. Καλλινίκου, ρχιεπισκόπου (Γ.Ο.Χ.) θηνν κα τν νισταμένων (το γίου Κυπριανοῦ).
 
   κολουθε μία πιστολ πιστο ποὺ νήκει στὴν Σύνοδο το κ. κ. Καλλινίκου, ρχιεπισκόπου (Γ.Ο.Χ.) θηνν, καὶ πευθύνεται σ φανταστικ παραλήπτη τς ατς Συνόδου. Ἀναρτάται στὸ διαδίκτυο κατόπιν εὑλογίας τοῦ πνευματικοῦ του καὶ ἀφοῦ διαβάστηκε καὶ σὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφούς.
 
   Χαρε,
   μαθα γιὰ τν ναρξι πισήμου διαλόγου μεταξ τς Συνόδου μας κα τς Συνόδου τν Ἐνισταμένων (γιοκυπριανιτῶν). Χαίρομαι (κα πολ περισσότερο θ χαιρόμουν ἐὰν πάρχουν ο κατάλληλες προϋποθέσεις, γάπη κα ταπείνωσι), λλ δὲν σο κρύβω τι δεν χω λπίδα γιὰ ασία κβασι.
   Ἐὰν εναι ελογημένο, θ θελα νὰ μο παντήσς στὰ ξς ρωτήματα:
α. γιὰ ποον λόγον γίνεται διάλογος ατός; Γιὰ κατ Θεν νωσι τν διεστώτων μ μφοτέρωθεν ποχωρήσεις, μ σκοπ νὰ δηγήσουμε σ μετάνοια «τος πλανεμένους λλους»; Πάντως, τ βέβαιον εναι τι καμμία Σύνοδος δὲν χει νάγκη τν λλην γιὰ νὰ πιβιώσῃ (καθ’ τι κα ο δύο εναι κραταις κα μ ρκετ κόσμο), πότε ἐὰν πραγματικς σκοπς δὲν εναι ν γάπ, ταπεινώσει κα ληθείνωσις (ποὺ προϋποθέτει προσευχή, μετάνοια κα δάκρυα), κανες δὲν θ στενοχωρηθ ν ποτύχ ν λόγ διάλογος.  
β. ποία εναι θέσι λων τν πισκόπων μας γιὰ τν Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων; Δὲν ζητ τν πίσημη, ἐὰν πάρχ, ρωτ ἐὰν γνωρίζς τν προσωπικ θέσι το καθενός. Διάκεινται θετικς σ νδεχόμενο νώσεως μ ατούς; Εναι διατεθειμένοι νὰ ποχωρήσουν, στω λαχίστως, μπρς στὴν κκλησιολογία τους ( ποία φρον τι σως εναι τ μόνο πραγματικ γκάθι); χουν τν διάθεσι, εναι τοιμοι, χάριν τς γάπης, νὰ συμφάγουν μ τος πισκόπους τῶν Ἐνισταμένων, νὰ συνεργαστον σ κάτι κόμη περισσότερο νὰ συλλειτουργήσουν; Τ τελευταο φαίνεται διανόητο στὴν παροσα φάσι, λλ τί γνώμη χουν ο πίσκοποι μας ο τοῦ διαλόγου πεύθυνοι γιὰ τ μυστήριά τους; Τ θεωρον κυρα ( νυπόστατα); κκινομε μ τν πεποίθησι τι ο λλοι πρέπει να ποχωρήσουν τι πρέπει κα θέλουμε νὰ γίνῃ τ θέλημα το Θεο; Σύνοδός μας ζητε τν προσευχ λων μας γιὰ τν εόδωσι το διαλόγου, λλ μήπως θ πρεπε νὰ τ κάνη πι συγκεκριμένο κα να ζητήσ π λους τος ναος παρακλήσεις, θεες λειτουργίες κα γρυπνίες γιὰ ατ τ κορυφαο ζήτημα; [Ἄς σημειωθῇ ἐδῶ, ὅτι ἐπειδὴ χωλαίνουμε στὴν ἐνημέρωσι, δεδομένου μάλιστα ὅτι δὲν ἔχουν ὅλοι πρόσβασι στὸ διαδίκτυο νὰ ἐνημερωθοῦν ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τῆς Συνόδου, θὰ ἦτο προτιμώτερο οἱ Ἐπίσκοποι νὰ ἐνημερώνουν τηλεφωνικῶς τοὺς ἱερεῖς τῆς περιφερείας τους καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν σειρά τους τους λαϊκούς. Βεβαίως, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι τρόποι ταχείας καὶ πλήρους ἐνημερώσεως] Κα πειδ κκλησία το Χριστο εναι πισκοποκεντρική, λλ’ χι πισκοποκρατική, τί γνώμη χουν ο ερες μας κα ο πιστο γιὰ να τέτοιο διάλογο; Τί γνώμη χουν (κα τι ποσοστ πάρχουν πρ τς μις τς λλης πόψεως - γιατ γνωρίζεις καλς τι πάρχουν διαφωνίες στὸ ζήτημα ατό) γιὰ τν κκλησιολογία τν Ἐνισταμένων, πο οσιαστικῶς, σο γνωρίζω κα σο κατανοῶ, εναι κκλησιολογία το οιδίμου κυροῦ Χρυσοστόμου Καβουρίδου; Δὲν θέλω νὰ κρύψω τι ναπαύομαι σ ατν τν τελευταία κκλησιολογία. Γνωρίζεις δ τι τ ατ φρονον κα πολλο λλοι, ερες, μοναχοὶ κα λαϊκοί, κα σως πίσκοποι – ατ σ θὰ μοῦ τ πῆς.
   Λοιπὸν… πάρχουν γενικς στὸν χῶρο μας ο ἑξῆς θέσεις: α. Ο οκουμενιστς κα ο κοινωνοντες μ ατος (ετε μ τ νέο ετε μ τ παλαιό) πώλεσαν τν θεία Χάρι κα δὲν ποτελον τν κκλησία το Χριστο. κκλησία το Χριστο εναι Σύνοδος τν Γ.Ο.Χ (κα ατ μαρτυρεται π λες τὶς Συνόδους, πο χουν τν ατ κκλησιολογία), β. πειδ κηρύττεται γυμν τ κεφαλ παναίρεσις το οκουμενισμοῦ, ποχρεούμεθα νὰ ποτειχισθομε π τος οκουμενιστς κα τος κοινωνοντας μετ’ ατν, λλ θ ναμένουμε τ ρμόδιο ργανο, δηλαδ μία ἐν ἁγίῳ Πνεύματι Οκουμενικ Σύνοδο, γιὰ νὰ ποφανθ γιὰ τ ν τ μυστήριά τους εναι κυρα, γιὰ τ ἐὰν ποτελον τν κκλησία το Χριστο. Μέχρι τότε θεωρομε τ μυστήριά τους γκυρα, λλ ς μ παρέχοντα γιασμν κα σωτηρίαν στοὺς νσυνειδήτους οκουμενιστάς. οκουμενικ Σύνοδος δ (ποτε κα ἐὰν εδοκήσῃ παναγαθότης το Θεο νὰ γίνῃ) θ κρίνρμοδίως ποῖος θὰ τεθῃ «ἐκτὸς ἐκκλησίας» («ἀναθεματισμός»), ποῖος θὰ καθαιρεθῇ, ποῖος θὰ παυθῇ, ποῖος θὰ γίνῃ δεκτὸς μὲ βάπτισμα, μὲ μύρον, μὲ λίβελλον κατὰ τῆς αἱρέσεως ἢ καὶ ἄνευ τιμωρίας. Τότε, δηλαδή, ἡ ἐκκλησία, ἐν συνόλῳ, θὰ ἀποφασίσῃ πότε θὰ χρησιμοποιήσῃ τὴν ἀκρίβειαν καὶ πότε τὴν οἱκονομίαν (ὅπως π.χ. συνέβη εἰς τὴν β΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον – ὅρα ζ΄ κανόνα) γ. δὲν ξετάζουμε (καθ’ τι δὲν εμεθα ρμόδιοι), ἐὰν εναι γκυρα κυρα τ μυστήρια τν οκουμενιστν κα τν κοινωνούντων μετ’ ατν, φοβούμενοι μ φανομε δικοι κα ρπαγες τς Κρίσεως το Θεο.
   Ο ς νω πόψεις, ς γνωρίζεις, πάρχουν σ μεγάλο μικρ ποσοστ σ λες τις Συνόδους τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, πλν τν Ματθαιϊκῶν.
   Προτείνω, λοιπόν, ἐὰν ατ στέκῃ κκλησιολογικῶς (ἐὰν δὲν στέκῃ, ἂς μᾶς συγχωρήσῃ ὁ Θεός), νὰ θεωρήσουμε τ ζήτημα «γκυρα κυρα τ μυστήρια τν οκουμενιστν κα τν κοινωνούντων μετ’ ατν» ς, τρόπον τινά, «θεολογούμενο» τς ποχς κα νὰ ναμένουμε ν προσευχ κα ταπεινώσει κα κατακρισία, ἀλλ’ ὁπωσδήποτε μετὰ συνεπείας «ἀποτετειχισμένοι», τν θείαν πέμβασιν, νδεχομένως μία ν γί Πνεύματι Οκουμενικ Σύνοδο.
   Γνωρίζω τι ατ εναι σχεδν δύνατον νὰ γίνῃ ποδεκτ π τν Σύνοδο μας, γιατ θ ναιρε τν αυτό της, φο χουν προηγηθ στὸ παρελθν γκύκλιοι ποὺ ποστηρίζουν τν κυρότητα τν μυστηρίων τν Οκουμενιστν κα τν κοινωνούντων μετ’ ατν, κα τι μόνον Σύνοδός μας ποτελε τν κκλησίαν το Χριστο.
   Εμαστε τοιμοι νὰ ποχωρήσουμε π ατν τν θέσι; Εμαστε τοιμοι νὰ ποποιηθομε τ ποια σφάλματα το παρελθόντος, τς ποιες στοχίες, τ ποια κρα, στε νὰ πιτρέψουμε (προσευχόμενοι κα ταπεινούμενοι κα πονῶντας γιὰ τ καλ τς κκλησίας) στὸν Θεόν μας  νὰ μᾶς φωτίσῃ πως Ατς θέλ; ν χι, φρον τι ατς διάλογος εναι μᾶλλον μάταιος... 
 
Υ.Γ. Σας παρακαλώ, Πατέρες και αδελφοί άγιοι, σκεφθήτε μήπως θα ήτο καλόν να προσθέσετε στην επιτροπή μας, τουλάχιστον ένα Επίσκοπο ακόμη και ένα ιερέα. Όλοι, πιστεύω, θα το ιδούν αυτό θετικώς.              

11 σχόλια:

 1. Αυτή όντως ήταν η εκκλησιολογία του μακαριστού Χρυσοστόμου Καβουρίδου, του αξιολόγου θεολόγου και ιερομονάχου μακαριστού π. Θεοδωρήτου (Μαύρου) και πολλών άλλων και των περισσοτέρων λαϊκών, που κοινωνούν με την Σύνοδο του κ. Καλλινίκου κατ' οικονομίαν. Ο επιστολογράφος έχει δίκαιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ12 Δεκεμβρίου 2012 - 12:10 μ.μ.

  Σεβαστοί Πατέρες και Αδελφοί, αγαπητέ Δάσκαλε, αγαπητέ αδελφέ που έγγραψες την ανώνυμη αυτή επιστολή, αν και δεν σε γνωρίζω ποιός είσαι, με τα γραφόμενά σου εγνώρισα τον πόνο της ψυχής σου για ένα θέμα που και εγώ και πάρα πολλοί αδελφοί και Πατέρες και ενδιαφερόμεθα και πονούμε ομοίως. Ο Διάλογος αυτός είναι μία μεγάλη ευκαιρία, το μεγαλύτερο και συγχρόνως καλύτερο, κατά την γνώμη μου, μέρος του Ακαινοτομήτου Πληρώματος της Εκκλησίας, ένθεν και ένθεν, αφού ξεκαθαρίσει με αγάπη και αληθινή ταπείνωση αυτό που όντως αληθεύει επι των Θεολογικών διαφορών μας, κατόπιν με παρησία να το αναγγείλει στο Λαό του Θεού, με μόνο κριτήριο την αλήθεια και το θέλημα του Κυρίου, βάζοντας, έστω σήμερα, σε αυτή την δύσκολη για την Εκκλησία εποχή που ευρισκόμεθα κατά μέρος, κάθε ανθρώπινη ή ποιμαντική σκοπιμότητα. Η χειμαζόμενη από την Αίρεση του Οικουμενισμού Εκκλησία αναζητά πνευματικό καταφύγιο και εμείς με την πρακτική μας δυστυχώς σε ένα βαθμό στερούμε από τους αδελφούς μας κάτι τέτοιο. Αυτή η προσπάθεια πρέπει να επιτύχει για το αληθινό συμφέρον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όχι να μπαλώσει τα διαστώτα , αλλά να ενώσει τα διαστώτα σε μία ΕΝΩΣΗ σταθερή και αληθινή, που θα γίνει πόλος έλξεως όλων των αληθινά και καλοπροαίρετα αγωνιζόμενων αδελφών μας και θα προσελκύσει, εάν και εφόσον είμεθα όρθοί στο Δόγμα, την Εκκλησιολογία και το Βίωμα πλουσίαν την Χάρι του Χριστού μας. Μιά τέτοια επιτυχία θα χαροποιήσει όλους τους αληθινούς Ορθοδόξους επι της Γής, τον επίγειο πνευματικό κόσμο και παράλληλα τον επουράνιο πνευματικό κόσμο. Αδελφοί και Πατέρες η Εκκλησία του Χριστού στρατευομένη και θριαμβέουσα περιμένει από την δική μας γεννεά να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να δικαιώσουμε τους αγώνες και τις θυσίες των Πατέρων μας και να αποδείξουμε, όχι ότι λέμε ότι είμαστε, αλλά ότι πράγματι είμαστε εμείς, το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα της Εκκλησίας, η αληθινή έκφραση, ο καθαρός Λόγος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αδελφοί Προσευχή , πολύ Προσευχή, ο Θεός μας να πραγματοποιήσει αυτό το θαύμα και όλοι εμείς ενωμένοι, με τον Χριστό αληθινά στην καρδιά μας, με μία φωνή και ένα στόμα να ψάλουμε " Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών, Συ εί ο Θεός ημών ο ποιών θαυμάσια μόνος"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο αποστολέας μας θυμίζει κάποιον που εξυπηρετείται προσωρινώς... μυστηριακά από τους Γ.Ο.Χ.(αχρικαιριστής Γ.Ο.Χ.?)
  Νικόλαε υπάρχουν πολύ πιο ευθείς τρόποι για να εκθέσεις τις απόψεις σου. Γιατί με φανταστικούς παραλήπτες, φανταστικές... απαντήσεις θα λάβεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Εκκλησιαστικέ" υπάρχουν και άλλοι αδελφοί που συμφωνούν με τις απόψεις αυτές, μην βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για τον αποστολέα, γιατί θα εκτεθείς. Το δικό μου άρθρο για το διάλογο ετοιμάζεται ακόμη. Άλλωστε είναι γνωστό το ύφος των γραφομένων μου, όπως επίσης ότι δεν χρησιμοποιώ την παλαιά ορθογραφία και το πολυτονικό, διότι δεν το κατέχω.
   Πέρα από τα ευφυολογήματα και τις εφευρέσεις νέων εννοιών, αν θέλεις να καταθέσεις την άποψή σου για το θέμα, θα χαρώ να την φιλοξενήσω.
   Με εν Χριστώ αγάπη
   Νικόλαος

   Διαγραφή
 4. Αγαπητέ Δάσκαλε .

  Δυστυχώς αρχίζει να μου δημιουργείται η εντύπωση ότι κάποιοι άνθρωποι εντός και εκτός των κύκλων, δεν θέλουν την ένωση της Εκκλησίας με την κοινότητα των Ενισταμένων . Δεν μπορώ αλλιώς να εξηγήσω αυτά τα περίεργα δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν να θέλουν να ‘’ ΤΟΡΠΙΛΙΣΟΥΝ ‘’ τους διαλόγους που λαμβάνουν χώρα από τις Ιεραρχίες.

  Και γιατί το λέω αυτό.

  Εάν αυτός ο άνθρωπος που γράφει την επιστολή, ανήκει πράγματι στην Σύνοδό μας , τότε οι απόψεις του κάθε άλλο παρά είναι συνεπής με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία για την οποία τόσο πολύ λόγο κάναμε σε προηγούμενή σου ανάρτηση.. Ο συγγραφέας αυτής την επιστολής ομιλεί για συνόδους οι οποίες είναι ‘’ κραταιὲς καὶ μὲ ἀρκετὸ κόσμο και δεν έχουν ανάγκη μία την άλλη… ‘’ , αναρωτιέται για την ‘’προσωπική ‘’ θέση του κάθε επισκόπου μας για τους Ενισταμένους..’’ μιλάει για το αν ‘’ Εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὑποχωρήσουν, ἔστω ἐλαχίστως, ἐμπρὸς στὴν ἐκκλησιολογία τους’’ ….. Λές και μιλάμε για προσωπικές Άπόψεις και ΘΕΣΕΙΣ για το ποιο φαγητό μας αρέσει και αν – σε συγχωρείς – στον ένα αρέσουν τα μακαρόνια με σάλτσα, η στον άλλον το ψάρι στο φούρνο…… !

  Ίσως κουραστούμε να το λέμε…. Αλλά Οι πιστοί οι οποίοι έχουν την εντύπωση , ότι ο κάθε Επίσκοπος Ή η κάθε ‘’ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ‘’ – όπως θέλουν να εκφράζονται - έχει και μία δικιά της ‘’Εκκλησιολογία’’ Ή δικαιούται να έχει μία Τέτοια ο καθείς … τότε δυστυχώς η διαπίστωση είναι , ότι οι άνθρωποι αυτοί, είναι ΑΚΑΤΗΧΗΤΟΙ στον Χριστιανικό αυτό τομέα … Έχουν ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, επάνω στο κομβικό ζήτημα του τι είναι Ορθοδόξως η ‘’ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ‘’ ….

  Φυσικά εάν αυτοί οι πιστοί δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το μείζον ζήτημα Ή δεν έχουν διάθεση με προσευχή, μετάνοια και ταπείνωση να το μελετήσουν για να το κατανοήσουν πρώτα οι ΙΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ και να το δεχτούν …. Τότε η λιγότερη προσφορά που μπορούν να δώσουν , είναι ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ … ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ γιατί έτσι, ΚΑΝΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ …

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καταλαβαίνεις φίλε μου γιατί νομίζω πώς κάτι τέτοιες αναρτήσεις και Φωτοβολίδες από καιρού είς καιρόν , ‘’Τορπιλίζουν ‘’ την προσπάθεια που γίνεται ;

  Εάν εσύ φίλε μου, είσαι θετικά προσκείμενος προς τις ΘΕΣΕΙΣ των Ενισταμένων, και επιθυμείς, στ’αλήθεια να γίνει η Ένωση , τότε θα πρέπει να αφήσεις το ‘’μαχαίρι και το πεπόνι ‘’, σε αυτούς που διεξάγουν τους διαλόγους, στις Ιεραρχίες .

  Και εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να ευοδώσουν οι συζητήσεις και να έχουν αίσιο τέλος ο διάλογος για να γίνει Πανήγυρις στην Εκκλησία ! Ίσως να το θέλω πολύ περισσότερο και από σένα – αν μου επιτρέπεις -, για τους δικούς μου λόγους.

  Όμως δεν έχω το δικαίωμα να αρχίσω και εγώ να μιλάω αψυχολόγητα και να κάνω αναρτήσεις τορπιλιστικές , λέγοντας ότι άποψη νομίζω … Διότι εδώ δεν πρόκειται για ένα θέμα ‘’ Διαλεκτικής’’ …. Για να κάνουμε ατέρμονες χαλαρές διαλέξεις.

  Ούτε στους διαλόγους που γίνονται, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ, …. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΙΚΟΛΑΒΙΚΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ, ΠΑΤΡΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΗΤΩΝ, ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ….. Αλλά εδώ πρόκειται για την ΕΚΚΛΗΣΙΑ …. πρόκειται για την Ε κ κ λ η σ ί α … πρόκειται για την Αλήθεια και για ζητήματα Ζωής και Θανάτου ..

  Οι Ιεραρχίες που διεξάγουν τους διαλόγους με τους ανθρώπους που έχουν ορίσει, ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς . Και αυτή είναι Κρίσιμη περίοδος για την Εκκλησία , όσο χρόνο και αν διαρκέσουν οι διάλογοι , δεν ενδείκνυται για παρεμβάσεις τρίτων και τετάρτων …

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι απλοί πιστοί , ειδικά από το 1924 και έπειτα, επειδή έχουν εισβάλει οι αιρέσεις και οι κακοδοξίες στην Εκκλησία π,χ με τον Οικουμενισμό και άλλα, έγινε έντονο το να προβάλλεται μπροστά μας το καθήκον, του κάθε ορθοδόξου να υπερασπίζεται την αλήθεια και να αντιτάσσεται μπροστά στους επισκόπους όταν αυτοί κακοδοξούν .

  Αυτό όμως το καθήκον, στην πορεία άρχισε να μας γίνεται ΚΑΚΟ ΣΥΝΗΘΕΙΟ …. Και έτσι έχουμε ‘’συνηθίσει’’ , πολλές φορές χωρίς να υπάρχει λόγος και με το παραμικρό που δεν μας κάθεται καλά να ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ! ….. Και έτσι αψυχολόγητα, αντεκκλησιαστικά και χωρίς πολλές φορές να έχουμε αίσθηση του τι κάνουμε και πόσο σοβαρά είναι αυτά τα θέματα, αρχίζουμε και βάλλουμε κατά επισκόπων … Αρχιεπισκόπων και όποιων άλλων βρεθούν στο ‘’ πεδίο ‘’ μας , προκειμένου να ικανοποιηθεί η ‘’ Ευσέβειά ‘’ μας …. – δεν το προσάπτω σε σένα . το προσάπτω σε όλους μας. - . Εν ολίγοις, δεν ξέρουμε να κάνουμε υπακοή στους επισκόπους ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ …. Ο καθένας … αυτοχρίζεται ‘’ Αρχιεπίσκοπος ‘’ ! ! ! ….

  - Αυτός είναι κατά την άποψή μου και ο βασικός λόγος για τα δεκάδες σχίσματα.. -


  Εάν πραγματικά πονάμε για την Εκκλησία, που είναι το Φώς του κόσμου και η Σωτηρία μας οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικότερα αυτήν την εποχή … Ας αφήσουμε τους διαλόγους για τους κρατούντες που τους διεξάγουν και ας μην βγάζουμε επιστολές του καθενός που ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΑ , ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ …. ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ …


  Με εκτίμηση .


  ΥΓ. Συγχώρεσέ μου και το επιθετικό ύφος όπου υπάρχει . Είναι από πραγματική ανησυχία και ελπίδα για αίσια έκβαση των διαλόγων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητέ Βουκελλάριε, σεβαστή βεβαίως η άποψή σου, αλλά επίτρεψέ μου να διαφωνώ τελείως μαζί σου.
  Πιο συγκεκριμένα.
  1. Όταν κάποιος πρεσβεύει διαφορετικές απόψεις από σένα, δεν σημαίνει ούτε ότι τορπιλίζει την ένωση (εκτός αν ένωση εννοείς την άνευ όρων υποταγή του ενός στον άλλο), ούτε ότι είναι ακατήχητος ή έχοντας τάχα δογματικό έλλειμα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί μάλιστα δείχνουν έλλειψη επιχειρημάτων.
  2. Απαιτείς να μην εκφράζονται δημόσια προσωπικές απόψεις για θέματα δογματικά όπως λες. Απάντησέ μου όμως ευθέως: Να μην εκφράζονται ποτέ δημόσια προσωπικές απόψεις γι' αυτά τα θέματα ή μόνο αυτές που δεν συμφωνούν μέ τις δικές σου; Αν είναι το πρώτο τότε κακώς γράφεις κι εσύ δημόσια. Αν μου απαντήσεις το δεύτερο τότε σου πρέπουν εύσημα ειλικρίνιας.
  3. Γράφοντας: "θα πρέπει να αφήσεις το ‘’μαχαίρι και το πεπόνι ‘’, σε αυτούς που διεξάγουν τους διαλόγους, στις Ιεραρχίες " και παρακάτω "Οι Ιεραρχίες που διεξάγουν τους διαλόγους με τους ανθρώπους που έχουν ορίσει, ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς", μου θυμίζεις τα επιχειρήματα των νεοημερολογιτών Ιεραρχών μετά την αλλαγή του ημερολογίου στους τότε ενιστάμενους Ορθοδόξους. Αφήστε αυτά τα θέματα στην Ιεραρχία λέγανε, εσείς δεν είστε ειδικοί. Μόνο που αυτό, το οποίο πρεσβεύεις δεν έχει σχέση με την Ορθοδοξία, που θέλει ως φύλακα αυτής ολόκληρο το πλήρωμα της Εκκλησίας (βλ. Πατριαρχική Εγκύκλιο 1848).
  4. Γράφεις: "Όμως δεν έχω το δικαίωμα να αρχίσω και εγώ να μιλάω αψυχολόγητα και να κάνω αναρτήσεις τορπιλιστικές , λέγοντας ότι άποψη νομίζω". Το τηρείς όμως;
  5. Γράφεις: "έχουμε ‘’συνηθίσει’’ , πολλές φορές χωρίς να υπάρχει λόγος και με το παραμικρό που δεν μας κάθεται καλά να ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ". Που το είδες το αντάρτικο; Όπως έλεγα και την περασμένη Κυριακή στον Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο "να μας συγχωρείτε Μακαριώτατε, αν σας στεναχωρούμε, αλλά οι προθέσεις μας είναι αγνές. Και σας το λέω αυτό διότι είχαμε συνηθίσει σε παλαιότερα χρόνια κάθε διαφωνία, να σημαίνει και σχίσμα". Και μου απάντησε ορθοδοξότατα: "Δεν μας στεναχωρείτε καθόλου, ο κάθε πιστός έχει δικαίωμα να εκφράζει την θέση του". Επιτηρούμε τους επισκόπους ημών, κατά τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο, και δεν είμαστε αντάρτες. Άλλο τυφλή υποταγή (ανθεί στον χώρο του νέου ημερολογίου), άλλο ενσυνείδητη υπακοή με αγάπη και ΠΑΡΡΗΣΙΑ.
  Αυτά τα ολίγα με αμοιβαία αισθήματα εκτίμησης και εν Χριστώ αγάπης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Βουκελλάριε, ξαναστείλε μου αν θες το τελευταίο σου σχόλιο να το αναρτήσω, διότι είχα ένα τεχνικό πρόβλημα και διεγράφη κατά λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αγαπητέ Δάσκαλε
  Θέλω να εκθέσω της εξής παρατηρήσεις για την παρούσα επιστολή:
  Ο ευλαβείς επιστολογράφος λέει πως ανήκει στην σύνοδο του κ.κ. Καλλινίκου αλλά δεν φρονεί την εκκλησιολογία της εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. αλλά αναπαύεται στην εκκλησιολογία των ενιστάμενων. Νομίζω πως ο αδερφός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι ενιστάμενος και πως απλώς εξυπηρετείται από την σύνοδο του κ.κ. Καλλινίκου . Γιατί πώς γίνεται να είσαι μέλος της εκκλησίας των Γ.Ο.Χ με την οποία δεν συμφωνείς εκκλησιολογικά;
  Μας λέει ότι ο Χρυσόστομος Καβουρίδης ερμηνεύεται σωστά από τους ενιστάμενους, δηλαδή ότι οι εγκύκλιος του 1950 ήταν μία κίνηση την οποία δεν φρονούσε απλώς την έπραξε για να κλείσει το σχίσμα με τους Ματθαιικούς . Διερωτώμαι , γιατί και ‘σεις που συμφωνείτε με την ερμηνεία και εκκλησιολογία των ενιστάμενων, δεν συνεχίζετε να προσπαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο που προσπάθησε ο αείμνηστος πρώην Φλωρίνης «γινόμενος τις πάση τα πάντα» και υπέγραψε την εγκύκλιο του 1950 ώστε να κλείσει το σχίσμα με τους αδερφούς μας Ματθαιικούς; Αλλά δυστυχώς πάντα τους μέμφεστε (παλαιότερες αναρτήσεις) και τους κατατάσσετε ως εξίσου κακοδόξους με τους οικουμενιστές. Αν δηλαδή ευοδωθεί αισίως ο διάλογος , το ευχόμαστε όλοι και κλείσει το σχίσμα μεταξύ εκκλησίας Γ.Ο.Χ και ενιστάμενων μετά δεν πρέπει να κινηθούμε και προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να συζητήσουμε και να τα βρούμε με τους αδερφούς μας Ματθαιικούς σύμφωνα με το παράδειγμα και την γραμμή που χάραξε ο πρώην Φλωρίνης;
  Τέλος ο ανώνυμος επιστολογράφος δεν αναφέρει πουθενά σε τι διαφωνεί με τους ενιστάμενους, έτσι ώστε να καταλάβουμε γιατί δεν είναι μέλος των ενιστάμενων αφού συμφωνεί εκκλησιολογικά μαζί τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ αδελφέ σας ευχαριστώ για το σχόλιο.
  Διερωτάστε: "πώς γίνεται να είσαι μέλος της εκκλησίας των Γ.Ο.Χ με την οποία δεν συμφωνείς εκκλησιολογικά;". Απαντώ για λογαριασμό μου. Η υπό τον Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. δεν έχει ξεκάθαρη εκκλησιολογία, διότι ενώ προέρχεται από τους, υπό τον πρώην Φλωρίνης Ορθοδόξους, του Πατρίου ημερολογίου, μία μερίδα της έχει αποδεχτεί τη ματθαιϊκή εκκλησιολογία, χωρίς όμως αυτή ούτε να έχει διακηρυχθεί ως η επίσημη θέση της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ., ούτε να εφαρμόζεται πάντα στην πράξη. Και αυτά τα δύο συμβαίνουν διότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κληρικών και λαϊκών, που δεν αποδέχονται τη ματθαιϊκή εκκλησιολογία.
  Μας εγκαλείτε γράφοντας γιατί "δεν συνεχίζετε να προσπαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο που προσπάθησε ο αείμνηστος πρώην Φλωρίνης «γινόμενος τις πάση τα πάντα» και υπέγραψε την εγκύκλιο του 1950 ώστε να κλείσει το σχίσμα με τους αδερφούς μας Ματθαιικούς;". Και απαντούμε. Δεν δικαιολογούμε την πράξη αυτή του πρ. Φλωρίνης, ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ. Δυστυχώς όμως έπεσε έξω στις ελπίδες του, γιατί προσέκρουσε πάνω στη στενοκεφαλιά των ματθαιϊκών. Γιατί να επαναλάβουμε κάτι τέτοιο; Αν υποκριθούμε ότι είναι άκυρα τα Μυστήρια των νεοημερολογιτών, για να κλείσουμε το σχίσμα με τους αδελφούς μας ματθαιϊκούς, γιατί να μην υποκριθούμε ότι το νέο ημερολόγιο δεν είναι τίποτα για να κλείσουμε το σχίσμα με τους αδελφούς μας νεοημερολογίτες; Οι υπαίτιοι του σχίσματος πρέπει να δουν το λάθος τους. Εμείς πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι.
  Για τα όσα αφορούν τον επιστολογράφο θα ενημερωθεί και αν θελήσει θα απαντήσει.
  Ο Θεός μαζί σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή