"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΗΓΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": Η παρακάτω επιστολή του αοιδίμου Πατριάρχου Αλεξανδρείας Αγίου  Μελετίου του Πηγά δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό "Ο ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ" (Έτος Α΄, Τεύχος Δ΄, 15 Μαρτίου 1864), από χειρόγραφο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Ευχαριστώ τον εν Χριστώ αδελφό που ανταποκρινόμενος στην παράκλησή μου δακτυλογράφησε και σχολίασε το κείμενο.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(κολουθε μετ π τ πρωτότυπον κείμενον μετάφρασις
 τν προτάσεων μ ἔντονα (bold) γράμματα)

   Τος κατ τν Δύσιν πσαν ρθοδόξοις χριστιανος, νδράσιν τε κα γυναιξίν, ξίας τε κα τάξεως πάσης, υος ν Κυρί γαπητος.

   Πσαν παιτούμεθα δι τν ποστολικν προσταγμάτων πρς τος γουμένους μν πακοήν, δελφοί, κα τούτων ναθεωροντες τν κβασιν τς ναστροφς μιμεσθαι τς πράξεις, μηδν λως τν πατρικν παραχαράττοντες παραδόσεων, κα δι' ατ τοτο, τι πατρικαί εσι παραδόσεις· μ γάρ, φησί, μέταιρε ρια, θεντο ο πατέρες σου. Τούτου χάριν τὴν νέαν ταύτην τῶν Πασχαλίων εἰσαγωγήν, τοῦ λεγομένου Γρηγοριανοῦ Καλανδαρίου, οἱ τῆς Ἀνατολικῆς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησίας εὐσεβεῖς παῖδες οὐ παραδεχόμενοι, στοιχοῦντες δὲ μᾶλλον τῷ παρὰ τῶν τριακοσίων ὀκτωκαίδεκα θεοφόρων Πατέρων Κανονίῳ (1),    τούτου μηδόλως παρεκκλίνομεν, τοσούτων κα τηλικούτων Πατέρων εσηγήσεσιν πόμενοι, κα τν ρν φυλάττοντες τν ν ντιοχεί θεοφιλεστάτων Πατέρων, οτως χοντα πρς λέξιν· «Πάντας τοὺς τολμῶντας παραλύειν τὸν Ὅρον τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης Συνόδου, τῆς ἐν Νικαία συγκροτηθείσης, ἐπὶ παρουσίᾳ τῆς εὐσεβείας τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου περὶ τῆς Ἁγίας ἑορτῆς τοῦ Σωτηριώδους Πάσχα, ἀκοινωνήτους καὶ ἀποβλήτους εἶναι τῆς ἐκκλησίας (2), ε πιμένοιεν φιλονεικότερον νιστάμενοι πρς τ καλς δεδογμένα, κα τατα ερήσθω περ τν λαϊκν· ε δέ τις τν Προεστώτων τς κκλησίας, πίσκοπος, Πρεσβύτερος, Διάκονος τολμήσειεν π διαστροφ τν λαν, κα ταραχ τν κκλησιν διάζειν, κα μετ τν ουδαίων πιτελεν τ Πάσχα, τοτον γία Σύνοδος ντεθεν δη λλότριον κρινε τς κκλησίας». να τοίνυν μ μεταδιώκοντες κατ' τος τ τς Σελήνης δίαις μν ρμας κα τας τν ουδαίων νιέροις προσπελάσωμεν ορτας, δι το Κανονίου τν γίων κείνων Πατέρων ποσχοινισθέντες καθάπαξ τς ουδαϊκς ορτς, ες τ διηνεκς κατ τ κείνων Κανόνιον ορτάζωμεν, τ κα πορρωτέρω φέρον τς τν ουδαίων σκιαλατρείας. Τούτων ον ντως χόντων, παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ἀδελφοί, τοῖς Πατράσιν ἕπεσθαι, καὶ μὴ τὰ καινὰ καὶ πρόσφατα ταῦτα κατασπάζεσθαι (3).   λλά, φασί, τοτο τν διαφόρων στίν. λλ δι τοτο μλλον τος Πατράσιν κολουθητέον, τι διάφορόν στιν· εἰ γὰρ καὶ κατά τι τῆς σεληνιακῆς ἐξέκλινε παρατηρήσεως, οὐ διὰ τοῦτο τὰ πατρικὰ καταληπτέον, καὶ παρατηρητέον μετὰ Ἰουδαίων τὰ Σελήνης (4). πειδ τοίνυν οκ ποδοκιμάζοντες τν σοφίαν τν σοφν, οδ τν συνετν θετοντες τν σύνεσιν, λλ τος Πατράσι κα γουμένοις μν, νατολικος τε κα Δυτικος, κολουθοντες τ παλαι τν νέων προκρίνομεν δικαίως (κέκριται γὰρ ἅπαξ τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν ὀρθοδόξων μηδὲν ὅλως νεωτερίζον παραδέχεσθαι (5), μηδν ποδιοπομπείσθαι τν πάλαι), στήκετε θαρσαλέως κα μες δελφο τος πατροις θεσι, παρακαλοντες τος λαμπροτάτους μν ρχοντας, μν ξεναι βιάστως τας τν κοινν Πατέρων, τν πράξει τε κα θεωρί κατ νατολν κα Δύσιν λαμψάντων, παραδόσεσιν πεσθαι. Μ βί ποσπάσθωσαν παρ χριστιανν χριστιανο τν πατρων προσταγμάτων· πόῤῥω γρ τς του Σωτρος αλς δυναστεία. Πσαν χέτωσαν παρ' μν α ξουσίαι (κατ τν ποστολικν κανόνα, κ' οκατ' φθαλμοδουλείαν) ποταγήν· Θες δ μονώτατος τ τς λατρείας. Μ οχ τοτο προστέταχεν Σωτήρ, ποδοναι κελεύσας τ Καίσαρος Καίσαρι, κα Θε τ το Θεο; Μ τν Πατέρων κείνων ναχωρμεν, μεθ' ν λπίζομεν τς το Θεο βασιλείας ξιωθναι, Θεο φιλανθρωπί κα χάριτι, ο χάρις κα τ λεος εη μεθ' μν».

Κατ δύναμιν μετάφρασις (μ παρατηρήσεις ντς παρανθέσεων) τν ς νω προτάσεων μ ντονα (bold) γράμματα:
 1. Ἐμεῖς, οἱ ευσεβείς χριστιανοὶ τῆς Ἀνατολικῆς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησίας, δὲν παραδεχόμαστε τὴν νέαν εἰσαγωγὴν τῶν Πασχαλίων (τοῦ νέου Πασχαλίου τοῦ Πάπα), τοῦ λεγομένου Γρηγοριανού Καλανδαρίου (ἡμερολογίου), ὑποτασσόμενοι καὶ συμφωνοῦντες (τοῦτο σημαίνει τὸ «στοιχοῦντες») μὲ τὸν κανόνα τῶν 318 θεοφόρων Πατέρων (τῆς α΄ οἰκ. Συνόδου).
 2. Ὅλους ὅσους τολμήσουν νὰ ἀφαιρέσουν τὸν Ὅρον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ποὺ συνεκροτήθη στὴν Νίκαια  ἐπὶ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου (α΄ οἰκ. Σύνοδος) περὶ τῆς Ἁγίας ἑορτῆς τοῦ Σωτηριώδους Πάσχα, νὰ εἶναι ἀκοινώνητοι καὶ ἀπόβλητοι τῆς ἐκκλησίας.
   ς σημειωθ δ τι ρθόδοξος κκλησία τς Φινλανδίας κολουθεί τ νέον Παπικν Πασχάλιον κα κανέν κ τν Πατριαρχείων κα τν Ατοκεφάλων κκλησιών δν τν τιμωρε ρμοδίως, λλ’ οτε κν τν λέγχει.  Διατ; Διότι συνευδοκον σιωπον νόχως. τσι θέλει διάβολος κα Νέα ποχ τν κκλησιαστικ κατάστασι. Μ φάμαρτη ποικιλία, χωρς κανόνες λλιπ συμμόρφωσι σ ατος, κκοσμικευμένα κριτήρια και προσεγγίσεις στν Πίστι μας κα τν ερ Παράδοσι, χλιαρος χριστιανος νευ εαισθησίας στν δογματικ κρίβεια, τν ρθ κκλησιαστικ τάξι, τν γνήσιο εαγγελικ βίο.
 3. Σᾶς παρακαλοῦμεν, αδελφοί, νὰ ἀκολουθῆτε τοὺς Πατέρες, καὶ νὰ μὴ δέχεσθε αὐτὰ τὰ καινούργια καὶ πρόσφατα.
 4. Και εάν σὲ κάτι περὶ τοῦ σεληνιακοῦ κύκλου δὲν γίνεται ὀρθὴ παρατήρησις, δὲν εἶναι λόγος αὐτὸς νὰ ἐγκαταλείψωμε τὰ τῶν Πατέρων, καὶ νὰ παρατηροῦμε μὲ τοὺς Ἰουδαίους τὰ περὶ τῆς Σελήνης. 
   Λέγει δ κα γιος Νικόδημος (ερν Πηδάλιον, σελ. 9): πειδ λέγει ( γιος Χρυσόστομος)· «δν φροντίζει Θες κα   κκλησία δι τοιαύτην παρατήρησιν τν χρόνων κα μερν πάρεξ δι μοναχν τν μόνοιαν κα ερήνην». Κα βλέπε, γαπητέ, πς θεος Χρυσόστομος νομάζει σχισματικος τος Λατίνους δι τ καινοτόμησαν τ πασχάλιόν τους κα καλαντάριον (μερολόγιον), χι δι τ δν εναι τοτο, σον κατ τν σημερίαν, ρθν  (διότι κα μες βλέπομεν πς σημερία ληθς μεινεν πίσω μέρας 11), λλ δι τ χωρίσθησαν κατ τοτο π μς, τ ποον εναι γκλημα συγχώρητον, κατ τν ατν γιον.  
 5. Διότι ἔχει ἀποφασισθῇ στὴν Εκκλησίαν τῶν Ὀρθοδόξων μιὰ γιὰ πάντα, νὰ μὴ παραδεχόμαστε τίποτε νεωτερίζον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου