"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Ἐπιστολὴ Γ΄ περὶ Ἡμερολογίου

Ἀγαπητέ μου κ. Μάννη
Σὲ προηγούμενο γράμμα ἀναφερθήκαμε στὸ ὅτι, θὰ τὸ ἔλεγα αὐτονόητο, δὲν λατρεύουμε κανένα Ἡμερολόγιο. Οὔτε καὶ τὸ χρόνο λατρεύουμε. Ὁ χρόνος εἶναι δημιούργημα Ἐκείνου δι’ οὗ καὶ οἱ αἰῶνες καὶ τὰ πάντα ἐγένοντο. Πῶς λοιπὸν νὰ λατρεύσωμε τὸ χρόνο ποὺ εἶναι κτίσμα τοῦ Θεοῦ; Καὶ πῶς νὰ λατρεύσωμε τὰ Ἡμερολόγια ποὺ εἶναι ἔργα τῶν ἀνθρώπων; Ὅμως κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθῇ πὼς τὰ Ἡμερολόγια χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ χρόνου τῆς κοινῆς προσευχῆς καὶ τῆς κοινῆς λατρείας, ποὺ εἶναι τόσο πολύτιμα πράγματα γιὰ τὴν σωτηρία μας.
Γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καθώρισε τὸ χρόνο ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα. Καὶ ὅλοι οἱ ἱστορικοὶ ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἀπόφασι αὐτὴ τῆς Συνόδου σημειώνουν ὅτι ἡ ἀπόφασι αὐτὴ ἀπέβλεπε στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἔβλεπε ὁ προορατικὸς ὀφθαλμὸς τῶν ἁγίων Πατέρων πὼς ἡ τήρησις τοῦ Ὄρου τοῦ Πάσχα θὰ γίνῃ μιὰ μέρα ἡ λυδία λίθος τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ἀφοῦ λοιπὸν ἡ Σύνοδος ποὺ καθώρισε τὸ χρόνο ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα εἶναι Οἰκουμενική, καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸ, συμπεραίνουμε πὼς ἡ ἀπόφασι αὐτὴ τῆς Συνόδου διαμένει εἰς τὸν αἰῶνα ὡς ἀπόλυτος ἀλήθεια καὶ ἀπόλυτο ἀγαθὸ.
Ποιὰ ὅμως εἶναι αὐτὴ ἡ ἀπόφαση;
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, σήμερα, χρησιμοποιεῖ γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ἕναν Πίνακα ποὺ τὸν ὀνομάζει Κανόνιο τοῦ Πάσχα. Ὅταν τὸ 1582 ὁ Πάπας εἰσήγαγε στὴ Δύσι τὸ κατ’ αὐτὸν Ἡμερολόγιο, τροποποίησε καὶ τὴ μέθοδο προσδιορισμοῦ τοῦ Πάσχα. Ἡμερομηνία τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας στὸ Κανόνιο τοῦ Πάσχα συμπεραίνεται ἡ 21η Μαρτίου τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου ἐκ τοῦ ὅτι τὸ Νομικὸ Πάσχα καταβαίνει μέχρι τὴν ἡμερομηνία αὐτή. Ἀντὶ λοιπὸν τῆς ἰσημερίας ποὺ προέβλεπε τὸ Κανόνιο ἡ ὁποία βρισκόταν στὶς 21 Μαρτίου, ὁ Πάπας εἰσήγαγε τὴν ἀστρονομικὴ ἰσημερία.
Οἱ Πατέρες μας ἀντέστησαν· ἐστάλησαν ἐπιστολές· ἐγράφησαν βιβλία· συνεκλήθησαν Σύνοδοι. Δὲν ἐδέχθη ἡ Ἐκκλησία τὴν καινοτομία τοῦ Πάπα.
Ὅταν τὸ 1924 τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἔθεσαν θέμα ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου, πρὸ τῶν ἀντιδράσεων σχεδὸν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, προχώρησαν μὲν στὴν εἰσαγωγὴ τῶν ἡμερομηνιῶν τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου σὲ ὅλες τὶς ἡμέρες τοῦ ἔτους, ὅμως δὲν ἐθίγη ὁ τρόπος ὑπολογισμοῦ τοῦ χρόνου τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ὁ ὁποῖος ἐξακολούθησε νὰ ὑπολογίζεται ἀπὸ τὸ Κανόνιο τοῦ Πάσχα. Ἔτσι Νεοημερολογῖτες καὶ Παλαιοημερολογῖτες ἑορτάζουν μέχρι σήμερα τὸ Πάσχα στὸν ἴδιο χρόνο (ἴδια μέρα) μὲ διαφορετικὴ Ἡμερομηνία.
Μάλιστα τὴ ῥύθμησι αὐτὴ τὴν ὠνόμασαν «διορθωμένο Ἰουλιανὸ» Ἡμερολόγιο. Ἐδῶ μπαίνουν μεγάλα θέματα, ἀλλὰ τὸ δικό μας θέμα σήμερον εἶναι, «Ποιὰ εἶναι ἡ ἀπόφασι τῆς Νικαίας γιὰ τὸν χρόνο ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα;» καὶ σ’ αὐτὸ θέμα θὰ περιοριστοῦμε.
Τὸ Κανόνιο τοῦ Πάσχα τὸ ὑπερασπίσθηκαν, Πατριάρχες, Ἐπίσκοποι καὶ Διδάσκαλοι, μεγάλοι ἄνδρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Εἶναι ὅμως σύμφωνο μὲ τὴν ἀπόφασι τῆς Νικαίας; Ἐμεῖς λέμε, Ναί. Καὶ ἀμέσως ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε πῶς ἡ μόνη ἀπόφασι ποῦ πῆρε ἡ Σύνοδος, ἦταν τὸ Πάσχα νὰ ἑορτάζεται τὴν πρώτη Κυριακὴ μετὰ τὴν Πανσέληνο ποὺ φθάνει μετὰ τὴν ἰσημερία καὶ τίποτε περισσότερο. Καὶ μετὰ ἔχουν ἕνα κατεβατὸ μὲ ἡμερομηνίες τῆς ἐαρινῆς πανσελήνου ποὺ βρῆκαν στὰ ἀστεροσκοπεῖα καὶ δίπλα μιὰ στήλη μὲ τὶς «παραβάσεις» τοῦ Ὄρου τῆς Νικαίας ποὺ μᾶς κατηγοροῦν ὅτι ἔχουμε κάνει ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Καὶ ἐμεῖς καλούμεθα νὰ ἀπαντήσουμε. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπ’ αὐτὸ ἐμεῖς ἔχουμε χρέος ἀπέναντι στὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας νὰ βροῦμε τὸν αὐθεντικὸ λόγο τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ νὰ τὸν ἐφαρμόσουμε γιατὶ ὅποιος τὸν παραβαίνει, ἡ Ἐκκλησία τὸν ἀποβάλλει ἀπὸ τὸ σῶμά της. Τὸσο αὐστηρὸ εἶναι τὸ ἐπιτίμιο [1].
Νὰ δοῦμε λοιπόν πρῶτα καὶ νὰ γνωρίσουμε τὸ Κανόνιο τοῦ Πάσχα τῶν Πατέρων μας. Τὸ βρίσκουμε ὡς ἕνα Πίνακα τυπωμένο σὲ ὅλα τὰ θεῖα καὶ ἱερὰ Εὐαγγέλια καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα βιβλία.


Οἱ Κυριότερες στῆλές του εἶναι μία ποὺ ἡ Κεφαλίδα της γράφει Κύκλος Σελήνης, καὶ δίπλα μιὰ δεύτερη ποὺ ἡ Κεφαλίδα της γράφει Νομικό Φάσκα ἢ Νομικὸ Πάσχα.
Τί σημαίνουν τώρα τὰ περιεχόμενα στὶς στῆλες αὐτὲς.
Τὰ Ἰουλιανὰ ἔτη χωρίζονται σὲ περιόδους. Κάθε περίοδος περιέχει 19 διαδοχικὰ Ἰουλιανὰ ἔτη, ποὺ ἀριθμοῦνται μὲ αὔξουσα ἀρίθμηση ἀπὸ1 μέχρι 19 (ἢ ἀπὸ Α΄ μέχρι ΙΘ΄). Ἡ ἀρίθμησι αὐτὴ ἐπαναλαμβάνεται στὴν ἑπόμενη περίοδο.
Ἔτσι κάθε ἀριθμὸς τῆς πρώτης στήλης ἀντιστοιχεῖ σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ 19 διαδοχικὰ Ἰουλιανὰ ἔτη μιᾶς περιόδου 19 ἐτῶν καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς λέγεται Κύκλος Σελήνης.
Ὁ Κύκλος Σελήνης ἑνὸς ἔτους καὶ βρίσκεται ὡς ἑξῆς: Στὸ Ἰουλιανὸ ἔτος προσθέττουμε τὸ 5508 καὶ βρίσκουμε τὴν ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἀρίθμησι τοῦ Ἰουλιανοῦ ἔτους. Τὸ ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἔτος διαιροῦμε μὲ τὸ 19 καὶ τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως εἶναι ὁ Κύκλος σελήνης τοῦ αὐτοῦ τοῦ ἔτους. Ἂν δὲ ἡ διαίρεσις εἶναι τελεία ὁ Κύκλος Σελήνης εἶναι 19.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὁμαδοποίηση τῶν Ἰουλιανῶν ἐτῶν σὲ περιόδους 19 ἐτῶν στὴν ὁποία ἀναφερθήκαμε, ὑπάρχει καὶ ἄλλη ὁμαδοποίηση σὲ περιόδους 28 ἐτῶν· Αἰτία εἶναι ἡ ἑξῆς: Ἂν ἕνα ἔτος εἶναι δίσεκτο μετὰ ἀπὸ 28 ἔτη τὸ ἔτος θὰ εἶναι καὶ πάλι δίσεκτο, καὶ ἐὰν ἕνα ἔτος εἶναι κοινό (365 ἡμερῶν) μετὰ ἀπὸ 28 ἔτη τὸ ἔτος θὰ εἶναι πάλι κοινό. Καὶ ἀκόμη, μετὰ ἀπὸ ἕνα τρέχον ἔτος, τὸ ἔτος ποὺ θὰ φθάσει μετὰ ἀπὸ παρέλευσι 28 ἐτῶν θὰ ἔχῃ στὶς ἴδιες ἡμερομηνίες τὶς ἴδιες ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος. Τὸν Κύκλο Ἡλίου τὸν εὑρίσκουμε προσθέττοντας ἀρχικὰ καὶ ἐδῶ στὴν Ἰουλιανὴ χρονολογία τὸ 5508 καὶ διαιρῶντας τὸ ἄθροισμα ποὺ θὰ βροῦμε μὲ τὸ 28. Ἂν ἡ διαίρεση εἶναι τελεία ὁ Κύκλος Ἡλίου θὰ εἶναι 28 σὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιπτώσεις ὁ Κύκλος Ἡλίου εἶναι τὸ ὑπόλοιπο τῆς διαιρέσεως.
Παράδειγμα: Θέλουμε νὰ βροῦμε τὸν Κύκλο Σελήνης τοῦ ἔτους 2019. Προσθέτουμε στὸ 2019 τὸ 5508 καὶ βρίσκουμε 7527. Τὸ ἔτος λοιπὸν 2019 ἀριθμεῖται ἀπὸ κτίσεως κόσμου ὡς 7527. Ἂν τώρα διαιρέσουμε τὸ 7527 μὲ τὸ 19 τὸ μὲν πηλίκον θὰ εἶναι 396 καὶ τὸ ὑπόλοιπο 3.
Ἆρα ὁ Κύκλος Σελήνης τοῦ Ἰουλιανοῦ ἔτους 2019 εἶναι 3.
Ἂν πᾶμε τώρα στὸν ἀριθμὸ 3 τῆς στήλης «Κύκλος Σελήνης» στὸ ἀντίτοιχο κελί τῆς στήλης «Νομικὸ Φάσκα» διαβάζουμε τὴν ἡμερομηνία 10 Ἀπριλίου. Αὐτὴ ἡ ἡμερομηνία εἶναι εἰς τὴν ὁποία οἱ Ἰσραηλῖτες ἑορτάζουν τὸ Πάσχα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἢ Νομικὸ Πάσχα. Τὸ δὲ χριστιανικὸ Πάσχα ἑορτάζεται τὴν ἑπόμενη μετὰ τὸ Νομικὸ Πάσχα Κυριακή. Ἐπειδὴ δὲ ἡ 10η Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2019 εἶναι ἡμέρα τῆς Ἑβδομάδος «Τρίτη», ἡ ἑπόμενη Κυριακὴ εἶναι στὶς 15 Ἀπριλίου ποὺ θὰ ἑορτάσουμε τὴ μεγίστη τῶν Ἑορτῶν.
Μποροῦμε νὰ βροῦμε τὴν Ἡμερομηνία τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα ἀπὸ τὸ Κανόνιο ὡς ἑξῆς: Ὑπάρχουν 7 στῆλες Κύκλων Ηλίου. Σὲ κάθε στήλη τὸ πρῶτο κελί ἀναγράφει 4 Κύκλους Ἡλίου. Π.χ. τὸ πρῶτο ἀπὸ τὰ ἑπτὰ κελιά ἀναγράφει τοὺς Κύκλους (1,7,12 καὶ 18) δηλαδὴ (Α, Ζ, ΙΒ΄, ΙΗ΄). Στὸ πρῶτο κελί τῶν ὑπολοίπων στηλῶν ἀναγράφονται ἀνὰ 4 οἱ Κύκλοι Ἡλίου καὶ συμπληρώνεται μιὰ περίοδος 28 ἐτῶν.
Ἂν γνωρίζουμε τὸν Κύκλο Σελήνης καὶ τὸν Κύκλο Ἡλίου ἑνὸς ἔτους στὸ κελί τοῦ Πίνακα ποὺ συναντῶνται ἡ στήλη τοῦ Κύκλου Ἡλίου μὲ τὴν γραμμὴ τοῦ Κύκλου Σελήνης ἀναγράφεται ἡ Ἰουλιανὴ ἡμερομηνία τοῦ Χριστιανικοῦ Πάσχα.
Γνωρίσαμε τὸ Κανόνιο ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ποιὸς ὅμως μπορεῖ νὰ μᾶς βεβαιώσει πὼς αὐτὸ τὸ Κανόνιο ἦταν καὶ ἡ ἀπόφασι τῆς Ἁγίας Συνόδου;
Στοὺς Κανόνες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου δὲν περιέχεται τίποτε σχετικὸ μὲ τὴν ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Τὰ πρακτικὰ ἔχουν χαθεῖ, ὅμως ὑπάρχει μιὰ μαρτυρία τοῦ Πατριάρχου τῆς Θεουπόλεως Ἀντιοχείας Βαλσαμῶνος, ὅτι τὸ Κανόνιο τοῦ Πάσχα ὑπῆρχε στὰ Πρακτικὰ τῆς Συνόδου, μάλιστα ὁ Βαλσαμὼν μᾶς ἔδωσε ἕνα Κανόνα, ἀλγόριθμο, ὅπως θέλετε πέστε τον, ἀπὸ τὸν ὁποῖο προσδιορίζεται γιὰ κάθε ἔτος, ἀπὸ τὸν Κύκλο Σελήνης τοῦ ἔτους αὐτοῦ ἡ ἡμερομηνία τοῦ Νομικοῦ Πάσχα.
Ὁ Κανὼν αὐτὸς γιὰ νὰ ἐφαρμοστῇ χρειάζεται ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Κύκλο Σελήνης κάθε ἔτους καὶ τὸν Κύκλο Ἡλίου κάθε ἔτους.
Δὲν θὰ μεταγράψουμε ὅλο τὸ κείμενο τοῦ Βαλσαμῶνος. Βρίσκεται στὸν 3ο Τόμο τοῦ Συγγράμματος ΡΑΛΛΗ-ΠΟΤΛΗ σελίδες 489-492. Ἕνα μόνο θὰ ποῦμε. Τὰ ἐξαγόμενα τοῦ Ἀλγορίθμου τοῦ Βαλσαμῶνος συμπίπτουν ἀπολύτως μὲ τὰ ἐξαγόμενα τοῦ Κανονίου.
Ἔχουμε κι᾿ ἄλλον Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ συγγραφέως τοῦ Μεγάλου Κανόνος ἀλλὰ καὶ συγγραφέως πλούσιου ἄλλου κατανυκτικοῦ ὑμνολογικοῦ ὑλικοῦ. Τὸν Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου θὰ τὸν βροῦμε στὴν PG τόμος 19 σελ. 1329. Καὶ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου συμπίπτουν καὶ αὐτὰ ἀπολύτως μὲ τὸ Κανόνιο.
Σὲ κούρασα κ. Μάννη. Συχώρεσέ με, ἀλλὰ τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι σοβαρό. Κάνε λίγη ὑπομονὴ νὰ διαβάσεις ἀκόμη ἕνα γεγονὸς.
Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ἔστειλε μιὰ Ἐπιστολὴ στοὺς Ἐπισκόπους μιᾶς Ἐπαρχίας. Θὰ τὴν βρῇς ὅλη τὴν ἐπιστολὴ σὲ Ἀγγλικὴ μετάφρασι στὴ σελίδα 165 τοῦ βιβλίου , https://archive.org/details/lettersofsambros00ambrrich/page/n9
Ὑπάρχει καὶ στὴ Λατινικὴ Πατρολογία PL τόμος 16 σελ. 1026.
Ἐκεῖ θὰ βεβαιωθῇς ἀπὸ τὰ λόγια του, στὴν πρώτη ἀμέσως παράγραφο, ὅτι ἡ Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος θέσπισε
τὸν 19ετῆ Κύκλο γιὰ νὰ τὸν ἔχουμε ὡς Πρότυπο ὑπολογισμοῦ τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Αὐτὸς ὁ ἀσυμβίβαστος Ἱεράρχης ἀρνήθηκε νὰ ἐπιτρέψῃ στὸν Βασιλέα νὰ εἰσέλθῃ στὸ Ἱερὸ καὶ νὰ κοινωνήσῃ τῶν ἀχράντων Μυστηρίων, καὶ ἡ μαρτυρία του γράφτηκε 60 περίπου χρόνια μετὰ τὴ συγκρότησι τῆς Συνόδου. Ποιὸς μπορεῖ νὰ τὴν ἀμφισφητήσῃ;
Τελειώνω κ. Μάννη μὲ τὰ λόγια τοῦ μακαρίου Μελετίου Πηγᾶ ποὺ ἔγραψε στὸν Γέροντά του Πατριάρχη τότε Ἀλεξανδρείας ποὺ ὑπάρχουν καὶ στὰ βιβλία σου: «Σὺ τὸ κανόνιον τῶν πατέρων κρατεῖν ἐάσαι. [...] Τίς ἂν τολμήσειε κανόνιον ἄλλο, οἷόν μῆλον ἄλλο ἔριδος ταράξαι τὴν Ἐκκλησίαν, ἐπισκανδαλίσαι τοὺς τῶν ἐθνῶν, ὄνειδος προστρίψαι τοῖς πατράσι, τηλικούτων καὶ τοσούτων κακῶν ὑπαίτιον ἑαυτὸν καταστῆσαι καὶ ὑπόδικον τῇ φοβερᾷ τοῦ Θεοῦ δικαιοκρισίᾳ, οὐδὲ ἑνός τινος τῶν ἐλαχίστων τὸ σκάνδαλον παρορῶντος, ἀγγελικαῖς δὲ ἐπιστασίαις καὶ χαλεπῇ ἐκδικήσει καθυποτάξαντο».
Καὶ ἐμεῖς κ. Μάννη αὐτὰ τὰ λόγια θὰ φυλάξουμε.
«Σὺ τὸ κανόνιον τῶν πατέρων κρατεῖν ἐάσαι».
Αὐτὰ τὰ λόγια ἀπευθύνονται καὶ σὲ μᾶς. Αὐτὸ πιστεύουμε πὼς εἶναι τὸ χρέος μας γιὰ νὰ μείνουμε Ὀρθόδοξοι στὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ βρεθοῦμε ἐκείνην τὴν Ἡμέρα στὸν λιμένα τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεὸς μαζί σου.
Ἀ.

[1] Κανὼν Α´ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Συνόδου: 
Πάντας τοὺς τολμῶντας παραλύειν τὸν ὅρον τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ συγκροτηθείσης ἐπὶ παρουσίᾳ τῆς εὐσεβείας τοῦ θεοφιλεστάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, περὶ τῆς ἁγίας ἑορτῆς τοῦ σωτηριώδους Πάσχα, ἀκοινωνήτους καὶ ἀποβλήτους εἶναι τῆς ἐκκλησίας, εἰ ἐπιμένοιεν φιλονεικότερον ἐνιστάμενοι πρὸς τὰ καλῶς δεδογμένα, καὶ ταῦτα εἰρήσθω περὶ τῶν λαϊκῶν. Εἰ δέ τις τῶν προεστώτων τῆς ἐκκλησίας, ἐπίσκοπος, ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, μετὰ τὸν ὅρον τοῦτον τολμήσειεν ἐπὶ διαστροφῇ τῶν λαῶν καὶ ταραχῇ τῶν ἐκκλησιῶν ἰδιάζειν, καὶ μετὰ τῶν Ἰουδαίων ἐπιτελεῖν τὸ Πάσχα· τοῦτον ἡ ἁγία σύνοδος ἐντεῦθεν ἤδη ἀλλότριον ἔκρινε τῆς ἐκκλησίας, ὡς οὐ μόνον ἑαυτῷ ἁμαρτίας ἐπισωρεύοντα, ἀλλὰ πολλοῖς διαφθορᾶς καὶ διαστροφῆς γινόμενον αἴτιον· καὶ οὐ μόνον τοὺς τοιούτους καθαιρεῖ τῆς λειτουργίας, ἀλλὰ καὶ τοὺς τολμῶντας τούτοις κοινωνεῖν μετὰ τὴν καθαίρεσιν. Τοὺς δὲ καθαιρεθέντας ἀποστερεῖσθαι καὶ τῆς ἔξωθεν τιμῆς, ἧς ὁ ἅγιος Κανὼν καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ ἱερατεῖον μετείληφεν.

74 σχόλια:

 1. Έχει απαντήσει ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς και ο κ.Τσακίρογλου σήμερα κ.Ά.!Ας τα διαβάσει και ο κ.Μάννης για να καταλάβει τα λάθη του.Αυτός που διαβάζει θα βρει την αλήθεια.Ένωση Ορθοδόξων τώρα!Αν,κ.Μάννη,αυτά που γράφει ο π.Ε.Τρικαμηνάς είναι Αγιοπνευματικά,τότε αυτό του κάνεις είναι βλασφημία στο Άγιο Πνεύμα και πας κόλαση!Θέλει προσοχή το θέμα,γιατί η βλασφημία στο Άγιο Πεύμα είναι αυτό που κάνεις(θεωρείς τα λόγια του π.Τρικαμηνά,λόγια του Σατανά,αν όμως είναι από το Πνεύμα του Χριστού τότε;Εγώ στη θέση σου δεν θα τολμούσα να εκφράσω γνώμη(ότι δηλ.ο π.Ε.Τ. είναι πλανεμένος σχισματοαιρετικός).Τρέμω την κόλαση!Με αγάπη τα γράφω αυτά και πόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άκουσε φίλε ανώνυμε.
   Εμείς λέμε ότι τα επιχειρήματα της τρικαμηνικής σέχτας έχουν αναιρεθεί ως εσφαλμένα. Εσείς λέτε ότι τα δικά μας είναι εσφαλμένα. Το γεγονός ότι οι Αποτειχισμένοι ακολουθούν μαζικά το παλαιό και όχι οι Παλαιοημερολογίτες τις τρικαμηνικές πλάνες κάτι αποδεικνύει.
   Το να λέμε τα ίδια και τα ίδια είναι μάταιο. Έρχεται για άλλη μια φορά ο κ. Τσακίρογλου τώρα να μας πει τί; Ότι υπήρχαν σε χρήση και άλλα ημερολόγια. Χαίρω πολύ! Αυτό το ξέρουμε, αλλά όπως αποδείξαμε, παρά την χρήση διαφορετικών ημερολογίων, κατά τόπους τότε, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ πλέον εορτολογική ασυμφωνία, αφού οι μεγάλες εορτές συνέπιπταν τον αυτό χρόνο. Δηλαδή άσχετα αν μια ημέρα την ονομάσουμε 25η Φαμενώθ (Αιγυπτιακό),
   12η προ των Καλανδών Απριλλίων (Ρωμαϊκό) ή 21η Μαρτίου (Ιουλιανό) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (σε αντίθεση με την 21η Μαρτίου του Γρηγοριανού η οποία δεν συμπίπτει με την παραπάνω ημερολογιακή συμφωνία). Αυτό το τόσο απλό πράγμα φαίνεται πως δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από ορισμένους προπέτες "αποτειχισμένους". Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό, αφού η τύφλωσή τους είναι αποτέλεσμα ψυχικών παθών, όπως η υπερηφάνεια, η ματαιοδοξία, η σκληροκαρδία κλπ. (αυτά δεν τα γράφω άνευ αποδείξεων - έναν καλό λόγο τους λες, ή μια ανθρώπινη ευχή και όχι μόνο δεν απαντούν, αλλά σε κακολογούν κιόλας· δαιμονική εμπάθεια και μίσος!).
   Μου λες ότι αν αυτά που γράφει ο π. Τρικαμηνάς είναι Αγιοπνευματικά τότε βλασφημώ το Άγιο Πνεύμα. Εσύ έχεις σκεφθεί την πιθανότητα αυτά που γράφει να μην είναι αγιοπνευματικά, αλλά σατανικά; Έχεις σκεφθεί την πιθανότητα να βλασφημείς εσύ το Άγιο Πνεύμα αποδεχόμενος τις κακοδοξίες του; Έχεις σκεφθεί την πιθανότητα να είσαι εσύ αυτό που σφάλει και για τον λόγο αυτόν να καταλήξεις εκεί που τρέμεις, ήτοι στη γέεννα του πυρός;
   Για σκέψου την σε παρακαλώ.

   Διαγραφή
  2. Ανωνυμε οταν ο π.Ευθυμιος και το πρωτοπαλικαρο του χαρακτηριζουν αλλους αποτειχισμενους κληρικους πλανεμενους και σχισματικους κ.α σκεφτονται τοτε οι του Βολου μηπως αυτοι βλασφημουν κατα του Αγιου Πνευματος? Εχουν κανενα χαρτι απο το Θεο οτι ειναι οι μονοι ορθοδοξοι στον κοσμο? Γιατι δυστυχως ετσι φερονται.

   Διαγραφή
  3. Φίλε,που λέει και γράφει ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς ότι οι αποτειχισμένοι κληρικοί είναι σχισματικοί και πλανεμένοι;Δεν φοβάσαι τον Θεό γι'αυτό το ψέμα σου;Αυτά τα γράφει ο Πίκουλας και ο μοναχός Μακάριος εκ Δράμας.

   Διαγραφή
 2. Ἡ γνωστή κρυπτο-οικουμενιστική σέκτα ἀνήρτησε σήμερα νέον ἄρθρον ἑνός ἐκ τῶν παραγόντων της, ὅπου ἐπιχειρεῖται ἡ ἀνατροπή τῶν γνωστῶν θέσεων τῶν Ὀρθοδόξων περί τοῦ "κανονίου τῶν Πατέρων" κ.λπ., οἱ ὁποῖες εἰς τήν παροῦσαν ἀνάρτησιν βλέπουμε ὅτι εἶναι τοῦ Ἁγίου Μελετίου Πηγᾶ καί γενικῶς τῶν Πατέρων, ὁπότε ἰσχύει καί εἰς τήν προκειμένην περίπτωσιν τό "μή μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες σου” (Παροιμ. 22, 28). Ἡ μέθοδός των γνωστή: μετέρχονται τό ψεῦδος, τήν διαστροφήν τῆς Ἀληθείας καί τῆς γενικεύσεως μεμονωμένων θέσεων, οἱ ὁποῖες, ἄν καί ὅταν διετυπώθησαν, δέν ἐσήμαιναν αὐτό πού θέλει ὁ ὡς ἄνω "ἐρευνητής" νά σημαίνουν. Χάριν παραδείγματος, γράφει ὅτι δῆθεν οἱ "ΓΟΧ" θεωροῦν τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον "ἅγιον" καί ὅτι δῆθεν τό λατρεύουν!!! Ὁ ὑποφαινόμενος ἔχω συμπληρώσει τά 20 ἔτη στό π.ἑ., ἀλλ' οὐδέποτε ἔχω ἀκούσει κάποιον νά πρεσβεύῃ τέτοιες θέσεις. Οἱ πάντες λέγουν ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. ἔγινε χάριν τῆς ἑνώσεως τῶν Ὀρθοδόξων μέ τόν "πάπαν," ἔγινε δέ παρά τά ἀναθέματα τοῦ 16ου αἰῶνος κατά τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογίου, ὁπότε ἀνεμένετο νά προκαλέσῃ σχίσμα. Συνεπῶς, ὁ ὡς ἄνω "φωστήρ" μοῦ ἐθύμισεν ἕνα ψευδο-ερευνητήν εἰς τήν Οἰκονομικήν Ἐπιστήμην, ὁ ὁποῖος, μή δυνάμενος νά πρωτοτυπήσῃ μέ νέας ἰδέας, ἐδημιούργει φανταστικάς θέσεις τῶν ἰδεολογικῶν του ἀντιπάλων καί κατόπιν τάς ἐπολέμει μέ λύσσαν!!! Ὁ ἐν λόγῳ "φωστήρ," λοιπόν, λέγει οὐσιαστικῶς πρός τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ.: "ἔπρεπε νά παρακούσετε τίς Συνοδικές Ἀποφάσεις τοῦ 16ου αἰῶνος καί νά ὑπακούσετε εἰς τούς Οἰκουμενιστάς καί τούς Μασσώνους, νά ἐκάμνατε δέ ὅτι δέν καταλαβαίνετε ὅτι ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. ἀποσκοπεῖ εἰς τήν 'Ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν', ὁπότε σήμερον θά ἤμεθα ὅλοι ἡνωμένοι καί ἠγαπημένοι ὑπό τόν 'πάπαν'"!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Δημήτρη,δεν άλλαζαν το εορτολόγιο,αλλά το ημερολόγιο.Αυτό αν δεν το καταλάβεις δεν θα μπορέσεις να πείσεις κανένα.Δεύτερο λάθος είναι που γράφεις για τις Συνόδους του 16ου αιώνα!Μα και ο άγιος Χρυσόστομος Καβουρίδης λέει ότι η καταδίκη είναι για το Πασχάλιο που άλλαξαν οι Λατίνοι,όχι για το ημερολόγιο.Και ο Θεόφιλος Αλεξανδρείας Ιερούς Κανόνες έχει στο Πηδάλιο,αλλά είναι γνωστή η αγιομαχία του.Δεν γράφουν οι Ιεροί Κανόνες για ημερολόγια,ούτε η Αγία Γραφή.Αυτά τα λάθη που κάνεις ΔΕΝ τα κάνει ο ιστολόγος(κ.Ν.Μ.),αλλά μόνο αυτός θα σε κάνει να τα καταλάβεις.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ ανώνυμε, η αλλαγή του ημερολογίου επιφέρει αναπόφευκτα και αλλαγή του εορτολογίου, διότι όταν την 12η Δεκεμβρίου την ονομάζεις 25η, αυτομάτως αντί Αγίου Σπυρίδωνος εορτάζεις Χριστούγεννα, άρα αλλάζεις το εορτολόγιο!
   Σωστή η παρατήρησή σου για τα περί Συνόδων του ΙΣΤ΄ αιώνος (για αυτό ακριβώς λέμε ότι οι Νεοημερολογίτες δεν είναι ενεργεία αναθεματισμένοι, αλλά δυνάμει μόνον), αλλά και ο κ. Χατζηνικολάου το δέχεται αυτό, επομένως μη τον αδικείς.
   Αν θέλεις να πούμε περισσότερα στείλε μου επωνύμως στο email μου για να γνωριστούμε και να μιλήσουμε σε προσωπικό επίπεδο χωρίς την ψυχρότητα της ανωνυμίας. Να είσαι καλά!

   Διαγραφή
  3. @Ανώνυμος 2 Μαρτίου 2019 - 4:55 π.μ

   1. Εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τοῦ Μελετίου, Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, Γ’ Τόμος, Βιέννη 1784, σελ. 402 (http://invenio.lib.auth.gr/record/125916), διαβάζουμε τά ἑξῆς: «Πατριαρχεύοντος τότε τοῦ Ἱερεμίου σύνοδος Μητροπολιτῶν συνήχθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ αφπγ’. ἐπιδημήσαντος καί Σιλβέστρου τοῦ Ἀλεξανδρείας, ἥτις κατακρίνασα τό καινοτομηθέν ὑπό Γρηγορίου τοῦ Ρώμης Καλενδάριον, δέν τό ἐδέχθη, κατά τήν αἴτησιν τῶν Λατίνων.» Εἰς δέ τό Νέον Ὀρθογραφικόν Ἑρμηνευτικόν Λεξικόν τοῦ Δ.Β. Δημητράκου, Γ’ Ἔκδοσις, 1970, Ἐκδ. Χρ. Γιοβάνης, σελ. 730, διαβάζουμε ὅτι "καλανδάριον" ἤ "καλαντάρι" ἤ "καλεντάρι" σημαίνει "ἡμερολόγιον" ἤ "ἡμεροδείκτης." Ποῦ ἀκριβῶς λέγει ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ὅτι οἱ Συνοδικές καταδίκες τοῦ 16ου αἰῶνος ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ τό Πασχάλιον καί ΟΧΙ καί τό Ἡμερολόγιον; Θά μ' ἐνδιέφερε πολύ νά τό ἰδῶ αὐτό.

   2. Ὅταν ἀφαιρῆτε 13 ἡμέρας κατ' ἔτος ἀπό τήν νηστείαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μερικές δέ φορές τήν ἐκμηδενίζετε ἐντελῶς καί τρώγετε κρέας καθ' ἥν στιγμήν οἱ Ὀρθόδοξοι νηστεύουν, ἐσύ δέν διακρίνεις πουθενά ἀλλαγήν ἑορτολογίου; Ἡ κατάργησις 13 ἑορτασίμων ἡμερῶν νηστείας κατ' ἔτος δέν ἀποτελεῖ ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου; Βεβαίως, ὁ Λεοντοπόλεως Χριστοφόρος, καθώς καί πολλοί ἄλλοι, ἔχουν γράψει καί ἄλλους τρόπους μέ τούς ὁποίους ἔχει ἀλλάξει τό Ἑορτολόγιον. Ἐγώ σοῦ ἀνέφερα μόνον αὐτόν πού "βγάζει μάτι," κατά τό δή λεγόμενον.

   Διαγραφή
  4. "Aἱ εἰρημέναι σύνοδοι κατεδίκασαν μὲν τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον, ἀλλ' ἡ καταδίκη αὕτη ἀφoρᾷ τοὺς Λατίνους οἵτινες ἔθηκαν εἰς ἐφαρμογὴν τὸ ὅλον ἡμερολόγιον, ἐνῷ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παρέλαβεν ἐκ τούτου τὸ ἥμισυ ἐφαρμόσας αὐτὸ εἰς τὰς ἀκινήτους ἑορτὰς καὶ διατηρήσας τὸ Παλαιὸν διὰ τὸ Πάσχα καὶ τὰς κινητὰς ἑορτάς, ἀκριβῶς ἵνα παρακάμψῃ τὸν σκόπελον τῆς καταδίκης ταύτης. Κατὰ ταῦτα, ἡ καινοτομία αὕτη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐφαρμόσαντος τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον μόνον διὰ τὰ ἀκινήτους ἑορτὰς καὶ οὐχὶ διὰ τὸ Πάσχα, δι᾿ ὃ κυρίως κατεδικάσθη τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον, ὡς ἀντιπίπτον πρὸς τὸν ζ΄ Ἀποστολικὸν Κανόνα, ἀποτελεῖ ζήτημα ὅπερ πρώτην φορὰν ἐμφανίζεται εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Συνεπῶς ἡ σύγκλησις Πανορθοδόξου Συνόδου οὐ μόνον δὲν περιττεύει, ὡς ἀπὸ τρἰποδος ἀπεφάνθη ὡς άλλος Πάπας ἡ Ὑμετέρα Θεοφιλία,
   ἀλλὰ καὶ ἐπιβάλλεται διὰ τὴν κανονικὴν καὶ ἔγκυρον καταδίκην τοῦ ζητήματος τούτου" (Απόσπασμα Επιστολής Αγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου προς τον Κυκλάδων Γερμανό, 20/10/1937).

   Διαγραφή
  5. Κύριε Μάννη,θα απαντήσω αύριο στο σχόλιό σου.Βλέπω ότι τα λάθη υπάρχουν και στην δική σου σκέψη.Δεν γνωρίζεις την Πανορθόδοξη Σύνοδο του 1848;

   Διαγραφή
  6. Δεν κατανοώ τί εννοείς γράφοντας "στην δική σου σκέψη", εφόσον εγώ δεν κατέθεσα "δική μου σκέψη", αλλά απόσπασμα επιστολής του Αγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου.

   Διαγραφή
  7. Για το θέμα ημερολογίου και εορτολογίου θα απαντήσω όταν μπορέσω,γιατί θα γράψω αρκετές σκέψεις και θέλει χρόνο.

   Διαγραφή
  8. Εννοώ τις σκέψεις που κάνεις στο σχόλιό σου(2:35μ.μ.),δεν ήξερα αυτά τα λάθη σου.

   Διαγραφή
 3. Εὐχαριστῶ θερμότατα, ἀγαπητέ μου Δάσκαλε! Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ὁ Ἅγιος γράφει αὐτό πού ἤδη γνωρίζαμε ἀπό ἄλλες πηγές, ὅτι δηλαδή αἱ Σύνοδοι τοῦ 16 αἰῶνος κατεδίκασαν τό Γρηγοριανόν Ἡμερολόγιον ἐν τῷ συνόλῳ αὐτοῦ, καί ὄχι μόνον τήν ἀλλαγήν τοῦ Πασχαλίου, ὅπως ἐσφαλμένως γράφει ὁ ὡς ἄνω σχολιαστής. Βεβαίως, ἄν αἱ εἰρημέναι Σύνοδοι δέν ἐθεώρουν τό θέμα τοῦ ὅλου Ἡμερολογίου σημαντικόν, ἀλλά μόνον τό θέμα τοῦ Πασχαλίου, τότε θά περιωρίζοντο μόνον εἰς τό τελευταῖον. Ἀλλ' ὅπως γράφει ὁ Λεοντοπόλεως Χριστοφόρος, "Ἀλλ' ἆρά γε, μετά τήν μεταρρύθμισιν τοῦ ἡμερολογίου, δέν θά ἔλθῃ ὡς συνέπεια καί ἡ τοῦ Πασχαλίου κανόνος μεταρρύθμισις; Τόσον εἶναι τοῦτον ἀναπόφευκτος, ὥστε, διά νά μή γίνῃ καταφανές τό ὀλίσθημα, ἐφρόντισαν οἱ μεταρρυθμισταί νά δηλώσωσι στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, ὅτι δ έ ν μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί ζ ο υ σ ι τ ό Π ά σ χ α" (βλ. "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ," Πάνταινος, 1925, σελ. 81-85, 97-102 καί 113-124, ἡ ἔμφασις ὑπάρχει εἰς τό πρωτότυπον). Ἀλλά, διατί εἶναι ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΣ καί ἡ ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου, ὅπως εἶπε τότε καί ὁ Μελέτιος Μεταξάκης; Ὅπως ἔγραψεν πρίν ἀπό μερικές δεκαετίες ὁ πρωτοπρ. Alexander Lebedeff τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ἐάν διατηρηθῇ τό «διωρθωμένον Ἰουλιανόν ἡμερολόγιον», θά πρέπῃ νά προστίθεται μία ἡμέρα κάθε 128 ἔτη διά νά διατηρηθῇ ἡ ἰσημερία εἰς τήν 21ην Μαρτίου, ὁπότε θά ἔλθῃ ἐποχή πού τό Πάσχα θά συμπίπτῃ μέ τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, κατόπιν μέ τήν τῆς Μεταμορφώσεως, κατόπιν μέ τήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί, ἔπειτα ἀπό 35.000 περίπου ἔτη, μέ αὐτήν τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων!!! (Βλ. Orthodox Tradition, Volume XIV, Nos. 2 & 3, pp. 81-85.) Λοιπόν, εἶναι ἤ δέν εἶναι ἀνοησία νά ὑποστηρίζουν μερικοί ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἡμερολογίου δέν ἐπηρεάζει τό Ἑορτολόγιον;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άκουσε αδελφέ.
   Είμαστε στο 2019,δηλαδή 95 έτη μετά την αλλαγή του ημερολογίου,αλλά η "Εκκλησία" της χώρας μας ακολουθεί το Παλαιό Πασχάλιο και όχι το Πασχάλιο των Λατίνων.Είμαστε στο έτος 7500 από την δημιουργία του Αδάμ και της Εύας.Οι άνθρωποι μέσα σε 500 χρόνια θα κριθούν.Τα 128 χρόνια είναι 4 ημέρες διαφορά για 500 έτη.Δηλαδή,το 2500 θα είναι η διαφορά 13+4=17 ημέρες.Άρα αυτά που γράφουν(ο Μεταξάκης,ο π.Αlexander και ο Λεοντοπόλεως)είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
   Για το θέμα των Συνόδων του 16ου αιώνα: Αν ξαναδιαβάσεις την επιστολή του αγ.Χ.Καβουρίδη προς τον αγ.Γ.Βαρυκόπουλο,θα καταλάβεις ότι οι Ορθόδοξοι του 1924 δεν άλλαξαν το Πασχάλιο σαν τους Λατίνους,οι οποίοι Λατίνοι ΑΝΤΙΠΙΠΤΟΥΝ στον ζ' Αποστολικό Κανόνα,αλλά μόνο το ημερολόγιο των ακινήτων εορτών.

   Διαγραφή
  2. Βλέπω ὅτι "γνωρίζεις" περίπου και τόν χρόνον τῆς 2ας Παρουσίας! Τά ἄλλα εἶναι πασίγνωστα, γιατί τά γράφεις; Ἔγραψες ἐσφαλμένα "Μα και ο άγιος Χρυσόστομος Καβουρίδης λέει ότι η καταδίκη είναι για το Πασχάλιο που άλλαξαν οι Λατίνοι,όχι για το ημερολόγιο." Σοῦ ἀπέδειξα ὅτι σφάλλεις (ἄν εἶσαι ὁ ἴδιος ἀνώνυμος), ἀλλ' ἀντί συγγνώμης ἐπιτίθεσαι! Σοῦ ἀπέδειξα ἐπίσης ὅτι σφάλλεις μεγάλως καί προφανῶς ὅταν ἰσχυρίζεσαι ὅτι τό ν.ἡμ. δέν ἔθιξε τόν Πασχάλιον Κανόνα καί ἀντί "εὐχαριστῶ" προσπαθεῖς νά μοῦ μάθῃς γράμματα. Βαλτός εἶσαι νά μᾶς σπαταλήσῃς τόν χρόνον μας καί νά ἐνσπείρῃς περαιτέρω σύγχυσιν, ὅπως ἔκανε προσφάτως καί ὁ ὁμόφρων σου vas019; Μπάς κι εἶσαι σύ;

   Διαγραφή
  3. Όχι κ.Χατζηνικολάου δεν είμαι ο vas019(Β.Π),ούτε ο Σημάτης,ούτε ο Ρίζος,ούτε ο Τσακίρογλου.Αυτό που προσπαθώ να σου μάθω είναι αυτό που δεν γνωρίζεις(άν θέλεις φυσικά).
   Έκανα μια ερώτηση στον κ.Μάννη,αλλά δεν έδωσε απάντηση.Μπορείς να απαντήσεις εσύ;Δηλαδή,κ.Χατζηνικολάου,γνωρίζεις αυτά που γράφει η Πανορθόδοξη Σύνοδος του 1848(εγκύκλιος απάντηση στην εγκύκλιο του Πάπα);
   Άκου αδελφέ τι γράφουν οι Πατέρες της Συνόδου στην εγκύκλιο:"Ο δεχόμενος νεωτερισμόν...ήδη καθυπεβλήθη είς το αιώνιον ανάθεμα"
   και
   "Οι αιρετικοί και οι σχισματικοί εκουσίως ενεδύθησαν το ανάθεμα του Απ.Παύλου" (τα γράφω με δικά μου λόγια,αλλά αν θέλει ο ιστολόγος ας δημοσιεύσει την εγκύκλιο για διάλογο).
   Νομίζω κ.Μάννη,οι Πατέρες του 1848 γνώριζαν άριστη εκκλησιολογία και ήταν Γνήσιοι Ορθόδοξοι,ποιό γνήσιοι από τους αγ.Θ.Μ.και αγ.Χ.Κ.
   Η ενέργειά μου δεν είναι εχθρική,αλλά Αγιογραφική.Κάνω έναν προτότυπον διάλογον με αγάπη και ηρεμία.
   Καλύτερα κ.Μάννη να κάνω διάλογο και με τους δυο σας(και χωρίς όνομα,γιατί το όνομα δεν θα βοηθήσει πουθενά).

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ ανώνυμε:
   1. Τα όσα πολύ σωστά αναφέρει η Πανορθόδοξος του 1848 δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε οι Πατέρες (τους οποίους έβγαλες λάθος, γιατί έχεις υπερηφάνεια και θεωρείς ότι τα κατανοείς και ερμηνεύεις καλύτερα) και αυτά που ισχυριζόμαστε και εμείς εδώ: ότι, ναι, ο αποδεξάμενος νεωτερισμούς και αιρέσεις και δημιουργών σχίσματα, ήδη καθυπεβλήθη εις το αιώνιο ανάθεμα ως ΠΡΟΣΩΠΟ (αν δεν μετανοήσει φυσικά). Ως κληρικός όμως, απαιτείται συνοδική κρίση, για να του αφαιρεθεί η πρόσθετος χάρη της Ιερωσύνης.
   2. Το αν η ενέργειά σου δεν είναι εχθρική και αν έχεις αγάπη και ηρεμία, ο Θεός το γνωρίζει, αλλά πρωτότυπο διάλογο δεν κάνεις, σε διαβεβαιώ! Χρόνια τώρα έχουμε κάνει άπειρους τέτοιους διαλόγους (και δημοσίους και κατ᾿ ιδίαν) με πολλούς αδελφούς, και το θέμα έχει εξαντληθεί.
   Τρίτον, το όνομα βοηθά για πολλούς λόγους. Διότι φανερώνει την ειλικρίνεια των προθέσεών σου, το επίπεδό σου σε διάφορους τομείς (εκκλησιαστικό, μορφωτικό, ηλικιακό), αλλά και επειδή δείχνει ότι έχεις σεβασμό προς τους συνομιλητές σου. Με την ανωνυμία είναι εύκολη η εκτροπή στην αυθάδεια, αλλά και εύκολο να κρυφτείς και να γλυτώσεις την διαπόμπευση όταν κατατροπωθούν τα επιχειρήματά σου, επανερχόμενος αργότερα, ως άλλος ανώνυμος ή ψευδώνυμος.

   Διαγραφή
  5. @ Ανώνυμος4 Μαρτίου 2019 - 10:21 π.μ.

   Πράγματι, "Ο δεχόμενος νεωτερισμόν...ήδη καθυπεβλήθη είς το αιώνιον ανάθεμα," πού σημαίνει ὅτι αὐτός πού ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ του (αὐτό σημαίνει τό "δεχόμενος") εἰσάγει νεωτερισμόν τινα εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἤ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ του συμπλέει μέ τούς νεωτεριστάς εἶναι αὐτοκατάκριτος καί ὑποβάλλεται εἰς τό αἰὠνιον ἀνάθεμα, ΠΡΙΝ ἀκόμη καταδικασθῆ ἀπό Σύνοδον. Παρά ταῦτα, ἡ Συνοδική καταδίκη εἶναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ γιά νά ἐνημερώσῃ ΕΓΚΥΡΩΣ τούς πάντας, ἤτοι νά "βάλῃ τίς ταμπέλλες" θεσμικῷ τῷ τρόπῳ. Ἐσύ κι ἐγώ μπορεῖ νά τά λέμε αὐτά, ἀλλά τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας δέν θ' ἀντιληφθῇ τίποτε, ἁπλούστατα διότι οὔτε θά ἀντιληφθῇ τόν διάλογόν μας, οὔτε μᾶς ξέρει, οὔτε μᾶς ἐμπιστεύεται! Μόνον ἡ ἀπόφασις Συνόδου ἔχει κῦρος καί θά γίνῃ γνωστή σέ ὅλους, ἄρα μόνον αὐτή μετράει.

   Διαγραφή
  6. Το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι ήδη ενήμερο.

   Μην περιμένετε όμως μεγάλους αριθμούς, καθώς το πλήθος θα συνεχίζει να βλέπει Survivor μέχρι δευτέρας παρουσίας.

   Διαγραφή
  7. Αν κατατροπωθούν τα επιχειρήματά μας,κ.Μάννη,τότε θα γράψω και το όνομά μου.Ένας είναι ο αλάθητος,ο Πάπας της Ρώμης!Και ο π.Θ.Μάυρος έκανε λάθη σαν άνθρωπος που ήταν και σαν Πάπας Ρώμης που δεν ήταν.Το ίδιο και ο άγιος Χ.Καβουρίδης.Και εσύ κάνεις εκκλησιολογικά λάθη.Έχω λόγο που γράφω ανώνυμα,αλλά εχω γράψει και επώνυμα σε αυτό το ιστολόγιο.

   Διαγραφή
  8. Εντάξει το εμπεδώσαμε: ο Άγιος Νεκτάριος κάνει λάθη, ο Άγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος κάνει λάθη, ο π. Θεοδώρητος κάνει λάθη και ο μόνος που δεν κάνει λάθη είσαι εσύ! Συγχώρα μας, αλλά οι αλάθητοι δεν έχουν θέση εδώ. Καλή συνέχεια.

   Διαγραφή
 4. Προς: (δάσκαλος2 Μαρτίου 2019 - 2:35 μ.μ.) Αγαπητέ για ξαναδές τα κείμενα των καταδικών του 16ου αιώνα δεν αφορούν όπως γράφεις μόνο τους Λατίνους, αλλά και όσους θα τολμούσαν να αποδεχθούν το Γρηγοριανό Ημερολόγιο στην λατρεία της Εκκλησίας εκ των Ορθοδόξων, υπήρχαν δε κάποιες υποβολιμιαίες από τους Λατίνους τάσεις σε Ορθοδόξους, εάν δεν κάνω λάθος στην Πολωνία και σε άλλες περιοχές της σήμερα ονομαζομένης Ανατολικής Ευρώπης σε ποίμνια Ορθοδόξων. Οι αποφάσεις του 16ου αιώνα με αυστηρά επιτίμια φρέναραν την εποχή εκείνη όχι μόνο την οποιαδήποτε απόπειρα Ορθοδόξων να εισάγουν το Γρηγοριανό, αλλά και την σκέψη ακόμη για κάτι τέτοιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ, δεν ήμουν εγώ αυτός που έγραψα ότι οι καταδίκες αφορούν τους Λατίνους, αλλά ο Άγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος. Και το αναφέρει αυτό για να εξηγήσει ότι οι Νεοημερολογίτες του 1924 δεν είναι ενεργεία αναθεματισμένοι με βάση τις αποφάσεις του 16ου αιώνα, αλλά δυνάμει μόνο (υπόδικοι δηλαδή), εφόσον δεν έχει γίνει νέα Σύνοδος ζώντων Επισκόπων για να ενεργήσει τα επιτίμια.

   Διαγραφή
  2. Η αλλαγή του εορτολογίου ήταν αίρεση ή όχι κ.Νικόλαε Μάννη;Αν δεν ήταν αίρεση η αλλαγή του ημερολογίου το 1924,τότε κ.Νικολαε Μ.,ισχύει το "εν δυμάμει" του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου.Ας όμως ήταν αίρεση,τότε δεν ισχύει το "εν δυνάμει" του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου.Το "εν δυνάμει" δεν ισχύει για τους σχισματικούς και τους αιρετικούς λένε οι Πατέρες του 19ου αιώνα.Δηλαδή σφάλει ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος,αλλά και εσύ που ακολουθείς την διδασκαλία του.Και οι Άγιοι κάνουν λάθη,όπως ο Άγιος Νεκτάριος που τα έκανε θάλασσα με τα ιστορικά(αλλά και ο π.Θ.Μαύρος από άγνοια).Η σωστή εκκλησιολογία είναι ότι το "εν δυμάμει" δεν ισχύει για τα θέματα της πίστεως.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ για την μεγάλη τιμή που μου κάνεις να με θεωρείς ακόλουθο των Πατέρων αυτών που αναφέρεις! Ναι, προτιμώ να "σφάλλω" μαζί τους, παρά να είμαι "σωστός" για έναν ανώνυμο διαδικτυακό ιεροεξεταστή!

   Διαγραφή
  4. @Ανώνυμος3 Μαρτίου 2019 - 4:45 μ.μ.

   "Ἐν δυνάμει αἱρετικός ἤ σχισματικός" σημαίνει ὅτι κάποιος εἶναι ὑπόδικος ἐνώπιον Πανορθοδόξου (=Οἰκουμενικῆς) Συνόδου γιά κάποιες ἀντιεκκλησιαστικές πράξεις του, οἱ ὁποῖες εἶναι καινοφανεῖς, καί ἄρα πρέπει νά κριθοῦν Συνοδικῶς. Τοιαύτη πρᾶξις εἶναι καί ἡ εἰσαγωγή τοῦ ν.ἑ. τό 1924.

   Διαγραφή
  5. Αγαπητε Δασκαλε συμφωνα με τον τροπο που βλεπεις τα θεματα των παρελθοντων ποινων τοτε ακομη και σημερα εαν υποθεσουμε οτι οι καινοτομοι αλλαζαν το Πασχαλιο δεχομενοι πληρως το Γρηγοριανο ημερολογιο τοτε θα ειχαν δυναμει αναθεμα επι των κεφαλων τους και οχι ενεργεια. Αν και συμφωνω στο γεγονος οτι η Συνοδος των ζωντων Επισκοπων πρεπει να επιλαμβανεται με τοσο σοβαρα θεματα ωστε να μη δημιουργουνται στο ποιμνιο αντιληψεις που φερνουν συγχιση δεν μπορω να υποστηριξω την αποψη οτι καταδικες ακομη και Οικουμενικων Συνοδων μενουν ανενεργητες εως οτου επιβεβαιωθουν απο συγχρονη Συνοδο ακομη και σε σοβαρες και ξεκαθαρες Εκκλησσιαστικες παραβασεις

   Διαγραφή
  6. Γιατί αγαπητέ, το "δυνάμει" Ανάθεμα νομίζεις ότι δεν είναι φοβερό; Ή μόνη διαφορά του, με το "ενεργεία" (το οποίο επέρχεται είτε διά Συνοδικής Κρίσεως, είτε -στην περίπτωση που ο παραβάτης την "γλυτώσει" σε αυτήν την ζωή- εν τη Ημέρα της Κρίσεως) αφορά στις επιπτώσεις του όχι προς τον ίδιο τον παραβάτη (είτε δυνάμει, είτε ενεργεία είναι κάποιος αναθεματισμένος, έχει το ίδιο αποτέλεσμα πάνω του), αλλά προς τις συνέπειες που προκύπτουν σε σχέση με το υπόλοιπο εκκλησιαστικό σώμα. Δηλαδή ένας δυνάμει καθηρημένος ή αναθεματισμένος κληρικός, μπορεί ως κληρικός να ενεργεί ακόμη τα της Ιερωσύνης, αλλά ως πρόσωπο βρίσκεται εκτός Εκκλησίας και άνευ Θείας Χάριτος. Για αυτό άλλωστε παρά το γεγονός ότι π.χ. οι Νεοημερολογίτες είναι δυνάμει σχισματικοί, εμείς υποχρεούμεθα να διακόψουμε την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί τους για να μην υποπέσουμε στην ίδια ποινή με αυτούς (επαναλαμβάνω, είτε αυτή επέλθει σε αυτήν την ζωή, διά αρμοδίας Συνόδου, είτε στην άλλη ζωή, από τον Κύριο).

   Διαγραφή
  7. Ἐπί τοῦ συγκεκριμένου αὐτοῦ ζητήματος, εἶχα ἐρωτήσει τόν π. Θεοδώρητον. Ἡ ἀπάντησίς του ἦτο ὅτι καί τό Πασχάλιον ν' ἀλλάξουν πάλι ἀπαιτεῖται Σύνοδος νά ἐξετάσῃ τίς συνθῆκες, ν' ἀποδώσῃ εὐθῦνες σέ πρόσωπα κ.λπ. Ἕως ὅτου γίνῃ Ὀρθόδοξος Σύνοδος, οἱ καινοτόμοι θά τελοῦν ὑπό τόν χαρακτηρισμόν "ἐν δυνάμει" σχισματοαιρετικοί. Τοιοῦτοι εἶναι σήμερον οἱ "ὀρθόδοξοι" τῆς Φινλανδίας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀλλάξει καί τό Πασχάλιον. Οἱ ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι ἔχουν χρέος νά διακόπτουν τήν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετ' αὐτῶν, ἀλλά δέν πρέπει νά χαρακτηρίζουν τά μυστήριά των ὡς ἄκυρα, ἄν καί ὅσοι ἐν γνώσει των συμμετέχουν εἰς αὐτά δέν λαμβάνουν εὐλογίαν, ἀλλά κατάκρισιν!

   Διαγραφή
  8. Δηλαδή για να καταλάβω και αν θέλει ας απαντήσει και ο κ.Μάνης ένας που συμμετέχει σε αυτά τα μυστήρια χωρίς να γνωρίζει για τις αιρέσεις όπως πχ ένα μικρό παιδακι λαμβάνει ευλογία από το Θεό(κατ οικονομία και εφ όσον δεν έχουμε ποδολουτρο κλπ) ενώ ένας που εν γνώση του συμμετέχει ή έστω δεν έχει δικαιολογία να πει "δεν ήξερα", γι αυτόν αυτά τα μυστήρια δεν έχουν αγιαστικη Χάρη και ευλογία Θεού?

   Διαγραφή
  9. Δεν είναι Πάπας Ρώμης ο π.Θ.Μαύρος κ.Δημήτριε!Εδώ σφάλλει,όπως σφάλλει και στο θέμα του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη(στην αναίρεσή του κατά της Μοναχής Μαγδαληνής εκ Κοζάνης).Η εγκύκλιος του 1848 τα γράφει ξεκάθαρα.Δεν υπάρχουν "δυνάμει" σχισματικοί και αιρετικοί!"Άπαντες συν νεωτερίζοντες ή αιρέσει ή σχίσματι,ΕΚΟΥΣΙΩΣ ενεδύθησαν,κατά τον ψαλμωδόν,"κατάρα ως ιμάτιον"(Ψαλμ.ρη',18) κάν τε Πάπαι κάν τε ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ,κάν τε ΚΛΗΡΙΚΟΙ[για κληρικούς λέει η εγκύκλιος κ.Μάννη],κάν τε Λαϊκοί έτυχον είναι "καν άγγελος εξ ουρανού ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ,εί τις ημάς ευαγγελίζεται παρ' ό παρελάβετε".

   Διαγραφή
  10. "Τοιάυτη πράξις είναι και η εισαγωγή του ν.ε. το 1924".

   Με την διόρθωση του Ημερολογίου,κ.Δημήτριε Χ.,ΔΕΝ εισάγουμε άλλο Ημερολόγιο,γιατί πέραν της διορθώσεως του λάθους του Ιουλιανού Ημερολογίου,δεν θίχθηκε τίποτε άλλο,όσον αφορά τις υποδιαιρέσεις του χρόνου σε μήνες ή εβδομάδες,την διάρκεια των μηνών κ.λπ. Δεν αλλάζει ρολόϊ ο κ.Μάννης όταν πηγαίνει(αν πηγαίνει)στο Σικάγο,αλλά την ώρα (-8 ώρες).Δεν αλλάζω το ρολόϊ μου όταν πηγαίνω στο ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ,αλλά την ώρα(-10 ώρες).Δεν αλλάζεις το ρολόϊ σου,κ.Δημήτριε,όταν πηγαίνεις στην Ουάσινγκτον,αλλά την ώρα(-7 ώρες).Δηλαδή όχι μόνο το εορτολόγιο δεν άλλαξε,αλλά ούτε και το Παλαιό Ημερολόγιο(διόρθωση έγινε).Με την διόρθωση του Ημερολογίου δεν εθίγη καθόλου το εορτολόγιο,υπό την έννοια ότι ούτε προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν εορτές,ούτε μετατέθηκε η άλλαξε η σειρά τους,ούτε στον εβδομαδιαίο κύκλο,ούτε στον ετήσιο.Η αλλαγή των ημερομημιών των κινητών εορτών δεν σημαίνει αλλαγή του εορτολογίου,κ.Δημήτριε,εφ' όσον οι κινητές εορτές συμπίπτουν όχι στην ημερομηνία,αλλά στην ημέρα και εορτάζονται ταυτόχρονα σε Παλαιό και Νέο Ημερολόγιο.Οι ακίνητες εορτές,κ.Νικόλαε,παρέμειναν ΑΘΙΚΤΕΣ στην ίδια ημερομηνία να εορτάζωνται,σύνφωνα με την τοποθέτηση τους μέσα στο Ιουλιανό Ημερολόγιο.Η νηστεία,κ.Χατζηνικολάου,των Αγίων Αποστόλων δεν άλλαξε,όσον αφορά την διάταξή της,το πότε δηλαδή αρχίζει και πότε λήγει.Η διαφορά των 8-9 ημερών οφείλεται στην ταύτηση των κινητών εορτών,Παλαιού και Νέου Ημερολογίου και,κυρίως,στο ότι οι Εβραίοι δεν έχουν διορθώσει το δικό τους Ημερολόγιο.Αν αλλάξουν το Ημερολόγιό τους οι Εβραίοι,κ.Βαρβέρη,τότε θα πρέπει να εγκαταλειφθεί το Παλαιό Ημερολόγιο.

   Διαγραφή
  11. Προς Ανώνυμο (11:24 μ.μ.): Ναι, όχι όμως με τόσο απόλυτα δυϊστική αντίληψη. Η ευλογία ή η κατάκριση που λαμβάνεται έχει βαθμίδες και ποικίλει κατά περίπτωση. Εμείς οφείλουμε να πράττουμε το καθήκον μας, που είναι η απομάκρυνση από τους παραβάτες και ο Θεός γνωρίζει τα άλλα.
   Προς Ανώνυμο (12:28 μ.μ.): Ναι το είπαμε. Οι πάντες σφάλλουν πλην του Πάπα Ρώμης και εσού. Και στους πατριάρχες και στους κληρικούς πάντως, πάλι ως πρόσωπα αναφέρεται, για αυτό και σε κάθε παράβαση κληρικών επέρχεται πάντοτε πράξη αφορισμού και καθαίρεσης (αν ήταν ΉΔΗ καθηρημένοι και αναθεματισμένοι αυτό δεν θα γινόταν).
   Προς Ανώνυμο (1:30 π.μ.): Τα επιχειρήματά σου έχουν απαντηθεί. Το εορτολόγιο άλλαξε και απόδειξη εδώ: https://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/06/blog-post_21.html
   Επίσης καταργείται πολλές φορές η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, όπως παρατηρεί και ο μακαριστός Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: https://krufo-sxoleio.blogspot.com/2013/01/blog-post_22.html Διαβάστε, σκεφθείτε και μην επαναπαύεστε σε όσα λένε μερικοί όψιμοι "αντιοικουμενιστές".

   Διαγραφή
  12. Ανώνυμος 5 Μαρτίου 2019 - 1:30 π.μ.

   Στον ύπνο σου με βλέπεις άνθρωπε μου? Με το Δημήτρη και τον Νικόλαο κάνεις διάλογο, εμένα σκέφτεσαι?

   Anyway, σε κάθε περίπτωση ούτε εγώ πρόκειται να σε πείσω, ούτε εσύ πρόκειται να με πείσεις. Οπότε καλημέρα και καλή φώτιση.

   ΥΓ:Κάποια στιγμή θα πρέπει να τιμήσεις και το ονοματάκι που έλαβες στο Άγιο Βάπτισμα. Εκτός κι αν είσαι αβάπτιστο (άνευ 3 καταδύσεων και αναδυσεων, καθόλου σπάνιο στο ΝΗ) οπότε με χαρά να γίνω ανάδοχος και αφού λάβεις την σωστή κατήχηση να αξιωθείς και του Αγίου Βαπτίσματος.

   Διαγραφή
  13. @Ανώνυμος5 Μαρτίου 2019 - 1:30 π.μ.

   Λόγῳ ἀνωνυμίας, δέν ξέρω ἄν εἶσαι ὁ ἴδιος μέ αὐτόν πού πρό ἡμερῶν ἔγραψε ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἄφησε ἄθικτον τό Ἑορτολόγιον. Γιά τελευταίαν φοράν, ἐπισημαίνω ὅτι μόνον ἀνόητοι καί πράκτορες τῶν Οἰκουμενιστῶν θά ἰσχυρίζοντο ὅτι ἡ κατ' ἔτος ἀφαίρεσις 13 ἑορτασίμων ἡμερῶν νηστείας δέν ἀλλοιώνουν τό Ἑορτολόγιον!

   Διαγραφή
  14. Προς Δάσκαλο, το μεγάλο διλημμα για ένα νεοαποτειχισμενο έγκειται στην μεγαλύτερη αυστηρότητα της Συνόδου κκΣτεφάνου ή στην περισσότερη διαλλακτικοτητα της Συνόδου κκΚαλλίνικου? Είναι όντως η αυστηρότητα των μεν στα όρια της σχισματοαιρεσης ή η διαλλακτικοτητα των δε στα όρια της σχισματοαίρεσης (αναφέρω σχισματοαίρεση γιατί έτσι αλληλοκατηγορουνται οι δύο πλευρές). Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η τόσο μπερδεμενη διαίρεση.. Οι ομάδες των οψιμα αντιοικουμενιστων δεν σε μπερδευουν τόσο και εύκολα κατανοεις πού είναι ο σωστός δρόμος.. Αυτό όμως είναι κάτι περισσότερο. Θες να ακολουθησεις την αυστηρότητα όμως λες ειναι δυνατόν όταν 7 δις άνθρωποι πιστεύουν άλλα αντί άλλων εσύ να γινεσαι βασιλικοτερος του Βασιλέως? Από την άλλη θες να ακολουθησεις μια πιο διαλλακτικη οδό και φοβασε και την σκια σου πλεον μήπως αιρετιζει με τα όσα γίνονται..Μακάρι οι δύο ανωτέρω Σύνοδοι να έρχονταν σε μια συννενοηση και να παψουν αυτές οι αλληλοκατηγοριες.

   Διαγραφή
  15. Αγαπητέ μου φίλε, δεν τίθεται θέμα αυστηρότητας (άλλωστε πολλοί "αυστηροί" έχουν μάλλον ψευδοαυστηρότητα και πολλές φορές υποκρισία θα έλεγα), αλλά Αποστολικής Διαδοχής. Από που έχουν Αποστολική Διαδοχή οι του Στεφάνου; Ιδού ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν.

   Διαγραφή
  16. Τώρα αγαπητέ δασκαλε τί να πώ? Ότι έχουν χειροτονία απο τον μακαριστο κκΚαρπαθακη και αρνήθηκαν την ΡΟΕΔ και αυτό είναι αντικανονικο ή ότι δεν επέστρεψαν αυτοί πίσω σε εσάς? Για το τί υποστηρίζει η άλλη πλευρά με τους μακαριστους πλεον κκΑκάκιο και κκΑυξεντιο και για τα περί σχισματος στο σχίσμα? Αφού τα γνωρίζετε και γνωρίζετε ότι όλα αυτά δεν εχουν τέλος. Λάθη έγιναν πολλά και νομίζω οτι έγιναν και από τις δυο πλευρές. Η ουσία είναι οτι έχετε την Ίδια Πίστη με πολύ πολύ μικρές διαφορές επί των διαδικαστικων ζητημάτων ανάμεσα σε δισεκατομ αλλοθρησκους και αιρετικους. Δεν σας χωριζουν αιρέσεις! Εσείς ο ίδιος αναφερεστε παραπάνω σε δυιστικη αντίληψη. Η διαδοχή απο τους Αποστόλους θεωρώ οτι υπάρχει και στους δύο με τα όποια σφάλματα μπορεί να έγιναν και αυτό διότι δεν έχει περάσει και τοσος πολύς καιρός που να μιλάμε για αγεφυρωτο σχίσμα και γιατί δεν πιστεύω ότι το ελεος του Κυρίου μπορεί να άφησε τόσο πιστά τέκνα στην Εκκλησία Του ερημα για τρομερά δυσδιακριτα μικρολαθακια και εγωισμους μεμονωμενων ατόμων που δεν απτονται αιρεσεων.Ίσως κάποιος από τους δύο είναι πιο σωστός και με περισσότερη Χάρη και Ευλογία στα Μυστήρια του.Αν τα βρισκατε σε όλα αυτά τα ζητήματα χειροτονιων κλπ με μικρές εκατέρωθεν υποχωρησεις και αγκαλιαζοσασταν τότε όλα θα λυνονταν και με μία κοινή εγκυκλιο θα επαναλαμβανατε ότι δεν σας χωρίζει τίποτα και κυρίως τιποτα το δογματικο..Το θέμα βέβαια στην θεωρία ειναι εύκολο αλλά θα έπρεπε οι αρχιερεις να το προσπαθησουν. Άλλωστε και εσείς σε παλαιότερο σας κείμενο που ανεγνωσα παραδεχτηκατε ότι με την Σύνοδο του κκΣτεφανου θα μπορούσε κάτι να γίνει. Μακάρι και να γίνει κάποτε!

   Διαγραφή
  17. Διάβασα τις απαντήσεις και θα απαντήσω αύριο.Αλλά νομίζω ότι και οι γνήσιοι ορθόδοξοι το 2017(και το 2014) εόρτασαν το Άγιον Πάσχα μαζί με τους Λατίνους(ή με τις Εκκλησίες της Δύσεως,όπως γράφουν "οικουμενιστικά" οι τότε γνήσιοι ορθόδοξοι στο άρθρο τους[δηλαδή τους ονομάζουν Εκκλησίες από τότε(από το 1926),αλλά τώρα κατηγορούν(τα παιδιά τους)την Ψευδοσύνοδο του νησιού για το ίδιο θέμα(που ονομάζουν τους αιρετικούς "Εκκλησίες)"]!Όπως και θα συνεορτάσουν με τους Λατίνους,ο κ.Μάννης,ο κ.Χατζηνικολάου και ο κ.Βαρβέρης,το 2025,το 2028,το 2031,το 2034,το 2037,το 2038 κ.λπ.!Αυτά είναι απλά θέματα που τα εκάναμε δύσκολα λόγο απροσεξίας!

   Διαγραφή
  18. Προς Α.(5:59): Το ψευδεπιχείρημα αυτό έχει αναιρεθεί. Αντιγράφω από την αναίρεση της "εργασίας" του Ρίζου:

   "Είναι το ίδιο να υπάρχει σύμπτωση των εορτών Ορθοδόξων και αιρετικών με το να επιδιώκεται, διά μεταρρυθμίσεως, ο συνεορτασμός;
   Αν είχατε μελετήσει καλώς την περί του Ημερολογιακού φιλολογία θα βλέπατε ότι αυτό το σοφιστικό επιχείρημα είχε χρησιμοποιήσει και ο πρωτεργάτης της Ημερολογιακής Καινοτομίας του 1924 Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος έγραφε: "Πῶς οἱ μετὰ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054 Πατέρες ἡμῶν, ἐπὶ πἐντε περίπου αἰώνας μέχρι τοῦ 1583, δηλαδὴ πρὸ τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου, συνεώρταζον μετὰ τῶν Λατίνων πάσας ἀνεξαιρέτως τὰς ἑορτάς;". Ο κλεινός Ιεράρχης Χρυσόστομος Καβουρίδης όμως τον φίμωσε γράφοντάς του πως εκείνους τους πέντε αιώνες "οὐχὶ ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀλλ' οἱ Λατῖνοι ἑορτάζουσι τὰς ἑορτὰς ταύτας μεθ' ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων· διότι ἄλλο εἶνε τὸ νὰ ἀφήσωσιν οἱ Ὀρθόδοξοι τὰς ἰδίας ἡμέρας τῶν ἑορτῶν κατὰ τὴν τάξιν τὴν ἀνέκαθεν κρατοῦσαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ νὰ ἀκολουθήσωσι τὴν τάξιν τῶν Λατίνων καὶ τῶν Διαμαρτυρομένων εἰς τὰς ἑορτίους ἡμέρας, τοῦθ' ὅπερ ἔπραξεν ὁ Μακαριώτατος, καὶ ἄλλο εἶνε νὰ ἔλθωσιν οἱ Λατῖνοι καὶ Προτεστάνται μεθ' ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων νὰ ἑορτάζωσιν, ὁπότε οὐδεμίαν ἡμεῖς ὑπέχομεν, κατὰ τὸ πνεῦμα τῶν Κανόνων, διὰ τὸν τοιοῦτον συνεορτασμὸν, εὐθύνην καὶ κατάκρισιν" (Άπαντα, τόμ. α΄, σελ. 282).

   Διαγραφή
  19. Προς Ανώνυμο (10:17 μ.μ.): Αγαπητέ μου, όντως παλαιότερα νόμιζα ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει με την "Σύνοδο" του Στεφάνου, μέχρι που τους γνώρισα. Δυστυχώς, πλην απειροελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν τα μικρόβια που διακρίνουν την σχισματοαίρεση του Ματθαιϊσμού: 1. Ακρίβεια για τους άλλους, οικονομία για αυτούς, 2. Αφιλαδελφία, ψευδοαυστηρότητα και υποκρισία, 3. Αιρετική εκκλησιολογία (αυτόματη αποκοπή από την Εκκλησία, συρρίκνωση της Εκκλησίας και αποκλειστικότητα).
   Η περίπτωση των χειροτονιών Καρπαθάκη με την περίπτωση των χειροτονιών Ακακίου είναι εντελώς διαφορετική διότι μόνο στη δεύτερη έχουμε την απαραίτητη συνοδική επικύρωση.

   Διαγραφή
  20. Ἀγαπητέ κ. Μάννη, ἐπίτρεψέ μου νά σχολιάσω δι' ὀλίγων τήν τελευταία σου τοποθέτηση. α) Συνεχίζεις "ἀφιλαδέλφως" καί κυρίως ἀτεκμηριώτως νά χρησιμοποιεῖς τόν χαρακτηρισμό "σχισματοαίρεση τοῦ Ματθαιϊσμοῦ", ὁ ὁποῖος δέν σέ τιμᾶ ἀλλά σέ ἐκθέτει διότι ἐπί τῆς οὐσίας ἀντιφάσκεις ὡς ὑπέρμαχος τῆς οἰκονομίας νά ἐξαντλεῖς τήν αὐστηρότητά σου στήν διαφορετική ἀπό τήν δική σου ἄποψη, β) Οἰ προσωπικές σου ἀξιολογικές κρίσεις καί ἐκτιμήσεις περί προσώπων καί πράξεων αὐτῶν δέν συνιστοῦν ὑπεύθυνη ἐκκλησιαστική ἤ κανονική κριτική ἑνός χώρου, καί τό σπουδαιότερον γ) Ἡ ἀναφορά σου περί τῶν Χειροτονιῶν Ματθαίου καί Ἀκακίου εἶναι ἀνακριβῆς πέραν ἀπό τήν ἀφοριστικότητά της. Γιά ὅποιον ἀποδέχεται τήν Ρωσική Σύνοδο καί παρέμβαση-ἀνάμιξη προφανέστατα ἡ περίπτωση τοῦ Ἀκακίου εἶναι πολλαπλῶς προβληματική ἔναντι ἐκείνης τοῦ Ματθαίου. Ὁ Ματθαῖος ἦταν κανονικός καί ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος καί ἐχειροτόνησε μόνος κατ' ἀδήριτον ἐκκλησιαστική ἀνάγκη. Δικαιώθηκε πολλαπλῶς καί ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπό τή στάση τῶν πρ. Φλωρίνης καί Κυκλάδων. Ὁ Ἀκάκιος χειροτονήθηκε λάθρα τῆς Ρωσικῆς Συνόδου καί ὑπάρχει καταγγελία περί σιμωνίας ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐξασφάλισή της, πέραν τῆς ἀδιαμφισβητήτου ἀντικανονικότητος συμμετέχοντος ἀρχιερέως. Τά δέ περί συνοδικῆς ἐπικυρώσεως εἶναι μᾶλλον προκλητικά νά λέγονται γιά ὅσους γνωρίζουν τό παρασκήνιο καί τό πῶς προέκυψε, πολλῶ δέ μᾶλλον πού καί περί αὐτοῦ, γιά ὅσους δέχονται τήν κανονικότητα τῆς ἀναμίξεως ἤ ἀνταποκρίσεως (ἐνεργειῶν καί ἀποφάσεων) τῆς Ρωσικῆς Συνόδου στά τῆς Ἑλλάδος στήν περίπτωση τῶν λεγομένων "Ματθαιϊκῶν" εἶναι πολύ πιό σαφή καί καθαρά.

   Διαγραφή
  21. Αξιότιμε κ. Κάτσουρα, επειδή κατά καιρούς εμφανίζεστε στο παρόν ιστολόγιο (στο δικό σας δεν τολμώ να έλθω αφού, δημοκρατικώ τω τρόπω, δεν δημοσιεύονται τα σχόλιά μου) παρεμβαίνοντας με κάποιο σχόλιο και μετά (αφού σας δοθεί η δέουσα απάντηση) εξαφανίζεστε για λίγο καιρό, μέχρι να επανέλθετε εκ νέου, αυτή τη φορά, αντί απαντήσεως στο, γεμάτο λάθη, σχόλιό σας, σας προτείνω να εγκαινιάσουμε έναν επίσημο Γραπτό Διάλογο που θα δημοσιευθεί στα ιστολόγιά μας.
   Παρακαλώ να μη δειλιάσετε. Αναμένω δε άμεσα την θετική απάντησή σας, ώστε να καταρτίσουμε την θεματολογία και να οργανώσουμε τον Διάλογο αυτόν.

   Διαγραφή
  22. Μακάρι Παναγία μου να κάνετε αυτό τον διάλογο μπας και βγει επιτέλους μια άκρη αγάπης,συμφιλιωσης και αλήθειας μακρυά απο εγωισμους και πεισματα!Δεν σας χωρίζει τίποτα ουσιωδες! Δεχτειτε το σας παρακαλώ κύριε Κατσουρα για να βοηθησετε με αυτό τον διάλογο τόσο και τόσο κόσμο. Επίσης αυτό που δεν κατάλαβα και γι αυτό θεωρώ την Σύνοδο του κκΣτεφανου λίγο πιο αυστηρή είναι γιατί θεωρείτε την ΡΟΕΔ ως οικουμενιστικη και δεν θελατε την επικύρωση τους? Πραγματικά σας παρακαλώ δεχθειτε αυτό τον διάλογο που μόνο καλό θα προσφέρει σε όλους και μην σιωπησετε. Κάντε το για τις επόμενες γενιες που έτσι όπως πάμε θα είναι ακόμα λιγότεροι αναμεσα σε 7,5 η και 8 δις αλλοθρησκων και αιρετικων.

   Διαγραφή
  23. Σκεφτειτε επιπλέον βρε παιδιά οτι μερικά ζητήματα είναι τόσο συγκεκριμένα και εξειδικευμένα που μόνο αν είσαι παρών μπορείς να έχεις κρυσταλλινη άποψη! Εμείς ως νεοαποτειχισμενοι για χψω λόγους που πλέον είδαμε ότι η σωτηρία βρίσκεται στο παλαιό(και όσοι είναι ακόμα να ελθουν) πώς μπορούμε να ξέρουμε την πάσα αλήθεια? Αναγκαστικά ένα ποσοστό χ εμπιστευεται τους μεν γιατί μέσα στη θολουρα της εποχής έδωσε περισσότερη βαρύτητα στην αιτιολόγηση των μεν και ενα ψ τους δε για τον αντίστοιχο λόγο. Ποια αίρεση σας χωρίζει? Μια ομολογία και μερικά διαδικαστικα ζητήματα διαδοχής που αν τα βρείτε θα γιατρευτουν.Μακάρι Παναγία μου! Εμείς και κάθε νέος δεν μπορούμε για τουλάχιστον 7 έτη να πω που είναι και στην Αγία Γραφή να ανοιγουμε τα στοματα μας και να λέμε το οτιδήποτε γιατί έτσι είναι σαν να σας υποτιμουμε. Ότι κάνετε εσείς! Σκεφτειτε ότι έρχεται ουδετεροθρησκο κράτος, επέλαση τζαμιων και μουσουλμάνων, ανατολικές γιογκες και αρλουμπες, επέλαση παπικων και ουνιτων με νέες περιπέτειες(όλο και κάτι νέο θα ετοιμάζει ο Βαρθολομαίος ή ο διάδοχος του), αστρομαγειες,ολυμπιοι ελ,ιεχωβαδες,τεκτονισμος και κυρίως νέες γενιές με φρονημα στα ταρταρα σε σχέση με την γενια των πατεραδων μας και λόγω θρησκευτικών πλέον κλπ κλπ. Αν μπορείτε καντε κάτι προς Δόξα Θεού και ειθε ο Θεός να σας το ανταποδωσει 700φορές

   Διαγραφή
  24. Λέτε Ομολογία...ε δεν είναι και το Πιστεύω για να αιτιολογει αυτή την κατάσταση. Μια διαφορά οπτικής είναι. Νομίζω πως είναι ιασιμη εντός Εκκλησίας μετά απο την απαραίτητη συννενοηση.

   Διαγραφή
  25. Προς Ανώνυμο (1:14, 3:50 μ.μ.):
   Όπως βλέπεις, αγαπητέ μου φίλε, ως εκλείπει καπνός, εξέλιπε ο φίλτατος κ. Κάτσουρας. Το αν αυτό που μας χωρίζει είναι ουσιώδες ή όχι, λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω, αλλά δυστυχώς είναι. Είναι διαφορά μεταξύ φωτός και σκότους, ορθοδοξίας και αιρέσεως. Κι εγώ κάποτε εν τω ζήλω μου πίστευα ότι όλοι όσοι αυτοαποκαλούνται Αντιοικουμενιστές Παλαιοημερολογίτες μπορούν να αποτελέσουν ένα σώμα.
   Στην πορεία όμως ανακάλυψα δύο πράγματα:
   Πρώτον, ότι ποτέ στο παρελθόν, όταν εμφανιζόταν μία μεγάλη αίρεση οι εχθροί της αιρέσεως αυτής δεν αποτελούσαν ένα σώμα, διότι, πολύ απλά, αντίπαλοι σε αυτήν δεν ήταν μόνο Ορθόδοξοι, αλλά και αιρετικοί. Έτσι, για παράδειγμα, ποια ενότητα να είχαν οι Αντιαρειανοί του Δ΄ αιώνος, για να αντιμετωπίσουν τους υποστηριζόμενους από το Κράτος και κατέχοντες τους επισκοπικούς θρόνους Αρειανούς, αφού οι πρώτοι δεν ήταν μόνον οι αληθινά Ορθόδοξοι, αλλά και οι Απολλιναριστές, οι Σαββελιανοί, οι Μαρκελιανοί, οι Λουκιφεριανοί και άλλοι Αντιαρειανοί, κατ' όνομα σούπερ ορθόδοξοι, αλλά κατ' ουσίαν σχισματικοί και αιρετικοί, οι οποίοι στο τέλος συγκαταδικάστηκαν μαζί με τους αντιπάλους τους Αρειανούς από την Β΄ Οικουμενική Σύνοδο!
   Δεύτερον, ότι η διαφορά μας με τους Ματθαιϊκούς δεν είναι το "δυνάμει και ενεργεία" ή το "έγκυρα και άκυρα" (αυτά και δικοί μας τα πιστεύουν και δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν είναι Δόγματα - ούτε χρειάζονται "Ομολογίες", όπως παρατήρησε σωστά ο Alex Pas), αλλά η γενικότερη αντίληψη περί Εκκλησίας και κατ' επέκταση περί Θεού. Για τον Ματθαιϊκό η Εκκλησία δεν είναι η Κιβωτός της Σωτηρίας, αλλά αυτός είναι η Κιβωτός που θα σώσει την Εκκλησία. Και αν δεν το κάνει, αλίμονό του! Ο θεός-τιμωρός του Ματθαιϊκού, αν τυχόν και δεν σώσει την Εκκλησία, θα τον κάψει στην αιώνια κόλαση μαζί με τους "Νεοημερολογίτες, σχηματικούς κακοδόξους με αιρετικούς Φράγκους", όπως έγραφε ο ιδρυτής της σχισματοαιρέσεώς τους Ματθαίος με τα άθλια ελληνικά του. Για αυτό άλλωστε και ο ίδιος, εν τη πλάνη του, θεώρησε ο ταλαίπωρος ότι η Εκκλησία θα έσβηνε με τον θάνατό του (παρά την διαβεβαίωση του αληθινού Θεού ότι "καὶ πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς") και για να την σώσει έκανε τις "χειροτονίες" του και έχουμε σήμερα τις τόσες ματθαιϊκές μοναδικές "Εκκλησίες".
   Αυτή η πεμπτουσία της κακοδοξίας τους (ότι δηλαδή είναι, διατεταγμένοι παρά θεού, σωτήρες της Εκκλησίας) είναι που δεν τους αφήνει να δουν καθαρά και αδυνατούν ακόμη και να διαλεχθούν, όπως διαπιστώνεται συνεχώς.
   Πάντως είμαι στη διάθεσή σου να συζητήσουμε ότι θέμα σε απασχολεί και θα διαπιστώσεις και μόνος σου που βρίσκεται η αλήθεια.
   Ο Θεός μαζί σου!
   Ν.

   Διαγραφή
  26. Κρίμα...Πού θα έβλαπτε ένας αληθινός αδελφικός διάλογος χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς ο ένας να προσπαθεί να ταπεινωσει ή να εξυψωθει έναντι του άλλου με στόχο ένα ανώτερο σκοπό? Γιατί αφήνετε τους χαρακτηρισμούς (παλαιοημερολογητικος οικουμενισμος,σχισματοαιρεσεις κλπ) και τις διαθέσεις μερικών δεκαετιών να παγιωνουν μία άσχημη κατάσταση? Η ουσία είναι ότι όλοι είναι μακρυά απο την αίρεση(εκτός και αν θεωρούμε μολυσμο και αίρεση μέχρι και το οξυγόνο της ατμόσφαιρας επειδή το αναπνεουν και οι Οικουμενιστες). Σκεφτειτε στο μέλλον αν όλα πάνε καλά έναν πανίσχυρο Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο και μια πανισχυρη Σύνοδο που θα αντιπροσωπευει συσσωμο τον Ορθόδοξο λαό να αντιμετωπίζει θαραλλεα τους Οικουμενιστες οι οποίοι και θα μας λογαριαζουν και θα φοβούνται πλέον καθότι δεν θα υπάρχουν υποδιαιρέσεις και ερριδες να υποσκαπτουν τον όποιο αγώνα εκ των εσω. Έναν Αρχιεπίσκοπο και μια Σύνοδο που θα εκφράζει σχεδόν όλο τον κόσμο του Πατριου και θα ξεκινήσει πραγματικό πόλεμο ενάντια στο πλήθος των αιρεσεων και που θα φέρνει ξανά τον λαό πίσω στην Ορθοδοξία!

   Διαγραφή
  27. Τελευταίο μήνυμα προς τον κακεντρεχή σχολιαστή Α.:
   Όταν επιμένεις ότι με την ημερολογιακή καινοτομία δεν άλλαξε εντελώς τίποτα (ούτε καν, γράφεις, η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία πολλές φορές καταργείται) τί σοβαρή συζήτηση θέλεις να κάνουμε; Άντε στο καλό.

   Διαγραφή
  28. Αγαπητέ Alex Pas, "οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ". Όπως είδες πάντως δεν είμαστε εμείς αυτοί που αρνούμαστε τον διάλογο.

   Διαγραφή
  29. @ Alex Pas8 Μαρτίου 2019 - 10:22 π.μ.

   Γράφετε: "Σκεφτειτε στο μέλλον αν όλα πάνε καλά έναν πανίσχυρο Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο και μια πανισχυρη Σύνοδο που θα αντιπροσωπευει συσσωμο τον Ορθόδοξο λαό να αντιμετωπίζει θαραλλεα τους Οικουμενιστες ..."

   Δυστυχῶς, ἀγαπητέ, δυστυχέστατα, αὐτό εἶναι εὐσεβής πόθος (wishful thinking), τίποτε περισσότερο!

   Διαγραφή

 5. Καλημέρα σας !

  Ψαλμός 144 :

  18 ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ.

  19 θέλημα τῶν φοβουμένων αὐτὸν ποιήσει καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν εἰσακούσεται καὶ σώσει αὐτούς.

  20 φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος5 Μαρτίου 2019 - 12:28 π.μ.

  Κατέθεσα τήν γνώμην ἑνός συγχρόνου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας, ἀσυμβιβάστου καί ἀκαμάτου ὑπερμάχου τῆς Ἀληθείας, ἁγίου κατά τήν γνώμην μου, πιστεύοντας ὅτι ἔτσι συμβάλλω ἐποικοδομητικῶς εἰς τόν διάλογον, χωρίς βεβαίως νά ἰσχυρισθῶ ὅτι ἦτο ἀλάθητος "Πάπας," ὅπως κακοβούλως ὑπονοεῖς. Τώρα, ἔρχεσαι ἐσύ, πού ἐντρέπεσαι ἤ φοβᾶσαι νά γράψῃς ἀκόμη καί τό ὄνομά σου, νά τόν ἀποδομήσῃς, ἰσχυριζόμενος ὅτι ἔσφαλε ἐδῶ, ἔσφαλε ἐκεῖ, χωρίς ὅμως νά τολμήσῃς νά πῇς ποῦ ἀκριβῶς καί γιατί ἔσφαλε! Ἐκμεταλλεύεσαι τήν φιλοξενίαν αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου διά νά ἐνσπείρῃς σύγχυσιν καί διαστροφήν τῆς Ἀληθείας. Τέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σιδέρης Μπουκτάρης( Νάουσα Ημαθίας)11 Μαρτίου 2019 - 12:38 π.μ.

   Η αποδόμησή τους(αγίου Θ.Μαύρου και αγίου Χ.Καβουρίδη)από τον Άγιο Γεννάδιο(Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως):
   "Έστω τοίνυν και ΕΣΤΙΝ αποκήρυκος,και ΠΑΣΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ αξίας τε και λειτουργίας ΑΛΛΟΤΡΙΟΣ,και τη ΚΑΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ,ότε ταύτην κτάσθαι δια χρημάτων οιόμενος,και ο ταύτην παρέχειν επί χρήμασιν υπισχνούμενος,είτε Κληρικός,είτε λαϊκός είη,κάν ελέγχοιτο,ΚΑΝ ΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙΤΟ τούτο ποιείν"(ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αγίου Γενναδίου Κωνσταντινουπόλεως,Πηδάλιο σελ.695,ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΣΤΕΡΟΣ Αθήνα 1976).

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ "Σιδέρη Μπουκτάρη", κάνεις μεγάλο λάθος. Διάβασε τί σου απαντά ο Άγιος Νικόδημος ερμηνεύοντας στο Πηδάλιο ακριβώς αυτό το απόσπασμα του Αγίου Γενναδίου κατά των Σιμωνιακών και δικαιώνοντας τους Πατέρες Χρυσόστομο και Θεοδώρητο με την υποσημείωση 6 (περί δυνάμει και ενεργεία):
   "Μερικοί ἱεροκατήγοροι οἱ λέγοντες, ὃτι τώρα δέν εἶναι Ἱερωσύνη, μέ τό νά χειροτονοῦνται οἱ περισσότεροι μέ ἀργύρια, ἐπιστηρίζονται εἰς τά λόγια ταῦτα τοῦ Ἁγίου, καί λέγουν, ὃτι ὂχι μόνον λέγει ὁ Ἃγιος, καί ἡ περί αὐτόν Σύνοδος, ἂς ᾖναι ἀπόβλητος ὁ τοιοῦτος, παρά τῆς Συνόδου δηλ. διά προστακτικοῦ ρήματος ὁμιλῶν, τό ὁποῖον χωρίς μεσιτείαν τοῦ β΄ προσώπου εἶναι ἀσύστατον κατά τούς γραμμα­τικούς, ἀλλά προσθέτει καί τό, ἀπόβλητος, καί χωρίς νά καθαιρεθῇ δηλαδή ἀπό ἂλλους. Ἀλλά ἀκουσάτωσαν, ὃτι τό μέν ἂς ᾖναι (δηλ. το "ἔστω"), ἐννοεῖται, ὃτι νά γένῃ ὁ τοιοῦτος ἐνεργείᾳ καί κατά τήν ποινήν ἀπόβλητος παρά τῆς διεκδικούσης Συνόδου τούς θείους Κανόνας, τό δέ εἶναι (δηλαδή το "ἔστιν"), ἐννοεῖται, ὃτι εἶναι ἀπόβλητος δυνάμει καί κατά τήν ἐνοχήν· ἐπειδή, ἂν καί τά δύω ἦσαν ταὐτοσήμαντα, τό ἂς ᾖναι, τί ἐχρειάζετο καί τό εἶναι; ἢ τό εἶναι, τί ἐχρειάζετο καί τό ἂς ᾖναι; καί τό μέν, μέλλοντος, τό δέ, ἐνεστῶτος, καί διά τοῦτο ἐναντία ὂντα ἀλλήλοις; Πλήν ταῦτα λέγοντες, οὐδέ ἐκεῖνο σιωποῦμεν, ὃτι ἀληθῶς φοβερόν εἶναι εἰς τούς ἐπί χρήμασι χειροτονοῦντας καί χειροτονουμένους, τοῦτο ὁποῦ λέ­γει ἐδῶ ὁ Ἃγιος ἀποφαντικῶς καί ὁριστικῶς, ὃτι εἶναι ἀμέσως ἀπόβλητοι οἱ τοιοῦτοι τῆς Ἱερωσύνης".

   Διαγραφή
  3. Ἄν καί μ' ἐκάλυψεν ὁ Δάσκαλος 100%, διό καί τόν εὐχαριστῶ θερμῶς, θά ἤθελα νά προσθέσω ὅτι ἡ φοβερά "Γοχική πλάνη" (ὅρος τοῦ π. Θεοδωρήτου) περί τῆς "αὐτομάτου ἀπωλείας Χάριτος" διαιρεῖ καί ταλαιπωρεῖ τούς "ΓΟΧ" ἀδίκως, ἐφόσον ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης παρέχει κρυσταλλίνην ἐξήγησιν ὅτι πρόκειται περί πλάνης καί "ἱεροκατηγορίας" τόσον εἰς τήν ὑποσημείωσιν 2 τοῦ Γ' Ἀποστολικοῦ Κανόνος (εἰς τήν ὁποίαν παρέπεμπε καί ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος) ὅσον καί εἰς τήν ὑποσημείωσιν 6, τήν ὁποίαν παρέθεσεν ὁ Δάσκαλος εἰς τό ὡς ἄνω σχόλιόν του. Ἐάν οἱ Ματθαιΐζοντες δέν καταλάβουν τήν διαφοράν μεταξύ τοῦ "δυνάμει" καί "ἐνεργείᾳ" καθῃρημένος ἤ ἀφωρισμένος, ἡ πλάνη καί ἡ διαίρεσις θά κυριαρχοῦν. Πάντως, πιό καθαρά ἀπ' ὅσον ἐξηγεῖται στίς ὡς ἄνω δύο ὑποσημειώσεις δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξηγηθῇ αὐτή ἡ διαφορά. Ἡ ἀπορία μου εἶναι ἡ ἑξῆς: Δέν καταλαβαίνουν οἱ Ματθαιΐζοντες τήν διδασκαλίαν τοῦ "δυνάμει" καί "ἐνεργείᾳ" ἤ τήν καταλαβαίνουν μέν, ἀλλά δέν τήν δέχονται;

   Διαγραφή
  4. Θα ειχε ενδιαφερον να στείλετε την ερωτηση στον ματθαιικο αρχιεπίσκοπο κ. Στέφανο

   Διαγραφή
  5. Εδώ δεν απαντά ο Κάτσουρας που ξέρει γράμματα, θα απαντήσει ο κ. Στέφανος;

   Διαγραφή
  6. Δυστυχῶς, οἱ "Γοχικές πλάνες" πού διαιροῦν τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. εἶναι συνυπεύθυνες γιά τήν ἐπικράτησιν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ διαίρεσις αὐτή δίδει λαβήν εἰς τά ὄργανα τῆς παναιρέσεως νά χλευάζουν τούς Ὀρθοδόξους! Μερικοί δέ ἐξ αὐτῶν ἐνδύονται μέ ἀντι-οικουμενιστικόν μανδύαν(!), διά νά πείθουν περισσότερον. Ὡς ἕν παράδειγμα, διαβᾶστε τά συμπεπυκνωμένα ψεύδη καί τήν ἁγιομαχίαν τῆς γνωστῆς κρυπτο-οικουμενιστικῆς σέκτας, πού δημοσιεύονται εἰς πρόσφατον βιβλίον τους, τό ὁποῖον διαφημίζουν εἰς σημερινήν των ἀνάρτησιν. Τό μεγαλύτερον ψεῦδος των ἀναφέρεται εἰς τόν τίτλον τοῦ βιβλίου: «Οὐ βουλόμεθα ζῆν ψευδολογοῦντες» !!!

   Διαγραφή
  7. Εμ, αγαπητέ μου καθηγητά, πρώτη μέρα της νηστείας είναι, περίμενες ότι τα δαιμόνια θα καθόντουσαν άπραγα;
   Εμείς πάντως τα χλευάζουμε, διότι έχουμε τον Κύριο μεθ' ημών!

   Διαγραφή
 7. Σιδέρης Μπουκτάρης( Νάουσα Ημαθίας)12 Μαρτίου 2019 - 6:12 π.μ.

  Λέει ο Άγιος Νικόδημος:"Πλήν ταύτα λέγοντες,ουδέ εκείνο ΣΙΩΠΟΥΜΕΝ,ότι αληθώς ΦΟΒΕΡΟΝ είναι εις τους επι χρήμασι χειροτονούντας και χειροτονουμένους,τούτο όπου λέγει εδώ ο Άγιος ΑΠΟΦΑΝΤΙΚΩΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ,ότι ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΙ οι τοιούτοι της ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ".
  Ο Άγιος Νικόδημος γράφει την γνώμη του,γι' αυτό και λέει " ουδέ εκείνο σιωπούμεν".Είναι γνωστά αυτά που γράφει ο Άγιος Νικόδημος και τα λάθη του(όπως και στο θέμα της εικόνας της Αγίας Τριάδος).Γράφει όμως ο Άγιος Νικόδημος και αυτό:"Αποδεικνύοντες τούτο,και εκ πολλών μεν και άλλων γραφικών ρητών,μάλιστα δε εξ εκείνου του Αποστολικού.Είς Κύριος,μία Πίστις,έν Βάπτισμα(προς Εφεσ.δ').Ει γαρ φησι,μία είναι η Καθολική Εκκλησία,και έν είναι το αληθές Βάπτισμα,πως ημπορεί να είναι αληθές Βάπτισμα το των αιρετικών και σχισματικών,εις καιρόν όπου αυτοί δεν είναι μέσα εις την Καθολικήν Εκκλησίαν,αλλ'εξεκόπησαν από αυτήν ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ";
  Δια της αιρέσεως,κ.Μάννη,όχι δια της Συνόδου!
  Ερμηνεύει τον ΜΣΤ' Κανόνα των Αγίων Αποστόλων ο ίδιος Άγιος και γράφει:"Δια τούτο ο παρών Κανών διορίζει ότι,όποιος Επίσκοπος,ή Πρεσβύτερος ήθελεν αποδεχθή ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών ή την παρ'αυτών προσαγομένην θυσίαν,ο τοιούτος,προστάζομεν να καθαιρεθή.Επειδή ποίαν συμφωνίαν έχει ο Χριστός με τον διάβολον; ή ποίαν μερίδα έχει ο πιστός με τον άπιστον;Διότι εκείνοι όπου δέχονται τα παρά των αιρετικών,Η ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΧΟΥΣΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ,ή το ολιγώτερον ΔΕΝ ΕΧΟΥΣΙ ΠΡΟΘΥΜΙΑΝ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΟΞΙΑΝ ΤΩΝ.Οι γαρ συνευδοκούντες εις τας εκείνων τελετάς,ΠΩΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ δια να παραιτήσουν την κακόδοξον και πεπλανημένην των αίρεση";
  Πως δύνανται κ.Μάννη;
  Εδώ υπάρχουν Ιεροί Κανόνες που γράφουν για άκυρα μυστήρια που κάνουν ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ κληρικοί,τοσούτω μάλλον οι αιρετικοί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α, κατάλαβα "Σιδέρη Μπουκτάρη", είσαι ο γνωστός Ανώνυμος που βγάζει λάθος όλους τους Αγίους. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο πέραν του ότι οι Άγιοι σφάλλουν και εσύ έχεις πάντα δίκαιο. Άφησέ μας λοιπόν εμάς και σπεύσε να πείσεις τον αλάθητο πνευματικό σου π. Τρικαμηνά που στέλνει τα πνευματικοπαίδια του να λαμβάνουν μυστήρια από τους αιρετικούς οικουμενιστές, όπως εσύ ο ίδιος αποκαλύπτεις στα σχόλια εδώ: http://opaidagogos.blogspot.com/2017/12/blog-post_53.html

   Διαγραφή
  2. Ἀπό τό τελευταῖον σχόλιον τοῦ κ. Μπουκτάρη, γίνεται ἀντιληπτόν ὅτι οἱ Ματθαιΐζοντες καταλαβαίνουν μέν, ἀλλά δέν δέχονται τήν διδασκαλίαν τοῦ "δυνάμει" καί "ἐνεργείᾳ" καί τάσσονται ἀναφανδόν ὑπέρ τῆς διδασκαλίας περί τῆς "αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος." Συνεπῶς, οὔτε κι ἐγώ ἐπιθυμῶ τόν περαιτέρω διάλογον μετ' αὐτῶν. Πρός προβληματισμόν των, ὡστόσον, ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά ὑπενθυμίσω εἰς αὐτούς τήν γνωστήν ἀπάντησιν: Ἡ θεωρία των εἶναι χαοτική, καθότι ὑπῆρξαν μακρόχρονοι περίοδοι (ὅπως π.χ. ἐπί Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ) κατά τίς ὁποῖες ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι εὑρίσκοντο εἰς αἵρεσιν. Συνεπῶς, ἐάν τά μυστήρια πού τελοῦσαν ἦσαν ἄκυρα, τότε ὁδηγούμεθα εἰς τό ἄτοπον συμπέρασμα ὅτι ἐχάθη ἀπό τότε ἀκόμη ἡ ἱερωσύνη καί ἡ Ἐκκλησία!

   Διαγραφή
 8. Δεν ξέρω αν ακόμα στέλνει τους Αποτειχισμένους στους Οικουμενιστές για γάμους και βαπτίσεις,αλλά αν το κάνει τώρα είναι λάθος του(όπως λάθος του είναι που δεν έχει εκκλησιαστική κοινωνία με τον άγιο Ράσκας).Δεν έχω πνευματικό τον π.Τρικαμηνά και δεν μπορώ να τον πείσω γιατί έχω να τον συναντήσω δυο χρόνια.
  Σας αφήνω λοιπόν,κύριοι,με ένα τελευταίο(το 18ο σε αυτήν την ανάρτηση)σχόλιο:
  " Μηδένα απολελυμένως χειροτονείσθαι,μήτε Πρεσβύτερον,μήτε Διάκονον,μήτε όλως τινά των εν τω εκκλησιαστικώ τάγματι ει μη ιδικώς εν εκκλησία πόλεως,ή μαρτυρίω ή μοναστηρίω ο χειροτονούμενος επικηρύττοιτο.Τους δε απολύτως χειροτονουμένους,ώρισεν η αγία Σύνοδος ΑΚΥΡΟΝ ΕΧΕΙΝ την τοιαύτην χειροθεσίαν,και μηδαμού δύνασθαι ενεργείν,εφ'ύβρει του χειροτονήσαντος"(Κανών ΣΤ'της Δ' Οικ.Συνόδου).
  Και γράφει στην ερμηνεία ο Άγιος Νικόδημος:"Συ δε μοι θρήνησον,ω ώ αναγνώστα,,εν το παρόντι Κανόνι καθ'ότι την σήμερον,εν ουδεμία χειροτονία Διακόνου,ή Πρεσβυτέρου εκφωνείται το όνομα τηγς εκκλησίας,ή του Μοναστηρίου ειδικώς,καθώς ούτος ο Κανών προστάζει,το οποίον φαίνεται ότι είναι και αυτό κοντά εις τα άλλα ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ,καν οι παραβάται τούτο ΟΥΔΑΜΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΖΩΝΤΑΙ"(Πηδάλιο σελ.190).
  Μετά μας κατηγορούν για οπαδούς των ακύρων μυστηρίων(ο κ.Σημάτης,ο κ.Ρίζος,ο κ.Τσακίρογλου,ο κ.Μάννης και ο κ.Χατζηνικολάου)!
  Κύριε Χατζηνικολάου δεν ανήκω εις την παράταξη του Ματθαίου Καρμπαδάκην.Δεν ήταν μόνος του ο Άγιος Μάξιμος και δεν μπορεί να χαθεί η Εκκλησία(και χωρίς κληρικούς η Εκκλησία θα υπάρχει μέχρις εσχάτων).Μην ξεχνάς και τις οικονομίες των Οικουμενικών Συνόδων(για το θέμα των μυστηρίων των αιρετικών).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου, τα έχεις μπερδέψει λίγο, αλλά θα είναι μάταιος κόπος οποιαδήποτε συζήτηση εφόσον δεν υπάρχει πνεύμα μαθητείας στους Πατέρες, αλλά πνεύμα αυθεντίας με αυθαίρετη ερμηνεία αυτών. Καλή συνέχεια!

   Διαγραφή
  2. @Σ.Μ.
   Κατά παράβασιν τῆς ὑποσχέσεώς μου νά σταματήσω ἐδὼ τόν διάλογον, θά ἤθελα νά παρατηρήσω ὅτι πιάνεις "ἀπό τά μαλλιά" τούς Ἱερούς Κανόνες, προκειμένου ν' "ἀποδείξῃς" ὡς ὀρθόν τό ἐσφαλμένον τῆς ἐκλησιολογίας σου. Οἱ Κανόνες πού παραθέτεις, ἀγαπητέ, ἀναφέρονται στούς τσαρλατάνους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι, ἐν καιρῷ εἰρήνης καί τάξεως εἰς τήν Ἐκκλησίαν, γυρίζουν ἀπρόσκλητοι ἀπό πόλιν εἰς πόλιν καί προβαίνουν εἰς ἱεροπραξίας, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν χειροτονιῶν. Ὀρθότατα, λοιπόν, οἱ ἐν λόγῳ Κανόνες καθιστοῦν ἄκυρες αὐτές τίς ἱεροπραξίες. Τώρα, ποία σχέσις ὑπάρχει μεταξύ αὐτῶν τῶν περιπτώσεων καί τῶν κανονικῶν κληρικῶν πού κηρύττουν φανερά αἵρεσιν, ἀλλά δέν ἔχουν ἀκόμη κριθῆ; Γι' αὐτήν τήν πολύ συγκεκριμένην περίπτωσιν, θά μοῦ βρῇς κάποιον κανόνα;

   Διαγραφή
  3. Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΑΝΩΝ Δ’
   Και ούτος ο παρών κανών παρομοίως με τον ανωτέρω διαλαμβάνει για τους κληρικούς εκείνους οπου ήθελαν αποστατήσει και η κατ’ ιδίαν η και δημοσίως ήθελαν τολμήσει να φρονώσιν η να διδάσκωσι το δόγμα του Νεστορίου και του ομόφρονος Κελεστίου, λέγων ότι εκρίθη δίκαιον από την αγίαν Σύνοδον, να είναι οι τοιούτοι από τον βαθμόν τους καθηρημένοι.

   Και για να μην λέμε πολλά στο κολυμπάρι αναγνώρισαν τα μυστήρια των καταδικασμένων αιρετικών.


   Διαγραφή
  4. Μα τί μας λες τώρα; Πως η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος καθαίρεσε όσους τότε "ήθελαν τολμήσει να φρονώσιν η να διδάσκωσι το δόγμα του Νεστορίου" κλπ; Χαίρουμε πολύ, διότι αυτό λέμε και εμείς, ότι η Σύνοδος καθαιρεί· ούτε η "καθαίρεση" γίνεται από τους Ανωνύμους σχολιαστές, ούτε "αυτοκαθαίρεση" υφίσταται.
   Και για να μη λέμε πολλά, ας διαβάσουμε με ταπείνωση και λίγο τους Πατέρες, μέρες που είναι.

   Διαγραφή
 9. Οἱ αἱρετικοί (π .χ . Παπικοί, Προτεστάντες, Μονοφυσίτες) ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό πλῆθος Συνόδων καί ἁγ . Πατέρων καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι καταδικασμένη καί κάθε ἐπικοινωνία σέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο μέ αὐτούς . Δηλαδή κοντολογίς ὁ Οἰκουμενισμός διδάσκει ἐπικοινωνία καί συνύπαρξι μέ τούς αἱρετικούς, ἐνῶ οἱ Πατέρες καί οἱ Σύνοδοι διδάσκουν ἀπομάκρυνσι . Τέλος, ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει καταδικασθῆ ἀπό ὅλους τούς συνειδητούς Ὀρθοδόξους (κληρικούς, θεολόγους, μοναχούς καί λαϊκούς) καί μάλιστα ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς παναίρεσις, προφανῶς ἐπειδή δέν προσβάλλει μόνο ἕνα συγκεκριμένο δόγμα (π .χ . τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας) ἀλλά ἀλλοιώνει, ἀκυρώνει καί διαστρέφει πλεῖστα ὅσα χωρία τῆς Ἁγ . Γραφῆς, ἀκυρώνει πλῆθος ἱερῶν Κανόνων (οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἔχουν δογματικό χαρακτῆρα), ἀλλοιώνει ἐκ θεμελίων τήν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας


  Ο ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἦτο σαφέστατος ἔναντι τῶν μυστηρίων τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς του, μετά τήν ἀποτείχισι τῶν ὁμολογητῶν Ὀρθοδόξων καί ἐδίδασκε ὅτι αὐτά εἶναι ἄκυρα και δαιμονικά . Δηλητήριο πού σκοτίζει την ψυχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι θέσεις του Τρικαμηνά, τα κείμενα του οποίου μου παραθέτεις, έχουν αναιρεθεί εδώ: http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2017/03/blog-post_5.html
   Βέβαια ο ίδιος, αναιρώντας τις δικές του θέσεις, επιτρέπει στα πνευματικά του παιδιά να λαμβάνουν "άκυρα Μυστήρια" από τους Οικουμενιστές!

   Διαγραφή
 10. Προς τον Ανώνυμο που μου έστειλε τα δυο-τρία μαζεμένα σχόλια: Πριν τα δημοσιεύσω θα σου προτείνω κάτι. Επειδή για αυτά τα θέματα έχω απαντήσει ξανά στα σχόλια (σε άλλες αναρτήσεις) και επειδή είναι κουραστικό να απαντώ εκ νέου στον κάθε ανώνυμο (που μπορεί και επίτηδες -εκμεταλλευόμενος τα πλεονεκτήματα της ανωνυμίας- να τα επαναλαμβάνει) θα ήθελες να μου στείλεις ένα email με τα στοιχεία σου στο krufosxoleio@yahoo.gr για να σου απαντήσω και να συζητήσουμε; Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Α) Βρήκα κ.Χατζηνικολάου,αλλά δεν τον διάβασες.Είναι η κανονική και εγκύκλιος Επιστολή προς άπαντας τους Οσιωτάτους Μητροπολίτας,και προς τον Πάπαν Ρώμης,ήτοι ο Κανών του Αγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,και της συν αυτώ Συνόδου:"...ΕΙΝΑΙ αποκήρυκτος,και πάσης ιερατικής αξίας τε και λειτουργίας αλλότριος,και τη κατάρα του αναθέματος ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ..."(Πηδάλιο σελ.695).
  "Υποκείμενος" λέει ο Άγιος Γεννάδιος και η Σύνοδος!
  Πρόσεξε τώρα,αδελφέ,τι γράφει ο Άγιος Νικόδημος στην εξήγηση του ΚΓ' Ιερού Κανόνα της ΣΤ'Αγίας Οικ.Συνόδου:"...Όποιος δε τούτο ήθελε κάμει,ας καθαίρεται,ως μιμητής γινόμενος της πλάνης ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΑΙΩΣ του Σίμωνος Μάγου..."(Πηδάλιο σελ.238-239).
  Η Σιμωνία είναι ΑΙΡΕΣΗ για τον Άγιο Νικόδημο!Άρα,οι Επίσκοποι που παίρνουν παράδες όταν χειροτονούν,σύμφωνα με τον Άγιο Γεννάδιο,είναι αιρετικοί και ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ(και ΕΙΝΑΙ ψευδοκληρικοί)!Και χωρίς να φανερωθεί η Σιμωνία-καινοτομία τους!
  Γι'αυτό και οι Αγαρηνοί μας άρπαξαν την Πόλη,γιατί οι εξομολόγοι έπαιρναν άσπρα από τους λαϊκούς με αντάλαγμα την Θεία Κοινωνία(αναξίως).

  Β) "Ότι ού δει Ιερατικούς,ή Κληρικούς,ή Ασκητάς εν ΒΑΛΑΝΕΙΩ μετά γυναικών απολούεσθαι,μηδέ πάντα χριστιανόν λαϊκόν• αύτη γάρ πρώτη κατάγνωσις παρά τοις έθνεσιν.Εί δέ τις επί τούτο φωραθείη,εί μέν Κληρικός είη,καθαιρείσθω,εί δέ λαϊκός,αφοριζέσθω"(Κανών ΟΖ' της ΣΤ' Οικ.Συνόδου).
  Εδώ,αδελφέ,είναι δυνάμει αφορισμένος ο γράφων,ο οποίος κάνει μπάνιο εις την λίμνη με τις γυναίκες.Το ίδιο,σύμφωνα με τον Βαλσαμώνα(και μπορεί και τον Άγιο Νικόδημο),και εσύ που κάνεις μπάνιο με την γυναίκα σου εις την πισίνα.Όμως,κ.Δημήτριε,οι Οικουμενιστές ψευδοθεολόγοι του σήμερα(που δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι Σύνοδοι να τους αφορίσουν)ΔΕΝ είναι δυνάμει αιρετικοί,αλλά ενεργεία αιρετικοί και έχουν το ανάθεμα του Κυρίου(και είναι εκτός της Εκκλησίας Του).Όσοι δε είναι Οικουμενιστές κληρικοί,είναι ενεργεία αιρετικοί και εκτός της Εκκλησίας του Χριστού.Η αίρεσή τους "έδιωξε" το Άγιο Πνεύμα.
  Τα γράφει ο Χρυσόστομος Αντιοχείας,αλλά ποιός τον διαβάζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλα, ευλογημένε, μην επιμένεις, αφού αν δεις καλύτερα τα αντίθετα λένε οι Άγιοι! Ιεροκατήγορους ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος όσους λένε ότι δεν υφίσταται ιεροσύνη λόγω της αιρέσεως της σιμωνίας, πριν γίνει η καθαίρεση.
   Και τον Άγιο Χρυσόστομο, που επικαλείσαι, με την θεωρία σου θα τον έβγαζες ανίερο, αφού χειροτονήθηκε από τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχείας, ο οποίος χειροτονήθηκε από Αρειανούς!
   Άντε ηρέμησε τώρα και όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός μαζί σου!

   Διαγραφή