"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ! ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Περὶ συλλειτούργου μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας


(Ο Προκαθήμενος της Βουλγαρικής Εκκλησίας του Πατρίου Ημερολογίου 
Σεβασμιώτατος Επίσκοπος Τριαδίτσας [1] κ. Φώτιος - πηγή εικόνας: https://www.hsir.org/SynodNews_el/Bulgaria.html )

Ἀναγνωσθήτω ἐπ᾽ Ἐκκλησίας
Ἀριθμὸς Πρωτ. 2757.
Ἐν Ἀθήναις, 26 - 09 / 09 - 10 - 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
 Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐνημερώνει τὸ Ποίμνιον Αὐτῆς, ὅτι κατὰ Συνεδρίαν τῆς 5ης/18ης Σεπτεμβρίου 2018, συνεζήτησε -μεταξὺ τῶν ἄλλων- τὸ ζήτημα τῶν σχέσεων τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησία μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας.
Κατόπιν διαβουλεύσεως καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν συνεκτίμησιν τῆς ὅλης καταστάσεως καὶ τῆς πορείας τῶν συζητήσεων μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου·
φοῦ ἀνεγνώσθη ἡ ἀπὸ 4/17 Σεπτεμβρίου 2018 Ἐπιστολὴ αὐτοῦ, δι’ ἧς, ἀφ’ ἑνὸς μὲν συμφωνεῖ ὅπως ἀποσύρῃ τὸ κείμενον αὐτοῦ «Αἱ Ἐκκλησιολογικαὶ Θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας», ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀποδέχεται κατ’ ἀρχὴν τὸ Κείμενον τῆς Κοινῆς Ὁμολογίας Πίστεως τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος - Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς (Μαΐου 2016), ἐπιφυλασσόμενος μόνον διὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν ἄλλων Ὁμοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν λεκτικὴν ἀναδιατύπωσιν τινῶν ἐπὶ μέρους σημείων·
φοῦ συνεζήτησε καὶ ἁγιολογικά τινα ζητήματα, θεωρήσασα ὅτι ἡ οἱαδήποτε διάστασις ἀπόψεων ἐπ αὐτῶν δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ αἰτία διχοστασίας·
ν ὄψει δὲ τῆς συγκλήσεως, Χάριτι Θεοῦ, Πανορθοδόξου Συνόδου τῶν διαφυλασσόντων τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν·
ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕΝ ΟΠΩΣ
α) Ἐπεκτείνῃ τὴν Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπὸ 5/18-3-2014, περὶ «ἀναγνωρίσεως τῶν Χειροτονιῶν καὶ τῶν λοιπῶν Ἱεροπραξιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐτελέσθησαν ὑπὸ τῶν πρώην Ἐνισταμένων ἀπὸ τοῦ 1986 ἕως τοῦ νῦν», καὶ ὅσον ἀφορᾷ τόν τε Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τριάδιτζα κ. Φώτιον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν Κληρικοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ.
β) Ἀναγνωρίσῃ τὴν ὑπὸ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τριάδιτζα κ. Φώτιον Τοπικὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τὴν ἐκκλησιαστικὴν Ἔκφρασιν τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἐν Βουλγαρίᾳ, ἔχουσαν πλήρη Ἀνεξαρτησίαν καὶ Αὐτοδιοίκησιν.
γ) Ἀναγνωρίσῃ τὸ ἱεροκανονικὸν δικαίωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας ἵνα διοικῇται ὑπὸ Συνόδου ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου, καὶ τῇ συμμετοχῇ Ἀρχιερέων ἀπὸ ἄλλας Τοπικὰς Ἐκκλησίας τῇ προσκλήσῃ αὐτοῦ, μέχρι τῆς χειροτονίας καταλλήλων Βουλγάρων Κληρικῶν εἰς τὸ Ἐπισκοπικὸν ἀξίωμα.
δ) Ἀποδεχθῇ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τριάδιτζα κ. Φώτιον καὶ ἅπασαν τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας ἐν πλήρῃ ἐκκλησιαστικῇ κοινωνίᾳ μετὰ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, τοῦτο δὲ θέλει ἐπισημοποιηθῇ δι᾽ ἑνὸς Ἀρχιερατικοῦ Συλλειτούργου κατὰ τὴν 2αν/15ην Ὀκτωβρίου 2018 εἰς τὴν πανηγυρίζουσαν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.
ε) Ὑποδείξῃ εἰς τοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, τοὺς ὑπαγομένους κατὰ τὸ παρὸν εἰς τὴν ἡμετέραν Ἐκκλησίαν, ὅπως ἔλθωσιν εἰς ἐπικοινωνίαν μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τριάδιτζα κ. Φωτίου, ἐπὶ τῷ τέλει ὅπως ἐνσωματωθῶσιν εἰς τὴν κοινωνικὴν πλέον μεθ᾽ ἡμῶν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας.
Μετ᾿ εὐχῶν ἐνθέρμων
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος
ΠΗΓΗ: 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:

18 σχόλια:

 1. Κ. Μαννη αν είναι εύκολο να γράψετε δυο λόγια - αν γνωρίζετε - πως προέκυψε η υπό τον Φωτιο εκκλησία, με δεδοδεδο οτι και η κρατούσα εκκλησία στη Βουλγαρία τηρει το παλιό ημερολόγιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα! Ο Σεβ. Φώτιος της Βουλγαρίας είχε χειροτονηθεί Επίσκοπος στις αρχές του 90, από την σύνοδο των Ενισταμένων του μακαριστού Μητρ. Κυπριανού. Η επίσημη Βουλγαρική Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι τηρεί το παλαιό ημερολόγιο, όχι μόνο έχει κοινωνία με τους Οικουμενιστές, αλλά και συμμετείχε στο "Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών" (αποχώρησε το 1998, για να ανακόψει την φυγή των παραδοσιακών στοιχείων της προς την Εκκλησία του Πατρίου).
   Πάντως το παλαιό ημερολόγιο δεν αρκεί, για να είναι κάποιος εντάξει!

   Διαγραφή
  2. Η Επίσημη Εκκλησία της Βουλγαρίας δεν τηρεί το παλιό Ημερολόγιο, αλλά από ότι γνωρίζω από το έτος 1968 εισήγαγε το Νεό Ημερολόγιο και αυτό το γεγονός έγινε αιτία αντίδρασης και Αποτείχισης του Πνευματικού Πατέρα του Σεβασμιωτάτου κ. Φωτίου. Στην Αποτείχιση αυτή ακολούθησαν, αν δεν κάνω λάθος και δύο Μονές και αρκετό ποίμνιο στην Βουλγαρία. Καρπός αυτής της Αποτείχισης και κατόπιν συνεργασίας με τους Ενισταμένους του Μητροπολίτη κ. Κυπριανού που χειροτόνησε με την Σύνοδό του τον Σεβασμιώτατο κ. Φώτιο ως Επίσκοπο στην Βουλγαρίας είναι η σύγχρονη Εκκλησία της Γνήσιας Ορθοδοξίας υπό τον Μητροπολίτη κ. Φώτιο στην χώρα αυτή, που αποτελεί και την σημαντικά πολυπληθέστερη μερίδα, διότι δυστυχώς υπάρχουν και άλλες ολιγάριθμες σε μέλη μερίδες, των ΓΟΧ στην Βουλγαρία.

   Διαγραφή
  3. Ναι, πολύ σωστά, έχει όντως αλλάξει το ημερολόγιο εδώ και δεκαετίες!

   Διαγραφή
 2. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Συμφωνεῖ ὅπως ἀποσύρῃ τὸ κείμενον αὐτοῦ «Αἱ Ἐκκλησιολογικαὶ Θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου Βουλγαρίας"

  Το κείμενο που ΘΑ αποσυρθεί (στα αγγλικά)

  http://bulgarian-orthodox-church.org/ch-life/official/EcclesiologicalPosition-en.pdf

  Από την στιγμή που η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος ενώθηκε το 2014 με τους Ενισταμένους της Ελλάδος θα ήταν παράλογο να μην ενωθούν οι ΓΟΧ Βουλγαρίας με τους Ενισταμένους της Βουλγαρίας.

  Μόνο αδελφοί, να προσεύχεστε ΚΑΙ να προσέχετε να μην καταντήσει η Εκκλησία μας δογματικό Super Market !

  "Ἐν ὄψει δὲ τῆς συγκλήσεως, Χάριτι Θεοῦ, Πανορθοδόξου Συνόδου τῶν διαφυλασσόντων τὴν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν"

  Όταν θα γίνει η αναλαμπή της Ορθοδοξίας, τότε θα συγκλιθεί ΚΑΙ η Πανορθόδοξος Σύνοδος ΓΟΧ !

  ΥΓ: Ζεί ο Μέγας Αλέξανδρος ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ11 Οκτωβρίου 2018 - 9:32 μ.μ.

   Αδελφέ Κυριάκο, γράφεις συνήθως και λέγεις πολλά, δικαίωμά σου βέβαια και μπράβο για τον ζήλο και το ενδιαφέρον σου, αυτό που γράφω όντως το εννοώ, αλλά σε παρακαλώ κάνε και λίγο κράτει, μακάρι να φθάναμε εμείς οι ΓΟΧ για να περισωθεί η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας, δυστυχώς όμως όπως αποδεικνύεται πρακτικά δεν φθάνουμε, έχει όμως Ο Θεός το σχέδιό Του, εμείς δεν το γνωρίζουμε ποιό ακριβώς είναι, αλλά να είσαι σίγουρος ότι το Έχει και θα το δούμε να λειτουργεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ας είμαστε λοιπόν λιγότερο απόλυτοι στις απόψεις μας και περισσότερο ανοικτοί και ανεκτικοί και σε όλους εκείνους που δεν αγαπούν την Αίρεση του φιλοοικουμενισμού, αλλά έστω πονούν και αγωνίζονται εναντίον της. Αυτούς αδελφέ εγώ ως ΓΟΧ τους θεωρώ στην συνείδησή μου Ορθοδόξους άλλους ενεργεία και άλλους δυνάμει, ανάλογα με τον πόθο τους , τις πράξεις και τα φρονήματά τους. Καλή νύκτα αδελφέ και ο Κύριος μεθ ημών

   Διαγραφή
  2. Αδελφέ Διονύσιε,

   Γράψε σε ένα σχόλιο το email σου να σου στείλω κάποια πράγματα.

   Πίστεψέ με, πολύ λίγα έγραψα.

   ΥΓ1 : Οι όροι εν δυνάμει ορθόδοξος ή εν ενεργεια ορθόδοξος είναι κατά την γνώμη μου άνευ περιεχομένου.

   Είτε είσαι πιστός είτε ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΣ. Ο Ιερέας δεν λέει οι εν δυνάμει ορθόδοξοι προελθετε.

   ΥΓ 2: Το "όλοι οι αντιοικουμενιστες χωράνε" είναι αυτό που περιέγραψα ως δογματικο και εκκλησιολογικο Super Market.

   ΥΓ 3: Αφού αυτοί που περιέγραψες είναι στη συνείδησή σου ΓΟΧ, τότε πώς αντέχει η συνείδησή σου να μυρωνονται όσοι έρχονται στους ΓΟΧ?

   Διαγραφή
  3. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ11 Οκτωβρίου 2018 - 11:13 μ.μ.

   Αδελφέ Κυριάκο, εσύ καλά κάνεις και ρωτάς και εξετάζεις και περιεργάζεσαι ει δυνατόν τα πάντα, αλλά κάποια πράγματα και κάποιες απαντήσεις που ουσιαστικά άπτονται θεμάτων που ανήκουν στα Αγια των Αγίων θα πρέπει να κάνεις υπομονή για να στα διδάξουν στην ζωή σου άνθρωποι αληθινής Αρετής, άνθρωποι αληθινά αγιασμένοι και όχι εγώ ο ανάξιος, αλλά ακόμη και αν δυκολευτείς να βρείς αδελφούς και Πατέρες με αυτά τα χαρακτηριστικά να σε διδάξουν την αληθινή Σοφία, εάν όντως έχεις πόθο να γνωρίσεις και να πράξεις το Θέλημα Του Κυρίου και μόνο αυτό, θα γίνεις Διδακτός Θεού, καθώς το Πνεύμα Το Άγιο ουδέποτε σταμάτησε να λαλεί τον Λόγο Της Αληθείας στις συντετριμένες και υπάκουες στον Θεό μας καρδίες. Σου εύχομαι παράλληλα με τον ένθεο ζήλο σου για την Πίστη μας να γνωρίσεις στην ζωή σου και να συναντήσεις στην καρδιά Σου Τον Κύριό μας, όχι θεωρητικά, αλλά πραγματικά και τότε θα καταννοήσεις όλα αυτά που σου φαίνονται παράξενα, αφού βλέπεις τα πράγματα συνήθως κάτω από ένα λογικό σύστημα δεδομένων, που η αληθινή καταννόησή τους απαιτεί πρώτα την πραγματική παρουσία του Θεού της Ευσπλαχνίας στην καρδιά μας. Και πάλι καλή νύκτα Αδελφέ , Ο Κύριος μαθ ημών

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ για τις ωραίες σου συμβουλές αγαπητέ Διονύσιε.

   Ανεξάρτητα από το αν βλέπω ή δεν βλέπω κάποια πράγματα κάτω από ένα λογικό σύστημα δεδομένων, υπάρχουν οι Ιεροί Κανόνες.

   Το γεγονός ότι η εισδοχή στην Γνήσια Ορθοδοξία προϋποθέτει την μύρωση (αν έχει τηρηθεί ο Ορθόδοξος Τύπος του Βαπτίσματος) ή ακόμη και την Βάπτιση (αν έχει γίνει ποδόλουτρο) αυτό σου λέει κάτι για την ύπαρξη Χάριτος πέρα από την Γνήσια Ορθοδοξία ?

   Όλα πρέπει να είναι by the book γιατί διαφορετικά δεν το γλιτώνουμε το δογματικό και εκκλησιολογικό Super Market.

   Παραθέτω σχετικό βίντεο του Σεβ.Κλήμεντος που τα εξηγεί πλήρως αυτά τα θέματα :

   https://youtu.be/_Zzgby-2IZE

   Δες το 05:33 και μετά !!!

   ΥΓ: Η Πίστη είναι απόλυτη. Το δόγμα είναι απόλυτο. Και εμείς όταν μιλάμε γι'αυτά οφείλουμε να είμαστε απόλυτοι.

   Διαγραφή
  5. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ12 Οκτωβρίου 2018 - 11:51 μ.μ.

   Αδελφέ Κυριάκο, αφού επιμένεις σε ορισμένες απορίες, αν και νομίζω από τα γραφόμενά σου ότι δεν είσαι ακόμη έτοιμος να αποδεχθείς την αληθινή και όχι απλά την θεωρητική πραγματικότητα, μάθε λοιπόν από εμένα τον ανάξιο δούλο Του Χριστού μας, ότι η Χάρις Του Κυρίου μας εν τοις Εκκλησιαστικοίς Μυστηρίοις ενεργείται και ευρίσκεται εισέτι παρούσα όχι μόνο σε εμάς τους ΓΟΧ, αλλά υφίσταται η σώζουσα και Θεοποιούσα και Αγιάζουσα Χάρις Του Κυρίου και σε άλλους Ορθοδόξους Δογματικά υπάρχοντες. Το γιατί συμβαίνει αυτό το γεγονός δεν δύναμαι να το εξηγήσω, αλλά το ότι όντως συμβαίνει, Χάριτι Θεού, το γνωρίζω εντός της ψυχής μου. Σκέπτομαι ότι ίσως η δικαιοσύνη και η Φιλανθρωπία του Κυρίου μας κρίνει διαφορετικά τα πράγματα από ότι τα κρίνουν ορισμένοι εξ ημών. Ένα είναι βέβαιο, ότι η Κρίσις Του Κυρίου είναι πάντα η ορθή, έστω και αν εμείς κάποιες φορές δεν κατανοούμε θεωρητικά ορισμένα πράγματα. Αδελφέ από ότι ήδη σου έγγραψα τα θέματα αυτά που θίγεις ανήκουν στα Άγια των Αγίων της Εκκλησίας και στα θέματα αυτά σε άλλες αντίστοιχα δύσκολες εποχές για την Ορθόδοξη Εκκλησία ακόμη και Άγιοι συστέλλοντο να δογματίσουν, έως ότου ο Θεός τους πληροφορήσει με ασφάλεια για την αλήθεια σε κάθε περίπτωση. Όσο για το ερώτημά σου, γιατί προσωπικά ανήκω στους ΓΟΧ εφόσον αρκετοί εξ αυτών ασπάζονται στην ουσία κάποιες απόψεις που θεωρώ λανθασμένες, σε πληροφορώ ότι κατά την γνώμη μου και πράξη μου, οι ΓΟΧ, παρά τα όποια προβλήματα μας, είναι με τις σημερινές συνθήκες η καλύτερη δυνατή Εκκλησιαστική λύση από δογματικής απόψεως, αλλά όπως ήδη σου έχω γράψει μόνοι τους αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την σύγχρονη Παναίρεση. Με Αγάπη Χριστού Διονύσιος Πάτρα

   Διαγραφή
  6. "υφίσταται η σώζουσα και Θεοποιούσα και Αγιάζουσα Χάρις Του Κυρίου και σε άλλους Ορθοδόξους Δογματικά υπάρχοντες."

   Ξεκινώ λοιπόν από το παραπάνω που έγραψες και λαμβάνω ως δεδομένο ότι και οι δύο μας βρισκόμαστε στη μετα-Κολυμπάριο εποχή και όχι λίγο πριν την Α οικουμενική.

   Θα σου φέρω ένα παράδειγμα :

   Έχεις ακούσει ποτέ αντι-οικουμενιστικό ή γενικά αντιαιρετικό λόγο του "Πειραιώς" Σεραφείμ ή έχεις διαβάσει ανακοινώσεις του αντιαιρετικού γραφείου της "Μητρόπολης" Πειραιώς ?

   Θα μείνεις με ανοιχτό το στόμα και θα πεις:

   Τί ομολογητής επίσκοπος είναι αυτός ο Σεραφείμ! Αυτός είναι σωστό λιοντάρι της Ορθοδοξίας !

   Πίστεψέ με, δογματικά αρτιότερο (στα λόγια) από τον Σεραφείμ δεν θα βρεις !

   Η ενεργούσα όμως πίστη και τα έργα αυτής (και το ζωντανό δόγμα που είναι η έκφραση της ενεργούσης πίστεως) είναι αυτά που σώζουν τον άνθρωπο.

   Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει :

   «Ο ποιήσας και διδάξας μέγας κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών».

   " Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.

   ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα;"

   Δες λοιπόν τις πράξεις του λιονταριού της Ορθοδοξίας (αρτιότατος δογματικά) :

   https://paterikiparadosi.blogspot.com/2017/07/blog-post_59.html?m=1

   Πραγματικά στοιχεία σου δίνω και όχι θεωρητικά. Τί σημαίνει λοιπόν για εσένα η προσκύνηση του αιρεσιάρχη από ορθόδοξο ? Δεν συζητάω το θέμα από πότε επιτρέπεται στην Ορθόδοξη Παράδοση επίσκοπος να ΠΡΟΣΚΥΝΑ άλλο επίσκοπο !

   Έχεις δίκαιο γι'αυτό που λε ότι γι'αυτά τα θέματα ακόμη και Άγιοι συστέλλοντο να δογματίσουν. Είναι όμως ΤΟΣΟ εξώφθαλμη η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ τους που δεν υπάρχει ρίσκο.

   Διαγραφή
  7. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ15 Οκτωβρίου 2018 - 7:24 π.μ.

   Αδελφέ Κυριάκο, έχοντας υπόψη μας, ότι η Ενότητα των Αληθινών Ορθοδόξων, πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στις ημέρες μας είναι το μεγαλύτερο αγαθό, ας θεωρήσουμε αμφότεροι τις κάποιες διϊστάμενες απόψεις μας, ως Θεολογούμενα και ας μην δογματίζουμε επ αυτών , εως ότου οριστικά και τελεσίδικα αποφανθεί, όταν Ο Κύριος ευλογήσει να συνέλθει, η Πανορθόδοξη Σύνοδος των αληθινών Ορθοδόξων. Σε ευχαριστώ για τον αδελφικό διάλογο που είχαμε, εύχομαι κάποια στιγμή να σε γνωρίσω και από κοντά, σε θεωρώ εν Χριστώ Αδελφό μου και εύχομαι εκ καρδίας η Υπεραγία Θεοτόκος και Μητέρα μας να σε στηρίζει και καθοδηγεί στον αγώνα σου για την Πίστη

   Διαγραφή
 4. Εγώ γιατι νομίζω οτι είναι με το νέο απο το 70 περίπου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά αδελφέ, δικό μου το λάθος. Είχα στο μυαλό μου την Σερβία.

   Διαγραφή
  2. Ετυχα στη Βουλγαρία πριν χρόνια και μου ειπε καποιοςκπου νόμιζα ότι γιορτάζει, ότι η γιορτή του είναι σε 13 μέρες. Ίσως Ετυχα σε "παλαιοημερολογιτη" ή δεν κατάλαβα καλα. Ζητώ συγνώμη αν σας μπερδεψα

   Διαγραφή
  3. Δάσκαλε, καλώς έγινε ένωση με τους Βούλγαρους Γ.Ο.Χ. και μακάρι να γίνει και με Σέρβους και Κύπριους Γ.Ο.Χ. αν υπάρχουν και τελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Δηλαδή γνήσιο ορθόδοξο φρόνημα και κανονική αρχιεροσύνη. Όμως αυτό που θα πρέπει πρωτίστως να μας απασχολεί είναι ότι στην Ελλάδα οι ναοί/μονές των Γ.Ο.Χ είναι ελάχιστοι/ες, οι Γ.Ο.Χ. ιερείς ακόμα πιο λίγοι και ο αριθμός των πιστών Γ.Ο.Χ. συνεχώς μειώνεται λόγω θανάτου των ηλικιωμένων και αδιαφορίας των νέων. Συνεπώς είναι απολύτως αναγκαίο η κανονική Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος (Ι.Σ. Αρχιεπ. Καλλινίκου) να επιδιώξει ενότητα τουλάχιστον με τις Φλωρινικές παρατάξεις. Σε λίγα χρόνια όλοι οι Γ.Ο.Χ. αρχιερείς στην Ελλάδα, θα είναι τιτουλάριοι, διότι δεν θα έχουν ποίμνιο! Δάσκαλε προσπαθήστε το κατά δύναμιν για την ενότητα των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος. Η Γνήσια Ορθοδοξία στην Ελλάδα, κινδυνεύει με αφανισμό, όπως συνέβη στην Κύπρο. Δάσκαλε πάρτε πρωτοβουλία για ενότητα των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος τώρα, γιατί μεθαύριο ίσως είναι πάρα πολύ αργά! Έχω άδικο;

   Διαγραφή
  4. Πολύ καλά τα λες, αδελφέ!
   Ο θεός να σε έχει καλά.

   Διαγραφή