"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Του αειμνήστου π. Αυγουστίνου Καντιώτου


"Σήμερον οἰ διδάσκαλοί μας καὶ οἱ καθηγηταὶ δὲν τολμοῦν νὰ πιάσουν τὸ αὐτὶ ἑνὸς χιλιαστοῦ μαθητοῦ ποὺ ἐντὸς τῆς αὐλῆς τοῦ Σχολείου διακωμωδεῖ τοὺς Ὀρθοδόξους συμμαθητάς του, διότι ἐκ τινος σύρματος θʼ ἀκουσθῆ ἔντονος καὶ ἐπιβλητικὴ ἡ φωνὴ τῶν «ἰσχυρῶν φίλων μας» ἐπιτάσσουσα καὶ λέγουσα: «Ἄλτ! Δὲν σᾶς ἐπιτρέπομεν νὰ πιέζητε τὴν θρησκευτικὴν συνείδησιν τῶν ἀνθρώπων. Ἀφήσατέ τους νὰ ἔχουν οἰανδήποτε θρησκείαν καὶ ἐὰν θελήσουν, ὅπως καὶ ἡμεῖς εἰς τὴν χώραν μας… Τοὺς μόνους ποὺ μπορεῖτε μέχρι ἐξοντώσεως εἶνε… οἱ ἰδικοί σας παλαιοημερολογῖται. Αὐτῶν τὰς ἐκκλησίας δύνασθε νὰ κλείσητε κai νὰ σφραγίσητε, ἀλλʼ ὄχι τῶν Πλημμούθιων, τῶν Σαββατιστῶν, τῶν Πεντηκοστιανῶν. Διότι ἄλλως θὰ δημιουργηθῆ διπλωματικὸν ζήτημα»".
"Οι ουνίται επίσκοποι και ιερείς, ενώ ψυχή τε και σώματι ανήκουν εις τον πάπαν και ως εκ τούτου θα έπρεπε και εξωτερικώς προς διάκρισιν να εμφανίζονται με στολήν παπικού κληρικού, εν τούτοις εν μέσαις Αθήναις αναισχύντως και ασυστόλως κυκλοφορούν με στολήν ορθοδόξου κληρικού και με ποικίλα μέσα, που άφθονα διαθέτουν, προπαγανδίζουν την ιδέαν της υποταγής της Ελλάδος εις τον πάπαν και απατούν τας ψυχάς των ακάκων οι προβατόσχημοι αυτοί λύκοι και ουδέν αστυνομικόν όργανον της πατρίδος κινείται ουδέ συλλαμβάνει τους ψεύστας αυτούς και απατεώνας, δια να ξυρίσει τας γενειάδας των και να αφαιρέσει απ’ αυτών τα τίμια εμβλήματα του ορθοδόξου κληρικού· και μόνον εναντίον κληρικών αδελφών ημών, ορθοδόξων παλαιοημερολογιτών, εστράφη κατ’ επανάληψιν η καταδικαστική μανία του ορθοδόξου κράτους! Οι ουνίται δρουν ανενόχλητοι και μεγαλοπρεπώς εορτάζουν την πεντηκονταετηρίδα του αρχιψεύστου, του αρχηγού αυτών Χαλβατζή".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου