"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Πρὸς τοὺς ἀγαπητοὺς ἀδελφοὺς ποὺ ἀναμένουν τὴν Δευτέρα Παρουσία νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Πάσχα αὐτό, κατὰ τὴν γνωστὴ «προφητεία» τοῦ πατρὸς Μαξίμου Βαρβαρῆ


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, δὲν γράφουμε γιὰ νὰ σὰς κατακρίνουμε ἢ νὰ ἐκθέσουμε ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς θέσεως τοῦ πατρὸς Μαξίμου Βαρβαρῆ.
Θὰ ἐκθέσουμε μονάχα λίγα ἐρωτήματα στὴν ἀγάπη σας, πρὸς προβληματισμό, ποὺ ἴσως μάλιστα νὰ ἔχουν ἤδη τεθῆ καὶ ἀπὸ ἄλλους ἀδελφούς.
Οἱ ἡμέρες ἔφθασαν… Ὁσωνούπω ξημερώνει Τὸ Πάσχα. Ἐὰν τυχὸν δὲν συμβῇ ἡ Δευτέρα Παρουσία ποὺ ἀναμένετε, θὰ ἀποδεχθῆτε μὲ πολλὴ ταπείνωσι ὅτι πλανηθήκατε; Θὰ πᾶτε στὸν πατέρα Μάξιμο μὲ θρῆνο νὰ τοῦ δηλώσετε ὅτι πλανηθήκατε καὶ ὅτι πλανήθηκε καὶ ὁ ἴδιος καὶ ὅτι ὀφείλετε νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ εἶσθε στὸ ἑξῆς προσεκτικώτεροι; Θὰ παύσετε νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὸν πατέρα Μάξιμο, γιὰ τὸν ὁποῖο εὐχόμεθα νὰ μὴ βρῆ κάποια δικαιολογία γιὰ τὴν ἀποτυχία του, ἀλλὰ νὰ σπεύσῃ νὰ ζητήσῃ δημοσίως συγγνώμη καὶ νὰ ἀγωνισθῇ παντὶ σθένει νὰ μὴ προβάλῃ ξανὰ παρόμοιες ψευδοπροφητεῖες; Ἐάν, λοιπόν, δὲν συμβῇ ἡ Δευτέρα Παρουσία μεθαύριο, θὰ ἔχετε τὸ σθένος νὰ σκύψετε τὴν κεφαλὴ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων τοῦ περιγύρου σας καὶ νὰ ἀποδεχθῆτε ὅτι πλανηθήκατε, καὶ νὰ μὴ προβῆ κανένας σας σὲ ἐνέργειες, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκθέσῃ σὲ κίνδυνο τὸν ἑαυτό του ἢ ἄλλους; Ἐὰν τὸ πράξετε θὰ εἶσθε πράγματι γνήσιοι χριστιανοὶ φιλόσοφοι. Ὅλοι μας καὶ κάθε ἡμέρα ἐξευτελιζόμαστε ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων γιὰ σκέψεις καὶ πράξεις μας. Ἂς ἀποδεχθῆτε ὅτι πέσατε ἔξω σὲ αὐτὸ καὶ προχωρῆστε τὴν ζωή σας μὲ περισσότερη προσοχὴ καὶ προσευχή, προσευχόμενοι καὶ γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ὅσο καὶ ἂν νομίζετε κάποιοι ὅτι σᾶς ἐλέγχουμε ἢ σᾶς κοροϊδεύουμε, ἁπλῶς σᾶς λέγουμε ὅτι συμπάσχουμε. Καὶ, τοὐλάχιστον κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς, δὲν θὰ σπεύσουμε νὰ σᾶς κουνήσουμε τὸ δάκτυλο καὶ νὰ ἀναφωνήσουμε: «σᾶς τὰ λέγαμε»…
Καὶ κάτι τελευταῖο. Ἐπειδὴ εἴδαμε σὲ κάποιο βίντεο ἕνα συμπαθέστατο παπποῦ νὰ στέκεται δίπλα στὸν πατέρα Μάξιμο Βαρβαρῆ καὶ νὰ διαλαλῆ ὅτι εἶδε σὲ ὅραμα τὸν Χριστό μας, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε ὅτι πρέπει νὰ ἀκούῃ τὸν πατέρα Μάξιμο, πιστεύω ὅτι ἐὰν δὲν συμβῇ ἡ Δευτέρα Παρουσία μεθαύριο, θὰ πρέπῃ σαφῶς νὰ ἀναγνωρίσετε ὅτι ἦταν ὁ ἵδιος ὁ Διάβολος αὐτὸς ποὺ ἐμφανίσθηκε (ἢ ἕνας δαίμονας, ἐν πάσῃ περιπτώσει), καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ὑποσχεθῆτε στὸν ἑαυτό σας νὰ μελετᾶτε περισσότερο τοὺς ἁγίους μας Πατέρες καὶ τὰ ἄλλα βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας (π.χ. Γεροντικὰ παλαιὰ καὶ σύγχρονα), στὰ ὁποῖα θὰ δῆτε ἄφθονες περιπτώσεις πλανῶν μέσῳ ὁραμάτων καὶ συμβουλὲς νὰ μὴ ἀποδεχώμεθα (ἀκόμη καὶ κατὰ Θεόν, ἐὰν δὲν εἴμαστε σὲ μεγάλα μέτρα ἀρετῆς) ὁράματα καὶ ὄνειρα (ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀσφαλιζώμαστε περισσότερο κατὰ τῆς πλάνης), καὶ νὰ ἀναζητήσετε ἕνα καλό, ταπεινὸ πνευματικό, ποὺ νὰ ποθῇ τὴν σωτηρία τὴν δική του καὶ τῶν πνευματικῶν του τέκνων (ποὺ δυστυχῶς σπανίζουν στὴν ἐποχή μας).

Καλὴ Ἀνάστασι καὶ συγχωρέστε μας ἐὰν σᾶς ἐδημιουργήσαμε κάποια ταραχή,
Β.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου