"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Οι Κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου περί Σχισματικών

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 80 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΘΑΙΪΚΟ ΣΧΙΣΜΑ (1937)


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΪΚΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ (1937)

Μετά την αποκήρυξη της επίσημης Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και την καταγγελία εναντίον της για την Ημερολογιακή Καινοτομία του 1924 από τους τρεις Αρχιερείς Δημητριάδος Γερμανό, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο και Ζακύνθου Γερμανό, δημιουργήθηκε προσωρινή Ιερά Σύνοδος των Γνησίων Ορθοδόξων με την χειροτονία τεσσάρων ακόμη Επισκόπων, του Διαυλείας Πολυκάρπου, του Μεγαρίδος Χριστοφόρου, του Κυκλάδων Γερμανού και του Βρεσθένης Ματθαίου. Από τους παραπάνω οι Ζακύνθου, Διαυλείας και Μεγαρίδος επέστρεψαν στην επίσημη Εκκλησία και οι υπόλοιποι τέσσερις συνέχισαν ενωμένοι την ποιμαντορία των Γνησίων Ορθοδόξων, οι οποίοι εκείνη την περίοδο ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο πιστούς! Την ενότητα και πρόοδο του Ιερού αυτού Αγώνος φθόνησε ο διάβολος και έτσι στις 8 Σεπτεμβρίου του 1937 ο, χωρίς επίγνωση ζηλωτής, Βρεσθένης Ματθαίος αποκήρυξε τον Πρόεδρο της Συνόδου Δημητριάδος Γερμανό και τον Άγιο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομο και δημιούργησε Σχίσμα, στο οποίο τον ακολούθησε για κάποια χρόνια και ο Κυκλάδων Γερμανός, αλλά και μέγα πλήθος κληρικών, μοναχών και λαϊκών.
Αφορμή του Σχίσματος ήταν η άρνηση του Δημητριάδος και του Αγίου πρ. Φλωρίνης να δεχθούν την από 17/30 Ιουνίου 1937 πρόταση του Βρεσθένης η οποία προέτρεπε "ὅπως ἐκδοθῇ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος πρὸς ἄπαν τὸ ἐν Ἑλλάδι λογικὸν τοῦ Χριστοῦ Ποίμνιον, τὸ ὑπὲρ τῆς Πατρώας ἀγωνιζόμενον Πίστεως ἐν ᾖ τὸν λόγον τῆς Ὀρθοδοξίας διὰ τοῦ στόματος Ἡμῶν ἀναλαμβάνοντες διακηρύξαι ὁφείλομεν σαφῶς, ὅτι στεροῦνται τῆς Θείας Χάριτος πάντα τὰ Μυστήρια τῆς ὑπὸ τὸν Μ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομον Παπαδόπουλον Σχισματικῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὸν Α΄ Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ καθορίσαι όφείλομεν τὴν δι᾿ ἀναχρίσεως μὲν προσέλευσιν εἰς τὴν Γνησίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν τῶν ἐν τῷ Σχίσματι βαπτισθέντων παιδίων, συμφώνως τῷ προρρηθέντι Κανόνι τοῦ Οὐρανοφάντορος Βασιλείου".
Ο Ματθαίος θεωρώντας ως "ενεργεία" Σχισματικούς τους Νεοημερολογίτες θεωρούσε τα Μυστήριά τους άνευ Θείας Χάριτος και ζητούσε και η Σύνοδος των Γ.Ο.Χ. να το διακηρύξει (εφαρμόζοντας ταυτόχρονα την εισδοχή διά Αγίου Μύρου), φέρνοντας ως συνήγορο στην άποψή του τον Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου για τους Σχισματικούς. Επειδή η πρότασή του δεν έγινε δεκτή έκανε Σχίσμα!
Για να δούμε αν είχε δίκαιο ο Ματθαίος θα ανατρέξουμε στον Α΄ Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου (αλλά και στον ΜΖ΄ Κανόνα αυτού, ο οποίος είναι σχετικός με το θέμα), πάνω στον οποίο θα γράψουμε ολίγα τινά. 

Ο Α΄ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τὸ μὲν οὖν περὶ τοὺς Καθαροὺς ζήτημα καὶ εἴρηται πρότερον καὶ καλῶς ἀπεμνημόνευσας, ὅτι δεῖ τῷ ἔθει τῷ καθ᾿ ἑκάστην χώραν ἕπεσθαι, διὰ τὸ διαφόρως ἐνδιενεχθῆναι περὶ τοῦ βαπτίσματος αὐτῶν τοὺς τότε περὶ τούτων διαλαβόντας. Τὸ δὲ τῶν Πεπουζηνῶν οὐδένα μοι λόγον ἔχειν δοκεῖ καὶ ἐθαύμασα, πῶς κανονικὸν ὄντα τὸν μέγαν Διονύσιον παρῆλθεν. Ἐκεῖνο γὰρ ἔκριναν οἱ παλαιοὶ δέχεσθαι βάπτισμα, τὸ μη δὲν τῆς πίστεως παρεκβαῖνον. Ὅθεν, τὰς μὲν αἱρέσεις ὠνόμασαν, τὰ δὲ σχίσματα, τὰς δὲ παρασυναγωγάς. Αἱρέσεις μέν, τοὺς παντελῶς ἀπεῤῥηγμένους καὶ κατ᾿ αὐτὴν τὴν πίστιν ἀπηλλοτριωμένους, σχίσματα δέ, τοὺς δι᾿ αἰτίας τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντας, παρασυναγωγὰς δέ, τὰς συνάξεις τὰς παρὰ τῶν ἀνυποτάκτων πρεσβυτέρων ἢ ἐπισκόπων καὶ παρὰ τῶν ἀπαιδεύτων λαῶν γινομένας. Οἷον, εἴ τις ἐν πταίσματι ἐξετασθείς ἐπεσχέθη τῆς λειτουργίας καὶ μὴ ὑπέκυψε τοῖς κανόσιν, ἀλλ᾿ ἑαυτῷ ἐξεδίκησε τὴν προεδρίαν καὶ τὴν λειτουργίαν καὶ συναπῆλθον τούτῳ τινές, καταλιπόντες τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν, παρασυναγωγὴ τὸ τοιοῦτον· σχίσμα δέ, τὸ περὶ τῆς μετανοίας διαφόρως ἔχειν πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας· αἱρέσεις δέ, οἷον ἡ τῶν Μανιχαίων καὶ Οὐαλεντίνων καὶ Μαρκιωνιστῶν καὶ αὐτῶν τούτων τῶν Πεπουζηνῶν, εὐθὺς γὰρ περὶ τῆς αὐτῆς τῆς εἰς Θεὸν πίστεως ἐστιν ἡ διαφορά. Ἔδοξε τοίνυν τοῖς ἐξ ἀρχῆς, τὸ μὲν τῶν αἱρετικῶν παντελῶς ἀθετῆσαι, τὸ δὲ τῶν ἀποσχισάντων, ὡς ἔτι ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ὄντων, παραδέξασθαι, τοὺς δὲ ἐν ταῖς παρασυναγωγαῖς, μετανοίᾳ ἀξιολόγῳ καὶ ἐπιστροφῇ βελτιωθέντας, συνάπτεσθαι πάλιν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὥστε πολλάκις καὶ τοὺς ἐν βαθμῷ συναπελθόντας τοῖς ἀνυποτάκτοις, ἐπειδὰν μεταμεληθῶσιν, εἰς τὴν αὐτὴν παραδέχεσθαι τάξιν. Οἱ τοίνυν Πεπουζηνοὶ προδήλως εἰσὶν αἱρετικοί, εἰς γὰρ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐβλασφήμησαν, Μοντανῷ καὶ Πρισκίλλῃ τὴν τοῦ Παρακλήτου προσηγορίαν ἀθεμίτως καὶ ἀναισχύντως ἐπιφημίσαντες. Εἴτε οὖν ὡς ἀνθρώπους θεοποιοῦντες, κατάκριτοι, εἴτε ὡς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τῇ πρὸς ἀνθρώπους συγκρίσει καθυβρίζοντες, καὶ οὕτω τῇ αἰωνίῳ καταδίκῃ ὑπεύθυνοι, διὰ τὸ ἀσυγχώρητον εἶναι τὴν εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον βλασφημίαν. Τίνα οὖν λόγον ἔχει τὸ τούτων βάπτισμα ἐγκριθῆναι, τῶν βαπτιζόντων εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Μοντανὸν καὶ Πρίσκιλλαν; Οὐ γὰρ ἐβαπτίσθησαν οἱ μὴ εἰς τὰ παραδεδομένα ἡμῖν βαπτισθέντες. Ὥστε, εἰ καὶ τὸν μέγαν Διονύσιον τοῦτο παρέλαθεν, ἀλλ᾿ ἡμῖν οὐ φυλακτέον τὴν μίμησιν τοῦ σφάλματος, τὸ γὰρ ἄτοπον, αὐτόθεν πρόδηλον καὶ πᾶσιν ἐναργές, οἷς καὶ μικρὸν τοῦ λογίζεσθαι μέτεστιν. Οἱ δὲ Καθαροὶ καὶ αὐτοὶ τῶν ἀπεσχισμένων εἰσί, πλὴν ἀλλ᾿ ἔδοξε τοῖς ἀρχαίοις, τοῖς περὶ Κυπριανὸν λέγω καὶ Φιρμιλιανὸν τὸν ἡμέτερον, τούτους πάντας μιᾷ ψήφῳ ὑποβαλεῖν· Καθαροὺς καὶ Ἐγκρατίτας καὶ Ὑδροπαραστάτας καὶ Ἀποτακτίτας. Διότι ἡ μὲν ἀρχὴ τοῦ χωρισμοῦ διὰ σχίσματος γέγονεν, οἱ δὲ τῆς Ἐκκλησίας ἀποστάντες οὐκ ἔτι ἔσχον τὴν χάριν τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ἑαυτούς, ἐπέλιπε γὰρ ἡ μετάδοσις τῷ διακοπῆναι τὴν ἀκολουθίαν. Οἱ μὲν γὰρ πρῶτοι ἀναχωρήσαντες, παρὰ τῶν Πατέρων ἔσχον τὰς χειροτονίας καὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν αὐτῶν εἶχον τὸ χάρισμα τὸ πνευματικόν. Οἱ δέ, ἀποῤῥαγέντες, λαϊκοὶ γενόμενοι, οὔτε τοῦ βαπτίζειν, οὔτε τοῦ χειροτονεῖν εἶχον ἐξουσίαν, οὔτε ἠδύνατο χάριν Πνεύματος ἁγίου ἑτέροις παρέχειν, ἧς αὐτοὶ ἐκπεπτώκασι· διὸ ὡς παρὰ λαϊκῶν βαπτιζομένους τοὺς παρ᾿ αὐτῶν ἐκέλευσαν, ἐρχομένους ἐπὶ τὴν Ἐκκλησίαν, τῶ ἀληθινῷ βαπτίσματι τῷ τῆς Ἐκκλησίας ἀνακαθαίρεσθαι. Ἐπειδὴ δὲ ὅλως ἔδοξέ τισι τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν, οἰκονομίας ἕνεκα τῶν πολλῶν, δεχθῆναι αὐτῶν τὸ βάπτισμα, ἔστω δεκτόν. Τὸ δὲ τῶν Ἐγκρατιτῶν κακούργημα νοῆσαι ἡμᾶς δεῖ ὅτι, ἵνα αὐτοὺς ἀπρυσδέκτους ποιήσωσι τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐπεχείρησαν λοιπὸν ἰδίῳ προκαταλαμβάνειν βαπτίσματι, ὅθεν καὶ τὴν συνήθειαν τὴν ἑαυτῶν παρεχάραξαν. Νομίζω τοίνυν ὅτι, ἐπειδὴ οὐδέν ἐστι περὶ αὐτῶν φανερῶς διηγορευμένον, ἡμᾶς προσῆκε. ἀθετεῖν αὐτῶν τὸ βάπτισμα, κἄν τις ᾖ παρ᾿ αὐτῶν εἰληφώς, προσιόντα τῇ Ἐκκλησίᾳ βαπτίζειν. Ἐὰν μέντοι μέλλῃ τῇ καθόλου οἰκονομίᾳ ἐμπόδιον ἔσεσθαι τοῦτο, πάλιν τῷ ἔθει χρηστέον καὶ τοῖς οἴκονομήσασι τὰ καθ᾽ ἡμᾶς Πατράσιν ἀκολουθητέον. Ὑφόρομαι γὰρ μήποτε, ὡς βουλόμεθα ὀκνηροὺς αὐτοὺς περὶ τὸ βαπτίζειν ποιῆσαι, ἐμποδίσωμεν τοῖς σῳζομένοις διὰ τὸ τῆς προτάσεως αὐστηρόν. Εἰ δὲ ἐκεῖνοι φυλάσσουσι τὸ ἡμέτερον βάπτισμα, τοῦτο ἡμᾶς μὴ δυσωπείτω· οὐ γὰρ ἀντιδοδόναι αὐτοῖς ὑπεύθυνοι χάριν ἐσμέν, ἀλλὰ δουλεύειν ἀκριβείᾳ κανόνων. Παντὶ δὲ λόγῳ τυπωθήτω, τοὺς ἀπὸ τοῦ βαπτισμοῦ ἐκείνων προσερχομένους, χρίεσθαι ὑπὸ τῶν πιστῶν δηλονότι καὶ οὕτω προσιέναι τοῖς μυστηρίοις. Οἶδα δέ, ὅτι τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς περὶ Ζώινον καὶ Σατορνῖνον, ἀπ᾿ ἐκείνης ὄντας τῆς τάξεως, προσεδεξάμεθα εἰς τὴν καθέδραν τῶν ἐπισκόπων, ὥστε τοὺς τῷ τάγματι ἐκείνων συνημμένους, οὐκέτι δυνάμεθα διακρίνειν ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας, οἷον κανόνα τινὰ τῆς πρὸς αὐτοὺς κοινωνίας ἐκθέμενοι, διὰ τῆς τῶν επισκόπων παραδοχῆς.

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ Α΄ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΖ΄ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο Μέγας Βασίλειος κατονομάζει τους κυριότερους σχισματικούς της εποχής του, οι οποίοι είναι οι Καθαροί και οι Εγκρατίτες (γνωστοί και ως Υδροπαραστάτες και Αποτακτίτες). Ας τους δούμε λίγο πιο αναλυτικά:
α. Οι Καθαροί, είναι γνωστοί και ως Νοβατιανοί. Ο πρωτεργάτης του σχίσματος Νοβατιανός διαφώνησε με την συγκατάβαση της Τοπικής Εκκλησίας της Ρώμης (στην οποία ανήκε) απέναντι στους λεγόμενους "πεπτωκότες" (εκείνους που κατά την διάρκεια των διωγμών είχαν αρνηθεί τον Χριστό από φόβο) και αποσχίστηκε από αυτήν δημιουργώντας ξεχωριστή εκκλησιαστική Κοινότητα που αποτελούνταν από ομάδα αυστηρών κληρικών και λαϊκών της, οι οποίοι δεν αποδεχόντουσαν την μετάνοια των "πεπτωκότων" και δεν ήθελαν να κοινωνήσουν μαζί τους για να μην μιανθούν (για τον λόγο αυτόν ονομάστηκαν Καθαροί). Καταδικάστηκαν από πολλές Τοπικές Συνόδους (Ρώμης επί Πάπα Κορνηλίου, Καρχηδόνας επί Αγίου Κυπριανού, Αντιοχείας κ.α.), ήδη από τα μέσα του Γ΄ αιώνος, και οι πρώτες Οικουμενικές Σύνοδοι καθόρισαν τον τρόπο εισδοχής τους στην Εκκλησία (Η΄ Κανόνας της Α΄ και Ζ΄ Κανόνας της Β΄).
β. Υπό την γενική ονομασία Εγκρατίτες ονομάστηκαν όσοι απέρριπταν μετά βδελυγμίας κυρίως την κρεοφαγία και τον γάμο. Ονομάστηκαν επίσης και Υδροπαραστάτες (επειδή βδελύσσονταν το κρασί και τελούσαν την Θεία Ευχαριστεία με νερό), καθώς και Αποτακτίτες (επειδή αποτάσσονταν γενικώς τα κοσμικά). Τέτοιες ιδέες είχαν όχι μόνο  αιρετικές ομάδες γνωστικών, αλλά και μέλη της Εκκλησίας. Στην εποχή και την περιοχή του Μεγάλου Βασιλείου οι ιδέες αυτές άκμαζαν μεταξύ των οπαδών του επισκόπου Σεβαστείας Ευσταθίου οι οποίοι είχαν αποσχιστεί από την Εκκλησία εξαιτίας των απόψεών τους αυτών, για αυτό και καταδικάστηκαν από την εν Γάγγρα Τοπική Σύνοδο το 340
Στους παραπάνω Σχισματικούς αναφέρεται ξανά ο Μέγας Βασίλειος με τον ΜΖ΄ Κανόνα του (ο οποίος έχει άρρηκτη σχέση με τον Α΄ Κανόνα του) με τον οποίο προτάσσει αντί της Οικονομίας (να γίνονται δεκτοί με την χρήση Μύρου) την Ακρίβεια (να γίνονται δεκτοί διά Βαπτίσματος) θέτοντας την γνώμη του υπό την κρίση Συνόδου Επισκόπων
Ο ΜΖ΄ Κανόνας έχει ως εξής:
Ἐγκρατῖται καὶ Σακκοφόροι καὶ Ἀποτακτῖται τῷ αὐτῷ ὑπόκεινται λόγῳ, ᾧ καὶ Ναβατιανοί, ὅτι περὶ μὲν ἐκείνων κανὼν εξεφωνήθη, εἰ καὶ διάφορος, τὰ δὲ κατὰ τούτους ἀποσεσιώπηται. Ἡμεῖς μέντοι ἑνὶ λόγῳ ἀναβαπτίζομεν τοὺς τοιούτους. Εἰ δὲ παρ᾿ ὑμῖν ἀπηγόρευται τὸ τοῦ ἀναβαπτισμοῦ, ὥσπερ οὖν καὶ παρὰ ῥωμαίοις, οἰκονομίας τινὸς ἕνεκα, ἀλλ᾿ ὁ ἡμέτερος λόγος ἰσχὺν ἐχέτω· ὅτι, ἐπειδὴ ὥσπερ Μαρκιωνιστῶν ἐστιν αὐτοβλάστημα ἡ κατ᾿ αὐτοὺς αἵρεσις, βδελυσσομένων τὸν γάμον καὶ ἀποστρεφομένων τὸν οἶνον καὶ τὴν κτίσιν τοῦ Θεοῦ μεμιασμένην εἶναι λεγόντων, οὐ δεχόμεθα αὐτοὺς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, ἐὰν μὴ βαπτισθῶσιν εἰς τὸ ἡμέτερον βάπτισμα. Μὴ γὰρ λεγέτωσαν, ὅτι εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ ἅγιον Πνεῦμα ἐβαπτίσθη μεν, οἵ γε κακῶν ποιητὴν ὑποτιθέμενοι τὸν Θεόν, ἐφαμίλλως τῷ Μαρκίωνι καὶ ταῖς λοιπαῖς αἱρέσεσιν. Ὥστε, ἐὰν ἀρέσκῃ τοῦτο, δεῖ πλείονας ἐπισκόπους ἐν ταυτῷ γενέσθαι καὶ οὕτως ἐκθέσθαι τὸν κανόνα, ἵνα καὶ τῷ ποιήσαντι τὸ ἀκίνδυνον ᾖ, καὶ ὁ ἀποκρινόμενος τὸ ἀξιόπιστον ἔχῃ ἐν τῇ περὶ τῶν τοιούτων ἀποκρίσει.
Τον τρόπο εισδοχής των σχιματοαιρετικών αυτών καθόρισε επίσης εκτός από την Β΄ Οικουμενική Σύνοδο (με τον Ζ΄ Κανόνα της, όπως προείπαμε) και η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος (με τον ϟΕ' Κανόνα της).
Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν προτείνει μεν τον τρόπο εισδοχής των παραπάνω εμφανώς αποκομμένων από την Εκκλησία και καταδικασμένων Σχισματικών, όχι όμως ενεργώντας αυτόνομα, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν του την πράξη όλης της Εκκλησίας στην Οποία και μόνο αναγνωρίζει το δικαίωμα να λάβει έγκυρη απόφαση. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος στην Ερμηνεία του ΜΖ΄ Κανόνος του Αγίου γράφει πως για την γνώμη του Μεγάλη Βασιλείου ο ίδιος λέει πως "ἀνίσως καὶ ᾖναι ἀρεστὴ ἡ γνώμη αὕτη, πρέπει νὰ γένῃ Σύνοδος Ἐπισκόπων, διὰ νὰ ποιήσουν αὐτήν, γνώμην μερικὴν οὖσαν, Κανόνα Καθολικὸν καὶ ἀπαράβατον".

ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κατόπιν όσων γράφτηκαν παραπάνω εγείρονται τα εξής ερωτήματα:
α. Τί σχέση μπορεί να έχει η στάση του ταπεινού, και για αυτό Μεγάλου, Αγίου Βασιλείου με την του Βρεσθένης Ματθαίου, ο οποίος επειδή δεν έγινε δεκτή η άποψή του έκανε Σχίσμα στην Εκκλησία;
β. Ποια Σύνοδος είχε καταδικάσει, από το 1924 που εμφανίστηκαν μέχρι το 1937, τους Νεοημερολογίτες ως Σχισματικούς;
γ. Ποια Σύνοδος καθόρισε τον τρόπο εισδοχής των Νεοημερολογιτών στην Εκκλησία;
Όπως εύκολα κατανοεί κάθε εχέφρων η στάση του Ματθαίου Καρπαθάκη είναι απορριπτέα από τους Ορθοδόξους, όχι μόνο διότι δημιούργησε Σχίσμα, αλλά επειδή άρπαξε τα δικαιώματα της Συνόδου και έδρασε ως "Υπερσύνοδος":
α. Καταδικάζοντας τους Νεοημερολογίτες ως σχισματικούς,
β. Καθορίζοντας τον τρόπο εισδοχής τους στην Εκκλησία και  
γ. Αποκηρύσσοντας τους Ορθοδόξους που δεν συμφωνούσαν με αυτήν την εωσφορική υπέρβαση των δικαιωμάτων του.
Είθε οι Ματθαιϊκοί της εποχής μας να λάβουν τα παραπάνω σοβαρά υπόψιν τους και να επανέλθουν στην Ακαινοτόμητη αγωνιζομένη Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων, εξαλείφοντας ένα Σχίσμα ογδόντα (80) ετών, ώστε ενωμένοι, με τον τρόπο που θέλουν οι Άγιοι Πατέρες και με σεβασμό στο Συνοδικό Πολίτευμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να αντιμετωπίσουμε την Παναίρεση του Οικουμενισμού και την σύγχρονη Αποστασία.
Αμήν! Γένοιτο!
Νικόλαος Μάννης

54 σχόλια:


 1. Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από την επίσημη και συνοδική διακήρυξη της αίρεσης του οικουμενισμού από την οικουμενιστική κρατική "Εκκλησία" της Ελλάδος.

  Ο λαός, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είτε δεν ασχολείται με τα εκκλησιαστικά ζητήματα, κάνοντας τυφλή υπακοή στους αιρετικούς επισκόπους της κρατικής εκκλησίας, ή βλέπει survivor και παραμένει ακατήχητος.

  Είναι καιρός να κοιτάξουμε πρώτα την ένωση με τους αδελφούς της Ματθαϊκής παράταξης και μετά ας ασχοληθούμε και με τους μακράν (αποτειχισμένους ή μη) που ακολουθούν τη σχισματο-αίρεση του οικουμενισμού και τα παράγωγα αυτής (νέο εορτολόγιο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάντως, εἶναι εὐκολώτερον νά συνεννοηθοῦμε μέ τούς Ματθαιϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν Ὀρθόδοξον φρόνημα, παρά μέ τούς νεο-αποτειχισμένους κρυπτο-οικουμενιστάς πού γράφουν πληθωρικῶς τό πελώριον ψέμα τους, ὅτι δῆθεν τό 1924 δέν ὑφίστατο λόγος ἀποτειχίσεως καί ὅτι κακῶς τό 1935 οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (Ὀ.π.ἑ.) συνέστησαν Σύνοδον "παράλληλον" πρός τήν αἱρετικήν, ὁπότε εἶναι δῆθεν σχισματικοί! Ἐπίσης, σέ ὅσους Ματθαιϊκούς ἔχω γνωρίσει, δέν διέκρινα ἀνεντιμότητα, ἐνῷ, ὅπως ἀπέδειξε ἡ πρόσφατος δια-δικτυακή διαμάχη μέ τούς ὡς ἄνω ξερόλας κρυπτο-οικουμενιστάς, οἱ πλέον γνωστοί ἐξ αὐτῶν διακατέχονται ἀπό μίαν φοβεράν οἴησιν, ἡ ὁποία τούς ὁδηγεῖ στήν ἀνεντιμότητα. Ἐν ὀλίγοις, ἄν στούς Ματθαιϊκούς ὑπάρχῃ ἕν δαιμόνιον, εἰς τούς ὡς ἄνω κρυπτο-οικουμενιστάς ὑπάρχει ὁλόκληρος λεγεών! Εἴθε νά ταπεινωθοῦμε ὅλοι μας, ὥστε νά φύγουν τά δαιμόνια καί νά σωθοῦμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από την επίσημη σελίδα μας :

  Τάξις διὰ χρίσματος ἐπιστροφῆς σχισματικοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν

  http://www.ecclesiagoc.gr/images/stories/agies/Biblia/chrismation.pdf

  Μήπως δεν υπάρχει πλέον ο λόγος του "σχίσματος" με τους Ματθαικούς ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μεγάλη κουβέντα, για άλλο θέμα!

   Διαγραφή
  2. Οι ΓΟΧ δεν θελουν τους Ματθαικους, αν τους ηθελαν θα ειχαν ενωθεί, οπως ενωθηκαν με τους κυπριανιτες και τους Βοστωνίτες
   Παντως μεχρι να βγεί ο επόμενος αρχιεπίσκοπος μην περιμένετε καμία ένωση για λόγος ασφαλείας... Μετά βλέπουμε

   Διαγραφή
 4. Μέ τήν εὐκαιρίαν, νομίζω ὅτι ἀξίζει νά θυμηθοῦμε ὅλοι τούς στίχους τοῦ Δ. Σολωμοῦ γιά τίς καταστροφικές διχόνοιές μας. Βλ. τήν ἀνάρτησιν: ΣΑΣ ΕΙΠΕ ποτέ ΚΑΝΕΙΣ, ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ ΜΑΣ; ΟΧΙ, Ε; ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΙ...
  Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017,
  https://odysseiatv.blogspot.gr/2017/07/blog-post_457.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν υπάρχει διάθεση ενώσεως από τους αρχιερείς.

  Δυστυχώς.

  Κι όμως, η ένωση είναι αναγκαία.
  Υπακούοντας ,όσοι χριστιανοί, στους ιερούς κανόνες, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για τον διάβολο να επιτύχει διάσπαση. Η εκκλησία ΔΕΝ φάσκει και αντιφάσκει. Οπότε ή τηρούμε τους κανόνες και είμεθα ΕΝ εν τη πίστη, ή δεν τους τηρούμε και ο καθένας το δρόμο του.

  Είναι ανάγκη να είμαστε ΕΝΑ, διότι πρέπει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να υπερασπιστούμε το ελληνικό σύνταγμα.
  Δεν είναι καθόλου άσχετο με τη θρησκεία, διότι οι νόμοι της πολιτείας είναι σημαντικό να βασίζονται στο νόμο του Θεού. Το Ελληνικό Σύνταγμα είναι γραμμένο στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.

  Δεν πρέπει να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος!
  Εφόσον η κυβέρνηση δεν υπακούει στο Ελληνικό Σύνταγμα, δεν υπάρχει άλλη ελπίδα για το έθνος, από την Εκκλησία. Οφείλουν οι ιερείς να παλέψουν για την εφαρμογή του Ελληνικού Συντάγματος και για την απομάκρυνση των αντίχριστων πολιτικών.

  Η Εκκλησία της Ελλάδος δεν το κάνει αυτό. Δεν στέκεται στο ύψος της διότι είναι απασχολημένη με τον έρωτά της με τον πάπα. Η μοιχαλίς αυτή θρησκευτική οργάνωση δεν έχει μυαλό ούτε για το ελληνικό έθνος , ούτε για τους πολίτες του.

  Δεν είναι υπάκουη στους ιερούς κανόνες, άρα δεν μπορεί πλέον να καυχάται ότι είναι η "Εκκλησία της Ελλάδος". Αυτό μέχρι να αλλάξει επισήμως το Σύνταγμα. Διότι ανεπισήμως συνεχώς καταλύεται.

  Οι ΓΟΧ θέλουν να γίνουν αναγνωρίσιμοι ως θρησκευτικοί ηγέτες, για να μπορέσουν να τραβήξουν την προσοχή της μοιχαλίδος μητέρας τους, γι αυτό και θέλουν να εμπίπτουν στο θρησκευτικό νόμο περί θρησκευτικών κοινοτήτων; Διότι αυτό το επιχείρημα ακουγόταν πολύ από τους υποστηρικτές του φακελώματος των παλαιημερολογιτών στα ΚΕΠ. Μάταια όμως...η μάνα που μοιχεύει έχει πάψει να είναι μάνα και δεν νοιάζεται πλέον για τα παιδιά της.

  Εν τω μεταξύ τα ελληνόπουλα διδάσκονται αντίχριστο αντί για Χριστό.
  Μαθαίνουν ότι "φτάνει πια τα στερεότυπα:άνδρας και γυναίκα"
  Πηγαίνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συναγωγές κλπ για να μην είναι ρατσιστές. Μαθαίνουν από τα ελληνικά σχολικά βιβλία ότι κάποιο παιδί μπορεί να έχει το όνομα Αχμέτ, ή Χακίμ εκτός από Παναγιώτης, Άννα κλπ.
  Ότι όλες οι θρησκείες έχουν αλήθεια και πρέπει να τις γνωρίσουμε.
  Προσηλυτίζονται και αποπροσανατολίζονται οι μαθητές μακρυά από την επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδος.

  Είναι περίεργο που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι αυριανοί δούλοι εκπαιδεύονται ως μασώνοι;
  Όχι, διότι οι "χριστιανοί" μασώνοι είναι πολύ χρήσιμοι ως δούλοι! Για Ελληνες δεν συζητούμε πλέον.

  Θ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ φοβοῦμαι ὅτι καί οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ π.ἑ. ἔχουν πέσει στήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ. Ἐάν δέν δύνανται ν' ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ ν. 4301/2014 ἔγινε γιά νά καταστρέψῃ τό π.ἑ., ἐφόσον θεωρεῖ ἑτεροδόξους (!!!) τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. καί ἐφόσον καταργεῖ ἐνορίες πού ἔχουν κάτω ἀπό 100 μέλη (δηλαδή σχεδόν ὅλες!!!), τότε δέν μποροῦν νά εἶναι ἐκκλησιαστικοί ἡγέται. Για τίς κάρτες, τό ἐπερχόμενον σφράγισμα, τήν μετάλλαξιν τοῦ ὁμολογιακοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ μάθημα ἀθεΐας καί ἀνηθικότητος κ.λπ., ἐξ ὅσων γνωρίζω, τηροῦν ἐπίσης σιγήν ἰχθύος. Ἀναμένω νά ἰδῶ ἄν θά ἐρευνήσουν μέ τήν δέουσαν σοβαρότητα τίς καταγγελίες ἑνός πιστοῦ ὅτι κάποιος ἐπίσκοπός μας διδάσκει γυμνῇ τῇ κεφαλῇ νά λάβουμε τό σφράγισμα, ὡς πρόοδον τῆς τεχνολογίας (!!!) καί νά ὑπακούουμε πρῶτα στούς νόμους τοῦ "κράτους" καί μετά στόν Εὐαγγελικόν Νόμον (!!!). Ἀκριβῶς τά ἀντίθετα, δηλαδή, ἀπό αὐτά πού θέλει ὁ Θεός! Ἐάν οἱ καταγγελίες αὐτές ἀποδειχθοῦν ἀληθεῖς καί ἡ Σύνοδος καλύψῃ τόν ἐν λόγῳ ἐπίσκοπον, τότε θ' ἀποδειχθῇ πλήρως καί πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι ἔχει πέσει στήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ, ὁπότε θ' ἀναζητήσουμε ἀλλοῦ ἐκκλησιαστικήν στέγην. Διότι αἰσθάνομαι γελοῖος ὑποκριτής ἀπό τήν μίαν νά ἐλεγχω καθημερινῶς τούς Οἰκουμενιστάς, καί ἀπό τήν ἄλλην ν' ἀνέχωμαι τούς δικούς μας νά κηρύττουν τίς ὡς ἄνω φοβερές αἱρέσεις, ἄν ὄντως τίς κηρύττουν. Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθῇ.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Κέ Χατζηνικολάου,

   Ο Πρόεδρος της Κύπρου Κος Τάσσος Παπαδόπουλος, μας άφησε το εξής μνημειώδες, ως απάντηση για το σχέδιο Α(υ)ννάν.   "Παρέλαβα Κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα..."!!

   Και οι Αρχιερείς των ΓΟΧ, οι επόμενοι των Αγίων Πατέρων,   "Παρέλαβαν Αγία Εκκλησία, και παραδίδουν κοινότητες..."


   Εντολή των Αγιορειτών Ζηλωτών πατέρων με πρωτεργάτη τον Γέροντα Αυγουστίνο, να φωνάζουμε όπου βρεθούμε να ξυπνήσει ο κοιμισμένος λαός να προστρέξει στο Υπουργείο Παιδείας στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, καί να αιτήσει να λάβει πίσω την υπεύθυνη δήλωση για την ίδρυση θρησκευτικών κοινοτήτων ΓΟΧ.

   Όπου βρεθούμε να φωνάζουμε...

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ Μαρῖνε, βρίσκω πολύ εὔστοχον τήν ἀναλογίαν μέ τήν γνωστήν ρῆσιν τοῦ Τ. Παπαδόπουλου. Ἀντί ν' ἀποδεχθοῦμε ἀσμένως τήν ὑπαγωγήν μας εἰς τήν κατηγορίαν τῶ ἑτεροδόξων (ὅσοι τήν ἀπεδέχθησαν), θά ἔπρεπε νά καταβληθῇ πᾶσα δυνατή προσπάθεια ν' ἀναγνωρισθοῦμε ἀπό τό κράτος ὡς ΝΠΙΔ μέ τήν ἐπωνυμίαν "Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος." Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά κατηχήσῃ τόν λαόν, ὁπότε δέν εἶναι ὀρθόν νά ἐμφανίζεται ὡς κοινότης ἑτεροδόξων. Αἶσχος!!! Καί ὅταν τό αἶσχος αὐτό γίνεται δεκτόν ἀπό ἐμᾶς, χωρίς νομικόν ἀγῶνα, τότε ὄντως πρόκειται δι' ἄρνησιν πίστεως. Θά ἔπρεπεν οἱ νομικοί μας νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι οἱ ΓΟΧ εἶναι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπως αὐτό ὁρίζεται ἀπό τά ἱδρυτικά του ἔγγραφα καί διακηρύξεις μέχρι τό ἔτος 1920, πρίν τήν ἔκδοσιν τῆς αἱρετικῆς Ἐγκυκλίου, ἀπό τήν ὁποίαν σαφῶς προκύπτει ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἔπεσεν εἰς αἵρεσιν. Συνεπῶς, δέν εἶναι δυνατόν οἱ ΓΟΧ νά θεωρηθοῦν ὡς κοινότης ἑτεροδόξων. Καί γιατί παρακαλῶ νά διαλύεται τό "Θρησκευτικόν Νομικόν Πρόσωπον" (ἡ κοινότης) ὅταν τά μέλη της εἶναι κάτω τῶν 100; Τί εἶναι ὁ ἀριθμός 100 καί τίθεται ὡς κατώτατον ὅριον; Γνωρίζουν ἀσφαλῶς οἱ ἰθύνοντες ὅτι πολλές ἐνορίες τοῦ π.ἑ. στήν Ἑλλάδα ἔχουν πολύ ὀλιγώτερα τῶν 100 μέλη καί γι' αὐτό θά τίς διαλύσουν καί θά ἁρπάξουν τά περιουσιακά των στοιχεῖα.

   Διαγραφή
  4. Κέ Χατζηνικολάου, είναι ανοσιούργημα η εθελουσία εγγραφή των μελών των γνησίων Ορθοδόξων στο τμήμα των αντιχρίστων του Υπουργείου Παιδείας, κατά τον διαχωρισμό διοικήσεων ετεροδόξων και ορθοδόξων σύμφωνα με το Σύνταγμα.
   Και ξέρετε ποιό είναι το αισχρότερο; Ότι ντρέπονται, κρύβονται δεν το λένε ξεκάθαρα ότι οι ΓΟΧ είναι στο τμήμα των αντιχρίστων, το 3032 γραφείο, και η αλήθεια είναι ότι μίλησα με την Κα Ευσταθιάδου,στο τηλέφωνο και μου είπε ότι, "δεν το λέμε ότι οι ΓΟΧ έχουν υπαχθεί στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων....
   γιατί θα γίνει χαμός..."!!!
   Περισσότερη τσίπα έχουν οι κρατικοί υπάλληλοι πού ντρέπονται να πούνε αυτό που αποφάσισαν οι ΓΟΧ!!!
   Και ακούγοντας αυτό από το σπίτι μου, έγινα έξαλλος, και έτρεξα στο 3032 γραφείο του Υπουργείου Παιδείας, καί ούρλιαξα ότι είναι ανήθικο και απαράδεκτο οι Ορθόδοξοι που έχουν κάνει τόσους αγώνες για την Πίστη και την ελευθερία της Εκκλησιαστικής ζωής, να έχουν εγγραφή στο τμήμα αυτό, και αφού η προϊσταμένη του τμήματος η Κα Αναστασοπούλου με άκουσε που τής την είπα, μού είπε ότι έχουν δικαίωμα, και ότι ιδία τους επιλογή ήταν.
   Στο τέλος με έβγαλε από το γραφείο αφού δημιούργησε μία έντεχνη κόμπλα, και με απέστειλε στον διευθυντή του τμήματος τον Κο Πιτταδάκη, όπου παραδέχτηκε ότι οι ΓΟΧ είναι εγγεγραμμένα μέλη του τμήματος των ετεροδόξων τού 3032.
   Φρίξον Ήλιε Στέναξον Γή, οι Ορθόδοξοι να απεμπολούν όλους τους αγώνες επί 90 έτη για να αναγνωριστούμε ως Ορθόδοξοι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος και τώρα στα έσχατα να ταυτίζονται με τους διώκτες της Κρατούσας Εκκλησίας που κατηγορούσαν τους ΓΟΧ ως ετεροδόξους...

   Διαγραφή
  5. Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε,
   Κατ’ ἀρχάς, σοῦ εὔχομαι Χρόνια Πολλά διά τήν ὀνομαστικήν σου ἑορτήν. Εἴθε ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα νά σέ προστατεύῃ ἀπό τά δαιμόνια πού στέλνει ὁ πατήρ του Ψεύδους σέ ὅλους μας, γιά νά μᾶς παρασύρουν στό κακόν.

   Πολύ φοβοῦμαι ὅτι στίς ἡμέρες μας ἐπαληθεύεται τό "προφητικόν" κείμενον κάποιων Ἁγιορειτῶν πατέρων, τό ὁποῖον ἐδημοσίευσε τό 2013 τό ἱστολόγιον «ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ» τῆς Κ. Σουφλῆ καί τό ὁποῖον προεμήνυε «θλῖψιν τῆς Ἐκκλησίας» λόγῳ Προδοσίας τῶν ἐπισκόπων, ὄχι μόνον τοῦ νέου, ἀλλά καί τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου! Οἱ μέν ἔκαναν τήν ψευδοσύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου διά νά ἑδραιώσουν καί νά «καθαγιάσουν» τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἱ δέ ἔχουν ἀρχίσει νά δείχνουν ὅτι πέφτουν σταδιακῶς εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ. Σέ λίγο, ὅπως φαίνεται, μᾶλλον θά προσευχὠμεθα «κατά μόνας»! Ἵλεως, Κύριε!

   Διαγραφή
 6. Κύριε Ριτσούδη,
  σε λάθος γραφείο ουρλιάξατε. Εκεί που πήγατε , απλά κάνουν τη δουλειά τους.
  Στην Κάνιγγος έπρεπε να ουρλιάζετε. Και να τους πείτε ότι θα ουρλιάξετε και μέσα στα μαγαζιά τους, εκεί που πηγαίνουν οι αδαεις γριούλες που λένε "παλαιό" και κλαίνε. Στις μοναχές στην Πεύκη που νομίζουν ότι οι ΓΟΧ είναι έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα για την ορθοδοξία ("ορθοδοξία ή θάνατος"), ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι μία κοινότητα και όχι εκκλησία της Ελλάδος (όπως διαφημίζουν στους γέρους και αδαείς πελάτες τους), τη στιγμή που οι λύκοι αιρετικοί εξαιρούνται διατάξεων όπως βλέπουμε στο...
  Άρθρο 13
  Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας, λοιπών υφιστάμενων Εκκλησιών και νομικών προσώπων τους
  1. Αναγνωρίζονται ως ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προ− βλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η «Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως ανώ− τατη αρχή την «Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.)» και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι θρησκευτικές κοινότητες (Επισκο− πές, Ενορίες, Μονές) με τις κάτωθι επωνυμίες, οι οποί− ες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την Καθολική Εκκλησία και των οποίων η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία διέπεται από το κανονικό δίκαιό της:.......(ακολουθεί ο εκτενέστατος κατάλογος 8 σελίδων των ορμητηρίων των λύκων-αιρετικών ανά την Ελλάδα).

  Αν δεν υπάγονταν οι ΓΟΧ στο τμήμα ετεροδόξων , όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει με το νομοσχέδιο;

  Μήπως τελικά η ένωση του 2014 έγινε μόνο και μόνο για να ....;;;;Τα έχουν καλά με τον καίρσαρα.....ΜΠΑΣ ΚΑΙ γίνουν ένα με την μοιχαλίδα "μητέρα εκκλησία της Ελλάδος" που ως τώρα τους φέρεται ...ως μπάσταρδο, ένα νόθο παιδί που η θέση του είναι στο ορφανοτροφείο να περιμένει "υιοθεσία";;;

  Συμβόλαια με τον διάβολο δεν πρέπει να κάνουμε, διότι δεν έχει μπέσα.

  Θ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Θ.Α.,
   ευχαριστώ για την απάντηση. Την θεωρώ όχι τυχαία και πολύ εύστοχη. Όμως ακούστε και τον αντίλογο.

   Καταρχήν η κρατική εξουσία είναι υποχρεωμένη στη χρηστή διαχείριση όλων των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και της Δημόσιας Διοίκησης.
   Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο φτιάχτηκε για να υπηρετήσει τον Έλληνα νόμιμο φορολογούμενο πολίτη και να τού επιτρέπει την ελεύθερη Εκκλησιαστική Ζωή, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Συντάγματος, και τη χάρτα των ευρωπαϊκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
   Το Υ.Π. εντελώς παράνομα, αντίχριστα, και καταχρηστικά, ενώ υπεραμύνεται της θρησκευτικής ελευθερίας όλων των αντιχρίστων στην Ελλάδα σύμφωνα με το 4301 ν.δ., τους γνησίους Ορθοδόξους δεν τους δέχεται εγγεγραμμένους στην Διοίκηση Ορθοδοξία, κατά τον διαχωρισμό σε δύο διοικήσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε Ορθοδόξους και αντιχρίστους, και υποχρεωτικά , φασιστικό τον τρόπο, οριοθετεί μόνο την Κρατούσα Εκκλησία.
   Η Κρατούσα μισθοδοτομούμενη Εκκλησία, παρανόμως κατέχει αυτή τη θέση, την αναγνώρισή της σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος, αρθρο που γράφτηκε το 1865 και παραμένει στην ίδια μορφή μέχρι σήμερα, και επιπλέον η Κρατούσα Εκκλησία, δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες της Εκκλησίας, και από νομικής απόψεως,
   καθώς το Β. Δ. του 1923 περί αλλαγής πολιτικού ημερολογίου, και όχι αλλαγής Εκκλησιαστικού, παραμένει εν ισχύει μέχρι σήμερα, ουδέποτε έχει καταργηθεί.
   Εν κατακλείδι αγαπητέ Θ.Α. ορθώς ούρλιαξα στις υπεύθυνες του γραφείου, γιατί καταρχήν στην πρώτη επικοινωνία όταν μπήκα μέσα, αναφερόντουσαν ψευδώς στις ερωτήσεις μου και με δόση ειρωνείας, ότι δηλαδή οι ΓΟΧ δεν είναι εκεί, χωρίς όμως να λένε που είναι, και μόνο όταν της είπα ότι το θέλω γραπτώς, τότε αρνήθηκαν με έβγαλαν έξω, και με παρέπεμψαν στον προϊστάμενο της θρησκευτικής διοίκησης των ετεροδόξων.
   Συμπεριφορά ανάρμοστη, απαράδεκτη, και βέβαια όλη η συνομιλία, υπάρχει καταγεγραμμένη στο κινητό μου, με το voice recorder, βέβαια παράνομη ενέργεια, αλλά πολύ ουσιαστική καί χρήσιμη.

   Κατά δεύτερον, προ οχταμήνου, είχα καταθέσει δύο επώνυμες αιτήσεις ηλεκτρονικά, στη γενική γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας,
   να μου βεβαιώσουν εγγράφως με σφραγίδες και υπογραφές, ότι οι ΓΟΧ, τα Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν στο πρωτοδικεία Πειραιά και Θηβών, (κατέθεσα τις αποφάσεις αυτές), βρίσκονται στο τμήμα των ετεροδόξων ετεροθρήσκων, ήτοι των αιρετικών, και φυσικά τις έπνιξαν αυτές τις αιτήσεις, ουδέποτε απάντησαν, και βέβαια ήταν καθόλα παράνομη ενέργεια του τμήματος 3032.
   Ήθελα λοιπόν να τυπώσω αυτή την απάντηση και να την μοιράσω φυλλάδια έξω από τις Εκκλησίες, να διαβάσουν όσοι έχουν υπογράψει, να δούνε που βρίσκονται οι υπογραφές τους.

   Είναι αυτονόητο, ότι ουδέποτε μού απάντησε σε αυτό το αίτημά μου, το αρμόδιο τμήμα 3032, και φυσικά καταλλήγω, ότι ως νόμιμος φορολογούμενος πολίτης που πληρώνω τους φόρους μου κανονικά, δεν έχουν δικαίωμα σε αυτή την παράνομη συμπεριφορά, και φυσικά ουδόλως κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όπως γράφετε αγαπητέ Θ.Α.
   Τους χρειαζόταν και το ευχαριστήθηκα, και βέβαια εάν πηγαίναμε πολλοί μαζί, σε τύπο διαδήλωσης μερικές χιλιάδες εξω από το Υπουργείο δεν θα συμπεριφερόντουσαν έτσι...

   Όσο για την Ιεραρχία ΓΟΧ, τους απέστειλα επιστολές με τις σχετικές διαφωνίες για τη δημιουργία θρησκευτικών κοινοτήτων, και δεν σας πάει ο νούς το τι εισέπραξα!!!

   Πολλά και μεγάλα θαυμαστικά.

   Κατέχω σε αρχείο τις έγγραφες απαντήσεις τους.

   Ένα μόνο θα πώ..

   Φρίξον Ήλιε Στέναξον Γή...

   Και θα παρακαλούσα, η ανωνυμία αγαπητέ Θ.Α, δεν βοηθάει στον δημόσιο διάλογο, στα θέματα αιρέσεων...

   Διαγραφή

 7. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να προσθέσω κι εγώ τι απάντηση μου έδωσε επίσκοπος ΓΟΧ όταν τον ρώτησα για το θέμα αυτό :

  Μου είπε λοιπόν, ότι εφόσον το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ανώτερο από το κρατικό δίκαιο, και εφόσον όταν κατέθεσαν τα χαρτιά για να υπαχθούν στο νομοσχέδιο δήλωσαν σε αυτά την ομολογία πίστεως των ΓΟΧ (όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα στο Internet ) τότε δεν υφίσταται το θέμα της προδοσίας της πίστεως.

  Θα ήθελα τα σχόλιά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. +ΙΓΖ
   Στην αρχαια Εκκλησία οι λιβελοφόροι υπέγραψαν οτι θυσίασαν στην Αθηνά αλλά δεν ειχαν θυσιάσει. Αποτέλεσμα κόλαση.
   Σε αντισιαστολή στους Μακαββαίους ειπαν το ιδιο, να πουν οτι εφαγαν κρεας, αλλα να μην φάνε, και ολοι ξερουμε την συνεχεια.

   Διαγραφή
 8. Επίσης μια άλλη ερώτηση :

  Δεδομένου ότι, εδώ και αρκετά χρόνια, το ελληνικό κράτος έχει πλήρως ασπασθεί την αθεΐα και την ειδωλολατρεία, μήπως πρέπει να δούμε αντίστροφα το θέμα ;

  Μήπως σε ένα τέτοιο κράτος, η δήλωση ότι είμαστε "ετερόδοξοι" σε συνδιασμό με την "Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ" (http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/ekklisiologika/800-omologia-pistews) είναι όντως ομολογία ορθοδόξου πίστεως ;

  Κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ἀγαπητέ μου ἀδερφέ ἐν Κυρίῳ, Κυριάκο,

  Ἐφόσον τό ποιός εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός ὁρίζεται μέ σαφήνειαν στόν Ν. 4301/14, ἤτοι αὐτός πού εἶναι δογματικῶς ἡνωμένος μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ μάχη πρέπει νά δοθῇ ἐκεῖ. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως δέν μᾶς καλύπτει, διότι ποτέ δέν μπορεῖ νά εἶναι πλήρης, ἀλλά καί νά ἦτο, πάλιν ποιός θά ἠσχολεῖτο, ποιός θά τήν ἔκρινε γιά τήν πληρότητα καί τήν Ὀρθοδοξίαν της, καθ' ἥν στιγμήν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ὑπογράφουμε νά ὑπαχθοῦμε στόν νόμον ὡς κοινότης ἑτεροδόξων; Οὔτε, βεβαίως, μποροῦμε νά βασισθοῦμε σέ λογοπαίγνια, τοῦ τύπου "ἐσεῖς εἶσθε αἱρετικοί, ἄρα ὀρθῶς θεωρεῖτε ἑτεροδόξους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους." Αὐτά εἶναι χαριτωμένα γιά ἰδιωτικές συζητήσεις, ἀλλά τώρα ἀπαιτεῖται σοβαρός ἀγών καί παραστάσεις πρῶτα στήν Σύνοδον καί μετά στό Κράτος. Τό π.ἑ. ἔχει ἐκλεκτόν λαόν καί θά εἶναι ὅλοι σύσσωμοι σ' αὐτόν τόν ἀγῶνα. Ὁ π. Μεθόδιος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου, πρίν ἀπό λίγο μοῦ ἐδήλωσεν τηλεφωνικῶς ὅτι συμφωνεῖ ἀπολύτως μέ ὅσους ἀντιτιθέμεθα στόν Ν. 4301/14, στήν Κάρταν τοῦ Πολίτου καί στά ὑπόλοιπα πού δέχονται ὅσοι συμπλέουν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ καί θά ἤθελε ν' ἀκουσθῇ αὐτό, γι' αὐτό καί τό δημοσιοποιῶ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μην αμφιβάλλετε ότι επικροτώ και θαυμάζω την παρρησία σας να πάτε στο υπουργείο. Και λόγω της ενημέρωσής σας πάνω στο θέμα, και της εγρήγορσης την οποία επιδεικνύετε, αλλά και λόγω του ότι γνωρίζω τι σημαίνει να μπαίνεις μέσα σε οχυρό αντιχρήστων.

  Είναι μία συμμορία ανταρτών οι οποίοι έχουν ρόλο να απωθούν κάθε στοιχείο που απειλεί τη "δημοκρατία" τους. Μερικοί από αυτούς που είναι εκεί μέσα έπρεπε να μην βλέπουν το φως της μέρας έξω από τα κάγκελα....

  Επομένως...είστε ενας Νίκος Κούρκουλος στην ταινία "Θέμα Συνειδήσεως" του Νίκου Φώσκολου.

  Αυτοί είναι αυτοί που είναι...μήπως αυτοί θα έπρεπε να είναι πιο ειλικρινείς και διάφανοι από τους πνευματικούς πατέρες ΓΟΧ; Ποιός είναι ο θεματοφύλακας, ο άγρυπνος φρουρός......που ΕΠΙΣΚΟΠΕΙ ώστε να μην περάσει ο εχθρός και κατασπαρράξει τα πρόβατα; Αυτός που εξ αρχής και τελικά, μας λέει άλλα αντί άλλων και αποπροσανατολίζει.

  Ήμουν στο νεο ημερολόγιο. Μιλούσα, διαμαρτυρόμουν ...και έπαιρνα "αποστομωτικές απαντήσεις" από τους ιερείς που με έστελναν υπό την επιφάνειαν της γης. Γείωση κατά το κοινώς λεγόμενον.
  Ήμουν στο παλαιό, στους ΓΟΧ που είστε μάλλον κι εσείς, και μία Κυριακή πρωί μου είπαν να πάω να δηλωθώ ως ΓΟΧ...

  Και δεν ξαναπάω σε ναό που ανήκει σε αυτή τη σύνοδο, όπου οι αρχιερείς συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο που περιγράφετε κι εσείς, τον οποίο κάθε νοήμων άνθρωπος αποστρέφεται.

  ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΜΑΙ , ΔΕΝ ΕΊΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, αφού ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΤΟΥΣ ΓΟΧ.

  Εκκλησιάζομαι ελεύθερα, χωρίς να φοβάμαι ότι αύριο θα μου πάρουν την εκκλησία, διότι είναι λίγα τα άτομα.
  Δεν έχω λογισμούς και δεν βλέπω πια "φαντάσματα", αφού δεν δίνω πια εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που ή δεν ξέρουν τι κάνουν ή δεν θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουν.
  FINITO


  Θ.Α.  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. +ΙΓΖ
  προς προβληματισμό
  Όταν το εσφιγμένου δίνει την γραμμή, μην υπογράφετε, τούτο σημαίνει ότι είναι κάτι άσχημο για την εκκλησία ΓΟΧ.
  Συνεπώς η Σύνοδος ΓΟΧ εχει υπογράψει εναντίον της Εκκλησίας ΓΟΧ . Αυτό σημαίνει αίρεση άρα είσαι υποχρεωμένος να κόψεις Γέροντα.
  Εάν πάλι δεν είσαι σίγουρος ότι το Θ. Νομοσχέδιο είναι κάτι άσχημο για την εκκλησία τότε με ποιο δικαίωμα εναντιώνεσαι στην εκκλησία ΓΟΧ που υπάγεσαι με το να δίνεις εντολή να μην υπογράψει κανείς;
  Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δυο.

  Για την κάρτα πολίτη το εσφιγμένου εχει πάρει θέση. Να μην την παρει κανείς γιατι δεν θα τον κοινωνήσουμε.
  Τοτε πως συνάδει να εισαι στην εκκλησία ΓΟΧ η οποία πιστεύει το ακριβώς αντίθετο, με επίσημες ανακοινώσεις;
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. +ΙΓΖ
  Αυτό τό Νομοσχέδιο συγκαλύπτει τόν αυριανό Διωγμό και θά οδηγήσει την Εκκλησία μέ μαθηματική ακρίβεια στήν σκλαβιά της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δημιουργήθηκε γιά να υποτάξει άνευ όρων τήν Εκκλησία και νά τήν δέσει στό άρμα της Παγκοσμιοποίησης μέσω Τραπεζικών Δανείων και μη κυβερνητικών οργανώσεων βλέπε άρθρα 7 – 9 – 10 ).
  Αρθρο 16
  Δεν θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για Ορθοδοξία, διότι δυστυχώς εμείς θα θεωρούμεθα υπό πάντων σχισματικοί και αιρετικοί και μάλιστα με την υπογραφή μας.
  Με την υπεύθυνη δήλωση, ομολογείς ενυπόγραφα, ότι πιστεύεις τ’ απροσδιόριστα και βλάσφημα κατασκευάσματα που προσδιορίζει ο νόμος στην ερμηνεία του, εφόσον στη δήλωση είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιείς τον προσδιορισμό θρησκευτική κοινότητα.
  Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει παραλάβει συγκεκριμένη Αγία Ομολογία κατά τις επιταγές των Αγίων πατέρων και δεν μπορεί να αλλάξει την Ομολογία του για κανένα λόγο. Διαφορετικά χαρακτηρίζεται εκτός Αγίας Εκκλησίας.
  Η βλάσφημη ομολογία ότι ο Πιστός ανήκει στην εκ του νόμου ορισθείσα Θρησκεία, αντικρούεται στην Δεσποτική εντολή:
  “Οὐδεὶς δύναται, δυσὶ κυρίοις δουλεύειν” άρα ουδείς δύναται να έχει και δύο ομολογίες Πίστεως. Μία για τον Νόμο και μια για τον εαυτόν του.

  Κάθε άνθρωπος μιας μέσης θεολογικής μορφώσεως γνωρίζει ότι ο όρος «θρησκεία» δηλώνει ανθρώπινο δημιούργημα! Ομαδοποιεί θρησκειακώς την Εκκλησία του Χριστού με «εταίρους», δηλ. θρησκείες Σέκτες που έχουν έντονο και πολλές φορές καταστροφικό δαιμονικό χαρακτήρα, ενώ συγχρόνως βάζει τον Χριστιανισμό, δηλ. την αγία Ορθοδοξία, στο ίδιο διαθρησκειακό καλάθι - γραφείο ετεροδόξων και αλλοθρήσκων -με όλες τις άλλες θρησκείες- Σέκτες της Ελλάδας!

  Η Ορθόδοξη θεολογία κηρύττει ότι η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την Εκκλησία,
  Η Εκκλησία δεν αναβαθμίζεται ως θρησκευτική κοινότητα, όπως λένε χείλη αρχιερέων, αυτό είναι βλασφημία.
  Θρησκευτική κοινότητα σημαίνει Σέκτα.
  ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 13. Και άλλο ένα θέμα που ήθελα να θέσω, που σε αυτό θα ήθελα και τη γνώμη του αγαπητού Δασκάλου.

  Ένας νόμος (όπως π.χ. ο Ν. 4301/14 ) είναι ένα κρατικό-συμβατικό κείμενο, η ερμηνεία του οποίου πρέπει να βασίζεται στη συμβατική γραμματική και ετυμολογία και όχι σε δογματικούς όρους.

  Επομένως (κι εδώ θέλω τη βοήθεια του Δασκάλου)η λέξη ετερόδοξος έχει την ερμηνεία της, την ετυμολογία της αλλά και το αντίθετό της που στη συγκεκριμένη περίπτωση του νόμου 4301/14, πιστεύω ότι είναι το ομόδοξος και όχι το ορθόδοξος (όρος με δογματικό περιεχόμενο).

  Έτσι, όταν λέμε για παράδειγμα την λέξη ετερο-φυλόφιλος γνωρίζουμε ότι το αντίθετό της είναι ομο-φυλόφιλος και όχι ορθο-φυλόφιλος.

  Επομένως και με βάση τα παραπάνω, είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι είμαστε ομόδοξοι με την κρατική "εκκλησία", το αφεντικό της οποίας (η άθεη ελληνική κυβέρνηση) την ΘΕΩΡΕΙ ορθόδοξη ;

  ΥΓ: Ο Γέροντας Μεθόδιος είναι ένας ηγούμενος ο οποίος κρατάει Θερμοπύλες, τον τιμούμε και τον σεβόμαστε απεριόριστα, αλλά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει το αλάθητο σε όλες τις περιπτώσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου Κυριάκο, περί της ερμηνείας της έννοιας "ετερόδοξος" είναι ακριβώς όπως τα λες.
   Περί του Νόμου και τα σχετικά με αυτόν, θα γράψω σχετικά κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον την άποψή μου, η οποία βασίζεται σε εντελώς διαφορετική οπτική, χωρίς να στέκεται τόσο στον τύπο των εννοιών (εκκλησία, κοινότητα, σωματείο), όσο στην ουσία των πραγμάτων. Κοντολογίς το πρόβλημα για μένα δεν είναι αν ένα ουσιαστικά άθεο κράτος (το οποίο οσονούπω θα αλλάξει και το Σύνταγμά του επί το... αθρησκότερο) θα μας αναγνωρίζει σαν την Εκκλησία του Συντάγματος, σαν ένα αστικό σωματείο ή σαν μία κοινότητα (ας θυμηθούμε πως και στην αρχή ως τέτοια μας αναγνώριζε = Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα των Γ.Ο.Χ.). Το πρόβλημα είναι αλλού και πιο ουσιαστικό. Είναι στο κατά πόσον έχουμε συνειδητοποιήσει ότι Εκκλησία του Χριστού σημαίνει αγώνας ενάντια στον κόσμο και όχι θεραπαινίδα του κόσμου...

   Διαγραφή
 14. Αγαπητοί,
  ο διαχωρισμός ορθόδοξος -ετερόδοξος δεν γίνεται σύμφωνα με τον νόμο 4301, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος όπου το αρθρο 3 με την σημερινή μορφή γράφτηκε το 1865 και είναι έξω από κάθε Οικουμενισμό και κάθε άλλο όρο που μπορεί να αλλοιώνει την ερμηνεία του.
  Αργότερα ενσωματώθηκε στο Σύνταγμα το άρθρο 13, που κατά την ερμηνεία του Χρήστου Ανδρούτσου αφορά θρησκείες ανεκτές, δηλαδή όλες τις αντίχριστες θρησκείες στην Ελλάδα, εκτός της Μίας Αγίας Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
  Η παραπάνω επιβεβαίωση έρχεται από τις εγκυκλίους του Υ.Π. πού ρητώς προσδιορίζει τον διαχωρισμό στο τελευταίο οργανόγραμμά του, συμφώνως δηλαδή Συντάγματος, και όχι άλλης αυθαίρετης ερμηνείας, ή κατά το δοκούν του οποιοδήποτε νομοθέτη ή και Εκκλησιαστικού ακόμη.
  Ουδεμία αμφιβολία λοιπόν υπάρχει, ότι το κράτος συνεχίζει και σήμερα την ίδια τακτική με εκείνη που ασκούσε, αμέσως μετά την εισαγωγή του νέου εορτολογίου, όπου Κρατική Εκκλησία και Κρατική εξουσία, ήθελαν να κατηγορούν τούς Ορθοδόξους, αιρετικούς και ετεροδόξους, παραποίηση εξουσίας κλπ .
  Η σημερινή αντίχριστη τακτική μάς διώκει με ένα έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της απόφασης 150/1972 καθώς συνεχίζουν να μας ονομάζουν ετεροδόξους ετεροθρήσκους, που όμως Ω! Τής φρικαλεότητας, δεν λαμβάνουν υπόψη την νεώτερη απόφανση του ΣτΕ της Ολομέλειας 1444/1991, που μας κατονομάζει ομοδόξους, της Αγιας Ορθοδόξου Εκκλησίας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 3 του Συντάγματος.
  Και επίσης, δεν λαμβάνουν υπόψη τους αγώνες των Ορθοδόξων που θέλησαν την ελευθερία στην Εκκλησιαστική ζωή, και που ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με την αντίχριστη κρατική και Εκκλησιαστική γραμμή του άρθρου 13 των θρησκειών του Συντάγματος.
  Απεναντίας οι αγώνες αυτοί καρποφόρησαν με δικαστικές αποφάσεις, ΣτΕ Ολομέλεια, και Α. Π. και μας δικαίωσαν ως Ορθόδοξοι κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος.

  Σε συνέχεια του ανωτέρου συλλογισμού είναι και ότι η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος στην ανακοίνωση περί της υπαγωγής στις αρχικές διατάξεις του 4301, αφενός απέκρυψε την υπαγωγή στο τμήμα ετεροδόξων, και αφετέρου ουδέποτε εξήγησε για ποιό λόγο αποφάσισαν ότι δεν εμπίπτουν πλέον στις διατάξεις του άρθρου 3 Συντάγματος, παρά εξήγησαν μόνο τα οικονομικά ωφέλη του νόμου, και η κατοχύρωση ονόματος ΓΟΧ.
  Ο καθένας ας σκεφτεί εάν είναι πονηρίες ή όχι.
  Το επόμενο επιχείρημα είναι το τι λένε αυτές οι αρχικές διατάξεις του 4301, και πως μπορεί να εμπίπτει σε Ορθοδόξους αφού είναι πασιφανέστατες φωτογραφικές διατάξεις ΠΣΕ.
  Μιλάνε για θρησκείες που έχουν αλήθεια (για όλες είναι η αναφορά αυτή). Μπορεί να υπάρχουν κόκκοι αλήθειας σε τόννους ψεύδους και βλασφημίας;
  Τέλος οι έννοιες ορθόδοξος και ετερόδοξος στην Ελλάδα σύμφωνα με το προλογισμένο ρις το ονομα Της Αγιας Τριάδας Σύνταγμα, δεν επιφέρει ούτε αμφισβητήσεις ούτε διφορούμενες απόψεις, υπάρχουν οι Συνταγματολόγοι που το βεβαιώνουν.
  Και όπως η Ζωή μας και οι όλες ερμηνείες είναι με κέντρο τον Χριστό και όχι με το διάβολο, έτσι και ο Χριστιανός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ετερόδοξος ή αιρετικός, με κέντρο αναφοράς τό διάβολο.

  Άρα δεν μπορεί να υπάρχει αλλοίωση και παρερμηνεία το τι σημαίνει Χριστιανός, και ετερόδοξος επίσης στον αντίποδα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Αγαπητέ Κυριάκος Βαρβέρης σχετικά με την απάντηση Επισκόπου που έλαβες και που καταθέτεις στο σχόλιο 9:48 θα ήθελα τα παρακάτω.

  Το Δίκαιο είναι ένα, δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπεραμύνεται το οικόπεδο της Χήρας όπως τα θέματα της Πίστεως, δεν δίστασε να θυσιαστεί για αυτή την "φθηνή" υπόθεση.
  Το Δίκαιο όταν είναι δίκαιο υπηρετεί τον Δεσπότης μας Χριστό και ας αναφέρεται για πέτρες καί χωράφια, και το άδικο όταν είναι άδικο υπηρετεί τον διάβολο.

  Η ομολογία της Πίστεως στα χέρια, δεν αθωώνει τον αιρετικό όταν εκείνος είναι εγγεγραμμένος στο νομοσχέδιο του διαβόλου με την υπογραφή του, υπεύθυνη δήλωση.
  Πρέπει να εξαλειφθεί ο έγγραφος παράγοντας της έγγραφης στο αντίχριστο τμήμα, και μετά να γίνει Ορθόδοξος όπως επί μεγάλου Βασιλείου κάποιος για τον έρωτα μιας κοπέλας, έκανε έγγραφη συμφωνία με το διάβολο, και ο Άγιος Βασίλειος δεν αρκέστηκε μόνο στην μετάνοια, αλλά και στην αφαίρεση της εγγραφης συμφωνίας με την υπογραφή του που κατείχε ο διάβολος. Μονο όταν πήρε το χαρτί στα χέρια του από το διάβολο ελευθερώθηκε.
  Η όποια εγγραφή και υπαγωγή στο σύστημα τού διαβόλου, εχει την έννοια του χαράγματος του αντιχρίστου, και όσες ομολογίες και να κρατάει κάποιος στα χέρια και στα πόδια, το χάραγμα δεν ακυρώνεται.
  .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ἐκτός ἀπό τά ἄλλα ἀντίχριστα καί ἀνθελληνικά σχέδια πού διεκπεραιώνουν οἱ Σατανισταί (ξεπούλημα τῆς χώρας, οἰκονομικήν ἐξαθλίωσιν, Οἰκουμενισμόν, ἰσλαμοποίησιν, ἀντικατάστασιν τοῦ πληθυσμοῦ μέ μουσουλμάνους, διδασκαλία τῆς ἀθεΐας καί τῆς ἀνηθικότητος στά σχολεῖα κ.λπ.), φέρνουν ὁσονούπω καί τήν "Κάρταν τοῦ Πολίτου," τήν ὁποίαν ἐδῶ καί χρόνια ἀγωνίζονται νά μᾶς δώσουν. Ἐάν στήν Ἑλλάδα ὑπῆρχαν ἄξιοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέται, θά ἔκαναν πολλές κληρικολαϊκές συνάξεις διά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ λαοῦ, καί κατόπιν σύσσωμοι, κλῆρος καί λαός, ΘΑ ΑΝΕΤΡΕΠΟΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ. Ἐάν ἐδήλωναν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ὅτι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, τότε οἱ Σατανισταί ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΦΕΡΟΥΝ!!! Ἡ στρατηγική αὐτή εἶναι ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένη καί ὀνομάζεται preemption. Ἀλλ' ἐκτός ἀπό κάποια ψιθυρίσματα, δέν ἀκούσαμε τίποτε ἄλλο! Tό συμπέρασμα πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἐκκωφαντικήν σιωπήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν εἶναι ὅτι τά ἔχουν συμφωνήσει μέ τούς ΠΡΟΔΟΤΑΣ πολιτικούς, τοὐτέστιν ὑπέπεσαν στήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ, ὅπως ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία τῆς Ρωσίας πού «τά ἔκανε πλακάκια» μέ τούς ἀθέους Κομμουνιστάς. Τό 2013 ἐκυκλοφόρησεν ἀπό τά "Ἀττικά Νέα" τῆς Κ. Σουφλῆ ἕν ἀνώνυμον κείμενον, τό ὁποῖον προεμήνυε "Θλῖψιν τῆς Ἐκκλησίας" καί προέβλεπεν ὅτι θά προδώσουν οἱ ἐπίσκοποι τόσον τοῦ νέου ὅσο καί τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου. Ἡ Κα Σουφλῆ ἔγραψεν ὅτι οἱ συγγραφεῖς τοῦ κειμένου ἦσαν Ἀγιορεῖται. Τό κείμενον ἐπαληθεύθη πλήρως μέ τήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Βαρθολομαίου, μέ τόν "ἀντιρατσιστικόν νόμον" τοῦ 2014, ὁ ὁποῖος καταργεῖ τό Εὐαγγέλιον καί τήν ἐλευθερίαν τῆς ἐκφράσεως, μέ τόν ν. 4301/2014, ὁ ὁποῖος διαλύει τό π.ἑ., μέ τήν ἐπιταχυνομένην ἰσλαμοποίησιν κ.λπ. Εἴδατε καμμίαν ἀντίστασιν ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς ἡγέτας; Ὄχι! Τοὐναντίον, μᾶς προτρέπουν ν' ἀπεμπολήσουμε τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας καί νά δεχθοῦμε ἐπισήμως τόν χαρακτηρισμόν τοῦ ἑτεροδόξου!!! Ἀλλ’ οἱ πρόγονοί μας ἐκέρδησαν δικαστικούς ἀγῶνες καί τήν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μέ τό ἐπιχείρημα καί τήν ἔμπρακτον ὁμολογίαν ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα οἱ γνήσιοι Ὀρθόδοξοι στήν Ἑλλάδα. Τώρα γιατί παραδίδουν ἀμαχητί αὐτό τό δεδικασμένον καί τρέχουν νά ὑπαχθοῦν στόν ν. 4301; Δυστυχῶς, οἱ ἡγέται τοῦ π.ἑ. οὔτε κἄν τήν Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου ὑπεστήριξαν κατά τόν πρόσφατον ἀπηνῆ διωγμόν της! Εἶναι, συνεπῶς, φανερόν ὅτι (1) τόσον οἱ ἐπίσκοποι τοῦ ν.ἑ. ὅσον καί οἱ τοῦ π.ἑ. ἔχουν πέσει εἰς τήν φοβεράν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ, ἡ ὁποία προετοιμάζει τήν ἐπικράτησιν τοῦ Ἀντιχρίστου, καί (2) ὅτι μία "Ὁμολογία Πίστεως" στό χαρτί οὐδεμίαν ἀξίαν ἔχει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Κέ Χατζηνικολάου,

  Αποστασία, ογδοήτες, και ο Άγιος Παχώμιος τον 3ο αιώνα είδε και οίδε την Εκκλησία του Χριστού σε όραμα αυτής της σημερινής εποχής. Οίδε οότι οι μοναχοί θα ασχολούνται με κτήματα, περιουσίες, και χρήματα, ενώ οι ελάχιστοι Χριστιανοί Ορθόδοξοι που θα ζούνε εν Αγίω Πνεύματι, θα είναι καταφρονεμένοι και περιθωριοποιημενοι, μονάδες διάσπαρτες από εδώ και από εκεί, αποκομμένοι από τους "ισχυρούς" Εκκλησιαστικούς αυτής της Δημόσιας ζωής.
  Κατά δεύτερο οι Άγιοι Προφήτες Ηλίας και Ενώχ, θα αναλάβουν το έργο της έγερσης του λαού, να αρνηθεί την σφραγίδα του διαβόλου, καί θεωρώ λόγω αυτής της αδυναμίας των Εκκλησιαστικών να φροντίσουν για το ποίμνιο, επιτελείται τούτη η Αγία Οικονομία.
  Εσχατα χρόνια, καιρός συσπείρωσης ορθοδόξων, κοινός αγώνας, και νομίζω ότι εσείς θα πρέπει να βγείτε μπροστά σε ένα κοινό Ποτήριο, μιας καταρχήν σύσσωμης ομολογίας, που να αρθρώνει λόγο για τις αιρέσεις που ταλανίζουν το ποίμνιο.

  Είθε ο Άγιος Θεός νά μας στερεώνει στην Αγία Εκκλησία και στα Άγια προστάγματα του Χριστού. Μεγάλη υπόθεση η ακώλυτη ελευθερία του Λόγου, μέσα στην εποχή μας...

  Ευχαριστίες θερμές σε ολους τους αδελφούς για τον χρηστό διάλογο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε,

  Συμφωνῶ ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά γίνῃ μία πολυμελής ἐπιτροπή ἀγῶνος καί νά καθορισθῇ μία γραμμή ἀντιστάσεως στό ἀπόλυτον κακόν πού ἐπικρατεῖ στήν Ἐκκλησίαν καί γενικῶς εἰς τήν Ἑλλάδα. Ὅπως σοῦ ἐξήγησα σέ κατ' ἰδίαν μήνυμα, εὐχαρίστως θά συμμετεῖχα σέ μία τέτοια ἐπιτροπή, ὡς ἐλάχιστον μέλος, ἀλλ' ὄχι στόν ρόλον τοῦ Συντονιστοῦ, καθότι δέν διαθέτω ἡγετικά προσόντα, οὔτε τόν ἀπαραίτητον χρόνον. Ἡ ἐπιτροπή αὐτή θά ὀργανώσῃ κληρικολαϊκές συνάξεις, τήν ἀνάγκην τῶν ὁποίων μοῦ ἐτόνισε προσφάτως ἐκλεκτός ἀδελφός, ἐνεργός στόν ἀγῶνα. Σ' αὐτές τίς συνάξεις θά καθορισθῇ ἡ στρατηγική ἀντιστάσεως. Ἄν κατάλαβα καλά, αὐτή ἦταν καί ἡ προτροπή τοῦ ἀγαπητοῦ καί Σεβαστοῦ π. Μεθοδίου τοῦ Ἐσφιγμενίτου, τήν ὁποίαν μοῦ ἔκανε προσφάτως εἰς τηλεφωνικήν συνδιάλεξιν πού εἶχα μαζί του, κατά τήν ὁποίαν μοῦ εἶπε περίπου τά ἑξῆς: "Ἐγώ δέν μπορῶ νά βγῶ ἔξω, ἀλλ' ἐσεῖς πρέπει νά ὀργανωθῆτε καί ν' ἀγωνισθῆτε." Συμφωνῶ ἀπολύτως ὅτι αὐτό πρέπει νά γίνῃ. Καί πάλιν, ὅμως, ὁ ὑποφαινόμενος, ὡς "χριστιανός τοῦ διαδικτύου" καί τίποτε περισσότερον, δέν θά μποροῦσα ν' ἀναλάβω πρωτοβουλίες, ἄν καί πιστεύω ὅτι ὅποιος τό πράξει θά ἔχῃ πολύν μισθόν παρά Θεοῦ. Γένοιτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Μεθόδιος δεν μπορει να βγει εξω, συμφωνοι.
   Αλλα μπορει να βγει εξω, οπως και βγαινει ο Γρηγόριος, και ενα σωρό άλλοι.
   Τελος ας μας δωσει ο Μεθόδιος γραπτως τις κατευθυντηριες γραμμές και με υπογραφή δικη του.
   Τι θα πει εσεις πρεπει να οργανωθείτε και να αγωνιστείτε;
   Κι εσυ την ιδια υποχρεωση εχεις Μεθοδιε, και μάλιστα χιλιαδες φορες περισσότερο.

   Διαγραφή
  2. Ὁ π. Μεθόδιος Ἐσφιγμενίτης ἔχει κάνει τά περισσότερα ἀπ' ὅλους μας σ' αὐτόν τόν ἀγῶνα, διό καί εἰσέπραξε 20ετῆ κάθειρξιν, ἐπειδή οἱ μοναχοί του ἐτόλμησαν ν' ἀμυνθοῦν στοιχειωδῶς ὅταν οἱ οἰκουμενισταί ἀπεπειράθησαν νά τούς ἐκδιώξουν ἀπό τό σπίτι των καί νά τό πάρουν αὐτοί, προκειμένου νά ἐξοντώσουν καί τήν τελευταίαν ἀντίστασιν ἐναντίον τῶν βρωμερῶν σχεδίων των! Λοιπόν, τώρα θά τόν κατηγορήσουμε κι ἀπό πάνω, ἐπειδή δέν παίρνει αὐτός τήν πρωτοβουλίαν κατά τῆς νέας ἐπιθέσεως πού δέχεται ἡ Ἐκκλησία μέ τόν ν. 4301; Καί γιατί χρειάζεται νά μᾶς δώσῃ γραπτῶς καί ἐνυπογράφως τίς κατευθυντήριες γραμμές γιά τόν ἀγῶνα; Ἄν συσταθῇ ἡ ἐπιτροπή ἀγῶνος γιά τήν ὁποίαν ἔκαμα λόγον προηγουμένως, ὁπωσδήποτε θά τοῦ ζητηθῇ ἡ συμβουλή καί ἡ εὐλογία. Λοιπόν, πρός τί ἡ ἐπίθεσίς σου καί μάλιστα ἀνωνύμως; Ὁ ἀγών αὐτός, ἄν ποτέ ἀναληφθῇ, θά εἶναι κατά τά πρότυπα τῶν ἀγώνων πού ἔδωσαν οἱ Πατέρες εἰς ἀναλόγους περιστάσεις, ὁμολογιακός, ὁλοκάθαρος, μέ διάθεσιν αὐτοθυσίας καί μέτωπον πρός μέτωπον, ὄχι μέ κουκοῦλλες!

   Διαγραφή
 19. Κατά τά ἄλλα, γιά ὅλα πταίουν οἱ Ματθαιϊκοί! Αὐτοί εἶναι βεβαίως οἱ σχισματικοί, αὐτοί οἱ αἱρετικοί, αὐτοί οἱ αἴτιοι ὅλων τῶν κακῶν! Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τά καλά σας λόγια. Ἐμεῖς πού δέν ἀποδεχόμεθα τόν χαρακτηρισμό "Ματθαιϊκός" καίτοι τιμοῦμε τή μνήμη τοῦ ὁμολογητοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἱεράρχου Ματθαίου Καρμπαδάκη (+), δέν ἔχομε κάποιο ἰδιαίτερο ἤ διαφορετικό πιστεύω ἀπό ἐκεῖνο τό ὁποῖο εἶχαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας. Ἐσεῖς μᾶς κατηγορεῖτε γιά ἀκραίους καί κακοδόξους. Ἐμεῖς ἁπλῶς πιστεύομε καί ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Νεοημερολογιτισμός εἶναι Οἰκουμενισμός ἐν τῆ πράξει καί ἐκκλησιαστικῶς καταδεδικασμένος, ὅτι ἡ Νεοημερολογιτική κοινότητα δέν εἶναι ἐκκλησία ἀλλά σχίσμα, ὅτι ἐκτός Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχουν Μυστήρια, οὔτε ἁγιότητα παρά μόνον ἐνδεχομένως χαρίσματα τά ὁποῖα δέν ἐγγυῶνται τή σωτηρία κατά τήν Εὐαγγελική προσέγγιση, ὅτι βεβαίως ἐπιθυμοῦμε συγκρότηση Συνόδων γιά διακηρύξεις τῶν Ἀληθειῶν τῆς Πίστεως χωρίς ὅμως νά θεωροῦμε ὅτι οἱ Σύνοδοι καθιστοῦν αἱρετικούς ἀλλά μόνον διαπιστώνουν, ὅτι βεβαίως ἡ ζῶσα Ἐκκλησία μέ τήν ὑπάρχουσα Σύνοδο τῶν ὀρθοδόξων καί κανονικῶν Ἐπισκόπων δύναται καί τοπικῶς καί εὐρύτερον νά κρίνη καί διακηρύσσει καί ἀποφασίζει τά πάντα πρός σωτηρίαν τῶν πιστῶν, ὅτι δέν δεχόμεθα καί ἀπερρίψαμε τήν ἀναγνώρισιν τοῦ Κράτους ὡς κοινότητος ἑτεροδόξων, ὅτι δέν ὑπερηφανευόμεθα ὅτι ἡμεῖς εἴμεθα ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά ὅτι χάριτι Θεία καί κατά τό ἄπειρον ἔλεός Του ἀνήκομε εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καίτοι ἀνάξιοι. Ἐάν τά ἀνωτέρω θεωροῦνται αἱρετικά, τότε μᾶς τιμᾶ ὁ χαρακτηρισμός σας. Ὁ ἀείμνηστος Ματθαῖος δέν ἔσχισε τήν Ἐκκλησία, οὔτε ἐδημιούργησε κανένα σχίσμα. Μόνον ἐπέμεινε εἰς τήν κατά τά ἀνωτέρω Ὁμολογίαν του καί παρέμεινε εἰς αὐτήν συνεπής καί πιστός μέχρι θανάτου. Μή λησμονεῖτε ὅτι ἡ ὑπ' αὐτοῦ ἱδρυθεῖσα καί κατασυκοφαντηθεῖσα ὑπό τῶν καινοτόμων περίφημη Μονή Κερατέας, ἡ ὁποία συμπληρώνει ἐφέτος 90 ἔτη ζωῆς καί μαρτυρίας ὡς ἡ ἀρχαιοτέρα Μονή τοῦ Ἀγῶνος ἀποτελεῖ τό λίκνο τῆς συγχρόνου Ὀρθοδοξίας, διότι ἐκεῖ ἔλαβον χώρα οἱ ἱστορικές Ἐπισκοπικές Χειροτονίες τοῦ 1935 διά τῶν ὁποίων παρεδόθη ἡ Ἀποστολική Διαδοχή τῆς Ἀρχιερωσύνης στό λεῖμμα τῆς Χάριτος. Κατά ἀσφαλή δέ μαρτυρία ὅταν ὁ ἡγέτης σας πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος ἔζησε γιά λίγες ἡμέρες στή Μονή Παναγίας Κερατέας, ὅπου ἐγκαταβιοῦσαν 400 καί πλέον μοναχές καί εἶδε ἐκ τοῦ σύνεγγυς τίς ἀρχές καί τή βιοτή των ὁμολόγησε ὅτι ἐδῶ λατρεύεται πραγματικά ὁ ἀληθινός Θεός καί ζεῖ ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός τῶν χρυσῶν ἐποχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική ἀλήθεια. Σᾶς ἀγαποῦμε, ἐπιζητοῦμε τόν διάλογο, ἀλλά συμβιβασμούς στήν Πίστη δέν δεχόμεθα. Ἄς εἴμεθα ὅλοι λίγο πιό προσεκτικοί! Μέ ἀγάπη Δ.Ι.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελάτε κύριε Κάτσουρα, μην υπερβάλλετε (ακούς εκεί "οι αίτιοι όλων των κακών")! Αναμενόμενη βέβαια η αυτοδικαίωση σας (τα ίδια ισχυρίζεται κάθε ομάδα Ματθαιϊκών), αλλά δεν δίνει κανείς σας απάντηση στα δύο ουσιώδη ερωτήματα:
   α. Ποια Σύνοδος είχε καταδικάσει, από το 1924 που εμφανίστηκαν μέχρι το 1937, τους Νεοημερολογίτες ως Σχισματικούς;
   και
   β. Ποια Σύνοδος καθόρισε τον τρόπο εισδοχής των Νεοημερολογιτών στην Εκκλησία;
   Υ.Γ. Η απόρριψη εκ μέρους σας του νέου νόμου δεν αποτελεί τεκμήριο Ορθοδοξίας, διότι τότε θα θεωρούσατε ορθόδοξες και τις άλλες παρατάξεις (ή ακόμη και τις αιρετικές σέκτες) που δεν υπήχθησαν σε αυτόν.

   Διαγραφή

  2. Αγαπητοί αδελφοί. Δεν χρειάζεται πλέον να διαφωνούμε για το νέο ημερολόγιο.

   Δείτε στο παρακάτω link τον αποτειχισμένο π.Παΐσιο Παπαδόπουλο να παραδέχεται ότι πλέον οι νεοημερολογίτες επίσκοποι που δέχονται το Κολυμπάρι είναι εκτός εκκλησίας:

   https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/08/blog-post_14.html .

   Οι ίδιοι οι νεοημερολογίτες (αποτειχισμένοι) πλέον αποδέχονται την απουσία Χάριτος και Μυστηρίων, και θα διαφωνήσουμε εμείς?

   Διαγραφή
  3. Ἡ ὑπερβολή εὐρίσκεται ὅπου καί τό ἀντι-"ματθαιϊκόν" μένος, κ. Μάννη. Λίγη εὐγένεια ἀπέναντί μου τουλάχιστον θά σᾶς ταίριαζε περισσότερο, ὅσον ἀφορᾶ στά περί "αὐτοδικαιώσεως". Οἱ τρεῖς ἐπιστρέψαντες Ἀρχιερεῖς ἔκριναν, ἡ Σύνοδος τοῦ 1935 ἔκρινε καί ὅλες οἱ Σύνοδοι τῶν ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἔκτοτε ἔκριναν τόν Νεοημερολογιτισμό ὡς Καινοτομία ἡ ὁποία προεκάλεσε Σχίσμα. Ἅπαξ καί 3 Ἀρχιερεῖς ἀπεκήρυξαν τήν καινοτομία καί συγκρότησαν Σύνοδο τό Σχίσμα εἶναι κεκριμένο καί καταδεδικασμένο. Οἱ ἀνωτέρω καθόρισαν καί τόν τρόπο ἐπανεντάξεως ἤ εἰσδοχῆς τῶν Καινοτόμων στήν Ἐκκλησία. Οἱ ἀναζητήσεις σας καί ἡ προσπάθεια ἀνευρέσεως κατά τόν τύπον καί ὄχι τήν οὐσίαν ἀναλόγου στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ἀδικεῖ τό ζήτημα τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ-Οἰκουμενισμοῦ ὡς ἰδιαζούσης περιπτώσεως. Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι ἰδιάζουσα περίπτωσις. Ἀντιπερέρχομαι τό ἐν ὑστερογράφω σχόλιό σας διότι ὅταν ἐνοχλεῖσθε χάνετε καί τήν ψυχραιμία καί τό χιοῦμορ σας. Ἐρωτήσω κἀγώ ἐρώτηση μία: ἐάν οἱ νεοημερολογίτες δέν εἶναι σχισματικοί, τότε τί εἶναι;

   Διαγραφή
  4. Δεν είστε καρδιογνώστης κ. Κάτσουρα ώστε να γνωρίζετε αν μέσα στην καρδιά μου υπάρχει "μένος". Σας διαβεβαιώ πως όσο "μένος" είχε ο Ιερώνυμος απευθυνόμενος στους Λουκιφεριανούς, ο Ιερός Αυγουστίνος απευθυνόμενος στους Δονατιστές, ο Άγιος Αμβρόσιος απευθυνόμενος στους Νοβατιανούς, ο Νικηφόρος Θεοτόκης απευθυνόμενος στους Ρασκόλνικους, τόσο "μένος" έχω κι εγώ απευθυνόμενος στους Ματθαιϊκούς. Μένος απέναντι στην πλάνη, όχι απέναντι στους ανθρώπους.Το τί έπραξαν οι 3 Αρχιερείς το έδειξε η Ιστορία. Πάντως οι 2 που απέμειναν (διότι ο Ζακύνθου επέστρεψε αποδεικνύοντας πως δεν θεωρούσε σχισματική την νεοημερολογιτική Εκκλησία) ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ την θέση του Ματθαίου. Επομένως πως μπορείτε να λέτε πως "καθόρισαν καί τόν τρόπο ἐπανεντάξεως ἤ εἰσδοχῆς τῶν Καινοτόμων στήν Ἐκκλησία". Μην υποτιμάται τη νοημοσύνη μας! Η δε ερώτησή σας είναι παραπλανητική, διότι εμείς ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι οι νεοημερολογίτες δεν είναι σχισματικοί. Ξεκάθαρα είπαμε ότι είναι σχισματικοί, αλλά "δυνάμει" μόνο, δηλαδή υπόδικοι, διότι δεν συνεκλήθη το αρμόδιο όργανο για να επιβάλλει τις ποινές.
   Υ.Γ. Αν ποτέ σας ληστέψουν κ. Κάτσουρα, μην τον πάτε στο δικαστήριο, αλλά φυλακίστε τον εσείς. Το τελευταίο για να μη νομίσετε ότι έχασα το χιούμορ μου.

   Διαγραφή
  5. Αγαπητέ Κυριάκο, δεν ξέρω αν ο π. Παΐσιος εννοεί αυτό που συμπεραίνεις, διότι δεν μιλάει πουθενά για απουσία θείας Χάριτος και άκυρα Μυστήρια. Εκτός Εκκλησίας μπορεί να τίθεται ως άτομο ο κληρικός που αποδέχεται κάποια αίρεση, αλλά επειδή το κύρος των Μυστηρίων που τελεί, δεν εξαρτάται από αυτόν, αλλά από την έννοια της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν ονόματι της Οποίας τα επιτελεί δεν τίθεται θέμα ακύρων Μυστηρίων, όσο α) δεν έχει καταδικαστεί από την Εκκλησία ή β) δεν έχει αποσχιστεί εμφανώς από Αυτήν, δηλαδή δεν έχει ενωθεί επίσημα με κατακεκριμένους αιρετικούς.
   Επειδή όμως υπάρχουν άλλοι νεοημερολογίτες αποτειχισμένοι που μιλούν για άκυρα Μυστήρια στην επίσημη Εκκλησία, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ομοφρονήσουμε κι εμείς σε αυτήν την πλάνη. Αν είναι έτσι, αδελφέ, τότε να δεχθούμε και τα φληναφήματά τους, κατά του Ιουλιανού ημερολογίου και υπέρ του... Αιγυπτιακού και του Μακεδονικού!

   Διαγραφή

  6. Σύμφωνοι αδελφέ Νικόλαε, αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν "προχωρήσει" πάρα πολύ από τότε που ο Άγιος Φλωρίνης μιλούσε για το εν δυνάμει και εν ενεργεία.

   Τώρα έχουμε πλήρη διαστοφή και παραχάραξη του Ευαγγελίου από τους οικουμενιστές.

   Και ερωτώ : Είναι ή δεν είναι καραμπινάτος εωσφορισμός η πλήρης διαστοφή και παραχάραξη του Ευαγγελίου ?

   Αν είναι, τότε χρειαζόμαστε σύνοδο για δείξουμε ότι ο εωσφόρος δεν επιτελεί μυστήρια που Αγιάζουν και Σώζουν ? Πρέπει να κάνουμε σύνοδο για να καταδικάσουμε εωσφοριστές ?

   Ο ίδιος ο Κύριος έχει καταδικάσει τον εωσφόρο και τους οπαδούς του.   Διαγραφή
  7. Αγαπητέ μου αδελφέ Κυριάκο, με αγάπη στο λέω, επειδή είσαι νέος στην Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων (και κατανοώ τον ζήλο του νεοφώτιστου που έχεις) και επειδή αυτήν την συζήτηση την έχω κάνει πάρα πολλές φορές με διαφόρους, σου συνιστώ αδελφικώς να μην είσαι τόσο απόλυτος.
   Οι παπάδες στην Αγία Σοφία Πειραιώς που ήσουνα ήταν εωσφοριστές; Στον Εωσφόρο τελούσαν την αναίμακτο θυσία; Στην Βάπτισή σου, που έγινε στην Εκκλησία του νέου, με τον Εωσφόρο σε έβαλαν να συνταχθείς και τον Χριστόν μας έμπτυσες τρις και απέταξες; Σε παρακαλώ αδελφέ, πολύ προσοχή στις εκφράσεις μας! Χρειάζεται πολύ μελέτη, καλή προαίρεση, καθαρή προσευχή, ανεπηρέαστο φρόνημα και ταπεινή καρδιά για να κρατηθεί η μέση Βασιλική Οδός των Πατέρων. Είναι δύσκολο, διότι στην εποχή μας, πολλοί θεωρούν τεκμήριο Ορθοδοξίας -και δη γνησίας- τις άναρθρες κραυγές και τα αναθέματα. Και αλίμονο σε όσους δεν τους ακολουθούν. Στιγματίζονται ως χλιαροί και προδότες...
   Συγχώρεσέ με που σου κάνω τον δάσκαλο, από αγάπη στα λέω, έχοντας υπόψιν το "μὴ ἔλεγχε κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καὶ ἀγαπήσει σε".
   Υ.Γ. Αν θέλεις μπορώ να σου στείλω κάποιες παλαιότερες αναρτήσεις που θίγονται τέτοια θέματα.

   Διαγραφή
  8. Αγαπητέ Νικόλαε, αναφέρομαι στην μετα-Κολυμπάριο εποχή. Από τότε και μετά έχουμε πλήρη διαστοφή και παραχάραξη του Ευαγγελίου από τους οικουμενιστές.

   Διαγραφή
  9. Είναι σεβαστή η γνώμη σου, αδελφέ, απλά οι υποστηρικτές των ακύρων Μυστηρίων και της απώλειας της Θείας Χάριτος από την επίσημη Εκκλησία δεν συμφωνούν ως προς το πότε συνέβη αυτό. Οι μεν λένε το 1920 λόγω της γνωστής Εγκυκλίου, οι δε το 1924 λόγω της Ημερολογιακής Καινοτομίας, οι τρίτοι το 1948 λόγω της εισόδου στο Π.Σ.Ε., άλλοι το 1965 λόγω της άρσεως των αναθεμάτων, άλλοι την δεκαετία του '90 λόγω των συμφωνιών στο Σαμπεζύ και το Μπάλαμαντ, οι τελευταίοι το 2016 λόγω της Συνόδου στο Κολυμπάρι. Όλα αυτά, κατ' εμέ, είναι πτώσεις σε μια πορεία Αποστασίας, αλλά για το πότε ακριβώς χάνεται τελείως η Θεία Χάρις και επέρχεται η νέκρωση ποιος μπορεί να το πει με σιγουριά; Εγώ πάντως δηλώνω αναρμόδιος να το πω και μου αρκεί απλά να είμαι ακοινώνητος με αυτούς, αγωνιζόμενος να διαφωτίσω τους εγκλωβισμένους αδελφούς με τα μέσα που μας έδωσαν οι Πατέρες. Τα άλλα είναι θέμα αρμοδίας Συνόδου.

   Διαγραφή
  10. Την απαντηση την εχει δωσει η εκκλησια ΓΟΧ στον Κυριάκο οταν τον μύρωσε περσι ( δήλωση Κυριακου σε σχολιο )
   Εκτος κι αν το χρίσμα σημαινει κατι άλλο.

   Διαγραφή
  11. Αγαπητέ Ανώνυμε, από τους 100 νεοημερολογίτες πανελληνίως που έρχονται στο Πάτριο είναι ζήτημα αν μυρώνονται οι 5 (εξαιρούνται οι διά της Εσφιγμένου επιστρέφοντες, οι οποίοι αναβαπτίζονται). Τρεις διαφορετικές πρακτικές λοιπόν υπάρχουν και όχι μία.

   Διαγραφή
  12. Αποδειξεις για Μασονους επισκοπους
   (δεν ειναι οι μόνες)
   Πατηστε στις διευθύνσεις

   Αγιασμος από τον επισκοπο Μαρωνείας σε μασονικη λεσχη

   Ο επισκοπος Δαμασκηνός σε μασονική στοα

   Ο Βαρθολομαιος στην Συναγωγή στο east park

   Το να κανεις επισημα μνημοσυνα σε Μουσουλμανους στην Λεσβο, νομιζετε είναι λιγότερη κόλαση από το να εισαι Μασονος επισκοπος;

   Διαγραφή
 20. Αγαπητέ κύριε Μάννη καλησπέρα σας,

  Σε συνέχεια του κειμένου σας και πιο συγκεκριμένα με τον τίτλο «Σύντομο ιστορικό του Ματθαικού Σχίσματος» αναφέρετε κοντολογίς ότι η ευθύνη του σχίσματος – που μέχρι σήμερα παραμένει αθεράπευτο – βαρύνει τον Μακαριστό Ιεράρχη Βρεσθένης Ματθαίο.

  Κύριε Μάννη κατά την προσωπική μου άποψη σας αναφέρω πως το κύριο σχίσμα στον «χώρﻨτου Πατρίου Ημερολογίου είναι ένα και μοναδικό αυτό του 1937, και όποιος θέλει πραγματικά να εσκύψει στο θέμα χωρίς προσωπικούς ή άλλους λόγους αλλά με μόνο κριτήριο την αλήθεια πρέπει να εξετάσει το γεγονός με ταπείνωση , φόβο Θεού ,με τα ιστορικά δεδομένα της εποχής και κυρίως με αγάπη προς την αλήθεια.

  Έκπληξη, αλλά και ταυτόχρονα αίσθηση απορίας μου προκάλεσε η εκ΄ μέρους σας αναφορά και μάλιστα με την μορφή ερωτήματος :

  “ Ποια Σύνοδος είχε καταδικάσει, από το 1924 που εμφανίστηκαν μέχρι το 1937, τους Νεοημερολογίτες ως Σχισματικούς; “

  Απάντηση:

  Κύριε Μάννη ,
  Η απάντηση βρίσκεται σε πολλές περιπτώσεις αλλά θα σας αναφέρω τις κυριότερες και παρακαλώ προσέξτε πολύ ( To θέμα είναι αρκετά σοβαρό ) :

  To έτος 1935 οι τρείς Αρχιερείς Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, Δημητριάδος Γερμανός και Ζακύνθου Χρυσόστομος (αφού πρώτα χειροθετήθηκε απο τους 2 πρώτους μιας και είχε χειροτονηθεί μετά το σχίσμα του 1924 , διαφορετικά πείτε μου τι λόγο είχε αυτή η ενέργεια ) ηγήθηκαν του Ιερού Αγώνος των Γ.Ο.Χ – που επί 11 χρόνια διακράτησαν την πίστη μόνο οι Ιερείς,λαικοί, και Ιερομόναχοι του Αγίου Ορους κάτω απο την σκέπη της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος – με την Ομολογία τους την Κυριακή της Σαμαρείτιδος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Κολωνό , την Πίστη τους στην Ορθόδοξη παράδοση και διατρανόνωντας ότι: “ Ημείς αναλαβόντες την ποιμαντορίαν του Ορθοδόξου Ελληνικού πληθυσμού του ακολουθούντος το πάτριον και ορθόδοξον εορτολόγιον και έχοντας συναίσθηση του όρκου πίστεως , όν εδώκαμεν , ότι θα φυλάξωμεν πάντα όσα παρελάβομεν παρά των 7 Οικουμενικών Συνόδων ,αποφεύγοντες πάντα νεωτερισμόν , δεν ηδυνάμεθα παρα να κυρήξωμεν ως Σχισματικήν την Επίσημον Εκκλησίαν , ήτις εδέχθει το παπικό εορτολόγιο ,όπερ εχαρακτηρίσθει υπό πανοθοδόξων συνόδων ως νεωτερισμός των αιρετικών ,ως παγκόσμιον σκάνδαλον, και ως αυθαίρετος καταπάτησις των θείων και Ιερών κανόνων και των εκκλησιαστικών παραδόσεων.
  Τούτο ένεκα συνιστώμενεν εις άπαντας τους ακολουθούντες το ορθόδοξον εορτολόγιον ,όπως μηδεμίαν πνευματική επικοινωνία έχωμεν μετά της Σχισματικής Εκκλησίας των σχισματικών λειτουργών Αυτής , απο των οποίων έφυγε η χάρις του Παναγίου Πνεύματος διότι ούτοι ηθέτησαν αποφάσεις των Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου και πασών των πανορθοδόξων Συνόδων των καταδικασασών το Γρηγοριανό εορτολόγιον.Οτι η Σχισματική Εκκλησία δεν έχει χάριν και Αγιον Πνέυμα , τούτο διαβεβαιοί και ο Μέγας Βασίλειος λέγων τα εξής:''Eι και περί μη Δόγματα οι Σχισματικοί σφάλοντο,αλλ' επειδή τοι γε κεφαλή του Σώματος της Εκκλησίας ο Χριστός εστίν,κατά τον θείον Απόστολον,εξ ου τα μέλη πάντα ζωούται και την πνευματικήν αύξησιν δέχεται ,ούτοι δε της αρμονίας των μελών του Σώματος απερράγησαν , και ουκέτι παραμένουν αυτοίς , έχουσι την χάριν του Αγίου Πνεύματος.Ο τοίνυν ουκ έχουσιν πως αν τοις άλλοις μεταδοίεν”.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Δύναται κύριε Μάννη να χαρακτηρίζεις μια Εκκλησία Σχισματική να «πήζεις» έτερο θυσιαστήριο και έπειτα να δέχεσαι ότι εκεί υπάρχει χάρις ; – ουσιαστικά δεν μπορείς μονομερώς να δέχεσαι το ένα γεγονός και να μην δέχεσαι το άλλο.Τότε δεν θα έπρεπε να προβούν o Πρώην Φλωρίνης και ο Δημητριάδος Γερμανός ούτε σε χειροτονίες , ούτε να πήξουν έτερο θυσιαστήριο , - γιατί τότε είσαι Εκκλησία - ούτε να διακυρήξουν τα όσα διακύρηξαν αλλά να παραμένουν εντός της «μητρός» Εκκλησίας με μόνη τους ενέργεια την διακόπη του μνημοσύνου.
  Τουλάχιστον ο Ζακύνθου Χρυσόστομος ήταν ο πλέον ειλικρινής Ιεράρχης και έπειτα από την εξορία επέστρεψε και αποκαταστάθηκε στην επισκοπή του.
  Αν δέχεσε ότι υπάρχει χάρις τότε θα πρέπει να δεχθείς και την καθαίρεση.Απλά και μόνο.
  Κύριος είδε τα πολλά μπρός και πίσω τόσο του Πρώην Φλωρίνης ( σε 13 χρόνια ψάξτε να δείτε πόσες φορές άλλαξε το «πιστεύω του» , του Δημητριάδος Γερμανού – που ήταν και ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. με τα ίδια πιστεύω,τις αιτήσεις του προς την Κρατούσα Εκκλησία και το Υπουργείο για την επιστοφή του.Επίσης δείτε την πορεία των δυο Επισκόπων Χριστοφόρου και Πολυκάρπου με την αρχική τους χειροτονία στην συνέχεια την άρνηση της χειροτονίας τους και την επιστροφή στην κρατούσα εκκλησία,την αρχική καταδίκη της πράξης αυτής απο τον πρώην Φλωρίνης , την αποδοχή τους όμως το 1945 και την τελική επιστροφή τους πάλι στην κρατούσα εκκλησία.
  Ο τελευταίος ο Κυκλάδων Γερμανός ενώ η αρχική του στάση και ομολογία ήταν Ορθόδοξη Κύριος είδε και Κύριος κρίνει και την αυτού πορεία.
  Αξειοσημέιωτο είναι πως όλοι πιο πάνω Ιεράρχες υπογράφουν δια Συνοδικής πράξης το έτος 1950 δια της εγκυκλίου 13 την παραδοχή τους και την ευθύνη τους στο σχίσμα του 1937 χωρίς να προχωρούν στο επόμενο βήμα,της επιστροφής στην Εκκλησία.


  Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν πράγμματι κάποιος μελετήσει την Εκκλησιαστική Ιστορία και θέλει να είναι ακριβοδίκαιος που πράγματι στηρίχθηκε η στάση του λαού το έτος 1924 αλλά και η ομολογία του 1935 θα δεί ότι όλη η κίνηση είναι συνέχεια της συνόδου του 1848.

  Ζητείτε – ως σαν να μην γνωρίζεται – ότι η αλλαγή του Εορτολογίου δεν ήταν κάτι καινοφανές αλλά κάτι που οι Πατέρες γνώριζαν τις συνέπειες και τις πτώσεις που θα επέφερε.Τότε για να σας αντιστρέψω το ερώτημά σας πείτε μου σας παρακαλώ με ειλικρίνια γιατί το καταδίκασαν οι 3 Πανορθόδοξοι Σύνοδοι πρίν αυτό εισέλθει στην ζωή της Εκκλησίας ; Τι το νέο θα καταδίκαζε η Σύνοδος που «προσέμενε» ο πρώην Φλωρίνης και κάποιοι «προσμένουν» ακόμη και σήμερα; Θα προσέδιδαν κάποια άλλη διαφορετική ερμηνία και απόφαση.Δεν είναι δόγμα δογμάτων – Α΄Οικομενική Σύνοδος – η ενότητα και η διάσπαση επιφέρει το αιώνιο ανάθεμα;
  Δηλαδή κύριε Μάννη ποιον αφορά η Σύνοδος του 1848;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Σύνοδος του 1848

  "Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας", ἥν παρελάβομεν ἄδολον παρὰ τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμὸν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ διαβόλου· ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλιπῆ τὴν κεκηρυγμένην ὀρθόδοξον πίστιν. Ἀλλ᾽ αὐτὴ πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν οἱανδήποτε, καὶ ὁ τολμῶν ἢ πρᾶξαι ἢ συμβουλεῦσαι ἢ διανοηθῆναι τοῦτο ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, ἤδη ἑκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλῆσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ διὰ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
  Τὸ φρικτὸν τοῦτο ἀνάθεμα, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά, οὐκ ἐκφωνοῦμεν ἡμεῖς σήμερον, ἀλλ᾽ ἐξεφώνησε πρῶτος ὁ Σωτὴρ ἡμῶν "ὃς ἂν εἴπη κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι" (Ματθ. ιβ‘, 32)· ἐξεφώνησεν ὁ θεῖος Παῦλος· "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω" (Γαλ. α’, 6-8)· ἐξεφώνησαν τοῦτο αἱ ἑπτὰ Οἰκουμενικοὶ Σύνοδοι καὶ σύμπας ὁ χορὸς τῶν θεοφόρων Πατέρων.
  Ἅπαντες σὺν νεωτερίζοντες ἢ αἱρέσει ἢ σχίσματι, ἑκουσίως ἐνεδύθησαν, κατὰ τὸν ψαλμωδόν, "κατάραν ὡς ἱμάτιον" (Ψαλμ. ρη’,18), κἄν τε Πάπαι κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε Κληρικοί, κἄν τε Λαϊκοὶ ἔτυχον εἶναι "κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἀνάθεμα ἔστω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε". Οὕτω φρονοῦντες οἱ Πατέρες ἡμῶν καὶ ὑπακούοντες εἰς τοὺς ψυχοσωτηρίους λόγους τοῦ Παύλου ἐστάθησαν σταθεροὶ καὶ ἑδραῖοι εἰς τὴν ἐκ διαδοχῆς παραδοθεῖσαν αὐτοῖς πίστιν καὶ διέσωσαν αὐτὴν ἄτρεπτον καὶ ἄχραντον διὰ μέσου τοσούτων αἱρέσεων, καὶ παρέδωκαν αὐτὴν εἰς ἡμᾶς εἰλικρινῆ καὶ ἀνόθευτον, ὡς ἐξῆλθεν ἄδολος ἀπὸ τοῦ στόματος τῶν πρώτων ὑπηρετῶν τοῦ Λόγου· οὕτω φρονοῦντες καὶ ἡμεῖς, ἄδολον, ὡς παρελάβομεν, μετοχετεύσομεν αὐτὴν εἰς τὰς ἐπερχομένας γενεάς, μηδὲν παραμείβοντες, ἵνα ὦσι κακεῖνοι ὡς καὶ ἡμεῖς εὐπαρουσίαστοι καὶ ἀκαταίσχυντοι, λαλοῦντες περὶ τῆς τῶν προγόνων ἡμῶν πίστεως...

  (17) ...Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῳ ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες...».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Επίσης δέστε σας παρακαλώ ( αλοίμονο ανα εσείς δεν τα γνωρίζετε αυτά ) τι εγνωμοδότησε η ίδια η επιτροπή περί του Νέου Ημερολογίου ( δεστε και το ΦΕΚ 1923 )

  «Ἅπασαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ἄν καί αὐτοκέφαλοι εἰς τήν ἐσωτερικήν διοίκησιν αὐτῶν, οὔχ ἧττον ἐπειδή εἰσίν ἠνωμέναι πρός ἀλλήλας διά τῶν Δογμάτων καί τῶν Συνοδικῶν ὅρων καί κανόνων, δέν δύναται μία ἐπί μέρους Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά χωρισθῆ, καί νά ἀποδεχθῆ νέον Ἐκκλησιαστικόν ἡμερολόγιον, χωρίς νά λογισθῇ Σχισματική ἀπέναντί των ἄλλων».

  Και το αυτό επικαλούνται και οι τρείς Αρχιερείς στην ομολογία τους το 1935

  Ὅθεν, ἀφοῦ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν διά τῆς ἰδίας αὐτοῦ ὑπογραφῆς, κηρύττει ἐαυτόν Σχισματικόν, τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων, ἵνα ἀποδείξωμεν, ὅτι οὗτος καί οἱ ὁμόφρονες αὐτῷ Ἀρχιερεῖς, κατέστησαν Σχισματικοί, ὡς διασπάσαντες τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας διά τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας, καί διαιρέσαντες τήν Ἐκκλησιαστικήν καί Ἐθνικήν ψυχήν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;

  Ρωτάτε στην συνέχεια:

  “Ποια Σύνοδος καθόρισε τον τρόπο εισδοχής των Νεοημερολογιτών στην Εκκλησία;”

  Απάντηση:

  Οπως σας ανέφερα προηγουμένως η εγκύκλιος του 1950 που την υπέγραψαν όλοι οι Αρχιερείς – και δεν την τήρησαν – ουσιαστικά δίνει αφενός απάντηση στο ερωτημά σας αφετέρου είναι η απάντηση του ποιόν βαρύνει το σχίσμα του 1937.


  Ἐγκύκλιος 1950
  Ἀρ. Ἐγκυκλίου :13
  Ἐν Ἀθήναις τῇ 26 Μαΐου 1950  Κατὰ τὸ Σωτήριον ἔτος 1935 ἐκηρύξαμεν τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Καινοτόμων Νεοημερολογιτῶν Σχισματικήν· ἐπαναλαμβάνομεν καὶ αὔθις τὴν τοιαύτην διακήρυξιν καὶ κατὰ συνέπειαν ἐντελλόμεθα τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Α´ Κανόνος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου δεδομένου ὅτι τὰ ὑπὸ τῶν Νεοημερολογιτῶν τελούμενα Μυστήρια, ὡς σχισματικῶν ὄντων τούτων, στεροῦνται τῆς Ἁγιαστικῆς χάριτος.
  Ὡσαύτως οὐδένα Νεοημερολογίτην δέον νὰ δέχεσθε εἰς τοὺς Κόλπους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας καὶ κατὰ συνέπειαν νὰ ἐξυπηρετεῖτε τοῦτον, ἄνευ προηγουμένης ὁμολογίας δι̉ ἧς νὰ καταδικάζη οὗτος τὴν καινοτομίαν τῶν Νεοημερολογιτῶν καὶ νὰ κηρύσση τὴν Ἐκκλησίαν τούτων σχισματικήν. Προκειμένου δὲ περὶ βαπτισθέντων ὑπὸ τῶν καινοτόμων νὰ Μυρώνωνται διὰ Ἁγίου Μύρου ὀρθοδόξου προελεύσεως, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ἐν ἀφθονίᾳ παρ’ ἡμῖν. Ἐπὶ ταύτη δὲ τῇ εὐκαιρίᾳ ἀπευθύνομεν πρὸς πάντας τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὑστάτην ἔκκλησιν καλοῦντες αὐτοὺς Πατρικῶς, ὅπως προσέλθωσιν εἰς Ἕνωσιν μεθ’ ἡμῶν, ἣν ἐπιβάλλει τὸ συμφέρον τοῦ Ἱεροῦ ὑπὲρ τῆς Πατρώας εὐσεβείας ἡμῶν ἀγῶνος καὶ ἀποτελεῖ τὸν διακαῆ πόθον πάντων ἡμῶν.


  Προσκαλοῦντες δὲ ὑμᾶς, αἵρωμεν τὰ ἐξ ὑπαιτιότητος ἡμῶν δημιουργηθέντα σκάνδαλα καὶ πρὸς τοῦτο ἀνακαλοῦμεν καὶ ἀποκηρύσσωμεν πᾶν ὅ,τι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1937 ἕως σήμερον ἐγράφη καὶ ἐλέχθη ὑφ’ ἡμῶν, διὰ κηρυγμάτων, διασαφήσεων δημοσιευμάτων καὶ ἐγκυκλίων, ἀπᾶδον καὶ ἀντιστρατευόμενον πρὸς τὰς Ἀρχὰς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ὑφ’ ἡμῶν διεξαγομένου Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας οὗτινος τὸ κήρυγμα περιλαμβάνεται ἐν τῇ ἐκδοθείσῃ ἐγκυκλίῳ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὸ ἔτος 1935 ἄνευ οὐδεμιᾶς προσθήκης καὶ ἀφαιρέσεως καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν ἐπιστημονικὸν ὅρον «Δυνάμει καὶ ἐνεργεία».


  Ταῦτα πάντα δηλοῦμεν δι̉ ὑστάτην φοράν, χάριν τῶν σκανδαλισθέντων Χριστιανῶν ὧν ἐπιθυμοῦμεν τὴν ψυχικὴν σωτηρίαν καὶ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ διακηρύσσομεν ὅτι πάντες ἡμεῖς δέον νὰ φυλάσσωμεν τὴν ὑφ’ ἠμῶν δοθεῖσαν ὁμολογίαν ἐν ἔτει 1935 ἀκεραίαν μέχρι τέλους τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐπικαλούμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ διὰ πάσαν παρέκκλισιν.
  Στῶμεν ὅθεν καλῶς.

  Μετ’ Εὐχῶν Διαπύρων
  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
  Ὁ Πρόεδρος Τὰ Μέλη
  † Ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος † Ὁ Κυκλάδων Γερμανός
  † Ὁ Χριστιανουπόλεως Χριστόφορος
  † Ὁ Διαυλείας Πολύκαρπος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Επίσης κύριε Μάννη προς υπενθύμιση και μόνο δείτε τι έγραφετο και στην εγκύκλιο του 1974
  ( εν ζωή είναι ο επίσκοπος Ακάκιος αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και στην Εκκλησία υπάρχει συνέχεια).

  Εγκύκλιος 1974
  Ἐγκύκλιος 1974
  Ἀριθ. Πρωττ. 1191
  Έν Ἀθήναις τῇ 5ῃ Ἰουνίου 1974
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
  Πανοσιολογιώτατοι καὶ Αἱδεσιμώτατοι Λειτουργοὶ τοῦ Ὑψίστου, Χάρις Ὑμῖν καὶ ἔλεος καὶ Εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.
  Διὰ τῆς παρούσης Ἐγκυκλίου ἡμῶν ἀπευθυνόμεθα πρὸς ὑμᾶς ὑπομιμνήσκοντες ὑμῖν καθῆκον ἐπιτακτικὸν, ὅπερ δέον νὰ χαρακτηρίζῃ τὴν ἡμετέραν πορείαν πειθαρχοῦσαν εἰς τὰ ἀνέκαθεν παραδεδομένα ἡμῖν ὑπὸ τῶν Θεοφόρων Πατέρων.
  Οὕτω: Ἐντελλόμεθα ἐπαναληπτικῶς ὅπως περιορίζεσθε εἰς τήν ἐξυπηρέτησιν μόνον τῶν μελῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας, ἵνα μὴ προτίθεσθε σκάνδαλον τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἐπισύρετε τὰς ἐπικρίσεις τοῦ κοινοῦ ὡς μὴ πιστεύοντες εἰς τὰ ὑφ᾿ ἡμῶν πρεσβευόμενα.
  Ἡ τέλεσις μυστηρίου τινὸς καὶ ἡ θεία μετάδοσις εἰς νεοημερολογίτας ἔχει ἀπαγορευθῇ ἀπ’ ἀρχῆς τῆς δημιουργίας τοῦ σχίσματος ὑπὸ τῆς Κρατούσης Ἐκκλησίας· δέον δὲ ὅπως τηρῆτε ἀπαρεγκλίτως τήν γραμμήν ταύτην πειθαρχοῦντες εἰς τὸ φρόνημα καὶ τὰ Ἐκκλησιαστικῶς παραδεδομένα. Προκειμένου δὲ νὰ εἰσέλθῃ τις ἐκ τοῦ νέου ἡμερολογίου εἰς τάς τάξεις μας, ἀπαραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει ὁμολογία πίστεως εἰς τὰ ὑπὸ τῶν Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν παραδεδομένα ἡμῖν, ἀποκήρυξις δὲ καὶ καταδίκη πάσης αἱρέσεως καὶ καινοτομίας ἐν οἷς καὶ τὸ νέον ἡμερολόγιον ἐν τῇ Ἑλλαδικῇ Ἐκκλησίᾳ ἥτις δεχθεῖσα τοῦτο κατέστη σχισματική ἀπό τοῦ 1924 καὶ ἐντεῦθεν κατὰ τὴν ἰδίαν ὁμολογίαν τοῦ μεταρρυθμιστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ μυστήριά της στεροῦνται Ἁγιαστικῆς Χάριτος.
  Προκειμένου ὡσαύτως περὶ βαπτισθέντων ἐν τῇ ὡς ἄνω Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐπιστρεφόντων εἰς τὴν εὐσέβειαν δέον ὅπως ἀναμυρώνονται οὗτοι δι’ Ἁγίου Μύρου κανονικῆς προελεύσεως συμφώνως πρὸς τὸν Α´ Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου.
  Συνεπείᾳ τῶν ἀνωτέρῳ ἐντελλόμεθα, ὅπως τοῦ λοιπῦ παύσητε τὴν τυχοῦσαν μέχρι σήμερον μυστηριακὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκ τῆς Νεοημερολογητικῆς Ἐκκλησίας προσερχομένων ἄνευ τῆς προμνησθείσης διαδικασίας συνωδᾷ πρὸς τοὺς Ἁγίους καὶ Ἱεροῦς Κανόνας, καθ’ ὅσον ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει θέλουν ἐπιβληθῇ κατὰ τῶν παραβατῶν αἱ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
  † Ὁ Ἀθηνῶν Αὐξέντιος, Πρόεδρος
  † Ὁ Διαυλείας καί Ἀττικῆς Ἀκάκιος
  † Ὁ Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος Γερόντιος
  † Ὁ Εὐρίπου καί Εὐβοίας Παΐσιος
  † Ὁ Θεσ/νίκης Χρυσόστομος
  † Ὁ Θαυμακοῦ Καλλίνικος
  † Ὁ Κυκλάδων Γαβριήλ
  † Ὁ Μεγαρίδος Ἀντώνιος

  Και κάτι πιο πρόσφατο.

  Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος κκ. Καλίνικος σε κείμενό του ενώ χαρακτηρίζει όλες τις παλαιοημερολογήτικες παρατάξεις « συναγωγές του σατανά» για τους «Ματθαικούς» αναφέρει:

  «Αλλο βέβαια το θέμα με τους αδελφούς «ματθαικούς» η διάσπαση με τους οποίους για λόγους παρεγηγήσεων (!) σε θέματα πίστεως είναι ως εκείνη των Αγίων Ευσταθίου και Μελετίου,του Αγίου Ταρασίου και Αγίου Θεοδώρου, τουΑγίου Φωτίου και Αγίου Ιγνατίου .Και γι’ αυτό ζητάμε απο πλευράς μας την άρση των παραξηγήσεων (!) μας»
  (Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Αχαίας και πάσης Πελοποννήσου κκ.Καλλινίκου – Οφειλόμενη Απαντηση σε Ψευδεπισκόπους – Κόρινθος 1996 - σελίδες 5-6).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Κύριε Μάννη,
  Οσοι καπηλέυθηκαν - και συνεχίζουν και σήμερα - τον αιματοβαμμένο τίτλο των Γ.Ο.Χ. που οι πατεράδες μας και οι παππόυδες μας κράτησαν και διέσωσαν την ναύς της σωτηρίας για να μπορούμε σήμερα έμεις οι έσχατοι να πιαστούμε και να είμαστε στην κιβωτό της σωτηρίας , οσοι χρησιμοποίησαν θρόνους και αξιώματα για αλοτριους σκοπούς και επιδιώξεθις ας του κρίνει ο μόνος αδέκαστος κτριτής,Ο Κύριος,

  Ενθυμούμαι τα λόγια του μακαριστού επισκόπου Περιστερίου και Νεαπόλεως των Γ.Ο.Χ. Γαλακτίων ,που έλεγε:
  «Παιδιά μου τα χρόνια πέρασαν,οι άνθρωποι έφυγαν,ο χρόνος έσβησε πολλά και πολλά σήμερα έχουν ξεχαστεί.Ομως αν τα ξέχασαν οι άνθρωποι,δεν τα ξέχασε και δεν τα λησμόνησε ο Θεός,μιας και όλα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής,και εν ημέρα κρίσεως θα ζητήσει λόγο πο τον καθένα»
  Τέλος στην «παρακληση» σας να επιστρέψουν οι «Ματθαιικοϊ» - που άραγε ; και όλοι μαζί να πολεμήσουμε έχω αν σας αναφέρω το πιο κάτω προσωπικά και μόνο.
  Φυσικά και να είμαστε ενωμένοι , φυσικά και να είμαστε ένα σώμα , αλλά εν αληθεία, και οχι για το πλήθος και τότε θα είμαστε και με το Χριςτό που είναι η μόνη Αλήθεια.
  Ο Σωστός γιατρός διαγνώθει την αρρώστεια και την θεραπέυει δεν «συνταγογραφεί για να πουλά θεραπεία».
  Ας δούμε – ανα πραγματικά το θέλουμε όλοι - τα αίτια του σχίσματος του 1937 και αναζητώντας την αλήθεια η αλήθεια θα ελευθερώσει ημάς,

  Αμήν Γένοιτο,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αγαπητέ κ. Βασίλειε, είναι γνωστά επιχειρήματα όλα αυτά που είχατε την καλοσύνη και τον κόπο να παραθέσετε. Όμως επιτρέψτε μου μερικές παρατηρήσεις και παρακαλώ πολύ να τις λάβετε σοβαρά υπόψιν:
  1. Όπως έχω ήδη επισημάνει και σε άλλους αδελφούς, κυρίως Ματθαιϊκούς, η δήθεν χειροθεσία του Ζακύνθου Χρυσοστόμου από τους άλλους δύο Αρχιερείς είναι ένας μύθος! Έχω προκαλέσει επανειλημένα και ΠΡΟΚΑΛΩ ξανά όποιον έχει στοιχεία ότι ο Ζακύνθου χειροθετήθηκε να τα προσκομίσει, ώστε να αναθεωρήσω. Από ΑΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ Νεοημερολογίτη έχει την χειροτονία ο κυρός Ματθαίος, είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει σε κάποιους.
  2. Το πως, με ποια έννοια δηλαδή, ονόμαζε ο πρ. Φλωρίνης την επίσημη Εκκλησία σχισματική, το έχει εξηγήσει σε πολλά έργα του και δεν έχει σχέση με το κύρος των Μυστηρίων. Προς γνώσιν σας όμως, πρέπει να ξέρετε ότι η καθαίρεση δεν είναι Μυστήριο, και οι Πατέρες είναι ξεκάθαροι πως αν αυτή γίνεται άδικα δεν ισχύει! Είναι εντελώς ανέρειστο το επιχείρημά σας (το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι Ματθαιϊκοί) πως αν τα Μυστήρια είναι έγκυρα τότε και η καθαίρεση είναι έγκυρη. Στην εν Δρυ Σύνοδο, που παρακάθησαν Ορθόδοξοι Επίσκοποι, καθαιρέθηκε αδίκως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Με βάση τη λογική σας, επειδή οι Επίσκοποι αυτοί τελούσαν έγκυρα Μυστήρια, άρα και η καθαίρεσή τους, κατά του Ιερού Χρυσοστόμου, είναι έγκυρη! Φοβερή τωόντι λογική!
  3. Την Εγκύκλιο του 1974 ΔΕΝ την αποδέχθηκαν πάρα πολλοί ημέτεροι κληρικοί, από Επισκόπους (όπως ο μακαριστός Αστορίας Πέτρος) μέχρι και ιερείς και μοναχούς. Την αποδόμησαν δε διακεκριμένοι Αγιορείτες Πατέρες, οι οποίοι κάλεσαν τους υπογράψαντες να υπάγουν γονυπετείς προς την Κερατέα. Δυστυχώς όμως δεν ήταν τόσο συνεπείς, ώστε να το πράξουν. Ο νυν Αρχιεπίσκοπός μας, ως άτομο δικαιούται να έχει και τις προσωπικές του απόψεις. Είναι γνωστή η συμπάθεια που τρέφει προς τους Ματθαιϊκούς από τους οποίους άλλωστε προέρχεται.
  4. Με ρωτάτε που να επιστρέψουν οι Ματθαιϊκοί; Μα φυσικά εκεί από όπου αποσχίστηκαν. Εμείς αν εσείς θεωρείτε τους Νεοημερολογίτες ως καταδικασμένους και χωρίς Μυστήρια, δεν αποδεχόμαστε μεν το φρόνημα αυτό, αλλά δεν το θεωρούμε ως δόγμα Πίστεως, ώστε να διακόψουμε την κοινωνία μαζί σας. Μπορούμε να σας ανεχτούμε. Διότι κάποια στιγμή είτε θα συνέλθει η Σύνοδος, είτε οι υπόδικοι θα αποστατήσουν φανερά, όπως φαίνεται, και εν τέλει θα ομοφρονήσουμε. Εσείς όμως αναγάγατε σε δόγμα Πίστεως την ακυρότητα των Μυστηρίων και αποσχιστήκατε από όσους δεν την δεχτήκαμε, ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΑΔΙΚΩΣ ότι και εμείς διατελούμε εν ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑ προς τους Νεοημερολογίτες/Οικουμενιστές, από τους οποίους διωχθήκαμε διπλά!
  5. Μου λέτε για το ΦΕΚ του 1923. Τί λέει αγαπητέ μου, ξεκάθαρα η γνωμοδότηση; "δέν δύναται μία ἐπί μέρους Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νά χωρισθῆ, καί νά ἀποδεχθῆ νέον Ἐκκλησιαστικόν ἡμερολόγιον, χωρίς νά ΛΟΓΙΣΘΗ Σχισματική ἀπέναντί των ΑΛΛΩΝ". Δεν λέει ότι θα γίνει σχισματική αυτομάτως, αλλά ότι υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί σχισματική από τις άλλες Εκκλησίες, που όπως είδαμε αυτό δεν έγινε (δυστυχώς διότι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα σήμερα).
  6. Σας ρώτησα ποια Σύνοδος καθόρισε τον τρόπο εισδοχής των σχισματικών, ώστε να δικαιολογεί αυτό που ζητάει ο Ματθαίος το 1937 και σεις μου απαντάτε "η Εγκύκλιος του 1950"! Δηλαδή ο Ματθαίος βασίστηκε σε μια Σύνοδο που συνήλθε μετά από 13 χρόνια; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;
  Καλή φώτιση και κάθε καλό εύχομαι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Συγγνώμη πού παρεμβαίνω, ἄν καί δέν θά μπορέσω ν' ἀπαντήσω περαιτέρω σέ μεγάλα σχόλια. Ὅπως ὀρθῶς ἐπισημαίνει ὁ ἀδελφός Νικόλαος, τό θέμα τοῦ "δυνάμει" σχίσματος τό ἔχει ξεκαθαρίσει στά ἔργα του ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἠγωνίσθη γιά τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου διά τήν διευθέτησιν τοῦ ζητήματος. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ ἴδιος δέν ἐθεώρει τήν γνώμην μίας τοπικῆς Ἐκκλησίας (τῶν ΓΟΧ Ἑλλάδος) ὡς τελεσίδικον, ἀλλ' ἀπεναντίας ὡς χρήζουσαν ἐπικυρώσεως ἀπό Πανορθόδοξον Σύνοδον, τήν ΜΟΝΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΝ ν' ἀποφασίσῃ, ὅπως ἀναφέρει μέ σαφήνειαν στά ἔργα του. Θλίβομαι νά βλέπω ἐκλεκτούς ἀδελφούς νά μήν δύνανται ν' ἀποβάλουν τό ἐσφαλμένον αὐτό φρόνημα, μέ συνέπειαν νά μένουμε χωρισμένοι. Ἐπίσης, τό φρόνημα αὐτό σκανδαλίζει καί μερικούς ἀπό τούς νεο-αποτειχισθέντας, ὅπως τόν π. Παΐσιον Παπαδόπουλον, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει σέ σχόλιά του ὅτι στό θέμα τοῦ Ἑορτολογίου τό δίκαιον εἶναι μέ τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ., ὑπονοῶν ὅτι ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς, ὁ Ἰ. Ρίζος, ὁ Π. Σημάτης κ.ἄ. ἔχουν ἄδικον, ἀλλά θεωρεῖ σχισματικούς ὅσους ἔχουν αὐτό τό φρόνημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Γιά ὅσους θεωροῦν ὅτι μᾶς καλύπτει ἡ Ὁμολογία Πίστεως πού κατέθεσεν ἡ Σύνοδος γιά τήν ὑπαγωγήν μας στόν ν. 4301/2014, ἐρωτῶ: Ἀναφέρει πουθενά ἡ Ὁμολογία ὅτι σεβόμεθα καί τηροῦμε τούς νόμους τοῦ κράτους ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ αὐτοί ΔΕΝ εἶναι ἀντίθετοι μέ τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τήν Ἱεράν Παράδοσιν, καί ἄρα ἀπορρίπτουμε τήν νομιμοποίησιν τῆς δολοφονίας τῶν ἐμβρύων, τήν διδασκαλίαν στήν νεολαίαν μας περί δῆδεν ὑπάρξεως "κοινωνικοῦ φύλου," τά νομοσχέδια πού ἀναγνωρίζουν τήν ὁμοφυλοφιλίαν ὡς φυσιολογικήν σεξουαλικήν ἐπιλογήν, τόν περιορισμόν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας πού ἐπιβάλλει ὁ ν. 4301/2014, τίς μηνύσεις πού ὑποβάλλουν κάποιοι γιά δῆθεν ρατσισμόν ἐναντίον ὅσων προβάλλουν τό Εὐαγγέλιον προκειμένου νά διδάξουν στόν λαόν ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία ἀντιτίθεται στό Εὐαγγέλιον κ.λπ.; Ἐξ ὅσων γνωρίζω, δέν τά ἀναφέρει αὐτά ἡ Ὁμολογία Πίστεως, ὁπότε εἶναι ἐλλιπής. Διότι οἱ δεχόμενοι τά ἀνωτέρω -- σημειωτέον ὅτι ὁ σιωπῶν δοκεῖ συναινεῖν -- πίπτουν εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ καί ἄρα δέν εἶναι Ὀρθόδοξοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σύμβολο της Πίστεως : " Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ
   Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμε-
   νον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν."

   Ο Απόστολος Πέτρος είπε εν Αγίω Πνεύματι το " Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις" .

   Επομένως με βάση τα παραπάνω : Η ομολογία αναφέρει ὅτι σεβόμεθα καί τηροῦμε τούς νόμους τοῦ κράτους ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ αὐτοί ΔΕΝ εἶναι ἀντίθετοι μέ τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τήν Ἱεράν Παράδοση.

   Διαγραφή
  2. Ἄν ἦταν ἔτσι, τότε θά ἦτο ἀρκετόν, ἀντί τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, νά λέμε ἁπλῶς ὅτι πιστεύουμε στήν θεοπνευστίαν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, κάτι πού λένε καί οἱ αἱρετικοί. Ἀντιθέτως, ἔχουμε ἕνα μακροσκελές καί λεπτομερές Σύμβολον τῆς Πίστεως. Ἐπίσης, στά Πρακτικά τῶν Συνόδων, βλέπουμε ὅτι οἱ Πατέρες ἐρευνοῦν τήν κάθε λεπτομέρειαν, ἐπανέρχονται στά ἴδια πράγματα, καί καθιερώνουν Κανόνες γιά τό κάθε τι.

   Διαγραφή