"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΙΣ 28-6-2017 ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω και Θεολόγου, για τη διαβούλευση της συνταγματικής αναθεώρησης ως προς 1) την κατάργηση του όρκου του Προέδρου της  Δημοκρατίας, 2) την απάλειψη από το Σύνταγμα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης από τους σκοπούς της παιδείας, και 3) την κατάργηση από το Σύνταγμα της ρύθμισης του βασικού καθεστώτος διοίκησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα (επικρατούσας θρησκείας), καθώς και για την αποδοχή από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 27-6-2017 του νέου κατηχητικού μαθήματος των θρησκευτικών στην δια-θρησκειακή πνευματικότητα. 

4 σχόλια:

 1. Ἀξίζουν πολλά καί θερμά συγχαρητήρια στόν κ. Κυριαζόπουλον πού τολμᾶ νά λέγῃ τήν πικράν ἀλήθειαν, ὅτι αὐτήν τήν στιγμήν ἐκκολάπτεται μία ἄνευ προηγουμένου καί τρομακτικῶν διαστάσεων ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς Ὀρθοδοξίας καί κήρυξις τοῦ συγκρητισμοῦ μέ τήν ὑπογραφήν τῶν συγχρόνων Ἰούδων, οἱ ὁποῖοι ξεπουλοῦν μίαν δισχιλιετῆ Ἱεράν Παράδοσιν χάριν τῶν ἀργυρίων τῶν ΕΣΠΑ! Κατά τήν κρίσιν μου, ὁ ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ἰούδας Ἰσκαριώτης θά κριθῇ ἐπιεικέστερα ἀπό τούς συγχρόνους Ἰοῦδας, ὡς γνωρίζοντες καλύτερον ἐκείνου Ποῖον ἀκριβῶς ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ, λόγῳ τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί οἱ πιστοί πού δέχονται ἀπαθῶς αὐτήν τήν ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΝ τῶν ἀθέων πού "κυβερνοῦν" καί τήν σύμπραξιν-ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τῶν ἐπισκόπων των, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως καί τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., εἴμεθα ὅλοι ἔνοχοι! Ποῦ εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι νά ὀρθώσουν τό ἀνάστημά των εἰς αὐτήν τήν ΕΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. (Συνέχεια τοῦ προηγουμένου σχολίου μου):

   Ὅπως ὀρθῶς ἐπισημαίνει ὁ κ. Κυριαζόπουλος, τό νά λέγῃ ὁ δάσκαλος στούς μαθητάς του ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη Ἀλήθεια (ἐνῷ οἱ χριστιανικές αἱρέσεις καί τά ἄλλα θρησκεύματα εἶναι δαιμονικά κατασκευάσματα, ὅπως λέγει ἡ Ἁγία Γραφή) θ' ἀποτελῇ πλέον πειθαρχικόν παράπτωμα! Ἐκτιμῶ ὅτι πολύ συντόμως θ' ἀποτελῇ καί ποινικόν ἀδίκημα, καθότι οἱ κατέχοντες τήν νομοθετικήν, ἐκτελεστικήν καί ἐκκλησιαστικήν ἐξουσίαν ὑπηρετοῦν τόν Διάβολον. Καί οἱ μέν Οἰκουμενισταί δέν θά ἔχουν κανένα πρόβλημα, διότι καί τώρα πού εἶναι ἀκόμη ἐλεύθεροι νά ὁμολογήσουν Χριστόν, αὐτοί ὁμολογοῦν τόν Συγκρητισμόν. Οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅμως, τί θά κάνουν; Ὅσοι μάλιστα ἀπό τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. ὑπογράψουν ὅτι δέχονται νά καταταγοῦν εἰς τήν κατηγορίαν τῶν ἑτεροδόξων, συμφώνως πρός τόν νόμον 4301/2014, στόχος τοῦ ὁποίου εἶναι διαλυθοῦν ὅλες οἱ ἐνορίες τοῦ π.ἑ. πού ἀριθμοῦν κάτω τῶν 100 πιστῶν (Ἄρθρον 10, παρ. 1), θά χάνουν τό Σωματεῖον των καί τά περιουσιακά του στοιχεῖα (ἱ. ναούς κ.λπ.), διότι ἡ ὡς ἄνω ὁμολογία Πίστεως θά θεωρῆται παράνομος διασάλευσις τῆς ἐννόμου τάξεως, ρατσιστική κ.λπ. (βλ. π.χ. Ἄρθρα 10 και 11).

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Δημήτριε,

   Δες το παρακάτω link παρ.1 :

   http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/1171-07-20-06-2017

   Πιστεύω ότι γι'αυτό το ζήτημα (Ν. 4301/2014) συζήτησαν.

   Αναμένω και τη σχετική απάντηση του Φωτίου τον Ιούλιο.

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ μου Κυριᾶκο,

   Ἔχω λόγους νά πιστεύω, μαζί μέ πολλούς ἄλλους ἀδελφούς (ὅπως π.χ. τόν ἐκλεκτόν ἀγωνιστήν Μαρῖνον Ριτσούδη), ὅτι ἡ Σύνοδός μας ἔχει λάβει ἐσφαλμένην ἀπόφασιν ἐπί τοῦ Ν. 4301/2014. Πολύ φοβοῦμαι ὅτι ἡ ἔλλειψις διαμαρτυριῶν ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ νόμου σημαίνει ὅτι δεχόμεθα τό ἐπίσημον κράτος νά μᾶς κατατάσσει μέ τούς ἑτεροδόξους, ἐφόσον, συμφώνως πρός τόν ὡς ἄνω νόμον, "ὀρθόδοξος" θεωρεῖται αὐτός πού ἀναγνωρίζει τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον. Αὐτό δέν θά ἔπρεπεν ἐπ' οὐδενί νά γίνῃ δεκτόν ἀπό ἐμᾶς, καθότι ἐμεῖς ἀναγνωρίζουμε τόν θεσμόν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου (συμφώνως μέ τά ἱδρυτικά του ἔγγραφα), μέ τήν προϋπόθεσιν βεβαίως ὅτι τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον κατέχει Ὀρθόδοξος Πατριάρχης. Δέν ἀναγνωρίζουμε τούς "πατριάρχας" ἀπό τό 1920 καί ἐντεῦθεν, διότι εἶναι ὅλοι τους αἱρετικοί. Τό νά ὑπογράψουμε τήν ὑπαγωγήν μας σ' αὐτόν τόν νόμον νομίζω ὅτι εἶναι ἄρνησις πίστεως. Ἐπεσκέφθην τήν ὡς ἄνω σελίδα πού μοῦ ὑπέδειξες, ἀλλά δέν ἔχει κάτι περί αὐτοῦ τοῦ θέματος, ἄλλωστε κι' ἐσύ ἔγραψες ὅτι εἰκάζεις ὅτι αὐτό συζητοῦν. Πάντως, πρέπει νά εἴμεθα ἐν ἐγρηγόρσει.

   Διαγραφή