"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

"Τό παλαιόν ἑορτολόγιον νά ἀκολουθήσετε!" (Θαυμαστή αποκάλυψη στον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ
 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


(Δημοσιεύθηκε εδώεδώ και αλλού).

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Κορυφῇ τῶν Ἁγίων Πάντων 6/19 Ἰουνίου '68

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Φλωρίνης Αὐγουστίνε, 
Ἀπό τήν παραμoνήν τῶν Ἁγίων Πάντων εὐρίσκομαι εἰς τήν Ἁγίαν Κορυφήν. Προχθές ἐτέλεσαμεν τήν πάνσεπτον αὐτῶν ἑορτήν καί ἀναμνησθέντες κατά τό παρελθόν ἔτος τήν προπαραμονήν τῆς ἑορτῆς των ἐν ὧ ἦμην ἔτοιμος διά νά ἀνέλθω εἰς τήν κορυφήν καί τελέσω τήν ἑορτήν, μοί ἐτηλεφωvήσατε νά ἔλθω εἰς Ἀθήνα καί παραστῶ εἰς τήν χειροτονίαν σας (ὡς πρῶτος πνευματικός πατήρ τῆς πρώτης ἡλικίας σας), ἤτις θά ἐγένετο εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὀμονοίας. Σᾶς ἔκαμα ὑπακοήν καί ἦλθα προθύμως καί ὑπερεχάρην, διότι μέ ἠξίωσεν ὁ Κύριος νά ἴδω ἓν ἐκ τῶν πρώτων πνευματικῶν μου τέκνων νά ἀνέλθῃ τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι καί εὐδοκία εἰς τό ὕψιστον ἀξίωμα τῆς Ἀρχιερωσύνης. Νομίζω δέ, ὅτι οὐχί τυχαίως ἐγένετο ἡ χειροτονία ὑμῶν κατά τήν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἐγένετο κατ' εὐδοκίαν καί οἰκονομίαν Θεοῦ, τοῦ πάντα φιλανθρώπως πρός τό ἐκάστου συμφέρον οἰκονομοῦντος. Ἐγένετο διά νά ἐνθυμῆσθε καί ἑορτάζετε καί τιμᾶτε τήν ἡμέραν ταύτηv, ἐνθυμείσθε πάντας τούς Ἁγίους καί γίνεσθε μιμητής αὐτῶν, γίνετε Ἅγιος, τοῦτο δέ ἐστί καί τό θέλημα τοῦ οὐρανίου μας Πατρός: «γίνεσθε Ἅγιοι ὅτι ἐγώ Ἅγιος εἰμί». Ἀλλά καί οἱ Ἅγιοι Πάντες δέν εὐχαριστοῦνται νά τούς ἑορτάζωμεν μόνον, εὐχαριστοῦνται περισσότερον νά τούς μιμούμεθα, καί τοῖς ἴχνεσιν αὐτῶν ἀκολουθοῦμεν. Οἱ θεοφόροι Ἅγιοι Πατέρες, οἱ τάς Οἰκουμενικάς καί τοπικάς Ἁγίας Συνόδους συγκροτήσαντες, μεταξύ τῶν ἄλλων ἐγγράφων καί ἀγράφων παραδόσεων, ἄς παρέδωκαν ἡμῖν, μᾶς παρέδωκαν καί τό παλαιόν ἡμερολόγιον, ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ἄπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τελεῖ ἀπάσας τάς κινητάς καί ἀκινήτους ἁγίας ἑορτάς, καί επί 15 περίπου αἰῶνες ἠκολούθει, ἐσεβάσθη καί διεφύλαξε
Κατά τό ἔτος 1924 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ μή διά τῆς θύρας εἰσελθών εἰς τήν αὐλήν τῶν προβάτων, ἀλλά μοιχικῷ, μασσωνικῷ καί πολιτικῷ τῷ τρόπῳ ὡς κλέπτης εἰσελθών καί ἀναρριχηθείς εἰς τούς θρόνους: πρώτον Αρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, καί κατόπιν τούς Πατριαρχικούς θρόνους Κων/λεως, Ἀλεξανδρείας καί τελευταῖον προσεπάθησεν νά εἰσέλθῃ, οὐχί ἐκ τῆς θύρας ἀλλ' αλλαχόθεν, καί εἰς τόν τῶν Ἱεροσολύμων, "διά νά μολύνη καί αυτόν", ὡς γράφει ό ὅσιος μοναχός Παῦλος ὁ Χοζεβίτης ("Ὀρθ. Τύπος", αριθμ. φύλ. 87), ἀλλ' ἐπελθών ό θάνατος ἐξηφάνισεν καί ἀπώλετο πᾶσα ἡ ἐλπίς αὐτοῦ. 
Οὗτος, ὁ κατά τάς ἀψεδείς μαρτυρίας πολλῶν, κατέχων τόν ὕπατον 33ον τῆς μασονίας βαθμόν, ὅλως ἀπερισκέπτως, ἀπρομελετήτως, ἀντικανονικῶς καί παρανόμως μέ 6 μόνον ἀρχιερεῖς ἀντoρθoδόξων φρονημάτων, κατήργησε τό παλαιόν πάτριον Ὀρθόδοξον ἡμερολόγιον καί εἰσήγαγε τό νέον παπικόν καί διήρεσε τήν μίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν εἰς δύο, τήν τῶν παλαιοημερολογιτῶν καί τήν τῶν νεοημερολογιτῶν. 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὤρισαν: «Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιν ἔγγραφον ἤ ἄγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα» καί "ἄπαντα τά παρά τήν διδασκαλίαν καί ὑποτύπωσιν τῶν ἀοιδίμων Πατέρων καινοτομηθέντα καί πραχθέντα ἤ μετά ταῦτα πραχθησόμενα, ἀνάθεμα τρίς». Ἐπειδή τό παλαιόν ἑορτολόγιον εἶναι παράδοσις ἔγγραφος, ἐπειδή τό νέον εἶναι καινοτομία παπικῆς καί μασωνικῆς προελεύσεως, ὅσοι καταφρονοῦν τό παλαιόν ἑορτολόγιον καί ἀκολουθούν τό νέον εἶναι ὑποκείμενοι τῷ ἀναθέματι. Κάθε πρόφασις καί δικαιολογία εἶναι ἀδικαιολόγητος καί "προφάσεις ἐν αμαρτίαις". Οἱ Ἅγιoι Ἀπόστολοι μᾶς παρέδωκαν ἀπό τήν Κυριακήν τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς ἐπί μίαν ἐβδομάδα ἄχρι τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων κατάλυσιν καί μετά τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πάντων μίαν ἐβδομάδα νά νηστεύωμεν. Μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ νέου ἑορτολογίου, ὁσάκις τό Πάσχα συμπέση ὄψιμον, καταργεῖται τελείως ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἄλλοτε περιορίζεται εἰς μίαν ἤ δύο ἡμέρας! 
Οὐδείς ἐκ τῶν Ἀρχιερέων ἐκτός τοῦ ἀειμνήστου Ἁγίου Μητροπολίτου Κασσανδρείας διεμαρτυρήθη τότε, μόνον τινές Παλαιoημερoλoγίται, ὁ εὐλαβέστατος κ. Τομαρᾶς πρώην Βουλευτής, καί ὀλίγοι ἄλλοι λαϊκοί. Ἐγώ δέν ἔπαυσα ἀπ' ἀρχῆς νά διαμαρτύρωμαι εἰς Πατριάρχας, Ἀρχιερεῖς, Βασιλεῖς, Πρωθυπουργούς, καί νά λέγω καί νά γράφω, ὅτι ἐπειδή κακῶς ἐγένετο ἡ εἰσαγωγή εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος τοῦ νέου παπικοῦ ἑορτολογίου διότι καταργεῖ ἐνίοτε τήν νηστείαν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔφερεν ἀνωμαλίαν εἰς τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας, ἔσχισε αὐτήν, κατεδικάσθη δίς ὑπό Ὀρθοδόξων Ἁγίων Συνόδων, δέον νά ἐκβληθεῖ καί νά εἰσαχθῇ τό παλαιόν, τό Ὀρθόδοξον. Ἀλλ' αἱ διαμαρτυρίαι μου ἐγένοντο εἰς ὦτα κωφῶν. 
Ἠναγκάσθην τήν παρελθοῦσαν Κυριακήν νὰ ἀνέλθω εἰς τὴν κορυφήν τῶν Ἁγίων Πάντων καί τοῦ Προφήτου Ἠλιού, ἐπ' ὀνόματι τῶν ὁποίων ἔχω κτίσει Ἐκκλησίας εἰς τιμήν καί δόξαν Θεοῦ καί τῶν ὑπ' αὐτοῦ δοξασθέντων Ἁγίων Πάντων, καί γονυπετήσας ἔμπροσθεν τῆς πανσέπτου εἰκόνας αὐτῶν, μετά δακρύων ἐζήτησα παρ' αὐτῶν νά μοί ἀποκαλύψουν ποῖον ἑορτολόγιον ὀφείλω κἀγώ ὁ ἐλάχιστος καί οἱ ἀδελφοί μου, τά πνευματικά μου τέκνα καί πάντες οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά ἀκoλoυθῶμενΠρίν ἔτι τελειώσω τήν οἰκτράν ταπειvήν μου δέησιν, ἤκουσα φωνῆς ἔνδοθέν μοι λεγούσης: "τό παλαιόν ἑορτολόγιον νά ἀκολουθήσετε τό ὁποῖον σᾶς παρέδωκαν οἱ τάς ἑπτά ἁγίας Οἰκουμενικάς Συνόδους συγκροτήσαντες καί τήν Ὀρθόδοξον πίστιν στηρίξαvτες θεοφόροι Πατέρες καί οὐχί τό νέον τῶν παπῶν τῆς Δύσεως, τῶν τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν σχισάντων καί τάς Ἀποστολικάς καί πατρικάς παραδόσεις καταφρονησάντων"! 
Τοιαύτην συγκίνησιν, τοιαύτην χαράν, τοιαύτην ἐλπίδα, τοιαύτην ἀνδρείαν καί μεγαλοψυχίαν ἠσθάνθην τήν στιγμήν ἐκείνην, οἵαν σπανίας στιγμάς ἠσθάνθην εἰς ὅλην μου τήv ζωήν ἐν ὤρᾳ προσευχῆς!... 
Ἀπό τήv στιγμήν ἐκείνην, ἐσπέραν τῶν Ἁγίων Πάντων, τό πολιτικόν ἑορτολόγιον τό ὁποίον ὡς ξένον καί ἀλλότριον καί ὡς ἀντικανονικῶς, κακῶς καί παρανόμως εἰσαχθέν οὐδέποτε ἐδέχθην καί ἐπί 48 ἔτη ἠγωνίσθην καί μακρυνά ταξίδια επεχείρισα εἰς Ἱεροσόλυμα, Ἀλεξάνδρειαν, Κων/πολιν, διά νά πείσω τούς Πατριάρχας νά ἀποβάλλουν καί νά ἐπαναφέρουν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καλῶς καί νομίμως τό παλαιόν. Ἀπό τήν ἱεράν ἐκείνην στιγμήν ἀστραπιαίως ὤχετο ἐκ τοῦ νοός μου, τῆς διανοίας, τῆς ψυχῆς καί καρδίας μου τό νέον ἑορτολόγιον καί ἀκολουθῶ τό πάτριον Ὀρθόδοξον ἑορτολόγιον τό παλαιόν, ἐν ᾦ ἐγεννήθην, ἐβαπτίσθην, ηὐξήθην, γέγονα ἀνήρ, πρεσβύτης ἐσχατόγηρος καί θά τελευτήσω εὐχαριστῶν, ὑμνῶν, δοξάζων, εὐλογῶν τόν Παντοδύναμον Θεόν, ὅστις οὐκ ἀφήκε με πἐσειν εἰς πλάvην ἤ ἐκκλίνειν ἀριστερά ἤ δεξιά, ἀλλά τήν μέσην καί βασιλικήν καί τήν τῆς μετανοίας καί τῶν θείων Πατέρων ὀδόν βαδίζων πάντοτε, τῇ βοηθείᾳ καί χάριτι Αὐτοῦ, ἐλπίζω νά φθάσω καί νά καταπαύσω εἰς τάς οὐρανίους του σκηνάς, ἔνθα τῶν εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία. 
Ἐγώ, Σεβασμιώτατε, σᾶς ἤκουσα, πού μού εἴπατε πρίν χειροτονηθῆτε Μητροπολίτης ὁλίγους μῆνας, ὅταν σᾶς ἐπέδωκα τό Ὑπόμνημα, τό ὁποίον εἶχον ὑποβάλλει πρός τόν Βασιλέα, τήν Κυβέρνησιν καί τήν Ἱεράν Σύνοδον περί ἐπαναφορᾶς τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου, ὅτι πρέπει νά ἐπανέλθη ἐφ' ὅσον κακῶς ἔγινεν ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου καί ἐφ' ὅσον ὅλαι σχεδόν αἱ Ὀρθόδοξαι Ἐκκλησίαι ἀκολουθοῦν τό παλαιόν, θά φροντίσετε καί ὑμεῖς μέ τινας γνωστούς σας Ἀρχιερεῖς διά νά ἐπανέλθη, ἀλλ' ἀφοῦ σᾶς τό ὑπενθύμησα καί πάλιν μοί εἴπατε νά τό ἀφίσωμεν βραδύτερον, καί πάλιν σᾶς ἤκουσα. 
Βεβαίως ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Xρυσόστoμος, ὁ πρό ὀλίγων ἡμερῶν ἀναχωρήσας τῶν προσκαίρων, μοῦ εἶχε εἴπει, ὅτι θά ἐφpόvτιζε νά ἐπαναφέρῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν τό πάτριον ἑορτολόγιον πρίν ἀποθάνῃ, ἀλλά δέν ἐπρόφθασε. Ἐπειδή καί ἡμεῖς δέν γνωρίζομεν τήν ὤραν καί τήν στιγμήν τοῦ θανάτου, ὀφείλομεν πρίν ἔλθει ἡ φοβερά ὤρα τοῦ θανάτου νά φροντίσωμεν νά μετανοήσωμεν καί δι' ὅλας τάς ἀμαρτίας μας, ἀλλά καί διά τό πάτριον ἑορτολόγιον, τό ὁποίον ἀφίσαμε καί ἀκολουθοῦμεν τό παπικόν ἑορτολόγιον, τό ὁποίον κακῶς, ἐσφαλμένως, καί παρανόμως ἕνας Πατριάρχης μασόνος μέ 6 ἀρχιερείς τό εἰσήγαγεν καί οἱ ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλλάδος τό ἐδέχθησαν, φοβηθέντες περισσότερον τήν σπάθη τοῦ τότε ἀρχηγοῦ τῆς ἐπαναστάσεως Πλαστήρα ἀπό τόν φόβον τοῦ Θεοῦ! 
Μή νομίζωμεν ὡς μηδαμινόν τό ὅτι ἀκολουθοῦμεν τό παπικόν ἡμερολόγιον. Εἶvαι παράδοσις καί ὡς παράδοσιv ὀφείλομεv vά τήv φυλάσσωμεv διότι ὑποκείμεθα εἰς ἀvάθεμα. "Εἴ τις πᾶσαν παράδοσιv ἔγγραφοv ἤ ἄγραφοv ἀθετεῖ, ἀvάθεμα" ὁρίζει ἡ Ζ΄ Οἰκουμεvική Σύvοδος. 
Ἐγώ σᾶς ἔκαμα ὑπακοήv, τώρα θά κάvετε καί ὑμεῖς ὑπακοήv ὄχι εἰς ἐμέvα ἀλλά εἰς τούς θεοφόρους Ἀγίους Πατέρας. Καί ὅπως ἠγωvίσθητε πρίv ὡς Ἱεροκηρυξ καί ἤδη ὡς Ἀρχιερεύς ἐvαvτίον πάσης φαυλότητος, κακοηθείας, ἀσέμvωv θεάτρωv, κιvηματογράφωv, καρvαβαλίωv καί μόvοv διά τό παλαιόv ἑορτολόγιοv δέv ἠγωvίσθητε ὡς ἔδει, ἤδη ἐπέστη ἡ ὤρα vά ἀγωvισθῆτε. Ἐάν σιωπήσωμεv καί δέv ἀγωvισθώμεv διά vά ἐπαvέλθη τό πάτριοv ἑορτολόγιον εἰς τήν Ἐκκλησίαv, ἡ σιωπή μας σημαίvει, ὅτι παραδεχόμεθα τό νέοv παπικόv ὡς ὀρθότεροv
Καί ἐφ' ὅσον ἀκολουθῶμεv τό vέοv παπικόv χωρίς νά ἐvαντιωθῶμεv, κατά συvέπειαv εὐκόλως θά δεχθῶμεv καί ὅσα μᾶς σερβίρουv οἱ νεωτερισταί Ἀμερικῆς, Εὐρώπης ἀρχιερεῖς καί ἐvίοι κληρικοί, ὅτι αἱ παραδόσεις, τά δόγματα, οἱ ἱεροί Κανόvες, τά Μυστήρια ἐπαλαιώθησαν, χρήζουν ἀvτικαταστάσεως διά νέων, διότι ἡ vεολαία δέν τά παραδέχεται
Ἱερεύς τις ἐτόλμησε, ὦ τῆς αὐθαδείας καί ἀσεβείας του vά εἴπη, ὅτι καί ό Χριστός καί αὐτός ἐπαλαιώθη. Λοιπόν δέv εἶvαι καιρός vά σιωπᾶτε πλέοv. Πρέπει vά συστήσετε εἰς τήν Ἱεράv Σύvοδον vά ἀvαγvωρίση ὅτι τό νέοv ἡμερολόγιον δέv εἰσήχθη κανονικῶς, δέν τό ἐθέσπισε Οἰκουμενική ἤ Τοπική Σύνοδος, διό νά ἀπoβληθῆ καί vά ἐπανέλθη τό παλαιόν, τό ὁποίον ἠκολούθει ἐπί 15 περίπου αἰώνας ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. 
Λοιπόν μή ἀvαβάλλετε. Σπεύσατε! 
Ὁ Σεβασμιώτατος Παροναξίας, εἰς ὅν ἔστειλα ἀναφοράν καί ἐπιστολήν, ὅτι ἀπό τήν ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πάντων ἀκολουθῶ τό ἑορτολόγιον, ὅπερ μοί παρέδωκεν ή Ὀρθόδοξος Ἐκλησία, ἤλθεν εἰς τήν Mονήν μοί ἔφερε τήv ἀναφοραν καί μοι εἶπεν ὅτι οὔπω ὁ καιρός, ἐγώ δέ τῷ είπον, τό θέλημα τοῦ Κυρίου θά γίνη. 
Ὁ π. Ἐπιφάνιος μοι είχεν εἴπει, ἐάν ὁ Παροναξίας δέν μᾶς ἐπιτρέψει νά ἀκολουθοῦμεν τό παλαιόν νά τῷ γράψω, καί θά ἀναφέρει εἰς τήν Σύνοδον, ὅτι ὑπάρχει νομοθετικόν διάταγμα τό ὁποίον ἐπιτρέπει, ὅσοι θέλουν εἶναι ἐλεύθεροι νά ἀκολουθοῦν τό παλαιόν ἡμερολόγιον. Σήμερον θά τῷ γράψω. 
Μετά σεβασμοῦ
 Ἀρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος

Η κορυφή των Αγίων Πάντων σήμερα (με το ομώνυμο εκκλησάκι)
κακοποιημένη από την παρέμβαση του ανθρώπου, χάριν της τεχνολογίας.
Στο εκκλησάκι αυτό το έτος 1968 άκουσε την φωνή του Θεού
ο μακαριστός Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος.

13 σχόλια:


 1. Εμείς πλέον τι να γράψουμε ; Το κείμενο είναι σαφέστατο.

  Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι εμείς πρέπει να επαναπαυόμαστε αλλά να έχουμε, κατά δύναμη, χερουβικούς οφθαλμούς για να διατηρήσουμε καθαρή την κληρονομιά που μας άφησαν οι γνήσιοι αγωνιστές αντιοικουμενιστές πατέρες του ορθοδόξου εορτολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἡ γραφίδα τοῦ μακαρίτου γέροντος Φιλοθέου ὁμιλεῖ ὀρθῶς, ἡ δὲ πράξις του ὃμως τὸν ἐκθέτει, ἢ ὀρθότερον τὸν βαρύνει, καθώς ὡς γνωστόν, δὲ ἐτήρησε μέχρι τέλους αὐτά ποὺ ὀμολόγησε, (ἂν, καὶ ὡς εἴπεν, τοῦ ἀπεκαλύφθει), ἐπιστρέψας πάλιν εἰς τὸ νέον ἠμερολόγιον. Θὰ ὀφελούσε περισσότερον (τόν ἑαυτόν του καὶ γενικώς τοὺς νεοημερολογήτας), ἡ προσωπική τήρησις μέχρι τέλους τοῦ πατρίου ἠμερολογίου, παρά ὁ ἀγώνας πού ἔκανε διὰ τήν ἐπαναφοράν του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η μη αλάνθαστη γνώμη του άγιου γέροντα ZERBAKOY περί του αδύνατου αποφυγής αναθέματος, είναι απλά μία γνώμη, μία προτροπή, μία σωστή μεν πίεση προς την τότε Σύνοδο, και όχι αλάνθαστη δεσμευτική απόφαση για όλη την παγκόσμια εκκλησία. Εάν υπήρχε όντως τέτοιο θέμα, τότε σίγουρα οι υπόλοιποι άγιοι διαφορετικών χωρών που ζούσαν την ίδια εποχή σε τοπικές εκκλησίες που δεν άλλαξαν το ημερολόγιο, θα είχαν την ίδια γνώμη και θα είχαν συμβουλέψει το λιγότερο, τις δικές τους συνοδούς να διακόψουν την κοινωνία με την συνοδό της αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάτι τέτοιο όμως δεν έχει καταγραφεί. Και εφόσον δεν έγινε, σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα ανέχτηκε, οικονομικώς έστω προς εκπλήρωση προφητειών, αυτή την αλλαγή του εργαλείου της παράδοσης, εφόσον αποδεδειγμένα και κατά γενική παραδοχή δεν τίθεται θέμα δογματικό.
  Το ότι παρά την αντίδραση και την αρχική αναταραχή η παγκόσμια Εκκλησία δεν συζήτησε καν την προετοιμασία Συνόδου για το θέμα το ανάθεματος αλλά και κάποιοι παραδοσιακοί εχέφρονες από τους ενιστάμενους αρχιερείς δεν προέβησαν σε τοπική Σύνοδο για να αναθεματίζουν τους υπόλοιπους που ήταν σε μειοψηφία πλειοψηφία, δείχνει ότι το θέμα δεν ήταν τόσο σοβαρό και άξιο να προκαλέσει τον αναθεματισμό.
  Αυτό το ΜΑΣ φράγκεψαν των προγόνων, είναι σωστό σαν ευρύτερη διαπίστωση, αλλά δυστυχώς Τό ΜΑΣ δεν ακολούθησε ως όφειλε την υποταγή, τον συμβιβασμό και κοινωνία στην τότε Σύνοδο του Νεου , αλλά αντικανονικά θεώρησε το θέμα ως αιτία διακοπής από την συνολική κοινωνία όλων των παγκόσμιων τοπικών εκκλησιών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για άλλη μια φορά αγαπητέ προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα και σφάλεις παντελώς στην αντίληψή σου. Σφάλεις μάλιστα ιδιαιτέρως όταν επαναλαμβάνεις για άλλη μια φορά την αστήρικτη θέση περί δήθεν "διακοπής από την συνολική κοινωνία όλων των παγκόσμιων τοπικών εκκλησιών", η οποία δεν συνέβη καν το 1924, λόγω του ημερολογίου, αλλά πολύ αργότερα (μετά το 1965 σταδιακά) και λόγω του Οικουμενισμού, στην οποία άλλωστε διακοπή κοινωνίας έχεις προσχωρήσει και εσύ για αυτόν τον λόγο, δικαιώνοντάς μας περίτρανα!

   Διαγραφή
  2. Δάσκαλε, νομίζω ότι έχω απαντήσει παρακάτω για το θέμα. οπότε δεν θα επαναλάβουμε Τα ίδια εδώ. Εν κατακλείδι, αποδείξεις για τους ισχυρισμούς, και γνώση επιχειρημάτων της άλλης πλευράς για να αποφεύγουμε προπαγάνδα. ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 5. Ποια είναι τα αδικαιολόγητα δάσκαλε μου; Πως δηλαδή γίνεται κατά την γνώμη σου σωστά και νόμιμα εκκλησιαστικα; Διαβάζω σιγά σιγά και την παλιά αντιπαράθεση με τον κύριο Τσακίρογλου για να καταλάβω λεπτομερέστερα τις θέσεις σου και τα επιχειρήματα. Ποια είναι αστήρικτη θέση περί διακοπής; αυτοί που έφυγαν θα έπρεπε τότε και όχι αργότερα να δώσουν πλήρη δογματική αιτιολόγηση, όχι κατόπιν εορτής δεκαετίες μετά. Μήπως αγνοώ κάτι δάσκαλε και πρέπει να μου το υποδείξεις; Ειλικρινά δεν είμαι ειδικός στο θέμα, σίγουρα ούτε όσο εσύ ούτε όσο κάποιοι από την Π.Π. διαβάζω θέσεις και ντοκουμέντα τη βγάζω και εγώ συμπεράσματα αντικειμενικά και χωρίς προκαταλήψεις. Οπότε Μήπως εννοείς ότι υπήρχε κοινωνία μετά το 24 με κάποια έστω πατριαρχεία εκτός Ελλάδος; ή απλά σιγά σιγά Το αρχικό κύμα αντίδρασης μειώθηκε και οι περισσότεροι πιστοί προσχώρησαν στο νέο αφότου πείστηκαν για το μη δογματικό του θέματος, Ειδικά από το Άγιο Όρος και άλλες τοπικές εκκλησίες που συνέχιζαν να ακολουθούν το παλιό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που προσπαθώ να σου εξηγήσω είναι πως η θέση των Τρικαμηνικών (την οποία αντέγραψαν από τους Οικουμενιστές) ότι δηλαδή οι Παλαιοημερολογίτες της Ελλάδος στο σύνολό τους αποκήρυξαν τάχα σύμπασα την Ορθόδοξη Εκκλησία και δεν είχαν εκκλησιαστική κοινωνία με όλες τις Τοπικές Εκκλησίες, γενόμενοι έτσι σχισματικοί, είναι ένα μεγάλο ΨΕΜΑ.
   Μέχρι και την δεκαετία του 1960 τουλάχιστον οι Παλαιοημερολογίτες είχαν άμεση κοινωνία με κληρικούς των Τοπικών Εκκλησιών που ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο.
   Ακόμη και η ακραία μερίδα των ΓΟΧ (Ματθαιϊκοί) παρά το γεγονός ότι διακήρυτταν ότι όλες οι Τοπικές Εκκλησίες εξέπεσαν της Ορθοδοξίας, αναγνώριζαν, και σε πολλές περιπτώσεις κοινωνούσαν μαζί τους, κληρικούς άλλων Εκκλησιών.
   Η δε μετέπειτα παντελής διακοπή κοινωνία των Παλαιοημερολογιτών από τις υπόλοιπες Εκκλησίες έγινε εξαιτίας του Οικουμενισμού, για αυτό και δεν έπαιζε πλέον ρόλο το αν αυτές ακολουθούσαν το παλαιό ή το νέο ημερολόγιο (ποια μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό για να πεισθείς ότι δεν ήταν ημερολάτρες οι άνθρωποι;).
   Ειδικότερα για το θέμα σε παραπέμπω σε σχετικά ιστορικά άρθρα για τις σχέσεις μας με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων.
   Εδώ (σελ.5-30): https://www.ecclesiagoc.gr/images/stories/pdfs/Arxeion5--S.pdf
   Και εδώ (σελ.7-36): https://www.ecclesiagoc.gr/images/stories/pdfs/Arxeion7-S.pdf

   Διαγραφή
 6. Δεν έχω διαβάσει τους συνδέσμους ακόμη, πριν από αυτό θέλω να δω κάποια βασικά:
  1. Γνωρίζεις αναλυτικά σε αυτούς τους ισχυρισμούς τις θέσεις και απαντήσεις και ερωτήσεις της αντίθετης πλευράς π.χ τρικαμηνάς, ΟΟΔΕ κτλ; Υπάρχει πλήρης αναίρεση και όχι απόκρυψη θέσεων από την πλευρά σου;
  2. Υπάρχει κάποια προσπάθεια και διάλογος περί οικουμενισμού με τα πατριαρχεία που αναφέρεις ότι είχατε σχέση και κοινωνία και κάποια τελική διακήρυξη μετά από σύνοδο σας οτι κόβεται την κοινωνία λόγω οικουμενισμού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. Ναι, τους γνωρίζω και τους αντιμετωπίζω με κάθε ευκαιρία, χωρίς να αποκρύβω, αλλά και χωρίς να δικαιολογώ τυχόν λάθη δικών μας.
   2. Διάβασε τα άρθρα και αν δεν λάβεις απάντηση το συζητάμε πάλι.
   Γενικώς αφιέρωσε και λίγο χρόνο να διαβάσεις και τις δικές μας θέσεις! Και μετά έλα να σχολιάσεις, εδώ είμαστε δεν φεύγουμε, ούτε φιμώνουμε κανέναν (πέραν αυτών που βρίζουν, όπως Τρικαμηνικού τινός που μας έχει ταράξει τελευταία στα βρισίδια, νομίζοντας ότι έτσι υπηρετεί τον Χριστό και ότι δεν θα έχει συνέπειες αυτή η συμπεριφορά του εν Ημέρα Κρίσεως!).

   Διαγραφή
 7. Οκ. Δίκαιο αυτό που λες, θα επανέλθω κάποια στιγμή πρώτα ο Θεός.
  Μπορεί να είστε η εξαίρεση των ΓΟΧ , τι να πω..
  Καλή φώτιση χωρίς αγκυλώσεις και ευελιξία να έχουμε, να θυμόμαστε ότι η δικαίωση έρχεται στον ουρανό και όχι απαραίτητα εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή