"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ταπεινὴ πρότασι πρὸς ἀντιοικουμενιστὲς πατέρες καὶ ἀδελφοὺς, ποὺ ἀποστασιοποιοῦνται ἀπὸ τὴν ἀντιοικουμενιστικὴ Ἡμερίδα τῆς ἐρχομένης Τρίτης στὸ Ὡραιόκαστρο ΘεσσαλονίκηςἜχουμε τὴν πολυτέλεια νὰ πορευθοῦμε διεσπασμένοι σὲ αὐτὰ τὰ μαῦρα χρόνια; Ἔχουμε διαφωνίες, ναί. Μεγάλες; Δὲν νομίζω. Μᾶς κατατρώγει ὅλους αὐτὸς ὁ ὑπερήφανος λογισμὸς ὅτι εἴμεθα διακριτικώτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Γύρω μας, ὅμως, διαλύεται τὸ πᾶν. Ἡ ἀντίχριστη ἰδεολογία τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὁ οἰκουμενισμός, ἡ ἀθεΐα καὶ ἡ ἐκκοσμίκευσι κυριαρχοῦν παντοῦ. Ἐμεῖς οἱ πέντε-δέκα χριστιανοὶ διεσπασμένοι; Θέλουμε σώνει καὶ καλὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι μὲ τὴν ὅλη στάσι μας ὅτι εἴμεθα στὰ ἔσχατα; Ἐξέλιπε ἀπὸ ἐμᾶς τὸ κύριο γνώρισμα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ ἀγάπη μεταξύ μας; Εἴμαστε στὴν μεγάλη ἀποστασία τῶν ἐσχάτων; Δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα ἀπὸ κοινοῦ ἀντιστάσεως-ἀντιδράσεως; Δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα, ἀδελφοί;
Πολλοὶ ἔχουνε νὰ λένε γιὰ τὴν πολυδιάσπασι τῶν «Παλαιοημερολογιτῶν». Τώρα, γίνεται ἐμφανέστερο ὅτι δὲν ὑπάρχει κλίμα ἑνότητος οὔτε στὸ νέο κύμα τῶν ἀποτειχισθέντων καὶ στοὺς ἀντιοικουμενιστές. Δὲν ὁμιλῶ χαιρεκάκως. Ἡ πολυδιάσπασι εἶναι ἀναπόφευκτος καρπὸς τῆς ἐπάρσεως, ποὺ μᾶς ταλανίζει, σὲ μικρὸ ἢ μεγάλο βαθμό, ὅλους ἀδιακρίτως (πλὴν τῶν πράγματι ἐναρέτων), ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλλείψεως ἐπιγνώσεως τῆς κρισιμότητος τῆς καταστάσεως. Πότε θὰ ταπεινωθοῦμε; Πότε θὰ φιλοσοφήσουμε τὴν κατάστασι; Ναί, ἔχουμε διαφωνίες, ἀλλὰ μποροῦμε νὰ συναγωνισθοῦμε ἢ τοὐλάχιστον νὰ συζητήσουμε· μποροῦμε νὰ κάτσουμε ὅλοι μαζὶ χωρὶς νὰ νοιώθουμε ἄσχημα. Ἢ ὄχι;
Προτείνω, πατέρες καὶ ἀδελφοί - ποὺ σίγουρα κάπου ἔχετε πικραθῆ, ὅπως ὅλοι μας, καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ βράζῃ ἡ συνείδησί σας μὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν - νὰ πάτε στὴν Σύναξι τῆς Τρίτης στὸ Ὡραιόκαστρο. Τὸ μᾶλλον βέβαιο εἶναι ὅτι δὲν ἔχετε νὰ χάσετε τίποτε. Εἶναι δὲ πιθανὸ ὅτι θὰ βγῇ κάτι θετικὸ για ὅλους μας. Εἶναι, πάντως, βέβαιο ὅτι θὰ βρεθῆτε μὲ κάποιους ἀπὸ τοὺς λίγους ἐναπομείναντες ἀνθρώπους σὲ παγκόσμιο κλίμακα, ποὺ εἶναι καὶ θέλουν νὰ εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καὶ νὰ ἀγωνίζωνται γιὰ τὴν Ἁγία μας Πίστι, παρὰ τὶς ἀδυναμίες τους καὶ τὶς ὅποιες ἀδιακρισίες τους.
Συγχωρέστε μου τὴν ἀναίδεια νὰ ἀπευθυνθῶ σὲ ἐσᾶς δημοσίως. Ὅλοι μας ἔχουμε τὶς διαφωνίες καὶ τὶς ἐπιφυλάξεις μας, ἀλλὰ τώρα ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε «Πέρσες» καὶ «Τούρκους»· ἐν προκειμένῳ αὐτὸν τὸν διάβολο καὶ τὴν τελική του, ἴσως, ἐπίθεσι κατὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Θὰ ἀντισταθοῦμε ἀτάκτως καὶ ἀλληλοσπαρασσόμενοι;
Ἂς μὴ δυσχεραίνουμε, λοιπόν, τὸ ἄναμμα καὶ τὸ φούντωμα αὐτῆς τῆς φωτιᾶς, ποὺ ἐνδεχομένως θὰ ἐνώσῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ τοὺς γνησίους ἀντιοικουμενιστὲς ὀρθοδόξους (ἐκ τοῦ «Πατρίου» καὶ τοῦ «Νέου»), γιὰ νὰ κατακαύσῃ μὲ μία ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Σύνοδο τὰ ψυχωλέθρια φρύγανα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς δεινῆς ἐκκοσμικεύσεως. Ἐὰν, ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἴμεθα στὰ ἔσχατα, αὐτὴ ἡ φωτιὰ θὰ μᾶς ἑνώσῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ στὶς κατακόμβες καὶ τὰ ὄρη...
Πιστεύω ὅτι ἡ Παναγία ποὺ μᾶς σκέπει καὶ ἑορτάζουμε ἰδιαιτέρως καὶ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, καὶ ὁ Ἀναστὰς Κύριος θὰ γλυκάνουν τὶς ψυχές μας καὶ θὰ μᾶς ἐμψυχώσουν· καὶ σεῖς θὰ συγχωρέσετε τὴν ἀναίδειά μου.

Ν. Β.

5 σχόλια:

 1. Συμφωνῶ μέ τό ἄρθρον, ἀλλά δέν ἀναμένω νά ἔχῃ καμμίαν ἐπίδρασιν, διότι ὄντως μᾶς λείπει ἡ ταπείνωσις. Ἄλλωστε, ὅπως ἔχει πεῖ εἰς μίαν ἰδιωτικήν συζήτησιν ἕνας ἔντιμος πολιτικός (ὑπάρχουν καί τέτοιοι ἀκόμη, ἀλλά βεβαίως ἐκτός τῆς Βουλῆς), "τό καλόν ἦτο πάντοτε διῃρημένον." Εἶναι ἐμπειρικός νόμος, φαίνεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ2 Απριλίου 2017 - 5:51 μ.μ.

  Αγαπητέ αδελφέ Ν.Β. και αγαπητό ιστολόγιο ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ είμαι από εκείνους που πασχισαν και πασχίζουν για την ΕΝΟΤΗΤΑ των αληθινών Ορθοδόξων ενάντια στους φιλοοικουμενιστές και συγχρόνως μακριά από αυτούς. Τα γραπτά μου πάντοτε, με ευγένια και διάκριση, και με αίσθημα καλής ελπίδας, εδώ και μήνες, υπηρετούν αυτό τον μεγάλο σκοπό που αποτελεί το αληθινό συμφέρον Της Εκκλησίας μας. Οι Νεοαποτειχισμένοι, παρόλλο ότι κατά καιρούς έχουν γράψει ή διατυπώσει λόγους πικρούς αναφερόμενοι σε εμάς, Κλήρο και Λαό, τους Ορθοδόξους του Πατρίου Εορτολογίου, δεν δώσαμε καμμία σημασία, τα παραβλέψαμε όλα με την ελπίδα να συναντηθούμε μελλοντικά στο ίδιο μετερίζι του αγώνα, στην ίδια Εκκλησία, την Ορθόδοξη, μακριά από τον φιλοοικουμενισμό και την Παναίρεση. Όταν βγήκαν στον αγώνα της Αποτείχισης οι αδελφοί μας πρώτοι εμείς δημόσια τους ευχηθήκαμε στερέωση και καλή επιτυχία, καθώς και μελλοντική καταλλαγή μεταξύ μας. Δεν είμαστε και δεν αισθανόμαστε ανταγωνιστές των αδελφών μας και επιθυμούμε από το βαθος των καρδιών μας να επιτύχει η προσπάθειά τους αυτή για το γενικό καλό Της Εκκλησίας. Πολλοί από εμάς θα πάνε να δούν και να ακούσουν την ημερίδα ως ακροατές, καθώς θα έχουμε και εμείς όφελος από την γνώση των όσων θα αναφέρουν οι εισηγητές και όσοι δεν μπορέσουμε να παρευρεθούμε θα παρακολουθήσουμε τα video που θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες. Ένα όμως ελπίζουμε, όχι για εμάς, αλλά για Την Εκκλησία ολόκληρη, η νέα αυτή προσπάθεια, που παίρνει επίσημη μορφή με την Ημερίδα αυτή, εκτός από την διακοπή του μνημοσύνου των μελών της στους φιλοοικουμενιστές, να αποτελέσει την αρχή ενός αληθινού πνευματικού πολέμου ενάντια και μακριά από την Παναίρεση και τον φιλοοικουμενισμό, πολέμου στην καρδιά του προβλήματος και όχι απλώς παρατεταμένη παρενόχληση των Καινοτόμων ή πόλεμο τακτικισμών, παρά τις όντως αληθινά υπάρχουσες αγαθές προθέσεις. Εάν συμβεί αυτό που ελπίζουμε, σύμφωνα με όσα μας δίδαξαν στο παρελθόν οι Πατέρες μας σε περιόδους πολέμου Της Ορθόδοξης Εκκλησίας εναντίον των Αιρέσεων, τότε οι αληθινοί Ορθόδοξοι, αργά ή γρήγορα, θα συναντηθούμε, ως συμμαχητές, στην πνευματική αυτή μάχη. Καλό ξεκίνημα αδελφοί, καλό στερέωμα στην ομολογιακή σας πορεία, εμείς θα είμαστε δίπλα σας, ελπίζοντας στην ολοκλήρωση του διαβήματός σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΝ. ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιατί ο ιστολός δεν δημοσιεύει την ημερίδα ;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ, συγχώρεσέ με, είμαι στην επαρχία και δεν έχω εύκολα σύνδεση. Μόλις επιστρέψω θα διευθετηθεί {και αυτό μαζί με άλλα).

   Διαγραφή