"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Ὁλίγα τινὰ περὶ ἐκκοσμικεύσεως (μέρος β΄)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ)

   (συνεχίζει ὁ πατὴρ Σάββας) «Μαθαίνουμε ἀκόμη [...] γιὰ κληρικοὺς ποὺ χειροτονοῦνται ἐνῶ ἔχουν κωλύμματα, ἢ γιὰ «πνευματικοὺς» ποὺ καταφρονοῦν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες κατὰ τὸ Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως. [...] Ἰδιαίτερα οἱ νέοι δὲν ἐπιλέγουν τὴν ἁγνότητα καὶ δὲν θέλουν νὰ ἀκούσουν ὅτι οἱ σαρκικὲς σχέσεις εἶναι ἀπαγορευμένες καὶ ἡ Ἐκκλησία μιλάει γιὰ τὸ ἱερὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ τὴν τεκνογονία. Καὶ μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἀνηθικότητα, ἔρχονται ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ὑποστηρικτές της! Ἐννοῶ τοὺς μοντέρνους πνευματικοὺς, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχής καὶ δὲν θέλουν νὰ στενοχωρήσουν τὰ πνευματικά τους τέκνα, γι’ αὐτὸ ἀνέχονται τὶς ἐρωτικὲς σχέσεις τους μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι πρόκειται στὸ μέλλον νὰ παντρευτοῦν!».
   Ἐδῶ, ἂς κάνουμε μία παρένθεσι: Εἶναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ὅτι ἀπαγορεύονται οἱ χειροτονίες αὐτῶν ποὺ ἔχουν κωλύμματα, καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα εἶναι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις. Εἶτε εἶναι μία ἡ ἐρωτική πρᾶξι, εἶτε εἶναι πολλὲς, εἶτε ἀκόμη καὶ μόνον μὲ τὴν μέλλουσα σύζυγο. [ Ὁ Θεός μας θέλει ἱερεῖς καὶ Ἀρχιερεῖς ποὺ νὰ μὴ εἶναι «συνδεδεμένοι» μὲ σαρκικὰ ἁμαρτήματα, ἀλλὰ νὰ εἶναι ἁγνοί, ταπεινοὶ καὶ νὰ εὑρίσκωνται τοὐλάχιστον στὸ στάδιο τῆς καθάρσεως· καὶ τοῦτο διότι ἔχουν ὕψιστο λειτούργημα νὰ ἐπιτελέσουν]. Πολλοὶ, λοιπὸν, Ἐπίσκοποι, ὡς γνωστὸν καὶ ὡς ἐπισημαίνει ὁ πατὴρ Σάββας, παρανομοῦν χειροτονώντας ἄνδρες ποὺ ἔχουν προγαμιαῖες σχέσεις. Κάποιοι, ἐπίσης, Ἐπίσκοποι οἰκονομοῦν τὴν περίπτωσι νὰ χειροτονοῦν κάποιους ἐνῶ εἶχαν προγαμιαῖες σχέσεις μόνον μὲ τὴν μέλλουσα σύζυγο, κάτι ποὺ ἀσφαλῶς δὲν προβλέπεται ἀπὸ τὴν Ἱερά μας Παράδοσι. Ἐὰν αὐτοὶ ἁμάρταναν ἐπὶ, φερ’ εἰπεῖν, ἕνα, δύο ἢ δέκα ἔτη μὲ μόνον μία γυναίκα, μὲ ποιὰ λογικὴ δὲν καταλογίζεται αὐτὸ ὡς πορνεία - κωλλυτικὸ τῆς ἱερωσύνης;  Πιστεύουμε ὅτι κανεὶς δὲν πρέπει νὰ μένῃ ἀνεξέλεγκτος, καταπατώντας τὴν ὀρθόδοξο ἠθικὴ καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Τὰ κακῶς κείμενα πρέπει νὰ διορθώνωνται καὶ νὰ μὴ ἀφήνωνται νὰ χρονίσουν καὶ νὰ δημιουργοῦν κακὰ προηγούμενα μὲ ἄσχημες πνευματικὲς προεκτάσεις.   
    Συνεχίζει ὁ πατὴρ Σάββας: [...] Αὐτοὺς τοὺς κληρικοὺς ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ τοὺς τιμωρεῖ, γιατὶ ἂν ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἁγνότητα, ποὺ εἶναι ἐντολές τοῦ Θεοῦ, θεωροῦνται ξεπερασμένες, τότε τί μένει ὄρθιο; [...] Μὲ τὸν ἴδιο ἀπαράδεκτο τρόπο οἱ συγκεκριμένοι αὐτοὶ κληρικοὶ ἀντιμετωπίζουν καὶ τὸ βδελυρὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ποὺ δὲν ἀπουσιάζει καὶ ἀπὸ μερικοὺς ἀναξίους κληρικοὺς. Τὸ θεωροῦν φυσικὸ καὶ μὴ κολάσιμο. Μιλᾶνε γιὰ ἀδυναμία, τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία δέχεται καὶ δὲν καταδικάζει!
[...] Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευσι τῶν κληρικῶν συνειδητοποιοῦμε ἐπίσης μία μεγάλη ἐκκοσμίκευσι καὶ στὸ ποίμνιο, ἡ ὁποία ὀφείλεται στὴν ἀνοχὴ ἢ καὶ ἐνθάρρυνσι τῶν ποιμένων τους. Ἀντιλαμβανόμαστε λ.χ. ὅτι γίνονται ἀνάδοχοι ἢ κουμπάροι, πρόσωπα ποὺ περιφρονοῦν ἐξόφθαλμα τὴν ἠθικὴ ζωή (διατηροῦν παράνομες σχέσεις) καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες. Βλέπουμε ἀπαράδεκτες κοσμικὲς συμπεριφορὲς, κομμώσεις, καὶ γενικότερα τρόπο ζωῆς ποὺ ἀπάδει τόσο σὲ κληρικοὺς, ὅσο καὶ σὲ πιστοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς. Ζοῦμε Μυστήρια ποὺ μοιάζουν με κοσμικὲς φιέστες, ὅπου σχεδὸν κανένας δὲν προσεύχεται καὶ ἡ μόνη φροντίδα εἶναι ἀπὸ τὴν μεριὰ τῶν ποιμενομένων ἡ προβολὴ τοῦ πλούτου των.
   Ὑποφέρουμε ἀπὸ τὰ βροντώδη μεγάφωνα ποὺ, ἐντὸς ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς τοῦ ναοῦ, ἐκπέμπουν στὴν διαπασῶν καὶ καταστρέφουν τὴν κατάνυξη. Τυφλωνόμαστε ἀπο τὰ φῶτα τῶν φωτογράφων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς φωτοχυσίες τῶν πολυελαίων, ποὺ ἐμποδίζουν τὴν συγκέντρωση τοῦ νοῦ στὴν προσευχὴ καὶ τὰ Ἅγια Μυστήρια. Ἡ ἐπιστροφὴ στὸ ἁπλό, ταπεινό, συντετριμμένο πνεῦμα τῶν πρώτων χριστιανῶν εἶναι ἀναγκαία σήμερα περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε».
Ν. Β.
(συνεχίζεται)

1 σχόλιο: