"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Ἀνακοίνωσις περὶ τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. 2566
Ἐν Ἀθήναις, 10/ 23 – 02 - 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
 Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἑορτάζει καὶ πάλιν τὰ ὀνομαστήριά Της. Ἡμεῖς, τὸ μικρὸν ποίμνιον τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀμωμήτου Πίστεως, οἱ κατοικοῦντες ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν τῇ εὐρυτέρα περιοχῇ, καλούμεθα νὰ τιμήσωμεν τὴν ἡμέραν ταύτην διὰ τῶν Συνοδικῶν Ἐκδηλώσεων, ἤτοι:
α) Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 20 Φεβρουαρίου / 5 Μαρτίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε¬πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ προεξάρχῃ εἰς τρισαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς (Διοσκούρων 6 – Μοναστηράκι Ἀθηνῶν), συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου καὶ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.
β) Περὶ ὥραν 11ην μεσημβρινὴν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτικὴ πομπὴ ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἥτις θὰ περιέλθῃ τὰς πέριξ ὁδούς, προκειμένου νὰ δοθῇ ἡ καλὴ ἡμῶν Μαρτυρία εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. 
γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη ἑόρτιος Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ εἰς τὴν αἴθουσαν «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Ἀθῆναι, εἰς τὰς 18:00, μὲ κεντρικὸν ὁμιλητὴν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριον.
Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ συμμετάσχωμεν εἰς τὰς Ἐκδηλώσεις. 
Μετ’ εὐχῶν, δι’ εὐλογημένην καὶ Καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν. 
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος
http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/1116-aanakoinwsis-k-t-o-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου