"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ὀλίγα τινὰ περὶ ἐκκοσμικεύσεως (Μέρος α΄)

   

Ἡ ἐκκοσμίκευσι εἶναι μαζὶ μὲ τὸν οἰκουμενισμὸ  οἱ μέγιστοι κίνδυνοι γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὴν ἐποχή μας. Τὸ παρὸν ἄρθρο δὲν ἀποτελεῖ μελέτη γιὰ τὴν ἐκκοσμίκευσι. Θὰ παραθέσουμε μόνον λίγες εὔστοχες παρατηρήσεις ἀπὸ δύο γνωστοὺς ἱεροκήρυκες τῆς Ἐποχῆς μας. Σκοπὸς εἶναι νὰ δοθῇ τὸ μήνυμα νὰ προσέξουν οἱ Παλαιοημερολογῖτες μὴ χάσουν αὐτὰ ποὺ ἐκράτησαν ὅλα τὰ χρόνια ἀντιστεκόμενοι ἐν πολλοῖς στὴν ἐκκοσμίκευσι. Νὰ προσέξουν, ἐπίσης,  οἱ ἐσχάτως ἀποτειχισθέντες Νεοημερολογῖτες ὅτι τὸ βῆμα τῆς ἀποτειχίσεως, ποὺ ἀποτελεῖ σαφῶς κορυφαῖο διάβημα  κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Νέας Ἐποχής, πρέπει νὰ συμπληρωθῇ μὲ τὴν ἀντίστασί τους στὴν ἐκκοσμίκευσι, καθ’ ὅτι ὁ βαθμὸς ἐκκοσμικεύσεώς τους εἶναι σὲ γενικὲς γραμμὲς μεγαλύτερος ἀπὸ αὐτὸν τῶν πρώτων (τῶν Παλαιοημερολογιτῶν). Νὰ προσέξουμε δὲ ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι ὅτι ἡ ἐκκοσμίκευσι εἶναι πνευματικὸς θάνατος.
   Ὁ πρῶτος ἱεροκήρυκας, τοῦ ὁποίου παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπὸ κηρύγματά του (βλ. «Αἰσιόδοξα μηνύματα...», ἀπὸ τὶς ἀγωνιστικὲς ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»), εἶναι ὁ πολὺς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, ὁ δυναμικώτατος ἐκεῖνος μακαριστὸς Ἱεράρχης. Ἐκήρυττε:
   «Ἡ ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν ἄλλοτε, σύμφωνα μὲ τὴν θεόπνευστη διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἦταν σεμνή. Ἡ ἐνδυμασία σκέπαζε ὅλο τὸ σῶμα τῆς γυναίκας... Ἡ μόδα, ποὺ εἶναι μιὰ διαρκὴς ἐξέλιξι καὶ «πρόοδος» διέταξε νὰ κόψουν οἱ γυναῖκες τὰ μαλλιά τους, ποὺ ἦταν ἀνέκαθεν ὁ στολισμός τους, καὶ νὰ παρουσιασθοῦν μὲ κόμμωσι ἀνδρική. Ἡ μόδα διέταξε οἱ γυναῖκες νὰ πετάξουν τὰ γυναικεῖα ροῦχα τους καὶ νὰ φορέσουν παντελόνια προκλητικά. Ἡ μόδα τέλος διατάζει νὰ πετάξουν ὅλα σχεδὸν τὰ ροῦχα τους καὶ νὰ περπατοῦν σχεδὸν γυμνές».
   Ἐδῶ νὰ προσθέσουμε μόνον (διότι εἶναι καὶ πολλὰ ἄλλα) καὶ τὴν μανδήλα ποὺ πρέπει νὰ φοροῦν οἱ γυναῖκες, ἡ ὁποία ἐν πολλοῖς, ἢ καὶ ἀπολύτως σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἔχει λησμονηθῆ. «Πρέπον ἐστὶ γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ Θεῷ προσεύχεσθαι; ἢ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ, ἀτιμία αὐτῷ ἐστι, γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ» (Ἐπιστολὴ Α΄ πρὸς Κορινθίους, ια΄, 13-15). Συμπεράσματα ἐκ τοῦ χωρίου: Ἡ γυνὴ δὲν εἶναι πρέπον νὰ προσεύχεται χωρὶς κάλυμμα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς της. Εἶναι ἀτιμία διὰ τὸν ἄνδρα νὰ ἔχῃ μακριὰ μαλλιά, ἐνῶ γιὰ τὴν γυναῖκα εἶναι δόξα, ἀφοῦ τῆς ἐδόθησαν ὡς κάλυμμα.
   Συνεχίζει ὁ Ἱεράρχης: «Τὸ νὰ λούζωνται μαζὶ ἄνδρας καὶ γυναίκα ἦταν σοβαρὸ ἠθικὸ παράπτωμα. Ἦλθε ὅμως τὸ νεώτερο πνεῦμα, ποὺ ἐν ὀνόματι τῆς προόδου γελοιοποίησε τὶς ἀντιλήψεις αὐτὲς, καὶ διέταξε ἄνδρες καὶ γυναῖκες νὰ λούζωνται μαζὶ γυμνοὶ σὲ θάλασσες καὶ λίμνες...». Αὐτὰ τὰ πολὺ ὀλίγα ἀπὸ τὸν μακαριστό.
   Τώρα, θὰ παραθέσουμε καὶ κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ ἕνα ἐκλεκτὸ βιβλίο («Τὰ ἀσκητικὰ τῆς ἐνορίας») τοῦ πατρὸς Σάββα τοῦ Ἁγιορείτου, νῦν ἱεροκήρυκος στὰ μέρη τῆς Ἐδέσσης. Εὐστοχώτατος καὶ πατερικώτατος, κατὰ τὴν γνώμη μας, καὶ ἂς διαφωνοῦμε (γιὰ τὴν ὥρα) στὸ ἐὰν πρέπῃ ἢ ὄχι νὰ εὑρισκώμεθα σὲ ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία μὲ οἱκουμενιστές. Γράφει:
   «Εἴμαστε μάρτυρες σὲ Μυστήρια ποὺ τελοῦνται συντετμημένα, «σὲ χρόνο ρεκόρ» ἢ σὲ ἐξόφθαλμη προσπάθεια τῶν ποιμένων γιὰ προσωπικὴ προβολή... Διαπιστώνουμε  τὴν ὕπαρξη προϊσταμένων Ἐνοριῶν ποὺ διοργανώνουν κοσμικὲς συγκεντρώσεις σὲ ἐκκλησιαστικοὺς χώρους, ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς αὐτῶν. Ἐπίσης – καὶ τὸ τραγικώτερο – μᾶς γνωστοποιοῦνται μέσῳ τοῦ διαδικτύου συναυλίες κοσμικοῦ χαρακτῆρα μέσα σὲ ἱεροὺς ναοὺς παρουσίᾳ Ἀρχιερέων, ἢ ἀκόμη καὶ διοργάνωση διαγωνισμοῦ τραγουδιοῦ ἀπὸ συγκεκριμένη Μητρόπολη»...
Ν. Β.
(Συνεχίζεται)

9 σχόλια:

 1. Επίσης νεωτερισμοί όπως ηλεκτρικοί πολυέλεοι, αφαίρεση στασιδιών, αφαίρεση τέμπλου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι εννοείς "αφαίρεση στασιδιών" ;
  Δεν το έχω δει και ποιός ο νεωτερισμός στο συγκεκριμένο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εκκοσμίκευση της Εκκλησίας των ΓΟΧ Ελλάδος υπό τον Κο Καλλινίκο η υπαγωγή τους οικειοθελώς στο άρθρο 13 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4301, στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων του Υπουργείου Παιδείας ήτοι των αντιχρίστων για χάρη ονόματος ΓΟΧ και λιγότερου ΕΝΦΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/631-peri-tou-nomou-4301

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Kyriakos Varveris,
   η χρηστή εξέταση των πραγμάτων δεν είναι μόνο μία ανακοίνωση περί των αποφάσεων της Συνόδου για το νόμο, αλλά η μελέτη τού ιδίου νόμου, τού αιτιολογικού τού νόμου, ένα ξεχωριστό όπου επεξηγεί την πρόθεση του νομοθέτη, καί τέλος τις εγκύκλιες διατάξεις τού Υπουργείου Παιδείας πού διαχωρίζει την Εκκλησιαστική διοίκηση κατά τα άρθρα του Συντάγματος. Έτσι βάση αυτής της διάκρισης η Σύνοδος επέλεξε ιδία της απόφαση την ένταξη και οργάνωση στην Εκκλησιαστική διοίκηση του Υπουργείου του τμήματος των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων, κατά το άρθρο 13 τού Συντάγματος.
   Κατοπιν αυτών γράψε μου εάν θέλεις στο εμαιλ μου marrinos@gmail.com και Χάριτι Θεού θα δείς πόσες αντίχριστες πλάνες έχει το πόνημα που μού υποδεικνύεις ως απάντηση.
   Σε ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σου να απαντήσεις.
   Μαρίνος Ριτσούδης

   Διαγραφή
 4. Απο πολλούς ναούς αφαιρούν κυρίως τα κεντρικά στασιδια και βαζουν καρέκλες για να ομοιαζουν τους παπικους ναούς. Μάλλον εισαι νεοημερολογιτης και στην συνηδηση σου το στασίδι είναι κατι ξένο. Εγω θυμάμαι αρκετούς ναούς μεγάλους στγν πολη μου που ειχανε και πλεον τα εχουν ξηλώσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το στασίδι Στυλιανέ φυσικά και το γνωρίζω απλά δεν έτυχε να δω ναό στον οποίο έγινε αντικατάστασή τους από καρέκλες. Δεν ξέρω αν το κάνανε για να θυμίζουν παπικό ναό ή για άλλους λόγους.Πάντως ας μην το παρατραβάμε και σε θέματα που δεν θίγουν την ευσέβεια. Ας κάνανε οι νεοημερολογίτες τα βασικά ξεκινώντας από την απαλλαγή από την αίρεση του οικουμενισμού και οι καρεκλίτσες ας είναι η αμαρτία τους. Πάντως στην ενορία μου με το παλαιό όταν γεμίζει κάποιες μέρες με κόσμο και φέρνουν καρέκλες επιπλέον , εγώ προσωπικά και νομίζω όλοι εκεί μέσα δεν σκανδαλιζόμαστε.
  Γιάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κοίτα δεν αντιλέγω αν βάλουν καρέκλες αλλά να μην καταργούν το στασίδι.
  Εγω θυμάμαι μεγάλους ναούς (του 18 αιώνα μερικοί και κάποιο νεότεροι) κυρίως στους ναούς του 18 αιώνα είχανε και στο κέντρο στασίδι, εκεί που είναι οι κολόνες (τύπος βασιλική χωρίς τρούλο) έδινε μια ζεστασιά στον χώρο το ξύλο και μια αίσθηση ασφάλειας μια και περιόριζε το μάτι λόγο το οτι διαχώριζε τον ναό σε τμήματα.
  Κάπου στο 2010 και μετά έβγαλαν τα κεντρικά και απο τις 2 εκκλησίες (τυχαίο;) και άφησαν τα περιμετρικά.
  Άλλαξε όλη η αίσθηση του ναού, έγινε ποιο "κρύος" και νιώθεις ότι σε κοιτάνε όλοι.
  Σίγουρα δεν είναι σημαντικό και πρωτεύων θέμα, αλλά λίγο το ένα λίγο το άλλο, στο τέλος ομοιάζει τους παπιστάς που δεν έχουν αφήσει τίποτα στους ναούς τους, αλλά και ούτε στους ιερείς τους, άμφια, γένια , μαλλιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να απαντήσω μόνον σχετικά με το στασίδι
  και να πω ότι, στη σημερινή εποχή τουλάχιστον, πιστεύω πως είναι και θέμα κόστους.
  Πάντως υπάρχουν και νεόδμητες Εκκλησίες που βάζουν έστω και στους τοίχους στασίδια και όχι στο κύριο μέρος του ναού.
  Ωστόσο δεν νομίζω πως η συγκεκριμένη κίνηση,παραπέμπει σε παπικό στυλ !  Ένα βασικό νεωτερίστικο αρκετά κακό συνήθειο, είναι ότι τα καντήλια τα έχουν καταργήσει με ηλεκτρικά ( κάτι υποθηκε πιο πάνω για πολυελαίους ), με ότι αυτό συνεπάγεται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή