"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Τίς ἐβάσκανε ὑμᾶς τῆ ἀληθεία μή πείθεσθε;

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ: Η θέση μας περί του γνωστού π. Ευθυμίου Τρικαμηνά παραμένει η ίδια. Τον θεωρούμε αιρετικό*, τον οποίο, μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας, παρατήσαμε στις εμμονές και τις πονηριές του. Επειδή όμως κάποιος αναγνώστης μας έστειλε το παρακάτω σχόλιο προς δημοσίευση θεωρήσαμε σωστό να το δημοσιεύσουμε χάριν των φιλαληθών και καλοπροαιρέτων αναγνωστών, αλλά και με την αμυδρή ελπίδα ότι ίσως ο π. Ε., χάριτι Θεού, μετανοήσει προτού να επέλθει η καταδίκη του από την Εκκλησία στην μελλοντική Μεγάλη Σύνοδο των πραγματικών Ορθοδόξων.

*Το να πέσει, για παράδειγμα, κανείς σε μοιχεία ή να καταλύσει σε περίοδο νηστείας ή να κλέψει κάτι κ.ο.κ. είναι παρανομία. Το να πει όμως ότι η μοιχεία δεν πειράζει ή ότι οι νηστείες δεν χρειάζονται ή ότι η κλοπή δεν είναι αμαρτία κ.ο.κ. αυτό αποτελεί αίρεση. Αυτή η αίρεση της νομιμοποίησης της παρανομίας, είναι γνωστή από την Εκκλησιαστική Ιστορία με την ονομασία "Μοιχειανισμός". Ο π. Ε. δεν είναι αιρετικός επειδή απλά ακολουθεί την Καινοτομία του Νέου Ημερολογίου, αλλά επειδή την αμνηστεύει και την νομιμοποιεί, ενώ κατακρίνει τους, αντιδρώντες σε αυτήν, ορθοφρονούντες Παλαιοημερολογίτες, όπως ακριβώς και οι Μοιχειανιστές αμνήστευαν και νομιμοποιούσαν τον παράνομο γάμο του μοιχού αυτοκράτορα, κατακρίνοντας τους αντιδρώντες ορθοφρονούντες Στουδίτες.

  Τίς ἐβάσκανε ὑμᾶς τῆ ἀληθεία μή πείθεσθε;
(σχόλιο σέ πρόσφατο κήρυγμα τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ)


Ὅλα ἅγια καί καλά καί ὁμολογιακά, ἐκτός ἑνός! Ἡ τοποθέτηση τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ σέ λειτουργικό κήρυγμα ὅτι ἡ θέση τῶν παλαιοημερολογιτῶν (πώς ἡ ἐπιβολή τοῦ νέου ἡμερολογίου εἶναι λάθος καί νεωτερισμός καί ὡς ἐκ τούτου καινοτομία) συνιστᾶ Καινοτομία (!) δέν τόν τιμᾶ καθόλου καί εἶναι ἀπαράδεκτη ἀπό ὀρθοδόξου, πατερικῆς καί παραδοσιακῆς σκοπιᾶς. Ἰδού οἱ ἀποδείξεις: 1. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου εἰσήγαγε στήν Ἐκκλησία τήν πλάνη ὅτι ὁ χρόνος γιά τήν Ἐκκλησία δέν εἶναι λειτουργικός καί ἑορταστικός ἀλλά ἀστρονομικός. 2. Ἡ ἐπιβολή τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου ἔγινε ἀντικανονικῶς καί ἐπιπλέον ἀπό οἰκουμενιστές καί Μασώνους ρασοφόρους. 3. Οἱ ἀποφασίσαντες τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου ἐγνώριζον ὅτι θά προκληθεῖ διχοστασία καί σχίσμα κι ὅμως τό ἐτόλμησαν (ὑπάρχει σχετικό δημοσίευμα στήν ἐφημερίδα "Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια" Κων/λεως ἔτη πρό τῆς σχεδιαζομένης ἀλλαγῆς!) ἄρα αὐτή ἡ ἀλλαγή ἦταν ἐπιβολή ἐν γνώσει τῶν ἁρμοδίων τῆς ζημίας πού θά προκαλοῦσε ἔστω καί σέ μερικές χιλιάδες ψυχῶν. Πότε π. Εὐθύμιε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐνήργησε ἔτσι, δηλαδή ὡς μητρυιά τῶν πιστῶν; 4. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου εἶναι Καινοτομία διότι γιά πρώτη φορά στήν ἱστορική Πράξη τῆς Ἐκκλησίας ἀποφασίζεται κάτι καί μάλιστα μέ ἀντικανονικό τρόπο τό ὁποῖο δέν ἐνεργεῖται (προσέξτε το αὐτό!) γιά νά βοηθήσει στή σωτηρία τῶν πιστῶν ἤ τήν κατά Θεόν προκοπή ἀλλά γιά σκανδαλισμό καί ζημία, εἰσάγοντας γιά τή λήψη ἐκκλησιαστικῶν Ἀποφάσεων κριτήρια κοσμικά ὅπως ἀστρονομική ἀκρίβεια (πού ἄλλωστε δέν ὑπάρχει) καί τό χειρότερο ὡς ἐναρμόνιση τῶν λειτουργικῶν καί ἑορτολογικῶν θεμάτων μέ τίς κοσμικές ἀλλαγές, πολύ δέ περισσότερο μέ τίς ἀλλαγές πού ἐπί αἰῶνες πρότειναν πρός ἡμᾶς οἱ αἱρετικοί καί μεῖς ὡς ὀρθόδοξη Ἀνατολή (διά σπουδαίων Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων καί Συνόδων) ἀποκρούαμε. 5. Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου προκάλεσε ἀσεβεῖς συνέπειες στήν ἐκκλησιαστική ζωή καί λειτουργική καί ἑορτολογική παράδοση. Μόνο ἄσχετοι καί ὑποκριτές μποροῦν νά τίς ἀγνοοῦν. Μία καί μόνη ἀναφορά ἐνδεικτικῶς ἀρκεῖ: Κατάργηση λόγῳ τῆς ἡμερολογιακῆς ἀλλαγῆς ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅταν δηλαδή τό Πάσχα εἶναι ὄψιμο (μήνα Μάϊο) ὁπότε καί ἐνίοτε π.χ. τήν Δευτέρα τῶν Ἁγίων Πάντων ἔχωμε τή μνήμη τῶν Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου & Παύλου καί κατά συνέπεια Νηστεία ἡμέρες ΜΗΔΕΝ, ὅπως βλασφήμως ἀναφέρουν τά ἐκδιδόμενα "ἡμερολόγια" τῶν Μητροπόλεων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας! Πῶς π. Εὐθύμιε δέν συγκλονίζεστε ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (τοῦ ὁποίου ἡ βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, κατά τόν ἀψευδή Κυριακό λόγο) θεσπισθεῖσα αὐτή Νηστεία μέ ἕνα τόσο δόλιο τρόπο ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ σέ κάποια ἔτη, τοῦ ἐγκλήματος τούτου ἐπαναλαμβανομένου περιοδικά; Ποῦ πῆγε ἡ εὐαισθησία σας π. Εὐθύμιε γιά τίς ἐπιβολές τῶν Μασώνων, ὅπως πολύ σωστά ἐπισημαίνετε στήν περίπτωση τοῦ ψευδοαγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὅταν σεῖς ὑπεραμύνεσθε τῶν σχεδιασμῶν τῶν Μασώνων, ὅπως ἀποδεδειγμένα τοιοῦτος τυγχάνει ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου; Τί γνώμη ἔχετε γιά τόν Μελέτιο Μεταξάκη καί τήν Ἐγκύκλιο τοῦ 1920 πού προώθησαν καί ἐπέβαλαν τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου; Τίς καί τί σᾶς ἐβάσκανε νά μή πείθεσθε καί νά μή θέλετε αὐτά τά αὐτονόητα νά τά σεβασθεῖτε; Ἐντάξει, ἐμεῖς οἱ "παλαιοημερολογίτες", ὅπως μᾶς ὀνομάσατε χλευαστικῶς οἱ νεοεορτολογήσαντες, εἴμεθα περικαθάρματα τοῦ κόσμου, πάντων τό περίψημα, δίκαιο ἔχετε, ἄς δεχθοῦμε μέ ταπείνωση. Ἀλλά, τόση προκατάληψη; Πολλοί ἀφανεῖς Ἅγιοι τῶν ἡμερῶν μας πού δέν θέλετε νά τούς γνωρίζετε εἶχαν ἐκ Θεοῦ τήν πληροφορία ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου δέν ΕΙΝΑΙ θεάρεστη ἀλλά πονηρή καί δόλια ἀπόφαση καί ἐνέργεια ἐπιβληθεῖσα διά νά διευκολύνη τήν προσέγγιση καί ἕνωση μέ τίς αἱρέσεις, ΣΕΙΣ  ὅμως μέ ἀνεξήγητη ἐμμονή ὄχι μόνο δέν προβληματίζεσθε, ἀλλά ἐναντιώνεσθε. Αὐτό μᾶς σκανδαλίζει σέ σᾶς καί μᾶς προβληματίζει διότι ὡς ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας ἐμφανίζεσθε ἀνακόλουθα μοντέρνος καί ἐκσυγχρονιστής, σ' αὐτό τό θέμα. Περιφρονεῖτε καί προκαλεῖτε καί μέ λύπη σᾶς τό ἐπισημαίνωμε: Κατανοοῦμε ὅτι δυσκολεύεσθε κατά τό "δύναται ἐκ Ναζαρέτ τί ἀγαθόν εἶναι" νά πιστεύσετε ὅτι οἱ ἁπλοϊκοί καί ἄξεστοι παλαιοημερολογίτες (ἀλλά καί πολλοί μεταξύ αὐτῶν ἐμβριθέστατοι καί σοφοί καί σπουδαῖοι θεολόγοι) ἔχουν ἐν προκειμένω δίκαιο! Πάτερ Εὐθύμιε, ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου ἡμερολογίου ἦταν τό πρῶτο πρακτικό μικρό ἀλλά πολύ σημαντικό (κατά τό ἡ ἀρχή εἶναι τό ἥμισυ τοῦ παντός καί κατά τό πατερικόν οὐ μικρόν το παραμικρόν) βῆμα προσχωρήσεως στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΘΕ καί εὔχομαι κάποτε νά τό κατανοήσετε καί ὁμολογήσετε διά νά εἶναι ὁ ἀγώνας σας πλήρως νόμιμος! Ξαναδιαβάστε τά τοῦ Μεγάλου Ἁγίου Φωτίου περί κάθε καινοτομίας πού προκύπτει ἀδικαιολογήτως ἐν καιρῶ εἰρήνης ὑπό τοῦ πονηροῦ ἀνακινουμένη καί πώς συνιστᾶ ἔλεγχο τῶν πραδοθέντων καί ὕβρι τῶν Πατέρων ἀναπολόγητον! Αὐτό συνιστᾶ ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου: χωρίς νά ὑπάρχει πραγματικός πνευματικός λόγος ἔσχισαν τήν Ἐκκλησία χάριν τῶν αἱρετικῶν γιά νά συνεορτάζωμε χρονικῶς μαζί μέ τους Παπικούς, μέχρι νά συνεορτάσωμε πλήρως καί λειτουργικῶς! Δέν σᾶς προβληματίζει ὅτι ἐάν ἔστω αὐτοί οἱ σήμερον ἐναπομείναντες παλαιοημερολογίτες δέν ἐξωθοῦνταν τό 1924 στό περιθώριο μέ ἀφορμή καί μέσο τήν ἡμερολογιακή Καινοτομία, σήμερον γιά τήν γενομένη ψευτοσύνοδο τῆς Κρήτης θά εἶχε γίνει ἐκ τῶν ἀντιδράσεων τεκτονικός σεισμός πού θά συντάραζε ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἤδη τό θέμα παραπαίει μέσα στή νεοημερολογιτική πραγματικότητα τῆς Ἑλλαδικῆς ἐκκλησίας λόγω τῆς χλιαρότητος τῶν λεγομένων ἀντι-οἰκουμενιστῶν; Ἀπό αὐτή τήν ὁμιλία σας καί τήν τελευταία κακή ἀποστροφή σας προκύπτει καί τουλάχιστον ἐμένα προσωπικῶς μέ πείσατε ὅτι δέν κρίνετε δικαίως, οὔτε διακρίνετε ὀρθῶς. Κρίμα! Ἡ ἐκτίμησή μου παραμένει, ἀλλά σᾶς λέω καί πάλι ὅτι κάποιοι, πρίν ἀπό σᾶς, φώναξαν ἐγκαίρως ὅτι δέν θέλωμε νά φραγκέψωμε οὔτε στό ἐλάχιστο, γιά νά τό φωνάζετε ἐσεῖς σήμερον τόσο καθυστερημένα καί νά μή ἀκούει κανείς. Ἀφοῦ δέν σᾶς ἀρκεῖ ἡ σοφία καί σύνεση τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου Ἱερεμίου τοῦ Β,΄ ὁ ὁποῖος ἀπέκρουσε τήν προπαγανδιζομένη ὑπό τοῦ Παπισμοῦ ἐπιβολή τῆς Καινοτομίας τῶν ἀλλαγῶν τοῦ Πασχαλίου καί Καλενδαρίου κατά τόν ΙΣΤ΄ αἰώνα, ὅπως ἐπιβεβαιώνει σχετικῶς καί ὁ Πατριάρχης Καλλίνικος λίγο μεταγενεστέρως ἐκείνου, ἀκοῦστε καί τοῦτο: Ὁ ὅσιος Παρθένιος Κτίτωρ τῆς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουδουμᾶ Κρήτης, κοιμηθείς τό 1920 καί ἀνακηρυχθείς ἤδη Ἅγιος, εἶχε πρό τῆς Κοιμήσεώς του προορατικῶς ἀναφερθεῖ στήν Καινοτομία τοῦ νέου ἡμερολογίου καί τήν ἐπιβολή της ἐν Ἐλλάδι, τήν ὁποία εἶχε ὀνομάσει ΑΙΡΕΣΗ καί ἐκάλεσε τούς πιστούς νά μή τήν ἀκολουθήσουν! Ποῖοι Ἅγιοι περιμένετε νά σᾶς τό ποῦν, μήπως οἱ προκατασκευασμένοι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ὁ νοῶν, νοείτω! Μή μπερδεύεσθε μέ τά περί Μυστηρίων καί Σωτηρίας. Ἄν δέν λάβετε καθαρή καί ὀρθή θέση στό ἡμερολογιακό δέν θά ἔχετε τοποθετήσει ΠΟΤΕ τό ὅλον θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στή σωστή του ἱστορική βάση! Ἐμεῖς σᾶς λέμε ἀφῆστε τά ἑκατοντάδες θαύματα, τούς δεκάδες συγχρόνους πραγματικούς ἁγίους, τά ντοκουμέντα, τήν ὄχι τυχαῖα εὐαισθησία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν συγχρόνων ἀγωνιστικῶν μορφῶν ἀπό τόν Παπά Νικόλα Πλανᾶ, τόν Γέροντα Φιλόθεο Ζερβᾶκο μέχρι τόν Φλωρίνης Αὐγουστῖνο καί τόν Νικόλαο Σωτηρόπουλο, σ' αὐτό, ἀσχέτως τοῦ τί ἀκολούθησαν (ὑπάρχουν ἐξηγήσεις γιά ὅλα) ΚΑΙ ΜΕΙΝΕΤΕ σέ ἕνα: ἐπιτρέπεται ΣΕΙΣ νά ὑπεραμύνεσθε ἀντί νά καταδικάζετε κάτι πού δίχασε, ἀλλοίωσε, σκανδάλισε, στανικῶς ἐπιβλήθηκε, κυοφορήθηκε ἀπό Οἰκουμενιστές καί ἐφαρμόσθηκε ἀπό Μασώνους; Ἄν δέν προβληματισθεῖτε τώρα θυμηθεῖτε με ὅτι θά ἔρχεται ἀενάως στό προσκήνιο καί γιά ΣΑΣ προσωπικῶς ἀλλά καί γενικότερον ὅταν συντόμως τεθεῖ τό θέμα ὁλοκληρώσεως αὐτοῦ τοῦ πρώτου πρακτικοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Βήματος ( πού κι ἐσεῖς βαδίζετε) μέ τήν προετοιμαζομένη ἀλλαγή στόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα! Συγχωρέστε με, ἀλλά παρακαλῶ προβληματιστεῖτε πέρα ἀπό πρόσωπα καί ἀντεγκλήσεις! Τό ἡμερολογιακό εἶναι πρωτοφανές παγκόσμιο σκάνδαλο, εἶναι σαφέστατα καί προφανέστατα ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ οὐχ ἡ τυχοῦσα μάλιστα, καί ἐπίσης κανονικός λόγος ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ τῶν ὀρθοδόξων ἀπό τῶν καινοτομούντων, λόγω ἀνυπάρκτου ἐκκλησιαστικῆς αἰτιολογίας μεταρρυθμίσεως, λόγω ὑφισταμένου ἐξ αἰτίας αὐτῆς Σχίσματος καί λόγῳ βλασφήμων συνεπειῶν της στήν ἑορτολογική καί ὄχι μόνον ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί λόγω τοῦ ἀποκαλυφθέντος σκοποῦ της ἤτοι τῆς προσεγγίσεως καί ἑνώσεως μετά τῶν αἱρετικῶν! Ὡς γέννημα δέ καί μάλιστα πρωτότοκο τοῦ παναιρετικοῦ δόλιου καί ὕπουλου Οἰκουμενισμοῦ φέρει ὅλα τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς αἱρετικῆς μήτρας του. Γι' αὐτό ἄλλωστε κατορθώνει νά παραπλανᾶ ἀκόμη καί ἐκλεκτούς, οἱ ὁποῖοι δέν προσεγγίζουν τό ζήτημα μέ Πατερική ἀσυμβίβαστη ἁπλότητα καί καθαρότητα. Καί πάλι, συγχωρέστε με! Καί γιά νά μιλήσω ὅσο πιό ἁπλά καί καθαρά γίνεται: Ἐάν δέν ἀγκαλιάσουν οἱ ἀληθινοί ἀντι-οἰκουμενιστές τούς "παλαιοημερολογίτες" καί οἱ "παλαιοημερολογίτες" τούς πραγματικούς ἀντι-οἰκουμενιστές ποιήσωμεν (πνευματικῶς, ἐκκλησιολογικῶς καί πρακτικῶς) ΟΥΔΕΝ! Θά μέ ἐνθυμηθεῖτε!
Δ. Α.

9 σχόλια:

 1. Στο παρακάτω link και συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο του κειμένου του Τρικαμηνά, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εμμονή του σχετίζεται με την ύπαρξη της ορθοδόξου Συνόδου της Εκκλησίας μας. Το όνειρο του Τρικαμηνά και των οπαδών του (να εξαφανιστεί η Σύνοδος των Γνησίων Ορθοδόξων ) ταυτίζεται με το πιο τρελό όνειρο του Βαρθολομαίου. Αυτό τα λέει όλα. Από τα γραφόμενά του, όσο "ορθόδοξα" κι αν φαίνονται, διακρίνεται το μίσος του για την τελευταία ελπίδα συνοδικής καταδίκης του Οικουμενισμού από Πραγματική και Γνήσια Ορθόδοξη Σύνοδο.

  https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/01/blog-post_129.html?m=1

  Κυριάκος Βαρβέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ' εὐχαριστῶ πολύ, ἀδερφέ Κυριάκο, γι' αὐτήν τήν παραπομπήν. Γράφει ὁ π. Ε.Τ., μεταξύ ἄλλων, καί τά ἑξῆς παραπλανητικά: " Ὡς ἐκ τούτου στὴν πρώτη π.χ. Οἰκουμενικὴ Σύνοδο κατ’ οὐσίαν ἐκλήθησαν νὰ πολεμήσουν καὶ νὰ καταδικάσουν τὴν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου ... εἶναι τουλάχιστον ἄτοπο σήμερα νὰ τοῦ προσδίδωμε αὐτὴν τὴν ἱερότητα καὶ μάλιστα νὰ τὸ θεωροῦμε ὡς μέσον ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος. Κατ’ οὐσίαν δηλαδή, ὑποβαθμίζομε τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ προτάσσομε τὴν ἡμερολογιακὴ ἑνότητα."

   Πρῶτον, τά περί δῆθεν "ἱερότητος" τοῦ ἡμερολογίου εἶναι προϊόντα τῆς φαντασίας τοῦ π. Ε.Τ., προκειμένου νά ἐντυπωσιάσῃ.

   Δεύτερον, τό νά ἐπικαλῆται τήν πρό τῆς Α' Οἰκ. Συνόδου ἐποχήν, ὅταν δέν ὑπῆρχε λειτουργική ἑνότης μεταξύ Ἀνατολῆς και Δύσεως και νά τήν συγκρίνῃ μέ τήν σημερινήν δείχνει πόσον ἀπέχει ἀπό τήν οὐσίαν τοῦ θέματος. Διότι:
   (1) Σήμερον ἔχομεν τήν ἀπόφασιν τῆς Α' Οἰκ. Συνόδου, ἡ ὁποία καθιερώνει τήν ἑορτολογικήν ἑνότητα, πού εἶναι καί τό ἐξωτερικόν γνώρισμα τοῦ Δόγματος τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας

   (2) Σήμερον ἔχομεν τήν ἀπόφασιν τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ἡ ὁποία ἐπίσης καθιερώνει τήν ἑορτολογικήν ἑνότητα (μέ τόν 56ον Κανόνα της)

   (3) Σήμερον ἔχομεν τίς ἀποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων που ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΝ τήν ἡμερολογιακήν μεταρρύθμισιν τοῦ 1582

   (4) Σήμερον ἔχομεν τό θλιβερόν ἀποτέλεσμα τοῦ σχίσματος τοῦ 1924 ἐξ αἰτίας τῆς ἡμερολογιακῆς μεταρρυθμίσεως

   (5) Σήμερον ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΟΣ ὅτι ἡ μεταρρύθμισις ἔγινε χάριν τῆς προωθήσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τό γνωρίζουμε αὐτό ἀπό τά ὅσα οἰκουμενιστικά γεγονότα καί κηρύγματα ἀκολούθησαν τήν μεταρρύθμισιν, καθώς καί ἀπό τά ἐπισήμως γραφόμενα ὑπό τῶν Οίκουμενιστῶν (βλ. π.χ. τήν Ἐγκύκλιον τοῦ Οἰκ. Πατρ/χείου τοῦ 1920).

   Πόσον πλανεμένος πρέπει ἄραγε νά εἶναι κανείς πού γνωρίζει ἄριστα τά ἐκκλησιαστικά καί ἀγωνίζεται κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ γιά νά μήν μπορῇ νά ἀντιληφθῇ τά παραπάνω καί νά εἶναι κατ' οὐσίαν σύμμαχος τῶν Οἰκουμενιστῶν;

   Διαγραφή
  2. Κάνει επίσης και την εξής ανόητη ερώτηση: "Θέλουμε νά μᾶς ἀναφέρετε ἀδελφοί, διατί οἱ τρεῖς αὐτές Σύνοδοι τοῦ ΙΣΤ΄ αἰῶνος, οἱ ὁποῖες εἶχαν τόσο σημαντικές ἀποφάσεις καί ἀναθέματα κατά τήν ἄποψί σας, δέν ἀναφέρονται οὔτε ἔστω ἀκροθιγῶς, οὔτε κἄν ὑπονοοῦνται στό Πηδάλιο ἀπό τόν Ἅγ. Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη;". Με την λογική του ούτε οι επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Ησυχαστικές Σύνοδοι του ΙΔ΄ αιώνος (που συναποτελούν την Θ΄ Οικουμενική) έχουν καμία σημασία, αφού δεν τις αναφέρει καν το, ισόκυρο με το Ευαγγέλιο κατά τον Τρικαμηνά, Πηδάλιο του Αγίου Νικοδήμου.

   Διαγραφή
  3. Γράφει ὁ π. Ε.Τ. στήν ὡς ἄνω ἠλ. διεύθυνσιν στήν ὁποίαν μᾶς παρέπεμψεν ὁ ἀγαπητός ἀδερφός Κυριάκος: "Ὅσον ἀφορᾶ τὴν λειτουργικὴ ἑνότητα, νομίζω ὅτι αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα, τουλάχιστον σοβαρό, δεδομένου ὅτι ποτὲ δὲν προετάθη σὰν πρότυπο ἑνότητας ἡ λεγόμενη λειτουργικὴ ἑνότητα." Ἄραγε ἀδιάβαστος εἶναι ὁ π. Ε. ἤ ἀσεβής;

   1. Κατ' ἀρχάς, πρός τί τό εἰρωνικόν "ἡ λεγόμενη λειτουργικὴ ἑνότητα";

   2. Ὁ 56ος Κανών τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀνέφερα εἰς τό προηγούμενον σχόλιόν μου, καθιερώνει τήν ἑορτολογικήν ἑνότητα, λέγει: "ὅλη ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἡ εἰς πᾶσαν τήν οἰκουμένην εὑρισκομένη, νά φυλάττῃ μίαν καί τήν αὐτήν τάξιν" (Ἑρμηνεία Ἁγίου Νικοδήμου). Ὁ π. Ε.Τ., ὅμως ἔχει ἄλλην γνώμην, ἐφόσον γι αὐτόν ἡ ἔλλειψις λειτουργικῆς ἑνότητος "δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα"!

   Ἄραγε αὐτή ἡ διαφωνία τοῦ π. Ε.Τ. μέ τήν ΣΤ' Οἰκ. Σύνοδον στό θέμα τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος, διά τήν ὁποίαν μάλιστα ὁμιλεῖ εἰρωνικῶς, δέν ἀποτελεῖ βλασφημίαν κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

   Διαγραφή
 2. Ἀριστούργημα! Θερμά συγχαρητήρια! Διά περισσοτέραν ἔμφασιν στόν κυρίως σκοπόν τῆς ἡμερολογιακῆς μεταρρυθμίσεως, τόν ὁποῖον βεβαίως κι ἐσεῖς τονίζετε, προσθέτω ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενισταί, μέ τήν Συνοδικήν Ἐγκύκλιον τοῦ Οἰκ. Πατρ/χείου τοῦ 1920, καθώς καί μέ τά βιβλία των, λέγουν εὐθαρσῶς ὅτι στόχος τῆς μεταρρυμίσεως ἦτο ἡ Ἕνωσις μέ τούς αἱρετικούς. Βλ. π.χ. τό βιβλίον τοῦ Ἀνθίμου, Μητροπολίτου Βιζύης, μέ τίτλον «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ», τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη τό 1922, ἤτοι δύο ἔτη πρό τῆς μεταρρυθμίσεως, καί τό ὁποῖον εἰς τήν σελ. 141 λέγει τά ἑξῆς σημαντικά: «ὅτι διά τοῦ ζητήματος τοῦ Ἡμερολογίου, ἐπιτυγχανομένης τῆς ἑνοποιήσεως αὐτοῦ, θέλει ἀναμφισβητήτως ἐπιτελεσθῆ τό πρῶτον σπουδαῖον βῆμα πρός ἐπίτευξιν τῆς μελετωμένης καί ὑπό τῶν πραγμάτων ἐπιτακτικῶς ἐπιβαλλομένης Κοινωνίας τῶν Ἐκκλησιῶν».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολύ σωστά επισημάνθηκε ότι το όνειρο του π.Ε.Τ. ταυτίζεται με το πιό τρελλό όνειρο του Βαρθολομαίου. Δυστυχώς η ίδια αντίληψη πέρασε και σε Αγιορείτες νεοαποτειχισθέντες και μή, καίτοι απορρίπτουν το νέο Ημερολόγιο. Χωρίς να αντιληφθούν οι αδελφοί έπεσαν θύματα της μακροχρόνιας προπαγάνδας των νεοημ/τών εναντίον της θεαρέστου ενστάσεως των παλαιο/τών. Τουλάχιστον άς σεβαστούν τους αγώνες και διωγμούς των πατέρων των πρώτων δεκαετιών. Δέν είναι πιό σοφοί από τους π. Θεοδώρητο, π. Χρυσόστομο Σπετσών, Δελήμπαση οι οποίοι σέβονταν τους πατέρες, δεν έθεσαν ζήτημα καταργήσεως της Συνόδου, παρά μόνο ζητούσαν την ένωση των παρατάξεων στη βάση της ορθής εκκλησιολογίας του πρ. Φλωρίνης, στηλιτεύοντες τις όποιες εκτροπές, κυρίως τις ματθαιϊκές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δυστυχώς αδελφοί ο π. Ε.Τ. έχει "χύσει πολύ μελάνι" κατά της θεαρέστου στάσεως των ορθοδόξων του παλαιού εορτολογίου ώστε θέλει πολύ μεγάλη ταπείνωση εκ μέρους του για να αντιληφθεί πλέον το σφάλμα του. Θα τον χαρακτήριζα ως μια βελτιωμένη έκδοση του Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου.
  Όσο πιο πιο πολύ έχει εκτεθεί δημόσια κάποιος έναντι μιας θέσης τόσο πιο δύσκολο τον κάνει αυτή του η συμπεριφορά να αλλάξει γνώμη.
  Εκτός αν δοθεί άνωθεν φώτιση και φυσικά απαιτείται γενναιότητα του ανδρός.
  Μια τέτοια γενναία στάση - με καθυστέρηση μερικών δεκαετιών - δείχνει ένα μικρό απόσπασμα από ένα υπό έκδοσιν βιβλίο αναιρετικό του βιβλίου 'ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ' του π. Επιφανίου.
  Ανήκει σε έναν φίλο παλαίμαχο αγωνιστή του οποίου το όνομα δεν θα αναφερθεί.
  Καταλήγει λοιπόν στον πρόλογό του :
  "Επειδή με τις απόψεις αυτές του π. Επιφανίου, την εποχή εκείνη, είχα συμφωνήσει, θεωρώ ως εκ τούτου συνυπεύθυνο τον εαυτό μου για τις απόψεις αυτού του βιβλίου, τις οποίες τότε όχι μόνο ενέκρινα, αλλά και υποστήριζα. Η αναίρεση τώρα των απόψεων αυτών του π. Επιφανίου, κατ’ ουσίαν, είναι αναίρεση και του εαυτού μου!

  Γι’ αυτό ο Κύριος ας γίνει ίλεως και σε μένα για τα «αμαρτήματα» αυτά της άγνοιάς μου. Ο Κύριος ας θεωρήσει το παρόν βιβλίο, ως έμπρακτη μετάνοια και ομολογία του σφάλματός μου εκείνου, που είχα ταυτίσει τις απόψεις μου με τα όσα ο ιδιαίτερα αγαπητός σε μένα π. Επιφάνιος έγραψε και περιέχονται στο βιβλίο του «Τα δύο άκρα»."

  Ας ευχηθούμε ο Κύριος να δώσει φώτιση ομοίως και στον π. Ευθύμιο και σε όσους άλλους ως Σαούλ μάχονται την αλήθεια.
  Γιάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Γιάννη Κ., γνωρίζω σέ ποιόν ἀναφέρεσαι. Ὁ ἴδιος ἔγραψε καί ἄρθρον σέ γνωστήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐφημερίδα πρίν ἀπό χρόνια, ὅπου ἔλεγε σχεδόν τά ἴδια σχετικῶς μέ τήν πρώην στάσιν του ἔναντι τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου. Πράγματι, ὁ ἄνθρωπος ἀξίζει. Κατά κανόνα, ἄν ὄχι πάντοτε, αὐτοί πού κηρύττουν αἱρετικά, ὅπως π.χ. ὁ π. Ἐπιφάνιος καί ὁ π. Ε.Τ., κινοῦνται ἀπό ὑπερηφάνειαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ αγαπητε Δημητριε γιατι γνωριζουν πολυ καλως ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΑΘΈΤΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ. Οαμαρτωλος που παραβαινει τον Νομον εχει ελπιδα γιατι αναγνωριζει την αμαρτια που διεπραξε. Αυτος που αθετει τον Νομον και αμαρτανει δεν εχει ελπιδα σωτηριας.

   Διαγραφή