"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβέρκιος (Taushev): Γιατί δέν μποροῦν οἱ γυναίκες νά φοροῦν ἀνδρικά ρούχα


Ἐρωτήσεις καί ἀπαντήσεις.
Διασάφησις τῆς εὐσεβείας καί νουθετήσεως εἰς τήν ἐκκλησίαν.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Διατί οἱ γυναῖκες δέν μποροῦν νά φοροῦν τά ροῦχα τῶν ἀνδρῶν; Εἶναι αρκετή ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ Μωυσέως, ὅ ὁποῖος λέγει: "οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρός ἐπί γυναικί οὐδέ μή ἐνδύσηται ἀνήρ στολήν γυναικείαν ὅτι βδέλυγμα Κυρίω τῷ Θεῷ σου ἐστίν πᾶς ὁ ποιῶν ταῦτα" (Δευτ. κβ΄ , 5-6); Δέν θά ἔπρεπε νά θεωρήσωμε μιά τέτοιαν ἀπαγόρευση ξεπερασμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτή ἔχει ἠθικήν σημασία, καί ὡς ἐκ τούτου δέν μπορεῖ νά χάσῃ τήν ἰσχύν της. Δέν προέρχεται ἀπό τόν Μωυσῆ, ἀλλά  ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἔδωσε, μέσῳ τοῦ Μωυσῆ, εἰς τόν ἔκλεκτόν λαόν Του, τούς Θείους νόμους Του. 
Μόνον ὁ Θεϊκός νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης πού ἀφορᾶ τἠν καθαρῶς τελετουργικήν πλευράν ἔχασε τήν σημασίαν του εἰς τόν Χριστιανισμόν καί ἠκυρώθη εἰς τήν ἐν Ἱερουσαλήμ Ἀποστολικήν Σύνοδον τό ἔτος 51. Ἀλλά ὁλόκληρος ὁ ἠθικός νόμος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης συνεχίζει νά ἔχῃ τήν ἰσχύν καί σπουδαιότητάν του εἰς τόν Χριστιανισμόν.
Ἡ ἐπιπολαιότης εἰς τήν εἰκόνα τῶν ἀνδρῶν καί γυναικῶν ἀπαγορεύεται εἰς τήν Καινήν Διαθήκην. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παύλος εἰς τήν Πρώτην Ἐπιστολήν του πρός Κορινθίους, σημειώνει τήν ἀπρέπεια διά μίαν  σεμνή καί ἀγνή νά προσεύχεται μέ ἀκάλυπτον κεφαλήν καί νά κόπτη τά μαλλιά (ια΄, 4-15). Ἕκαστον φῦλον ἔχει τήν ἰδιαιτερότητά του, τίς ἐξωτερικές διαφορές, τήν ἐμφάνισιν καί τά ἐνδύματά του. Εἰς τόν Χριστιανισμόν, τονίζεται ὅτι τό καλύτερον ἔνδυμα τῆς γυναικός εἶναι ἡ θηλυκότης, ἡ καθαρότης καί ἡ ἀγνότης αὐτῆς. Ὁ Απόστολος Παύλος λέγει ρητῶς ὄτι οἱ γυναῖκες πρέπει νά στολίζωνται μέ ἐνδυμασίαν κοσμίαν μέ συστολήν καί σωφροσύνην (Α΄ Τιμ. β΄, 9-10). Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, ἀναφερόμενος στίς γυναίκες, λέγει: «ν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καί περιθέσεως χρυσίων ἤ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, ἀλλ' ὁ κρυπτός τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καί ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές» (Α΄ Πε. γ΄, 3-4).
Εἶναι σύμφωνα μέ ὅλες αὐτές τίς ἐντολές, ἡ ἐπιθυμία πολλῶν συγχρόνων γυναικῶν νά παίρνουν τήν ἀνδρικήν ἐμφάνισιν, διαστρεβλώνοντας τά φυσικά χαρακτηριστικά τοῦ φύλου των  καί μιμούμενες τούς ἄνδρες  εἰς τρόπους καί συμπεριφορές, ὅπως γίνεται συνήθως μέ τίς σύγχρονες γυναῖκες πού ἀγαποῦν νά ἐνδύωνται μέ ἀνδρικά ροῦχα;
Πέραν ὅλων αὐτῶν τῶν σκέψεων, ἔχομε στήν Καινή Διαθήκην ἄμεση καί κατηγορηματικήν ἀπαγόρευση στίς γυναῖκες νά φοροῦν τά ροῦχα τῶν ἀνδρῶν.
Ὁ ΞΒ' Κανών τῆς ΣΤ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθορίζει:
"....μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολήν ἐνδιδύσκεσθαι, ἤ γυναῖκα τήν ἀνδράσιν ἁρμόδιον ....Τούς οὖν ἀπό τοῦ νῦν τι τῶν προειρημένων 
ἐπιτελεῖν ἐγχειροῦντας, ἐν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εἰ μέν Κληρικοί εἶεν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν, εἰ δέ λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι".
(Ἑρμηνεία Πηδαλίου: ....μήτε ἄνδρας νά φορῆ ροῦχα γυναικεῖα, οὔτε γυναῖκα ροῦχα ἀνδρίκια ....Λοιπόν ὅποιος ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς, ἀφ οὗ ἔμαθε περί τούτων, ἐν γνώσει ἐπιχειρήσοι νά κάμῃ κανένα ἀπό τά προρρηθέντα ταῦτα δαιμονιώδη καί Ἑλληνικά, εἰ μέν εἶναι Κληρικός, ἄς καθαίρεται, εἰ δέ λαϊκός, ἄς ἀφορίζεται).      
Θά πρέπει νά στεροῦνται ἀπολύτως τοῦ φυσικού ἠθικοῦ νοήματος διά νά μή κατανοοῦν καί νά μή αἰσθάνωνται τί ἀηδιαστικόν, ἠθικῶς ἀποκρουστικόν θέαμα ἀντιπροσωπεύει μιά (ἀνδροπρεπής) γυναῖκα ντυμένη ὡς ἄνδρας, ἀφῆστε καί τόν καπνόν ἀπό τά τσιγάρα, καί τήν βιαιότητα καί ἔπαρσιν τοῦ ὕφους των, προσπαθῶντας νά μιμηθοῦν τόν σύγχρονον κοσμικόν ἄνδρα.    
Ἀλήθεια, δέν μπορεῖ κάποιος νά καταλάβῃ, τί εἶναι πραγματικά "ἄσχημον", ὄχι μόνον στά μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί στά μάτια τῶν ἀνδρῶν, τό φαινόμενον εἶναι ἕνα νοσηρό προϊόν τοῦ ἠθικῶς ἀνθυγιεινοῦ αἰώνα μας, τό ἀποτέλεσμα τῆς παραβιάσεως ἑνός ὑγιοῦς ἠθικοῦ νοήματος καί ἡν ἀπόρριψις ὅλων τῶν φυσικῶν νόμων πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔθεσε εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν;

Πρωτότυπον εἰς τήν Ρωσικήν:
http://internetsobor.org/arkhiv-rptsz/istoriya/rptsz/arkhiv-rptsz/arkhiepiskop-averkij-pochemu-nelzya-zhenshchinam-nosit-muzhskuyu-odezhdu

Τό παρόν κείμενον ἐγγράφη ἀρχικῶς είς τήν ρωσικήν γλῶσσαν.
Ἡ παροῦσα μετάφρασις εἰς τήν Ἑλληνικήν ἐγένετο βάσει δύο αὐτομάτων ἀγγλικῶν μεταφράσεων 1)Google.com,  2)Yandex.com

Σχόλιο "Κ.Σ.": Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὸν κ. Π. Κατσούλην (ὁ κ. Κατσούλης διατηρεῖ κάποια θαυμάσια ἰστολόγια ὅπως αὐτὸ καὶ αὐτὸ), διά τήν μετάφρασιν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου