"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΤΙΣΥΝΟΔΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ (+2007)

(Παρουσιάζουμε ένα προφητικό άρθρο ενός εκ των κορυφαίων θεολόγων του Κ΄ αιώνος. Αξίζει να σημειωθεί πως τα παρακάτω τα έγραψε ο αείμνηστος Αριστοτέλης Δελήμπασης σχεδόν 40 χρόνια πριν την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, δηλαδή σε μια περίοδο που πολλοί από τους σημερινούς όψιμους "ομολογητές", που υβρίζουν τους πάντες και τα πάντα, υπηρετούσαν πειθήνια τους φιλοοικουμενιστές δεσποτάδες τους).


Ἠτιολογημένως θορυβοῦνται οἱ οἰκουμενισταὶ, λόγω τῆς κριτικῆς ἐπὶ τῆς ἐτοιμαζομένης "Μεγάλης Συνόδου" των. Διότι αὔτη, ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε γενομένων, κρίνεται ἤδη οὐχὶ ὡς Ὀρθόδοξος Σύνοδος, ἀλλὰ ὡς ἀντισύνοδος.
Κατὰ τοὺς ὅρους Ὀρθοδόξου Συνόδου, δὲν δύνανται νὰ μετάσχωσι ταύτης οἱ περὶ τὴν πίστιν ἀσεβοῦντες. Τῆς Μεγάλης ὅμως Συνόδου θὰ μετάσχωσι! Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκαθίσωσιν ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ οἱ διατελοῦντες ὑπὸ κατηγορίαν. Εἰς ταύτην ὅμως θὰ συγκαθίσωσι! Δὲν ἐπιτρέπεται ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ ἡ ἀποσιώπησις διαφωνίας ἐπὶ ζητήματος δογματικῆς φύσεως. Ἐν ταύτη ἡ ἀποσιώπησις τῶν δογματικῶν ζητημάτων θὰ ἐπιδιωχθῇ ἐπιμελῶς! Δὲν εἶναι θεμιτὸν ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ νὰ προκρίνηται πρᾶγμα ἕτερον τῆς περὶ πίστεως ἐξετάσεως. Ἐνταῦθα, ἀντιθέτως, ἀποκλείονται τὰ φλέγοντα δογματικὰ ζητήματα! Ἐν Ὀρθοδόξῳ Συνόδῳ δέον νὰ ἐπιζητῶνται τὰ δοκοῦντα τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Εἰς τὴν λεγομένην Μ. Σύνοδον θὰ κυριαρχῇ τὸ οἰκουμενιστικὸν πνεῦμα τοῦ κόσμου! Ἡ Ὀρθόδοξος Σύνοδος δὲν καινοτομεῖ. Ἡ "Μ. Σύνοδος" ἐτοιμάζεται νὰ καινοτομήσῃ! Ἡ Ὀρθόδοξος Σύνοδος δέον νὰ ἔχῃ συγκληθῇ κανονικῶς. Περὶ τὴν σύγκλησιν τῆς "Μ. Συνόδου" ἐπικρατεῖ μᾶλλον σύγχυσις! Πᾶσα Σύνοδος  ἀναγνωρίζεται ὡς Ὀρθόδοξος, ἐφ' ὅσον γίνῃ ἀποδεκτὴ ὑπὸ τῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποκαλουμένη Μ. Σύνοδος κρίνεται ἤδη ἀληθῶς καὶ δικαίως, βάσει τῶν προετοιμασιῶν της, ὡς ἀντορθόδοξος Σύνοδος, προκαλοῦσα ἀνησυχίαν εἰς τὴν συνείδησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἡ "Μ. Σύνοδος", ἐὰν πραγματοποιηθῇ, θὰ ἀποτελέσῃ, προφανῶς, τρόπον μεγάλης ἀποστασίας τῶν οἰκουμενιστῶν ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
(Καλὴ Ὀμολογία, 1-1-1979)

1 σχόλιο:

  1. Ὄντως προφητικόν κείμενον! Δεδομένου ὅτι ἐγράφη πρό τεσσάρων περίπου δεκαετιών, γελοιοποεῖ πλήρως πολλούς ἀπό τούς σημερινούς "ἀντι-οικουμενιστάς," οἱ ὁποῖοι, πρό τοῦ Ἰουνίου 2016, ἔλεγον: "Ἄς περιμένουμε πρῶτα νά γίνῃ ἡ Σύνοδος καί μετά τήν κατακρίνουμε, ἄν ὄντως ἀποδειχθῇ οἰκουμενιστική, διότι μπορεῖ τελικῶς νά ὀρθοτομήσῃ"! Ὡς νά ἦτο ποτέ δυνατόν νά ὀρθοδοξήσουν οἱ αἱρετικοί πού συγκαλοῦν "σύνοδον" προκειμένου νά "νομιμοποιήσουν" τίς αἱρέσεις των!

    ΑπάντησηΔιαγραφή