"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:

Ο ΑΡΧΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΕΚΟΝΤΑΣ-ΑΚΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΙΔΕΥΣΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΥΘΙΣΕ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!
 
Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ!
 
ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΕΣΤΟΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ!
 
Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΕΧΝΗΕΝΤΩΣ Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΑΤΑΝΙΚΩΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟ!
 
ὑπό τοῦ Θεολόγου, Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα
 
Ἐννοεῖται ὅτι θά ἐπανέλθωμε ἀναλυτικῶς. Ὡστόσο ἐπειδή οἱ ὧρες εἶναι πλέον δραματικές γιά τό μέλλον τῶν πιστῶν, τολμοῦμε μέ τήν ἐπίκληση τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ νά διατυπώσουμε τό πρῶτο συμπέρασμα γιά τήν σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς Κρήτης.
Ἡ Σύνοδος αὐτή δέν ἦταν ποτέ δυνατόν νά ὀρθοδοξοποιηθεῖ! Διατί; Διότι συνελήφθη, ἐκυοφορήθη καί ἐγεννήθη ἡ ἰδέα τῆς συγκλήσεώς της ἀπό ἀλλοτριωμένους τῆς Ὀρθοδοξίας «ἐπισκόπους», διεφθαρμένους περί τήν Πίστη καί μασώνους, ὅπως ὁ προδότης τῆς Πίστεως πατριάρχης Ἀθηναγόρας καί πολλοί ἄλλοι, ἀποκλειστικῶς πρός χάριν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί μέ ἀποκλειστική προοπτική τήν ἐν τῶ Οἰκουμενισμῶ ἑνότητα ὅλων τῶν αἱρετικῶν ἀσχέτως δογμάτων!
Ἀκόμη καί ἐάν τά τελικῶς ἐγκριθέντα Κείμενα ἔχουν κατά πολύ ἤ καί πλήρως ὀρθοδοξοποιηθεῖ, ἡ οὐσία εἶναι ἀλλοῦ! Ὁ σκοπός τῆς Συνόδου δέν ἦταν κυρίως ἡ ἔγκριση τῶν κοσμικῶν αὐτῶν Κειμένων παραπλανήσεως τῶν ἀφελῶν καί ἀποπροσανατολισμοῦ ἐκ τοῦ ἑνός οὗ ἔστι χρεία!
Ὁ σκοπός τῆς Συνόδου ἦταν δόλιος καί ἐντέχνως σχεδιασμένος. Ὁ σκοπός τῆς Συνόδου ἦταν νά νομιμοποιηθεῖ ἡ κατάργηση τῆς Πενταρχίας στήν ὀρθόδοξο Ἀνατολή καί νά καθιερωθεῖ ἡ ὑπεροχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ἐν προκειμένω τοῦ ὀργάνου καί ἀρχηγέτου τῆς παναιρέσεως κ. Βαρθολομαίου, ὡς ἀρχηγοῦ καί Προκαθημένου τῆς ὀρθοδοξίας, προκειμένου αὐτός στά μεσοδιαστήματα τῶν παρομοίων Συνόδων πού θά ἀκολουθήσουν τήν λήξασα σήμερον νά ἐμπορεύεται τήν Ὀρθοδοξία καί νά παζαρεύει τήν προαγωγή της, κυρίως μέ τόν ἀντίθεο Παπισμό!
Ἀκόμη σκοπός τῆς Συνόδου ὁ ὁποῖος καί ἐπετεύχθη πλήρως, ἦταν νά νομιμοποιηθεῖ ἡ μέχρι τώρα πορεία καί δράση τῆς ἀντιχρίστου Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, δηλαδή τῆς ἐξαπλώσεως ἐν τῆ ὀρθοδοξία τῆς λύμης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί νά ἀμνηστευθοῦν τά μέχρι σήμερα διαπραχθέντα φοβερά κατά τῆς Πίστεως ἐγκλήματά της, ὅπως ἡ ἵδρυση τοῦ ἐκκλησιομάχου καί παναιρετικοῦ Π.Σ.Ε. καί ἡ βλάσφημη ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ τοῦ 1965, καί πολλά ἄλλα!
Τέλος, ὡς σκοπός αὐτῆς τῆς Συνόδου πρέπει νά θεωρεῖται καί ἡ κατόπιν τῶν δύο ὡς ἄνω στοχεύσεων λύσις τῶν χειρῶν τοῦ κ. Βαρθολομαίου διά νά προχωρήσει ἐντατικῶς στήν ὁλοκλήρωση τῆς προδοσίας τῶν σκοπῶν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μέ πρώτη ἐργολαβία του τήν ὁρατή καί στούς τυφλούς ἕνωση μέ τόν Παπισμό, ἀποστολή πού τοῦ ἔχει ὡς ἀποστολή ἀνατεθεῖ ἀπό ξένα σκοτεινά πολιτικά καί ὄχι μόνον κέντρα!
Ἡ ἐναρκτήρια εἰσήγησή του τά ἀπεκάλυψε ὅλα γιά ὅποιον ἐδιάβαζε πίσω ἀπό τίς λέξεις του. Ἡ ἐπισφράγιση ὅμως ἤλθε μέ ὅσα φρικτά, αἱρετικά καί βλάσφημα εἶπε καί ἔκανε (ὁ κ, Βαρθολομαῖος) μόλις πρίν ἀπό λίγο κατά τήν λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς αἰσχρῆς πνευματικῶς καί Ληστρικῆς ψευδοσυνόδου του.
Ἐφ’ ὅσον, δέν σηκώθηκε κανείς νά τοῦ πεῖ τό «οὐκ ἔξεστί σοι» δόλιε ὑποκριτά ἀρχιαιρεσιάρχα καί νά βροντοφωνάξει τό «Στῶμεν καλῶς», καμμία πλέον ἐλπίδα δέν μπορεῖ νά στηριχθεῖ στούς ἑκατοντάδες πνευματικῶς εὐνουχισθέντας καί δηλητηριασθέντας ἤ μεθυσθέντας, ἐκ τοῦ ποτοῦ τοῦ κερασθέντος ὑπό τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ πιστοῦ ὑπηρέτου αὐτῆς, πεπτωκότας ἐπισκόπους!
Ἤδη ἡ Ὀρθοδοξία πρέπει μεγάλως νά θρηνεῖ γιά πτώσεις δοκούντων εἶναι μεγάλοι Θεολόγοι καί ἐπιτηδείως ὡς τοιούτων κολακευομένων, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος Βλάχος, τόν ὁποῖο ἐκτιμούσαμε βαθύτατα, πλήν ὅμως ἦλθε ἡ δοκιμασία καί εὑρέθη ὄχι μόνον ἀνελπίστως ρηχός καί φοβισμένος καί ἐλλειπής, ἀλλά καί ἀπογοητευτικῶς συμβιβαστικός καί δουλοπρεπής!
Κυριολεκτικῶς θά τρίζουν τά κόκκαλα τοῦ παπαΓιάννη τοῦ Ρωμανίδη γιά τήν πρόσδεσή του (τοῦ κ. Ἱεροθέου) στό ἅρμα τοῦ οὐνίτου καί κακίστου τῆ γνώμη Βαρθολομαίου, συμφιλιάζων μέ τόν αἱρετικό Ζηζιούλα καί ὅλο τόν ἐσμό τῶν φιλαιρετικῶν ὁπαδῶν του. Πῶς εἶναι δυνατό νά θυσίασε τήν ἀλήθεια πού μέχρι χθές παρρησία ὁμολογοῦσε χάριν ἑνός φθαρτοῦ καί προσκαί ρου θρόνου καί τῆς ἀναγνωρίσεώς του ὑπό τῶν υἱῶν τῆς ἀπωλείας; Κρίμα καί ἀλοίμονον μυριἀκις!
Ἡ Ὀρθοδοξία ἑάλω! ! !
ΤΩΡΑ ἀπαιτεῖται κατόπιν προσευχῆς, συνέσεως καί μετά φόβου Θεοῦ καί ἀφοβίας ἀνθρώπων ΟΜΟΛΟΓΙΑ Πίστεως, ἀποκήρυξη τοῦ αἱρετικοῦ Βαρθολομαίου καί τῶν σύν αὐτῶ καί πάντων τῶν κοινωνούντων αὐτοῖς.
ΑΥΡΙΟ κρίνεται καί ὁ ἀνδρισμός τῶν Κρητικῶν καί ἡ στάση των ἔναντι τῶν κομψευομένων ψευδεπισκόπων τοῦ ἀντιχρίστου Οἰκουμε-νισμοῦ, εἰς τό ἐάν θά ἐπιτρέψουν νά μολύνη μέ τήν ἀνίερη ἱερουργία του καί τήν ἀνάγνωση τῶν θεομισήτων Μηνυμάτων τῆς ληστρικῆς Συνόδου καί ἄλλον Ναό καί δή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὁ κοινωνός τῶν σταυρωτῶν αὐτῶν ἀπίστων, μετά τῆς ἀτίμου συνοδείας του!
Δέν μποροῦν νά ἐμφανίζονται ὡς ὀρθόδοξοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἐκάθησαν ὡς βδέλυγμα ἐπάνω στούς θρόνους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί δέν αἰσχύνονται ἐν μέση ὑποτίθεται «Ἁγία καί Μεγάλη Συνόδω» νά χαριεντίζονται καί ἐρωτοτροποῦν μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἀμετανοήτους αἱρετικούς, νά εὐχαριστοῦν καί τούς χορευτές καί τραγουδιστές πού τούς διασκέδασαν (!!!) στό κοπιαστικό ἔργο τους (πρίν λίγο τό ἔπραξε αὐτό ὁ ἀνεκδιήγητος καί ἀχαρακτήριστος Βαρθολομαῖος καί μάλιστα τόν εἶδαν καί τόν ἄκουσαν ἀπό τηλοψίας ἀνά τό πανελλήνιο!) καί τό χείριστο νά ἐρεύγονται ὡς ἀπύλωτα στόματα τοῦ Ἅδου ὅτι ξεκίνησαν καί θά συνεχίσουν πιστοί στήν παναιρετική Ἐγκύκλιο τοῦ 1920 (!!!) τήν ὁποία ἐχαρακτήρισαν τῆ ἀκαθάρτω πνευματικῶς γλώττη των ὡς τόν Καταστατικό των Χάρτη!!! Κατά τά ἄλλα κάποιοι εὐήθεις καί βεβλαμένοι τόν τε νοῦν τά τ’ ὄμματα τρώγουν τό τυρί τῆς φάκας, ὅπερ ἐστί ἡ παραχώρηση διορθώσεων τινῶν. Τί νά ποῦμε παρά τό λαϊκόν σιγά «ἅγιοι» ἀγωνιστές τοῦ γλυκοῦ νεροῦ μή στάξει ἡ οὐρά τοῦ γαϊδάρου ἐπάνω ἀπό τό βρωμερό πηγάδι τοῦ Ἅδου, ἐκ τοῦ ὁποίου σᾶς ποτίζει ὁ φοβερός καί τρομερός ὡς ἐπιτήδειος γιά προδοσίες κυρ- Ἀρχοντώνης!
Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι Πάντες νά μᾶς λυπηθοῦν!
Καιρός Ὁμολογίας Πίστεως! Στῶμεν καλῶς! Στῶμεν μετά φόβου!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου