"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Ολίγα τινά περί του Αναιτίου Σχίσματος του 1995

Με αφορμή αυτήν την δημοσίευση λάβαμε δύο απαντήσεις. Η πρώτη (εδώ) προέρχεται από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο της Συνόδου του κ. Μακάριο, ενώ η δεύτερη από τον αξιότιμο Διαχειριστή του ιστολογίου "Σάλπισμα" σε μορφή σχολίων (25 τον αριθμό) που δημοσιεύθηκαν στην ανάρτησή μας.
Σχετικά με την πρώτη έχουμε να παρατηρήσουμε πως ακολουθείται η γνωστή τακτική που εφαρμόζουν όσοι αδυνατούν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που τίθεται, ήτοι η τακτική του "στρίβειν διά των ερωτήσεων". Στο ερώτημα δηλαδή που τίθεται, αντί απαντήσεως, επιστρατεύεται σωρεία ερωτημάτων με σκοπό να έλθει ο ερωτών σε θέση άμυνας και παγιδευμένος να παρασυρθεί σε άλλες ατραπούς, στην προσπάθειά του να απαντήσει, ως μη όφειλε, με τελικό αποτέλεσμα να μην γίνει κουβέντα "για την ταμπακιέρα", το οποίο αποτελεί και τον τελικό στόχο εκείνου που χρησιμοποιεί αυτήν την ανέντιμη τακτική για να διαφύγει.
Εμείς όμως θα επαναλάβουμε για δεύτερη φορά την απορία μας και ας μην σκεφτεί κανείς ότι παρεκτρέπουμε το θέμα στο σχίσμα του 1995, διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται η πηγή του κακού. Αν δεν υπήρχε το σχίσμα του 1995 δεν θα έβγαινε ο κ. Μακάριος σε εκδήλωση για άσχετο θέμα (Κάρτα του Πολίτη) να κατηγορήσει την Σύνοδό μας, με αποτέλεσμα να χαίρονται πάλι οι νεοημερολογίτες για τον συνεχιζόμενο διχασμό μας.
Ας εξετάσουν λοιπόν τα παρακάτω ερωτήματα όσοι εκ των ακολούθων του κ. Μακαρίου επιθυμούν, προς διευκόλυνση των οποίων αναρτούμε και το κείμενο της "Αποτειχίσεως" του 1995:
 
"Πρὸς ᾿Αρχιεπίσκοπον τῆς Καλλιοπιακῆς Παρατάξεως κ. Χρυσόστομον Κιούσην.῾Ιερὰν Μονὴν Παναχράντου, Μέγαρα ᾿Αττικῆς.
4η/17η ᾿Ιουλίου 1995
Κατόπιν τῶν ἀλεπαλλήλων παρασυνοδικῶν σας δραστηριοτήτων ἀρνήσεώς σας νὰ συμμετάσχει εἰς ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεως τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου εἰδήμων κανονολόγος καθηγητὴς διορθοδόξου κύρους, πρὸς ἀποφυγὴν ὑπερβάσεων τοῦ ἐγχειρήματος κατασπηλώσεως τιμίων ῾Ιεραρχῶν καὶ προωθήσεως τακτικῆς ἐκτοπισμοῦ ἀγωνιστῶν ῾Ιεραρχῶν, δίκην μακαριστοῦ ἐπισκόπου Καλλίστου καὶ ὑφαρπαγῆς τῆς καθ᾿ ὅλου ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως ὑπὸ πραξικοπηματιῶν τριῶν ᾿Αρχιερέων, τῶν καὶ στενῶν συνεργατῶν καὶ συμβούλων σας, τῆς σκοπίμου ἐπαναφορᾶς τοῦ συνοδικῶς επιλυθέντος θέματος τῶν Ιεροσολύμων, ὡς καὶ τῆς επανεντάξεως τοῦ Ἀστορίας, τοῦ τὴν ὀρθόδοξον ὀμολογίαν ἀπωλέσαντος, εἰς τὴν χορείαν τῶν Συνοδικῶν Αρχιερέων, ἤχθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν, συμφώνως πρὸς τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνας, τοὺς καταφόρως παραβιασθέντας ὑφ᾿ Ὑμῶν καὶ τῶν δολίως κινουμένων συνεργατῶν σας, νὰ διακόψωμεν οἱανδήποτε κοινωνίαν μεθ᾿ ὑμῶν τε καὶ αὐτῶν, μὴ ἀναγνωρίζοντες ὑμῖν τὸ δικαίωμα τοῦ προεδρεύειν τοῦ λοιποῦ τῆς ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῆς ἑδρευούσης εἰς τὴν Κάνιγγος 32.
Οἱ συναποφασίζοντες καὶ συνυπογράφοντες συνοδικοὶ ᾿Αρχιερείς
Ὁ Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ Καλλίνικος
Ὁ Θεσσαλονίκης Ευθύμιος
Ὁ Ἀμερικῆς Παΐσιος
Ὁ Χίου Στέφανος
Ὁ Εὐρίπου καὶ Ευβοίας Ιουστίνος
Ὁ Αὐλῶνος Βικέντιος"
(Η Φωνή της Ορθοδοξίας, Ιούλιος 1995, αρ. φ. 872).
 
Εύλογα ερωτήματα:
1. Για ποιο λόγο, που να καλύπτεται από τους Ιερούς Κανόνες, προέβησαν σε διακοπή κοινωνίας με το, από 17ης Ιουλίου 1995, Έγγραφο Αποτειχίσεως; Μήπως "δι' αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ' ἐκκλησίας διδάσκοντος" κατά τον ΙΕ΄ Κανόνα της ΑΒας; Ή μάλλον επί "προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων" κατά τον αυτόν Ιερό Κανόνα;
2. Από που και ως που αποτελεί αιτία Αποτειχίσεως η απόρριψη συμμετοχής στην εκδίκαση της υποθέσεως του κ. Ευθυμίου "ειδήμονος κανονολόγου καθηγητού διορθοδόξου κύρους", ο οποίος μάλιστα ετύγχανε νεοημερολογίτης;
3. Από που και ως που αποτελεί αιτία Αποτειχίσεως η πονηρή μεν επαναφορά του θέματος των Ιεροσολύμων (Παϊσίου - Βικεντίου), όταν αυτό όμως κακώς είχε κουκουλωθεί και δεν τηρήθηκαν ούτε καν οι προβλεπόμενες από τους Κανόνες διαδικασίες για την απονομή χάριτος το 1993; Ή ήταν και αυτό μια προσπάθεια "κατασπηλώσεως τιμίων Ιεραρχών", όταν μάλιστα σήμερα γνωρίζουμε τόσο εμείς, όσο και οι του κ. Μακαρίου, το ποιόν και την πορεία της σκανδαλοποιού εκείνης ξυνωρίδος;
4. Από που και ως που αποτελεί "απώλεια της ορθοδόξου ομολογίας" η μη υπογραφή του μακαριστού Αστορίας Πέτρου στην κακόδοξη ματθαιΐζουσα εγκύκλιο του 1974, την οποία άλλωστε μέγα μέρος της Εκκλησίας μας (και οι γνώστες των απόψεων του πρ. Φλωρίνης) δεν την αποδέχτηκε ποτέ ως φρόνημα; 
(Είναι γνωστό ότι ο κ. Μακάριος (όπως αποδεικνύεται και από το βιβλίο του "Περί του τρόπου αποδοχής των αιρετικών") έχει ενστερνιστεί την ματθαιϊκή κακοδοξία, όπως άλλωστε φαίνεται και από την αποδοχή του ματθαιϊκού "Επισκόπου Πειραιώς" κ. Παντελεήμονος άνευ των προβλεπομένων διαδικασιών).
5. Που υπάρχει μέσα σε αυτήν την "Αποτείχιση" η κατηγορία κατά της Συνόδου μας περί "σωματειακής αιρέσεως", η οποία εφευρέθηκε αργότερα, όπως και τα περί "ηλεκτρονικού φακελώματος" που επικαλούνται σήμερα προς άγραν οπαδών;
 
Σχετικά με την δεύτερη απάντηση, που απέστειλε ο αξιότιμος Διαχειριστής  του ιστολογίου Σάλπισμα σε μορφή σχολίων, και η οποία περιλαμβάνει τις, γνωστές τοις πάσι, δυστυχώς όμως μονόπλευρες  επιστολές του π. Γαβριήλ Κατουνακιώτου προς τον π. Ευθύμιο Μπαρδάκα, πρέπει να πούμε τα εξής σημαντικά και παρακαλούμε να ληφθούν σοβαρότατα υπ' όψιν:

α. Πολλά από τα γραφόμενα στις επιστολές του π. Γαβριήλ (όχι όλα, αφού μερικά είναι αφοπλιστικά για την ειλικρίνειά τους) δεν μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπόψιν, διότι υπάρχει εμφανής προκατάληψη. Ας εξετάσουμε δύο παραδείγματα.
α1. Γράφει ο π. Γαβριήλ πως "ἕξι τὸν ἀριθμόν —ὀλίγώτεροι τῶν 12 ἐπισκόπων ποὺ ὁρίζουν οἱ ῾Ι. Κανόνες" καθαίρεσαν τους επισκόπους που αποσχίστηκαν, το οποίο είναι παράνομο. Η προκατάληψή του όμως τον τυφλώνει σε σημείο να γράφει αλλού πως  ο Αυξέντιος υπήρξε δεύτερος Αρχιεπίσκοπος "κανονικῶς ψηφισθεὶς". Τώρα σε μια Σύνοδο με τέσσερις Αρχιερείς (Γαρδικίου Αυξέντιος, Μαγνησίας Χρυσόστομος, Σαλαμίνος Γερόντιος και Διαυλείας Ακάκιος), εκ των οποίων μόνο οι δύο (Γερόντιος και Ακάκιος) ψήφισαν τον Αυξέντιο (εκτός αν ψήφισε και ο ίδιος τον εαυτό του!), άνευ συμφωνίας του Μαγνησίας, άνευ γνώσεως κλήρου και λαού, θεωρείται "κανονική" αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε!
α2. Φαίνεται από τα γραφόμενα του π. Γαβριήλ πως θεωρεί ως νόμιμη την "Σύνοδο" του Αυξεντίου, ακόμη και μετά την καθαίρεσή του το 1985, και παράνομη την Σύνοδο των Γ.Ο.Χ. της οποίας συνέχεια είναι η ημετέρα Σύνοδος, αλλά και εκ της οποίας αποσχίστηκαν το 1995 οι έξι επίσκοποι των οποίων τους διαδόχους ακολουθεί. Δεν μας διευκρινίζει όμως γιατί δεν ακολουθεί κάποιο τα σκορπισμένα λείψανα της "Κανονικής Συνόδου" του Αυξεντίου (Ησαΐες, Παρθένιοι κλπ.), που δεν τα αναγνωρίζουν ούτε καν οι του Μακαρίου;

β. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η Ενότητα αν θυσιάζεται η αλήθεια και το δίκιο. Χάριν της αληθείας και του δίκιου φρονούμε πως αυτός που αποκηρύττει, εν τω προσώπω του Πρώτου, την Σύνοδό του, άνευ Αιτίας (που να δικαιολογείται δηλαδή από τους Ιερούς Κανόνας), αυτός είναι που πρέπει να επανέλθει σε Αυτήν και όχι να γίνει "Διάλογος επί ίσοις όροις" των δύο πλευρών. Επειδή όμως οι του κ. Μακαρίου, που διακρίνονται δυστυχώς για την παιδιάστική τους νοοτροπία (σε ένα δείγμα της έγινε αναφορά και εδώ), θα προσπαθήσουν να κάνουν την σύγκριση με τους πρώην Ενισταμένους ("γιατί με αυτούς κάνατε διάλογο και με μας όχι;"), πρέπει να πούμε πως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ανομοίων καταστάσεων διότι τότε υπήρχαν σοβαροί εκκλησιολογικοί λόγοι, ήτοι λόγοι Πίστεως, που συνέβαλαν στην διαμόρφωση της Συνόδου των Ενισταμένων το 1984. Απόδειξη το ότι μόλις αυτοί οι λόγοι ήρθησαν, με την σύνταξη κειμένου κοινής εκκλησιολογικής θεωρήσεως (που ήταν και ο σκοπός του Διαλόγου), ήρθη και η διάσταση. Εδώ όμως για ποιο θέμα να γίνει διάλογος, αφού όπως είδαμε από το αποκηρυκτικό έγγραφο δεν υπάρχει θέμα Πίστεως! Αυτό κατανόησαν προς τιμήν τους και δύο εκ των Επισκόπων εκείνων (Χίου Στέφανος και Ευρίπου Ιουστίνος) και επανήλθαν στην Σύνοδο. 
γ. Θεωρούμε εξίσου παιδιάστικο το να θεωρούν τους εαυτούς τους εργάτες της Ενότητος εκείνοι που συνέβαλαν και συμβάλουν στην δημιουργία και διαιώνιση του Σχίσματος. Εργάτης της Ενότητος είναι εκείνος που αναλαμβάνει την ευθύνη που του αντιστοιχεί.
δ. Θεωρούμε ακόμη παιδιάστικο το να τολμούνε να ψελίζουνε ιστορίες περί σχίσματος του 1979, περί καθαιρέσεως του Αυξεντίου και περί εκλογής Χρυσοστόμου Κιούση, εκείνοι που αρχικά ενώθηκαν με τους Αρχιερείς του 1979, έπειτα καθαίρεσαν τον Αυξέντιο και τέλος εξέλεξαν Αρχιεπίσκοπο τον Χρυσόστομο.   
ε. Με όλα τα παραπάνω που γράψαμε δεν σημαίνει πως θεωρούμε τους τότε Αρχιερείς της Συνόδου μας άμοιρους ευθυνών. Και αυτοί, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, είχαν μερίδιο ευθύνης, όχι μόνο για το Σχίσμα, αλλά και για τις βαθύτερες αιτίες που το δημιούργησαν, ακόμη και για την βιομηχανία καθαιρέσεων που εφάρμοσαν (για τις οποίες δεν πρέπει να φοβούνται όσοι έχουν την συνείδησή τους ήσυχη, ότι δεν έσφαλλαν - την έχουν όμως; Ας αναρωτηθούν). Είναι φανερό πως αυτές οι αιτίες αφορούν την έλλειψη αγάπης και τον φθόνο, ο οποίος δέσποζε και δεσπόζει ανάμεσα στους περισσότερους κληρικούς, υψηλόβαθμους και χαμηλόβαθμους και λαϊκούς (και όχι μόνο στο παλαιό ημερολόγιο, και όχι μόνο στην εποχή μας - ας αναγνώσει κανείς τα εγχειρίδια εκκλησιαστικής ιστορίας). Τί πρέπει να κάνουμε όμως γι' αυτό; Να εφευρίσκουμε μια δικαιολογία και να "αποτειχιζόμαστε" δημιουργώντας άλλη Σύνοδο, όταν μάλιστα οι Ιεροί Κανόνες και η πράξη της Εκκλησίας είναι ξεκάθαροι για το σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιδράσουμε;
στ. Είναι ολοφάνερο πως όλα τα σχίσματα και τα δεινά του Ιερού μας Αγώνος ξεκίνησαν όταν απεμπολήσαμε την αγία κληρονομιά μας, την Ιδεολογία του, η οποία συνοψιζόμενη σε μια φράση είναι η εξής: "Μακράν της κοινωνίας με τους οπαδούς της Καινοτομίας και Αγώνας για σύγκληση Συνόδου Ορθοδόξων που θα την καταδικάσει μαζί με την γενεσιουργό της αιτία, την αίρεση του Οικουμενισμού". Αυτή είναι η Ιδεολογία των πρώτων Παλαιοημερολογιτών, αυτή είναι η Ιδεολογία του μακαριστού πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, αυτή η Ιδεολογία εκφράζεται και στο Κοινό Εκκλησιολογικό Κείμενο (παράγραφος Ζ΄) της Συνόδου μας, την Οποία οφείλουν να ακολουθούν όλοι όσοι εμφορούνται από την Ιδεολογία αυτή, ενόψει μάλιστα και της αιρετικής επιθέσεως της Μεγάλης Οικουμενιστικής Ψευδοσυνόδου.
Αντιθέτως όσοι επαναπαύονται με την θεωρία πως η ομάδα τους αποτελεί ΤΗΝ Εκκλησία, διεκδικούν τίτλους "Αρχιεπισκόπων" και μιλούν για "Κανονικές Εκκλησίες", ενώ έχουν απεμπολήσει την Ιδεολογία αυτή (ασχέτως αν κραδαίνουν το πορτραίτο του πρ. Φλωρίνης), αποτελούν επίσης εχθρό της εκκλησιαστικής ενότητας και οι τυχόν καθαιρέσεις σε αυτήν την ζωή είναι το λιγότερο που πρέπει να τους απασχολεί.
Είθε κάποιοι να το κατανοήσουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους και εμείς θα είμαστε κοντά τους να τους υποστηρίξουμε.

13 σχόλια:

 1. Αγαπητέ Δάσκαλε, η μέχρι τώρα τακτική της Ι. Σ. ήταν σιωπή και αδιαφορία στις επιθέσεις των εν λόγω ρασοφόρων. Πράγμα που τους τσακίζει την έπαρση τους μέχρι το μεδούλι. Για αυτό λοιπόν μην ασχολείσαι με τις ακαθαρσίες. Θα λερωθείς και εσύ. Ο λαός του Θεού τους έχει ήδη κρίνει και χρόνο με τον χρόνο τους εγκαταλείπει. Είναι φανερό άλλωστε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε Tzourtzoule, γράψε μου σε παρακαλώ στό email νά σού εξηγήσω μερικά θέματα πού αγνοείς;;; marrinos@gmail.com
   Περιμένω, μέ χαρά καί αγάπη. ...

   Διαγραφή
 2. Αγαπητοί αδερφοί, ειρήνη υμίν. Δυστυχώς, είμαι αρκετά προβληματισμένος με το άρθρο σας, διότι και πάλι δε βλέπω κάποια απάντηση. Δε θα μπω στη διαδικασία να γράψω τα ίδια, φοβούμενος μη γίνω κουραστικός. Θα κάνω όμως ακόμα μία προσπάθεια να σας ενημερώσω, κοινοποιώντας σας τις πέντε επιστολές που έστειλε η Ι.Σ του Α.Μακαρίου προς ένωση(θα μου επιτρέψετε μία με δύο μέρες). Αυτές, όπως και η επιστολή του Π.Γαβριήλ, μάλλον δεν είναι γνωστές στους αναγνώστες των ιστοτόπων σας. Εμείς μπορεί να διαφωνούμε, ή και ίσως να μην μπορούμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον. Οι αναγνώστες όμως που, ενδεχομένως, πρώτη φορά διαβάζουν μια διαφορετική ιστορική αναδρομή απ΄αυτήν που ήξεραν μέχρι τώρα, να αξιοποιήσουν τα νέα στοιχεία ανάλογα. Γνωρίζοντας ότι σας διαβάζουν πολλοί αδερφοί που ακολουθούν τη σύνοδο του κ.Καλλινίκου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που φιλοξενείτε τα ιστορικά ντοκουμέντα που σας παραθέτω, αλλά και που βάζετε "link" με τις επιστολές, απαντήσεις, εγκυκλίους, της Ι.Σ του Α.Μακαρίου. Όλοι μας πρέπει να γνωρίσουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος. Οι προσωπικές μας απόψεις και η στάση που θα κρατήσουμε μετά απ΄την όποια έρευνα κάνουμε, μόνο όφελος πιστεύω ότι θα μας φέρει. Η παθογένεια της εποχής μας είναι η χλιαρότητα.Ας την πατάξουμε. Μ΄αυτήν τη λογική, θα ήθελα να σας θυμίσω ή και να σας ενημερώσω, αν θέλετε, για άλλη μία προσπάθεια του Α.Μακαρίου γνωστοποίησης ιστορικών γεγονότων και ντοκουμέντων σχετικά με την πολύπαθη Εκκλησία μας.
  http://salpisma.blogspot.gr/2011/08/30.html
  Ο Τριαδικός Θεός ας μας σκεπάζει και καθοδηγεί όλους μας.

  Υ.Γ: Η επιστολή του Π.Γαβριήλ ήταν μία και όχι 25. Θεώρησα τίμιο όμως να βάλω και τις επιστολές του Π.Ευθυμίου - διότι υπήρξε διάλογος μεταξύ των δύο πατέρων και όχι μονόπλευρες επιστολές όπως εσείς υποστηρίζετε - γι΄αυτό και ζήτησα συγγνώμη εκ των προτέρων για το μεγάλο σχόλιο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στα ηλεκτρονικά σχόλια που αναρτώνται στον ιστότοπό σας, δεν επιτρέπονται πάνω από 4000 και κάτι χαρακτήρες, έτσι λοιπόν το ένα σχόλιο πρέπει να διαιρεθεί.Εδώ είναι και το σχετικό άρθρο http://salpisma.blogspot.gr/2011/02/blog-post_17.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ μου,
   1. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει απάντηση σε ερωτήματα που κάνει κάποιος που δεν απαντά εκείνος στο ερώτημα που τέθηκε πρώτο πρώτο: το αν δικαιολογείται δηλαδή κατά τους Ιερούς Κανόνες η απόσχιση του 1995.
   2. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε για την δεοντολογία. Η αλήθεια άλλωστε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ας βγούνε όλα στο φως, ακόμη και η επιστολή Γιοσάκη.
   3. Δεν έγραψα ότι ήταν 25 οι επιστολές, απλά ενημέρωσα ότι τα σχόλια ήταν 25, ακριβώς λόγω του περιορισμού στον αριθμό των λέξεων του ιστολογίου που είπατε και σεις. Και φυσικά το μονόπλευρες αναφέρεται στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα ο π. Γαβριήλ, όπως αποδείχθηκε και εκ των δύο μόνο σημείων που παρέθεσα (υπάρχουν και άλλα αν θέλετε).
   Το αρχικό ερώτημα όμως παραμένει και αν θέλετε απαντήστε εσείς: δικαιολογείται κατά τους Ιερούς Κανόνες η απόσχιση του 1995, με βάση το αποκηρυκτικό έγγραφο που παρατέθηκε;
   Από εκεί ξεκινάμε

   Διαγραφή
  2. Φίλτατε, μονολεκτικά, λοιπόν, σου απαντώ (αν και συ με ερωτήσεις πολλές φορές απαντάς) και σου λέω,
   Α) βεβαίως και δικαιολογείται η πράξη αυτή στην οποία προέβησαν οι έξι αρχιερείς (δηλαδή της μη αναγνωρίσεως και όχι αποτοιχίσεως από την ι.σ. του Α. Χρυσοστόμου) Ξεχνάτε ή δεν αναγνώσατε τα στοιχεία, τα γεγονότα, τα ντοκουμέντα που σας παρέθεσα ή κατά καιρούς σίγουρα θα βρήκατε και εσείς από την έρευνα που κάνατε. Είναι ψευδή τα στοιχεία που σας έδωσα; Αν ναι, βοηθήστε με με άλλα ντοκουμέντα ως προς το αντίθετο, τα οποία γνωρίζετε και να είστε σίγουρος ότι δε θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει αντιλογήσει στην εισήγηση που είχε κάνει τότε ο Α. Μακάριος προς τη Ι. Σύνοδο με τίτλο «30 Έτη Εκκλησιαστικής Ιστορίας». Εισήγηση που από ανάγκη πληροφόρησης εκτυπώθηκε. Σκεφτείτε να παραθέσει με κάθε λεπτομέρεια (όπως το ζητούμε) τα γεγονότα. Στην εισήγηση αυτή δεν απάντησε ποτέ κανείς. Όπως δεν απάντησαν ποτέ και στις πέντε επιστολές προς ένωση (μάλλον, αν θυμάμαι καλά, κάποια φορά απάντησαν μέσω του περιοδικού τους, ότι «ούτε καν διαβάζουμε τις επιστολές σας, απλώς τις πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων».
   Από τα ιστορικά ντοκουμέντα που πλέον σας έθεσα υπόψιν σας, κρίνετε ότι δε δικαιολογείται η πράξη των έξι και δικαιολογείται των τεσσάρων;
   Οι έξι δεν μπορούσαν να κάνουν χρήση τον ΙΗ κανόνα της Τετάρτης οικουμενικής Συνόδου; Επί οκτώ μήνες, ζητούσαν εγγράφως να γίνει σύνοδος για τα θέματα που κρυφά υποκινούσαν οι υπόλοιποι (τα έχω ξαναγράψει, να μην κουράζω).
   Και η απάντηση; Έξι καθαιρέσεις από τέσσερεις επισκόπους (όπως ίσως γνωρίζετε) χωρίς να τηρηθεί ούτε ένας κανόνας. Και, από την άλλη, αντί για καθαιρέσεις, 5 επιστολές για ειρήνευση και ένωση της εκκλησίας. Να σας πω, επίσης, οι πέντε γραπτές επιστολές συνοδεύονταν με πλήθος προφορικών. Ο Α. Μακάριος δημόσια είπε και δεσμεύτηκε πολλάκις, ότι προς χάριν της ενώσεως αφήνει τα πάντα και γυρνά στο μοναστήρι του. Ποιος τόλμησε ποτέ, αδερφοί μου, να κάνει τέτοιες δηλώσεις (και να ΄στε σίγουροι, αδερφοί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λόγια. Σπάνιος και ίσως μοναδικός επίσκοπος με τέτοιο χαρακτήρα).
   Βλέπετε το πνεύμα των δύο πλευρών από την αρχή μέχρι το τέλος…
   β) Επιβάλλεται να σας ευχαριστήσω, αν και, λόγω διάκρισης, πολλές φορές δεν ήθελα να σχολιάσω για να μη σκανδαλίσω, όπως τον κ. Τζουρτζουλο παραπάνω (σας έχω εκφράσει σε παλαιότερο χρόνο ιδιωτικά την εκτίμησή μου). Ίσως τώρα ο καιρός το επιτρέπει ή και να το επιβάλει.
   Μα αυτό ακριβώς πρέπει και ήθελαν και τότε και πάντα να γίνεται (ένας από τους λόγους της ρήξεως). Οι διάφορες κατηγορίες να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Πρέπει δε να γνωρίζετε ότι ο Σεβασμιότατος Μ.Θ. κ. Ευθύμιος στα πολιτικά δικαστήρια που, ευτυχώς, γίνανε, κέρδισε πανηγυρικά. Τα δικαστήρια δε, εξέδωσαν καταδικαστικές αποφάσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και στις εφημερίδες αλλά και στους ιδιώτες (και στους επιτρόπους της εκκλησίας του κ. Κιούση). Μάλιστα, οι τελευταίοι, αδυνατώντας να αποζημιώσουν τον αδίκως συκοφαντημένο Μητροπολίτη, παρακαλούσαν να μην τους αναγκάσει να πουλήσουν τις περιουσίες τους (τα ποσά ήταν πολύ μεγάλα) και φυσικά ο Σ. Ευθύμιος δεν τους εξουθένωσε, όχι μόνο από πατρική αγάπη και φιλευσπλαχνία, αλλά και επειδή γνώριζε και όλοι γνωρίζουμε (ίσως και εσείς) ποιος τους παρακινούσε να συκοφαντούν.
   γ) Πιστεύω, όλοι καταλάβαμε για το «25 σχόλια». Για το «μονόπλευρες», ίσως παρανόησα τι θέλατε να πείτε. Τώρα που το ξεκαθαρίσατε, πρέπει να σας πω ότι διαφωνώ με την τοποθέτησή σας, αλλά, όπως και να έχει, είναι η άποψή σας και η άποψή μου. Αν θέλετε, επανέρχομαι, δεν έχει όμως πιστεύω και τόση σημασία. Τα ντοκουμέντα , τα γεγονότα, η ιστορία όπως έγινε, θέλω να ακουστεί και ας κρίνει ο καθένας τι θα κάνει.

   Διαγραφή
  3. Αδερφέ μου. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει αλλιώς τα πράγματα; Βεβαίως και από τις δύο πλευρές. Η ιστορία γράφτηκε και δεν γυρίζει πίσω. Τώρα τι γίνεται.
   Εγώ θα σου πω μια προσωπική μου άποψη, που λέω και σε πολλούς φίλους του νέου ημερολογίου . Να πάμε στη στιγμή πριν το χωρισμό. Όσα μας συμφέρουν, να τα προσθέσουμε και όσα δε μας συμφέρουν ή είναι παράνομα, να τα αφαιρέσουμε . Όχι μονομερείς ενέργειες, αλλά εν τω συνόλω της εκκλησίας. Στηριζόμενοι πάντα σε μία βάση. Την οντολογική Αλήθεια. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.
   Αμήν. Γένοιτο.

   Διαγραφή
  4. Αγαπητέ μου,
   1. Τα "στοιχεία" και τα "ντοκουμέντα" δεν έχουν καμία σημασία, όταν και η άλλη πλευρά έχει διαφορετικά "στοιχεία" και "ντοκουμέντα". Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι έξι επίσκοποι το 1995 για να αποσχιστούν. Και κατά τους Ιερούς Κανόνες η απόσχισή τους αυτή ήταν παράνομη. Σας συστήνω να μελετήσετε με προσοχή τους Κανόνες ΙΓ΄, ΙΔ΄ και ΙΕ΄ της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, μαζί με τις ερμηνείες σε αυτούς των κανονολόγων Αγίου Νικοδήμου, Ζωναρά, Αριστηνού και Βαλσαμώνος, και τότε θα καταλάβετε το γιατί, όπως επίσης και γιατί επιμένουμε να χαρακτηρίζουμε το Σχίσμα Αναίτιο. Περί δε του ΙΗ΄ της Δ΄ δεν είδαμε καμία αναφορά στο αποκηρυκτικό έγγραφο.
   2. Γράφετε: "Ο Α. Μακάριος δημόσια είπε και δεσμεύτηκε πολλάκις, ότι προς χάριν της ενώσεως αφήνει τα πάντα και γυρνά στο μοναστήρι του. Ποιος τόλμησε ποτέ, αδερφοί μου, να κάνει τέτοιες δηλώσεις (και να ΄στε σίγουροι, αδερφοί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λόγια. Σπάνιος και ίσως μοναδικός επίσκοπος με τέτοιο χαρακτήρα)". Πολύ φοβάμαι ότι η προσωπολατρεία σας τυφλώνει δυστυχώς, διότι δεν τα είπε ακριβώς έτσι. Απαίτησε να αναγνωριστεί και ως "πρώην Αθηνών". Απαίτησε και άλλα πράγματα. Και οι ταπεινοί και οι άγιοι και οι μοναδικοί επίσκοποι με τέτοιο χαρακτήρα όταν σφάλλουν δεν απαιτούν, αλλά προσπίπτουν με ταπείνωση. Να σας πω τί θα έπρεπε να κάνει ο κάθε ΑΞΙΟΣ επίσκοπος που ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΩΣ ΜΟΝΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ; Θα έπρεπε να έλθει στην Σύνοδο και να πει: "Άγιοι Αδελφοί, έχοντας συναίσθηση ότι καμία δογματική διαφορά δεν μας χωρίζει και πως κακώς βρισκόμουν στο Αναίτιο Σχίσμα, ιδού το Ωμωφόριό μου, το καταθέτω στην Ιερά Σύνοδο και παρακαλώ Αυτήν να με χρησιμοποιήσει, αν και όταν θέλει, για το καλό της Εκκλησίας όπου εκείνη κρίνει". Να ένας πραγματικός Άγιος, να ένας πραγματικός Γνήσιος Ορθόδοξος! Και ποιος ένα τέτοιο Πρόσωπο δεν θα έσπευδε να τον τιμήσει; Ποιανού καρδιά, όσο σκληρή κι αν ήταν, δεν θα μαλάκωνε με τέτοια ταπείνωση;
   3. Επί τη ευκαιρεία σας συστήνω να κάνετε μια γνωριμία με τον Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο, για να διαπιστώσετε και ιδίοις όμμασι, τί άνθρωπος είναι, διότι πιστεύω πως έχετε τελείως λάθος εικόνα (αν κρίνω από το "30 έτη").
   4. Μιλώντας παραπάνω για την επιστολή Γιοσάκη, ήθελα να δείξω την διαφωνία μου με αυτό που γράψατε: "Όλοι μας πρέπει να γνωρίσουμε και τις δύο όψεις του νομίσματος".
   Πιστεύω λοιπόν πως δεν πρέπει να γνωρίζουμε τις δύο όψεις, αλλά μόνο την όψη της Αληθείας. Και την Αλήθεια την ξέρει ο Θεός.
   Ευχαριστώ για τον διάλογο.

   Διαγραφή
 3. Φίλτατε αδερφέ χαίρε. Ο Θεός μεθ ΄ημών.
  Α) Αυτά τα στοιχεία που, όπως λες, δεν έχουν καμία σημασία, μπορούν επιτέλους να τα δημοσιοποιήσουν, ώστε να τα μάθουμε και εμείς; Αυτό ζητάμε χρόνια τώρα όλοι εμείς οι καλοπροαίρετοι χριστιανοί. Ξέρεις ποιες ήταν οι απαντήσεις; «Επιφυλασσόμεθα να απαντήσουμε». Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η επιφύλαξη;
  Μα πραγματικά τα λες αυτά; Με ρώτησες αν δικαιολογείται από κάποιον κανόνα η πράξη των Αρχιερέων και σου απάντησα άμεσα όπως μου ζήτησες, χωρίς υπεκφυγές, ότι, ναι, δικαιολογείται, βάσει του ΙΗ καν. της 4ης Ο.Σ., γιατί και φατρίασε και συνωμότησε (πάλι νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι, αυτά τα έχει γράψει η ιστορία). Για ποια παράνομη απόσχιση γράφεις; Έχω την εντύπωση ότι δεν έκανες τον κόπο να διαβάσεις τα στοιχεία που σου έδωσα. Ούτε αποσχίστηκαν, ούτε αποτοιχίστηκαν. Έθεσαν υπόψιν του Αρχιεπισκόπου και όχι της συνόδου (το τηλεγράφημα είχε αποδέκτη τον ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ και ΟΧΙ τη Σύνοδο) , ότι δεν του αναγνωρίζουν το δικαίωμα να προεδρεύει της Ι. Συνόδου, «μὴ ἀναγνωρίζοντες ὑμῖν τὸ δικαίωμα τοῦ προεδρεύειν τοῦ λοιποῦ τῆς ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῆς ἑδρευούσης εἰς τὴν Κάνιγγος 32.»
  Αν θέλεις να μελετήσω τους κανόνες που αναφέρεις, (τους έχω μελετήσει) πρέπει να μου γνωστοποιήσεις και τι θα κρίνω. Τα περιβόητα στοιχεία που, όπως λες, υπάρχουν, πρέπει να μας τα γνωστοποιήσετε. Και μάλιστα, όχι εσύ, αλλά η Εκκλησία. Επίσημα. Αλλιώς πώς θα κρίνω; Όπως έκανε ο Α. Μακάριος δημόσια, με ιστορικά ντοκουμέντα. Όπως έκανε ο Π. Γαβριήλ δημόσια με ντοκουμέντα και μάρτυρες.
  Εκτίθεσαι, αγαπητέ μου, μιλώντας για σχίσμα. Από τα στοιχεία τα οποία έχουμε όλοι μας (δεν έχουν δημοσιοποιηθεί άλλα), δεν προκύπτει καμία πράξη σχίσματος ή αποτοιχίσεως. Αν αναφέρουν τον ΙΗ κανόνα, όπως λες, τι να πω, έγραψαν τους λόγους (κάποιους από αυτούς), τι άλλο να πουν σε ένα τηλεγράφημα. Εννοείται ότι κινούνται βάσει των ι. κανόνων. Να έγραφαν την ομολογία πίστεως, το Πιστεύω, το Πάτερ ημών, όλους τους ι. κανόνες, για να του πουν ό,τι έπρεπε να πουν; Αλλιώς τι; Είναι άκυρη η απόφαση; Ή μήπως δεν ισχύει ο κανόνας, ή ήταν ψέματα αυτά που έγραψαν;
  Β) Εσείς μάλλον δεν τα ξέρετε καλά ή σας τα μεταφέραν λάθος από την τελευταία προσπάθεια (μέχρι τώρα) που έγινε. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος πολλές φορές και επίσημα και ανεπίσημα είπε ότι τα αφήνει όλα. Και δεν απαίτησε, είχε την Ιερά υποχρέωση να αξιώνει τον τίτλο του πρώην Αθηνών (και όχι ως άλλους «άξιους επισκόπους» να δέχεται να του διαβάσουν τις ευχές της χειροτονίας των αποστολικών διαταγών μπροστά στην Αγία τράπεζα, εν ώρα Θείας Λειτουργίας) ως όφειλε και ως θα έπρεπε ως ίσος μεταξύ ίσων. Ο Άξιος Αρχιερέας δεν πουλάει το ωμοφόριό του και δεν το παραδίδει, παρά μόνο στο Χριστό, στον οποίο και ανήκει. Δε βλασφημεί την Ιεροσύνη του και τη διακονία του προς χάριν μιας καρέκλας. Και ποιος ο λόγος της μισάδερφης αυτής απαίτησης από την άλλη πλευρά; Τι εξυπηρετούσε; Ποιος κανόνας και ποιο δίκαιο το επιβάλλει; Με ποιο δικαίωμα; ΙΣΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ αδερφών. Δεν εξουθενώνουν, δεν ταπεινώνουν και δε βλασφημούν κατά αυτόν το τρόπο τους αδερφούς τους, από τη στιγμή (όπως λες και συ) που δεν υπάρχει δογματική ή και κανονική διαφορά και πρόβλημα. Αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όπως πάλι λες, δείξτε τα μας. Δεν μας λυπάστε που είμαστε σε άλλη σύνοδο; Ξεμπροστιάστε τους και εγώ μαζί σας . Όσο για την αίρεση της προσωπολατρίας, πραγματικά δεν έχω τι να πω, λυπάμαι για την άστοχη τοποθέτησή σας. Ο σεβασμός και η εν Χριστώ Αγάπη είναι κάτι που οφείλουμε ο ένας στον άλλο ως Ευαγγελική προτροπή στους φίλους του Χριστού, και δε μεταφράζεται ως εσείς λέτε. Όσο για το ποιος έσφαλε και τι πρέπει να κάνει, θα περιμένω τα στοιχεία που λέτε πως υπάρχουν και μετά θα σας πω τι πρέπει να κάνουν με κάθε τιμιότητα. Εξάλλου, η συνομιλία μας είναι δημόσια και με όνομα, ούτε εγώ ούτε εσείς κρυβόμαστε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γ) Θα το προχωρήσω και λίγο παραπάνω από μια απλή γνωριμία. Επιφυλάσσομαι. Δεν έχω κάποια προσωπική εικόνα για τον άνθρωπο -μη γένοιτο- δεν είμαι κριτής του κόσμου. Την ιστορία βλέπω και ερευνώ. Βοηθήστε μας δίδοντάς μας και κάτι άλλο από τα 30 Έτη.
  Δ) Μα αυτό ακριβώς εννοούσα και εγώ. Για να κρίνουμε ποια είναι η όψη της Αλήθειας, ακούμε και τις δύο πλευρές, όπως έκανε το δικαστήριο. Όχι μόνο τις φήμες και τις συκοφαντίες.
  Και εγώ σας ευχαριστώ τα μέγιστα.
  Η Χάρις του Θεού ας είναι με όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ μου, ευχαριστώ για τον κόπο των απαντήσεών σας.
  1. Δυστυχώς για σας, επικαλείστε τον ΙΗ΄ Κανόνα της Δ΄ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, μιας και όπως διαβάσαμε δεν επικαλούνται αυτόν τον Κανόνα στο έγγραφο της αποτειχίσεως οι έξι επίσκοποι! Ακόμη και ο ίδιος ο κ. Μακάριος που κατανόησε ως θεολόγος ότι η αποκήρυξη του 1995 δεν έχει κανονικό έρεισμα, ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ επικαλέστηκε λόγους πίστεως (σωματειακή "αίρεση"), με σκοπό να βρει έρεισμα στον ΙΕ΄ Κανόνα της ΑΒας.
  2. Τα στοιχεία που μου στείλατε τα είχα ήδη, στο προσωπικό μου αρχείο, και τα έχω μελετήσει μαζί με πάρα πολλά ακόμη στοιχεία που έχω (και δικών σας και δικών μας πηγών). Αντιθέτως πιστεύω ότι σεις πιάνεστε αδιάβαστος. Πως είναι δυνατόν να λέτε ότι έχει μελετήσει (άλλο ανάγνωση, άλλο μελέτη) τους Κανόνες που σας έστειλα όταν αυτοί αναφέρονται στην διακοπή κοινωνίας με τον Πρώτο (και κατ' επέκταση με την περί Αυτόν Σύνοδο) ώστε να γράφετε: "Ούτε αποσχίστηκαν, ούτε αποτοιχίστηκαν. Έθεσαν υπόψιν του Αρχιεπισκόπου και όχι της συνόδου (το τηλεγράφημα είχε αποδέκτη τον ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ και ΟΧΙ τη Σύνοδο) , ότι δεν του αναγνωρίζουν το δικαίωμα να προεδρεύει της Ι. Συνόδου, «μὴ ἀναγνωρίζοντες ὑμῖν τὸ δικαίωμα τοῦ προεδρεύειν τοῦ λοιποῦ τῆς ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῆς ἑδρευούσης εἰς τὴν Κάνιγγος 32.»". Μα δεν είδατε ότι παραπάνω έγραψαν ξεκάθαρα "νὰ διακόψωμεν οἱανδήποτε κοινωνίαν μεθ᾿ ὑμῶν τε καὶ αὐτῶν"; Αν διαβάζοντας τα ίδια πράγματα άλλα καταλαβαίνει ο καθένας ότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κατανόησης και επικοινωνίας.
  3. Εκτός από το 30 έτη, υπάρχει και το "Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος" του π. Αντωνίου Γεωργαντά, για μια άλλη θεώρηση.
  Ο Θεός να μας χαρίζει το φως Του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Χαίρετε ἐν Κυρίω ἀγαπητοὶ ἀδελφοί!

  Ἀνέγνωσα πολὺ προσεκτικά τα σχόλια διὰ τὴν ἐν λόγω δημοσίευση τοῦ ἀγαπητοῦ δασκάλου, καὶ θὰ ἤθελα νὰ θέσω ἕνα ἐρώτημα εἰς τὸν ἀγαπητὸ διαχειριστὴ τοῦ ἰστολογίου ''Σάλπισμα''.

  Τελικὰ τί προτείνει ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς ὅτι θὰ ἔπρεπε (σήμερα ποὺ συνομιλοῦμε) νὰ πράξει ἡ Σύνοδος τοῦ κ.κ. Καλλινίκου διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος μετὰ τῆς Συνόδου τοῦ κ. κ. Μακαρίου, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίθετο: τί θὰ ἔπρεπε νὰ πράξει ἡ Σύνοδος τοῦ κ.κ. Μακαρίου πρὸς τὴν Σύνοδο τοῦ κ.κ. Καλλινίκου. Ποιὰ πιστεύετε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι τὰ ὀρθὰ βήματα διὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητος;
  Θέτω αὐτὸ τὸ ἐρώτημα διὰ νὰ προχωρήσει ὁ διάλογος αὐτὸς εἰς τὴν ΟΥΣΙΑ ποὺ εἶναι ἡ ἑνότης. Ἂν θέλει ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς νὰ μοῦ ἀπαντήσει θὰ χαρῶ ἰδιαιτέρως.

  Ὅμως προσέξτε ὁμιλῶ διὰ ΣΗΜΕΡΑ!

  Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αξιότιμε Δάσκαλε, ευχαριστώ για την υπομονή σας.
  Α) Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάποιος λίγο παραπάνω στα σχόλια, ζητήσατε από εμένα προσωπικά να σας απαντήσω αν δικαιολογείται, βάσει των Ι. κανόνων, η πράξη των έξι Αρχιερέων το 1995. Και, ως εκ τούτου, σας απάντησα ΕΓΩ κατά την άποψή μου το 2016. Όχι η σύνοδος. Εγώ, ούτε συνοδικός είμαι, ούτε Αρχιερέας και το 1995 ήμουν 16 χρονών και δε συμμετείχα στη σύνταξη του τηλεγραφήματος (και εξ όσων ξέρω, ούτε ο Α. Μακάριος). Οπότε, το επιχείρημά σας για το αν το χρησιμοποίησαν τότε αυτόν τον κανόνα, είναι μάλλον άστοχο. Δείτε όμως τι συμβαίνει. Στο τηλεγράφημα αναφέρει: «ἤχθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν, συμφώνως πρὸς τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνας, τοὺς καταφόρως παραβιασθέντας» Οι κανόνες δεν είναι ένας, αλλά πολλοί. Εγώ σας έγραψα έναν, εσείς μπορείτε να διαλέξετε όποιον θέλετε, το αποτέλεσμα πάλι ίδιο είναι. Γράφετε ότι δε χρησιμοποιήθηκε αυτός ο κανόνας. Και τι με αυτό, παύει να ισχύει, και ίσως αμνηστεύονται αυτοί που έπραξαν τα αξιόποινα; Πάλι γράφετε: «Ακόμη και ο ίδιος ο κ. Μακάριος που κατανόησε ως θεολόγος ότι η αποκήρυξη του 1995 δεν έχει κανονικό έρεισμα». Από πού βγάλατε αυτό το αυθαίρετο συμπέρασμα; Μήπως σας το είπε ο ίδιος; Διότι, από τα γραφόμενά του, κάτι τέτοιο δε νοείται. Και συνεχίζετε: «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ επικαλέστηκε λόγους πίστεως (σωματειακή "αίρεση"), με σκοπό να βρει έρεισμα στον ΙΕ΄ Κανόνα της ΑΒας». Μα είναι δυνατόν; Όταν συνέβαιναν αυτά, δεν υπήρχε η σωματειακή αίρεση, πώς τον κατηγορείτε ότι έκανε ένα τόσο παιδιάστικο λάθος; Απλά δεν το έκανε, το συμπέρασμα είναι δικό σας, και αν μη τι άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί αποπροσανατολιστικό.
  Β) Την ερώτηση αυτήν θέλω να σας κάνω και εγώ τόσο καιρό, αλλά θεώρησα ότι ίσως είναι λίγο προσβλητική για κάποιους. Μου δίνετε εσείς όμως το θάρρος να σας ρωτήσω με αυτήν σας την τοποθέτηση. Ποιος νοήμων άνθρωπος, εγγράμματος ή αγράμματος, μελετά την ιστορία του αγώνος ημών, τους ιερούς κανόνες, τα ντοκουμέντα, έχει πνευματική ζωή, είναι κατά συνείδηση μαθητής του Χριστού και μέλος της Εκκλησίας Του και μένει αδιάφορος, χλιαρός και απέναντι στην αλήθεια και την δικαιοσύνη; Είναι τραγικό ένας σώφρων άνθρωπος να βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Η Αγάπη, η αγωνία και το ενδιαφέρον για τους αδερφούς με αναγκάζει να προσεύχομαι, να γράφω και να προσπαθώ να ενημερώσω τον όποιο καλοπροαίρετο Χριστιανό. Θέλω να πιστεύω ότι και εσείς έχετε τα ίδια κίνητρα. Σας είπα και σε προηγούμενό μου σχόλιο ότι πρέπει να πατάξουμε την χλιαρότητα, την αδιαφορία και την ημιμάθεια. Είναι χρέος μας.
  Για να καταλήξει, φίλτατε, κάποιος στους κανόνες τους οποίους αναφέρετε, πρέπει να αγνοήσει το τι έχει συμβεί και να εφεύρει νέα ιστορία. Αυτό όμως θα ήταν έγκλημα. Αν οι συνωμότες και φατριαστές έσχισαν την Εκκλησία του Χριστού με τις πράξεις τους, αυτοί που υποστηρίζουν ως σωστές και δίκαιες τις ενέργειές τους τι κάνουν; Για ποιον εργάζονται; Γιατί συνεχίζουν τις συκοφαντίες και τα ατεκμηρίωτα ψεύδη τους; Και για αυτούς αγωνιώ, φίλτατε αδερφέ. Οι αδικημένοι και λοιδορούμενοι Χριστιανοί θα λάβουν το μισθό τους, οι άλλοι τι θα γίνουν; Και το χειρότερο, αυτοί που, εν αγνοία τους, τους ακολουθούν; Ή από αδυναμία σιωπούν; Αλίμονο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Έχω την εντύπωση ότι αλληλογραφώ με έναν ψύχραιμο άνθρωπο. Σας παρακαλώ, μην αλλάζετε αυτά που γράφω. Είναι δυνατόν να σας αναφέρω τον κανόνα για φατρία ως προϋπόθεση για την πράξη των έξι και να εννοώ ότι συνωμότησε με τον εαυτό του; Φυσικά και στους άλλους τρεις πήγαινε η δίκαιη απόφαση διακοπής επικοινωνίας (εξ άλλου το αναφέρει στο τηλεγράφημα « ἤχθημεν εἰς τὴν ἀπόφασιν, συμφώνως πρὸς τοὺς θείους καὶ ἱεροὺς Κανόνας, τοὺς καταφόρως παραβιασθέντας ὑφ᾿ Ὑμῶν καὶ τῶν δολίως κινουμένων συνεργατῶν σας, νὰ διακόψωμεν οἱανδήποτε κοινωνίαν μεθ᾿ ὑμῶν τε καὶ αὐτῶν, μὴ ἀναγνωρίζοντες ὑμῖν τὸ δικαίωμα τοῦ προεδρεύειν τοῦ λοιποῦ τῆς ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου, τῆς ἑδρευούσης εἰς τὴν Κάνιγγος 32.»). Η σύνοδος δεν ήταν μόνο οι τέσσερις παραβάτες. Αυτοί, όμως, καταπατώντας για άλλη μια φορά τους ιερούς κανόνες, καθαιρέσαν τους έξι και ξεκίνησε η μηχανή των νέων χειροτονιών και η υφαρπαγή του γενικού φιλοπτώχου ταμείου. Ως αποδέκτη είχε τον κ. Κιούση: «Πρὸς ᾿Αρχιεπίσκοπον τῆς Καλλιοπιακῆς Παρατάξεως κ. Χρυσόστομον Κιούσην.῾Ιερὰν Μονὴν Παναχράντου, Μέγαρα ᾿Αττικῆς. 4η/17η ᾿Ιουλίου 1995». Όχι την Ιερά Σύνοδο των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα ίδια διαβάζουμε, αγαπητέ, ίσως χρειαζόμαστε λίγη ψυχραιμία. Νομίζω ότι είναι φανερά τα επιχειρήματά μας (εμάς των δύο) και ευανάγνωστα.
  Πρέπει να σταματήσει η πόλωση. Ας βάλουμε αρχή σήμερα, τώρα, το δίχως άλλο. Θα μου πείτε πώς μαζεύονται τόσα λόγια; Τόσες ενέργειες; Δε γίνονται αυτά. Και όμως γίνεται, αν υπάρχει αγάπη και θέληση. Ο τρόπος είναι εύκολος και μάλιστα δημόσιος. Μας τον υπέδειξε ο φωτισμένος αγιορείτης γέροντας ο Π. Γαβριήλ. Μάλιστα, τώρα με το διαδίκτυο, δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς και έχουμε ακόμα μια ευκολία, ώστε ο λαός του Θεού να δει ποιος είναι ποιος και οι Επίσκοποι να αποδείξουν τα αληθινά κίνητρά τους.
  Πρόταση
  Δημόσια πρόσκληση προς διάλογο. Προς όλους τους επισκόπους, όλων των παρατάξεων. Διοργάνωση επιτροπής ενωτικού αγώνος. Κοινοποίηση παντού. Μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση της κάθε συνεδρίας. Αυτό θα μας ξεχωρίσει στο αν είμαστε των λόγων ή των πράξεων.
  Εύχομαι να ευοδωθεί η κάθε καλοπροαίρετη προσπάθεια. Η Παναγιά μαζί μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή