"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

9 σχόλια:

 1. Ἔξοχον!!! Ἰδού ἡ ἐξήγησις τοῦ διωγμοῦ τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου: Δέν χωροῦν ἀντι-οικουμενισταί Πατριᾶρχαι εἰς τήν "ἐκκλησίαν" τῶν Οἰκουμενιστῶν! Τό ἀφυπνιστικόν αὐτό Διάγγελμα θά πρέπῃ νά φθάσῃ σέ κάθε σπίτι Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τό άνωτέρω κείμενο δέν μπορεῖ μέ αὐστηρά ὀρθόδοξα κριτήρια νά χαρακτηρισθεῖ "ἀντιοικουμενιστικόν διάγγελμα". Παρεμπιπτόντως ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί μάλιστα μέ ἀτυχεῖς διατυπώσεις. Εἶναι προφανές ὅτι ὁ ἔγκλειστος κ. Εἰρηναῖος ὡς προκύπτει καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ κειμένου τό ὁποῖον φέρει τήν ὑπογραφή του θέτει σέ προτεραιότητα τήν ἀδικίαν σέ βάρος του παρά τήν ἀδικίαν εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ρεαλιστικῶς ἐκτιμῶντες τήν κατάσταση θεωροῦμε ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία περίπτωση νά δικαιωθεῖ ἀνθρωπίνως. Εἰλικρινῶς, ὅμως, θλιβόμεθα καί ἀποροῦμε διότι ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος δέν βρίσκει, οὔτε σέ αὐτές τίς τραγικές γι' αὐτόν στιγμές, τό θάρρος καί τήν ἀρετή νά δώση τήν καλήν Ὁμολογία τῆς Πίστεως. Νά νοιασθεῖ δηλαδή διά τήν κατά Θεόν καί ἐκ Θεοῦ δικαίωσίν του! Τό ἀνωτέρω κείμενόν του δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ κἄν ὀρθόδοξον, ἀφοῦ σαφέστατα διαφαίνεται εἰς αὐτό ἡ διάθεσίς του, εἰς περίπτωσιν ἀποκάταστάσεώς του νά ἔλθη εἰς κοινωνίαν μέ ὅλο τόν ἐσμό τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην φερομένων ὡς ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων, τῶν ὄντων ὅμως Οἰκουμενιστῶν εἴτε ἐκ φρονήματος, εἴτε ἐξ ἀνοχῆς, εἴτε ἐκ δειλίας! Ὁ κ. Εἰρηναῖος μπορεῖ νά μείνη στήν ἱστορία καί νά προσφέρει κάτι εἰς τήν χειμαζομένην Ὀρθοδοξία ἐάν θελήση νά ἀποκηρύξη τόν Οἰκουμενισμόν ὡς Παναίρεσιν, δηλώση διακοπή κοινωνίας μετά τῶν Οἰκουμενιστῶν καί ὁμολογήση τήν πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων. Τότε θά ἔχει ἤδη ἀνακτήσει τήν πνευματική του ἐλευθερία, ἡ ὁποία ἐάν θέλει ὁ Θεός μπορεῖ νά γίνη προάγγελος καί τῆς σωματικῆς του ἐλευθερίας. Καλῶς ἐνθυμῆται τό τοῦ Ἀββᾶ Ἀγάθωνος περί κατηγοριῶν, καλόν εἶναι νά ἐνθυμῆται καί τό ἕτερον πατερικόν λόγιον, τό ἐν ἄλλοις πταίομεν καί ἐν ἄλλοις παιδευόμεθα. Καί νά ἀναλογισθεῖ τί δέν ἔπραξε ὑπέρ τῆς Πίστεως ὡς Πατριάρχης καί νά τά τολμήσει τώρα. Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας! Ἡμεῖς δέ οἱ ἀντι-οἰκουμενιστές καί δή οἰ ὀρθόδοξοι ἄς μή εἴμεθα ἀφελεῖς. Τό Πατριαρχεῖο Ἰεροσολύμων ὀφείλει στήν Ὀρθοδοξία πολλά καί ὄχι τό ἀντίθετο! Κάπως αὐστηρά, ἴσως, ἐξεφράσθην ἀλλά μέ εἰλικρίνεια καί ἀγάπη ἀπέναντι καί στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καί στόν συμπαθή κ. Εἰρηναῖο πού, ὅπως ἔχω ἀναφέρει ἄλλοτε, κάποτε ἐκκλησιαζόταν στήν Ἐνορία μου στεκόμενος στό Ἱερό τῆ ἀνοχῆ τοῦ τότε καί ἤδη ἀειμνήστου Ἐφημερίου μας Πρωθιερέως π. Θωμᾶ Κοντογιάννη στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριάδος Ἡλιουπόλεως (Ἀθηνῶν).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σοβαρολογεῖτε, κ. Κάτσουρα; Ἐν μέσῳ οἰκουμενιστικῆς λαίλαπος, μᾶς ἔρχεται ἀπό ἕνα Πατριάρχην ἕν ἐξαιρετικόν καί βαρυσήμαντον Διάγγελμα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόν ὁποῖον χαρακτηρίζει παναίρεσιν, καί μάλιστα καταγγέλλει ἐκ τῶν προτέρων ὡς προδοτικήν τήν "Πανορθόδοξον Σύνοδον" τοῦ 2016, καί σεῖς προσπαθεῖτε νά τό ἀχρηστεύσετε; Ξέρετε τί μοῦ θυμίσατε; Τήν κατά τό ἔτος 1948 προσυνενοημένην ἐπίσκεψιν εἰς Μονήν τῶν ὁμοφρόνων σας Ματθαιϊκῶν τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, τοῦ Ἑτεοκλέους (μετέπειτα π. Ἐπιφανίου) Θεοδωροπούλου καί τοῦ Σταύρου Καραμήτσου, τούς ὁποίους δέν ἐδέχθησαν, παρά τό συμπεφωνημένον τῆς συναντήσεως! Ὁ σκοπός τῆς ἐπισκέψεως τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἦτο νά συζητήσουν τό ἐνδεχόμενον τῆς ἑνώσεως τῶν δύο παρατάξεων τοῦ Πατρίου. (Πολλές λεπτομέρειες δέν ἐνθυμοῦμαι, καθότι ἐδιάβασα γιά τό περιστατικόν αὐτό πρίν ἀπό 15 περίπου ἔτη.) Ὑποθέτω ὅτι οἱ τρεῖς ἐπισκέπται θά ἐσκέφθησαν ὅτι οἱ ἔνοικοι τῆς Μονῆς ὄχι μόνον δέν εἶναι Χριστιανοί, ἀλλά δέν εἶναι κἄν ἄνθρωποι! Μᾶλλον γιά ἀγρίμια θά ἐπρόκειτο! Διό καί ὁ π. Ἐπιφάνιος, ἀπό ἐνδιαφερόμενος πού ἦτο γιά τό Πάτριον μετετράπη εἰς διώκτην! Βεβαίως, δέν τό γράφω αὐτό γιά νά τόν δικαιολογήσω -- ἀντιθέτως, ἔχω γράξει ἄρθρον, εἰς τό ὁποῖον τόν κατηγορῶ διά τήν κήρυξιν τῆς νεοφανοῦς αἱρέσεως τοῦ "ἀχρικαιρισμοῦ" --, ἀλλά γιά νά καταδείξω τούς πικρούς καρπούς τῆς Ματθαιϊκῆς πλάνης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σοβαρολογοῦμε κ. Χατζηνικολάου! Ἐλπίζω νά μᾶς ἐπιτρέπετε νά ἔχωμε προσωπική (καλή ἤ κακή) γνώμη. Ὅσο γιά τό ἀντι-"ματθαιϊκό" σας μένος πρέπει λίγο νά τό κοιτάξετε, γιατί μέ τήν ἐκδήλωσή του μᾶλλον ἐπιβεβαιώνετε ὅτι ἰσχύουν σέ σᾶς αὐτά πού καταμαρτυρεῖται στούς ἄλλους. Ὁ Θεός πάνω ἀπ' ὅλα, ἀλλά καί ὁ χρόνος καί ἡ ἱστορία θά μᾶς κρίνουν ὅλους!

   Διαγραφή
  2. Ρητορικόν ἦτο τό ἐρώτημά μου, κ. Κάτσουρα. Οὐδόλως ἀμφέβαλα ὅτι σοβαρολογεῖτε. Ὅσους Ματθαιϊκούς ἔχω γνωρίσει καί γιά ὅσους ἔχω διαβάσει εἶναι ὅλοι τό ἴδιο, ἤτοι ἐπιμένουν ἑωσφορικῶς εἰς τήν πλάνην των, ἐπιστρατεύοντες κάθε ψεῦδος καί ἀνοησίαν. Χάριν παραδείγματος, αὐτά πού ἐγράψατε στό τελευταῖον σας σχόλιον δέν εὐσταθοῦν. Γράφετε: "Ἐλπίζω νά μᾶς ἐπιτρέπετε νά ἔχωμε προσωπική (καλή ἤ κακή) γνώμη." Προφανῶς, ὁ ἐκ μέρους μου ἔλεγχος τῶν ἀνοησιῶν πού γράφετε δέν δύναται νά σημαίνῃ ὅτι δέν σᾶς ἐπιτρέπω νά τίς γράφετε. Δέν ἔχω τέτοια δυνατότητα, ἀλλά καί ἄν ἀκόμη τήν εἶχα, πάλι δέν θά τό ἔκανα, καθότι κάθε φορά πού γράφετε κάτι τέτοια καί κατόπιν σᾶς ἐλέγχουμε φαίνεται καθαρά ἡ πλάνη εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεσθε. Τό ἀντι-ματθαιϊκόν μου "μένος" εἶναι τό ἴδιον μέ τό ἀντι-οικουμενιστικόν μου "μένος," διότι, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, σᾶς θεωρῶ ἐξίσου ὑπευθύνους μέ τούς Οἰκουμενιστάς διά τάς διαιρέσεις πού ὑπάρχουν στήν Ὀρθοδοξίαν. Αὐτό πού γράφετε: "μέ τήν ἐκδήλωσή του μᾶλλον ἐπιβεβαιώνετε ὅτι ἰσχύουν σέ σᾶς αὐτά πού καταμαρτυρεῖται [sic] στούς ἄλλους" εἶναι μία ἀκόμη παιδαριώδης ἀνοησία, ἀπό αὐτές πού λέγουν τά παιδιά, χωρίς νά λέγουν τίποτε τό οὐσιῶδες, ἀλλ' ἁπλῶς γιά ν' ἀντείπουν εἰς ὅσα οἱ ἀντίπαλοι τούς καταμαρτυροῦν. Ἄν εἶσθε καί ἀπό αὐτούς πού προσκυνοῦν τήν εἰκόνα τοῦ Ματθαίου Καρπαθάκη προσκυνουμένου ὑπό δύο Ἀγγέλων, παρακαλῶ νά μᾶς τό φανερώσετε, ὥστε νά μήν ξανασχοληθοῦμε μαζί σας.

   Διαγραφή
  3. Κύριε Χατζηνικολάου, εἶστε ἄκρως προκλητικός καί ὑβριστικός. Πλήν ὅμως δέν θά πῶ ὅτι αὐτό εἶναι γνώρισμα τῶν λεγομένων "Φλωρινικῶν"! Διότι αὐτό θά ἦταν ἄδικο καί ἀφοριστικό. Δέν μέ γνωρίζετε κἄν καί ὅμως δέν διστάζετε σέ κάθε εὐκαιρία νά μοῦ ἐπιτίθεσθε. Ποῖος νομίζετε ὅτι εἶσθε; Τί σημαίνει ὁ ἀφορισμός σας ὅτι αὐτά πού ἔγραψα δέν εὐσταθοῦν; Μάθετε νά μιλᾶτε σεβόμενος τουλάχιστον τόν ἑαυτόν σας, λέγοντας τό ἁπλό "κατά τήν γνώμη μου"! Εἰλικρινῶς ἀπορῶ πού δέν ντρέπεσθε νά φέρεσθε ἔτσι, δηλαδή ἕναν συνάνθρωπό σας νά τόν στολίζετε τόσο εὔκολα μέ τόσα "κοσμητικά" περί ἀνοησίας, πλάνης, παιδαριωδῶν ἀνοησιῶν, ψεύδους κλπ. Πότε σᾶς ἐδόθη αὐτό τό δικαίωμα καί πότε ἡ ἐλαχιστότητά μου σᾶς ἀντιμετώπισα μέ παρόμοιο ἀπρεπή τρόπο ἤ ἀσχολήθηκα κἄν μαζί σας; Ἀντιθέτως σεῖς καί ἄλλη φορά ἐπιδείξατε ἀνάλογη συμπεριφορά ἐναντίον μου! Ἔχετε κάποιο πρόβλημα μαζί μου;Τί σᾶς ἐνοχλεῖ τόσο πολύ; Ἄν μέ ἡρεμία διαβάζατε αὐτά πού ἔγραψα θά βλέπατε καί θά κατανοούσατε ὅτι μπορεῖ νά διαφωνεῖτε μαζί μου ἀλλά αὐτά πού γράφω γιά ἕνα πρόσωπο πού μάλιστα ἔτυχε νά γνωρίζω εἶναι ρελιστικά καί τεκμηριώνονται πολύ εὔκολα. Ὁ χρόνος θά τό ἐπιβεβαιώσει, ἄν καί δέν θά τό εὐχόμουν. Ἐσεῖς, ὅμως, δέν γνωρίζω ποῦ θά εἶστε γιά νά ζητήσετε συγνώμη γιά τήν "ἀδελφομαχία" σας! Παραδίδω στήν κρίση τῶν φρονίμων καί λογικῶν ἀνθρώπων καί τῶν Ποιμένων σας τήν τοποθέτησή σας τί Οἰκουμενιστής, τί "Ματθαιϊκός" τό ἴδιο πρᾶγμα εἶναι! Ἔλεος! Πρόσεξε, ἀγαπητέ μου, τό μίσος πού ἐπέτρεψες νά φωλιάσει στήν ψυχή σου! Τρέμω διαβάζοντας ὅτι ἀποδέχεσαι καί ἑρμηνεύεις κιόλας τό "μένος" πού διαθέτεις!!! Ὅσο περί Ματθαίου δέν εἶσαι ἄξιος νά ὁμιλεῖς! Ποτέ ἐγώ δέν θά ἀπαξίωνα ἔτσι ὅπως σύ τό ἐπιχειρεῖς τόν Πνευματικό σου Πατέρα! Καί μόνο τό γεγονός ὅτι ὁ Ματθαῖος χειροτονήθηκε ἀπό τούς τρεῖς ἐπιστρέψαντας στήν Ἐκκλησία Ἀρχιερεῖς ἕνεκα τῶν ἀγώνων του ὅπως οἱ ἴδιοι αἰτιολογοῦν-ὁμολογοῦν, ὅταν αὐτός ἐνῶ στήν Ἑλλάδα κυριαρχοῦσε ἡ πλάνη τῶν προτεσταντικῶν ὀργανώσεων ἵδρυσε δύο μοναστικές Λαύρες μέ ἑκατοντάδες μοναχούς καί μοναχές (πλέον τῶν 400) μεταφυτεύοντας τήν ἁγιορειτική ἡσυχαστική Παράδοση στήν Ἀττική καί ὄχι μόνο καί ὑπῆρξε ὁ πνευματικός καθοδηγητής καί ἐμπνευστής πολλῶν ὁσιακῶν μορφῶν (οὐσιαστικά πρόκειται περί συγχρόνων ἁγίων) ὅπως ὁ ὅσιος Γέροντας Γεννάδιος τῆς Κρήτης, ὁ ὅσιος Γέροντας Λεόντιος τῆς Σάμου, ὁ διά Χριστόν σαλός Χαραλάμπης τῆς Καλαμάτας, ἡ διά Χριστόν σαλή Ταρσώ τῆς Κερατέας, ὁ ἀσκητής Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος Μπέτσης καί ἄλλοι πολλοί μέ λείψανα εὐωδιάζοντα καί θαυματουργίες, τότε πρόσεξε μήπως λακτίζεις πρός κέντρα! Ἐξάλλου πῶς γίνεται καί τήν ἑνότητα νά διατείνεσθε ὅτι ἐπιθυμεῖτε καί νά ὑβρίζετε τούς μεθ' ὥν ἐπιθυμεῖτε τήν ἕνωση;Τέλος, δηλώνω ὅτι εἶμαι ὑποχρεωμένος γιά λόγους ἀξιοπρεπείας καί αὐτοσεβασμοῦ νά διακόψω κάθε σχέση καί ἐπαφή-συνεργασία μου μέ τό παρόν ἱστολόγιο, τό ὁποῖο καί ἰδιαιτέρως τόν ὐπεύθυνο τοῦ ὀποίου ἐκτιμῶ, πλήν ὅμως ἐξ ἀντικειμένου διαπιστώνεται ὅτι δέν ὑπάρχουν οἱ στοιχειώδεις προϋποθέσεις ἐκφράσεως ἐλευθέρως τῆς ἀπόψεώς μου ἀπό τίς στῆλες του χωρίς νά ὑβρίζομαι σκαιῶς ὑπό θαμμώνων του καί νά διασύρονται ὑπ' αὐτῶν πεζοδρομιακῶς πρόσωπα πού ἐγώ τιμῶ καί εὐλαβοῦμαι. Συγχωρέστε με πού μέ τόσα σχόλιά μου ἀλλά καί ἄρθρα μου πού εὐγενῶς φιλοξενήσατε κατά καιρούς σᾶς παρέσυρα σέ "παιδαριώδεις ἀνοησίες". Ὀ Θεός νά γίνη ἵλεως σέ ὅλους μας! Καλή ἀπολογία νά ἔχωμε ὅλοι!

   Διαγραφή
  4. Ὁ κ. Κάτσουρας, προφανῶς μή συναισθανόμενος τό κακόν πού ἔχει προξενήσει ἡ πλάνη τοῦ Ματθαιϊσμοῦ στήν Ἐκκλησία, ἤτοι διαιρέσεις, τρομακτικήν δυσφήμησιν καί βεβαίως ἀπώλειαν ψυχῶν, καί μή ἀντιλαμβανόμενος ὅτι μέ τό νά κάμνῃ τό ἄσπρον μαῦρον καί τό μαῦρον ἄσπρον (ὅπως ἔπραξε μέ τό Διάγγελμα τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου) θά πρέπῃ ν' ἀναμένῃ αὐστηρόν ἔλεγχον, θεωρεῖ "ὕβριν" τόν ἔλεγχον πού τοῦ ἤσκησα! Μάλιστα δέ, μετερχόμενος καί πάλιν τῆς προσφιλοῦς μεθόδου του, ἤτοι τῆς διαστροφῆς τῆς Ἀληθείας, μέ ἐμφανίζει νά ἔχω προσωπικά μαζί του, ἄν καί δέν τόν γνωρίζω, καθώς καί νά ἐπιθυμῶ τήν ἕνωσιν μετά τῶν Ματθαιϊκῶν, ἄν καί εἰς τήν προηγουμένην ἀντιπαράθεσιν πού εἶχα μαζί του ἔγραψα ξεκάθαρα ὅτι ΔΕΝ ἐπιθυμῶ αὐτήν τήν ἕνωσιν, διότι, καί ἄν ἀκόμη γίνῃ, δέν θά κρατήσῃ περισσότερον ἀπό μερικάς ὥρας, ἐφόσον οἱ Ματθαιϊκοί ἔχουν ἀποδειχθῆ ὅτι δέν ἔχουν Χριστιανικόν φρόνημα. Ἔφθασεν δέ εἰς τό σημεῖον νά γράψῃ ὅτι πρέπει νά θεωρῶ τόν Ματθαῖον πνευματικόν μου πατέρα!!! Ἔλεος, κ. Κάτσουρα! Ὁ Ματθαῖος Καρπαθάκης εἶναι ὁ κύριος αἴτιος διά τήν ἀνυποληψίαν εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεται τό Πάτριον Ἑορτολόγιον (π.ἑ.), λόγῳ τοῦ σχίσματος πού ἔκανε τό 1937 καί τῆς μετέπειτα πορείας του. Χωρίς αὐτόν, εἶναι πολύ πιθανόν ὅτι θά ἐπανήρχετο τό π.ἑ. εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί ἴσως ὁ Οἰκουμενισμός νά μήν ἐπετύγχανε, τοὐλάχιστον εἰς τήν Ἑλλάδα. Καθημερινῶς, δέχομαι ἐπιθέσεις ἀπό νεο-ημερολογίτας, οἱ ὁποῖοι εἰς κάθε περίστασιν προβάλλουν τά σχίσματα εἰς τό π.ἑ., λές καί πταίει ἡ Ἐκκλησία ὅταν ἀπό τά σπλάχνα Της ξεπηδοῦν αἱρετικοί, σχισματικοί καί παράφρονες. Ἑπομένως, ἡ γελοῖα εἰκών τοῦ Ματθαίου, τήν ὁποίαν ἀνέφερα εἰς τό προηγούμενον μήνυμά μου καί τήν ὁποίαν κάποιες Ματθαιϊκές παρατάξεις προσκυνοῦν, ἀποτελεῖ τήν ἀποκορύφωσιν τῆς Ματθαιϊκῆς πλάνης, μετά τῆς ὁποίας δέν ἐπιθυμῶ νά ἔχω ἀπολύτως καμμίαν σχέσιν. Εἴθε ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσῃ ὅλους. Τέλος.

   Διαγραφή
 4. Ας μην απαξιώνουμε την σπουδαία αυτήν κίνηση του Πατριάρχου! Μακάρι και η Σύνοδος της Εκκλησίας μας να χαιρετίσει το διάγγελμα αυτό και να επιδιώξει κοινωνία με τον Πατριάρχη, όπως έπραττε και ο Μητροπολίτης Αγαθάγγελος των Ρώσων της Διασποράς!
  Επίσης τι θα πει "ας το έκανε όταν ήταν αναγνωρισμένος Πατριάρχης" όπως άκουσα από κάποιους. Δεν πιστεύουμε στην μετάνοια;
  Και κάτι ακόμη: αν τον ενδιέφερε πρώτα από όλα το ζήτημα της αποκαταστάσεώς του, θα έκανε διάγγελμα υπέρ του Οικουμενισμού, όχι εναντίον του, ώστε να έχει έτσι συμμάχους τους οικουμενιστές προκαθημένους, οι οποίοι και πιθανόν να τον αποκαθιστούσαν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εξαιρετικά σημαντικό το κείμενο του Διαγγέλματος του Κανονικού και νόμιμου Πατριάρχη των Ιεροσολύμων κ.κ. Ειρηναίου. Αποτελεί σίγουρα ένα ιδιαίτερης βαρύτητας Ορθόδοξο και Αντιοικουμενιστικό και συγχρόνως Αντιαιρετικό κείμενο και ομολογία. Εάν δε ληφθεί υπόψη, ότι ούτως ή άλλως ο Πατριάρχης Ειρηναίος δεν έχει Εκκλησιαστική Κοινωνία με τους άλλους προκαθημένους των τοπικών Εκκλησιών λόγω της άδικης και αντικανονικής εκθρόνισής του, τότε είναι πλέον εξαιρετικά απλό και εύκολο να θέσει ως πρώτο όρο ειρήνευσης της Εκκλησίας και αποκατάστασης της Κοινωνίας μαζί τους το Δογματικό θέμα της απομάκρυνσης και αποκήρυξης της Αίρεσης του Οικουμενισμού ( Θεωρητικού και πρακτικού) και κατόπιν το σαφώς υποδεέστερο θέμα της επίλυσης, με κανονικό τρόπο, του Σχίσματος στην Εκκλησία της Σιών. Εάν προχωρήσει σε μία τέτοια θαρραλέα πράξη Ορθοδόξου Ομολογίας, τότε αυτομάτως καθίσταται, εκ των πραγμάτων, σε Παγκόσμιο επίπεδο, επικεφαλής και κεφαλή του αγώνα όλων των αληθινών Ορθοδόξων και δίδει ένα αληθινά σημαντικό πλήγμα στα έργα και τα άνομα όνειρα και οράματα των Αποστατών της Πίστεώς μας. Οψόμεθα και ελπίζουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή