"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Ὁμιλία στὴν Βερδικούσια Λαρίσης ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Μεθώνης Ἀμβροσίου

Άποψη του Ολύμπου από την Βερδικούσια

Τὴν Κυριακὴ, 9 Μαρτίου με τὸ πάτριο (Δ’ Κυριακὴ Νηστειῶν), κατόπιν εὐλογίας τοῦ Σεπτοῦ Μητροπολίτου μας κ. κ. Ἀθανασίου καὶ μὲ τὶς εὐχὲς τοῦ ἱερέως μας πατρὸς Ἀθανασίου, πραγματοποιήθηκε (στὰ πλαίσια τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας μας) στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοὺ στὸ χωριό μας ὁμιλία ὑπὸ τοῦ θεοφιλεστάτου Ἀμβροσίου, μὲ θέμα τὴν Ἱεραποστολὴ τῆς Συνόδου μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ εἰδικότερα στὶς χῶρες εὐθύνης τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου μας.

    Ἀκολουθοῦν κάποια ψήγματα ἐκ τοῦ λόγου του, σχολιασμένα ἀναξίως ἐντὸς παρενθέσεων ὑπὸ τοῦ ὑπογράφοντος.

    Μᾶς εἴπε, λοιπὸν, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ὅτι σὲ πόλι τῆς Αὐστραλίας λειτουργεῖ  Ἐκκλησία μας ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ μοναστηριακὸ τυπικὸ καθημερινῶς, δηλαδὴ διαβάζονται καὶ ψάλλονται ὅλες οἱ ἀκολουθίες χωρὶς νὰ περικόπτεται τίποτε. (Σχόλιο: εὔγε στοὺς ἐκεῖ φιλακολούθους ἀδελφοὺς, ποὺ δίνουν τὸ καλὸ παράδειγμα σὲ ἐμᾶς τοὺς νωθροὺς!)

   Μᾶς εἴπε, ἐπίσης, ὅτι ὁλοι οἱ ὀρθόδοξοι εἴμαστε μία οἰκογένεια. Μὲ τὸν λευκὸ Ἕλληνα Ἰεχωβὰ δὲν εἴμαστε συγγενεῖς, ἀλλὰ μὲ ἕνα μαῦρο Ὀρθόδοξο εἴμαστε. (Σχόλιο: ἔτσι διατρανώνεται ὅτι δὲν χωρεῖ ρατσισμὸς-ἐθνοφυλετισμὸς στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοὺ - τὸν ὁποῖο μάλιστα ἔχει καταδικάσει – καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβαδίζουν οἱ διάφορες ἐθνικιστικὲς πολιτικὲς παρατάξεις καὶ σύλλογοι μὲ τὴν Ὀρθοδοξία).

   Μᾶς εἴπε ὅτι στὴν Νότιο Ὀσετία καὶ τὴν Ἀφρικὴ ἔχουμε δικά μας ὀρθόδοξα σχολεῖα, μὲ διευθυντές καὶ δασκάλους ὀρθοδόξους. (Σχόλιο: ποῦ εἶναι τὰ δικά μας ὀρθόδοξα σχολεῖα ἐδῶ στὴν Δύσι, αὐτὰ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνοίγουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ μοναστήρια ἐπειδὴ διδάσκουν Χριστὸ, ὅπως κήρυττε ὁ ἰσαπόστολος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός; Τὰ σημερινὰ σχολεῖα κλείνουν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ μοναστήρια... Δηλητηριασμένοι πνευματικῶς διδάσκαλοι προσφέρουν δηλητηριασμένες μὲ ἀθεΐα, διαστροφὴ και ἁμαρτία γνώσεις!).

   Μᾶς εἴπε γιὰ πάμφτωχο μοναστήρι δικό μας στὴν Ἀφρικὴ, ποὺ στὸ κάθε κελλί διαμένουν πέντε μονάζουσες (σκληρῶς ἐργαζόμενες) καὶ κοιμοῦνται  σὲ «ράφια» στὸν τοῖχο. (Σχόλιο: τί νὰ ποῦμε ἐμεῖς ποὺ ζοῦμε μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις καὶ οἱ μοναχοί/μοναχές μας ἔχουν ὁ καθένας τὸ κελλί του, μὲ ἀφθονία φαγητῶν, κάποιες φορὲς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς καὶ ἄλλες ἀνέσεις;)

   Μᾶς εἴπε, ἐπίσης: «Ἠ Ὀρθοδοξία δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα τυπικὸ ἀκολουθιῶν, ἕνα σύστημα πίστεως, ἀλλὰ εἶναι μία βιωτη, ἕνας τρόπος ζωῆς, ποὺ διδάσκεται φυσικὰ ἀπὸ τὰ λόγια, τὰ γράμματα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι καὶ κάτι περισσότερο, ποὺ δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ τὸ περιγράψῃ μὲ λόγια».

   Μᾶς διηγήθηκε γιὰ μία 70χρονη Ἀφρικανή, ἡ ὁποία ἐβάδιζε 7 ὧρες  γιὰ νὰ προλάβη τὸν ἑσπερινὸ καὶ νὰ παρίσταται στὴν Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, ὥστε νὰ συμπροσευχηθῇ μὲ τοὺς λοιποὺς ἀδελφοὺς καὶ νὰ κοινωνήσῃ. (Σχόλιο: Ὁ Θεὸς νὰ συγχωρήσῃ, ἂν γίνεται, τὴν ῥαθυμία μας!)

   Μᾶς εἴπε: «Τοὺς ἱερεῖς μας ἐκεῖ (στὴν Ἀφρικὴ) δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς πληρώνουμε. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι μόνον ἀπὸ τὸν ζῆλο γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ ἐργάζονται». (Σχόλιο: Ἰδοὺ ζηλωτὲς!)

   Μᾶς εἴπε ἀκόμη: «Πολλὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ποιότητα τῶν ἱερέων» (Σχόλιο: γι’ αύτὸ οἱ Ἅγιοί μας τονίζουν ὅτι, εἰ δυνατὸν, ὁ Διάκονος πρέπει νὰ εὑρίσκεται στὸ ἐπίπεδο τῆς καθάρσεως, ὁ Πρεσβύτερος στὸ ἐπίπεδο τοῦ φωτισμοῦ, καὶ ὁ Ἐπίσκοπος στὸ ἐπίπεδο τῆς θεώσεως. Θέλει ἁγιότητα, ἀγωνιστικότητα, ἐργατικότητα καὶ ἐπιμέλεια στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου. Δόξα τῷ Θεῷ, ὅλοι οἱ κληρικοί μας ἀγωνίζονται).

   Σὲ ἐρώτησί μας σχετικῶς μὲ τὸ πὼς θὰ διαφυλάξουμε ἀνόθευτη τὴν πίστι μας στὴν ἐποχή μας ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν φοβερὰ αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἀθεΐα καὶ τὴν ἐκκοσμίκευσι, μᾶς ἀπήντησε, μεταξὺ ἄλλων: «Πρέπει πρώτα νὰ γνωρίζουμε τὴν πίστι μας γιὰ νὰ τὴν διαφυλάξουμε. Γι’ αὐτὸ ἡ μελέτη γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Χριστιανὸ πρέπει νὰ ἔχῃ κεντρικὴ θέσι στὴν ζωή του».
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος
   Μετὰ τὴν δίωρη περίπου ὁμιλία, ἀκολοῦθησε τράπεζα γιὰ τοὺς προσκεκλημένους μας θεοφιλέστατο Ἀμβρόσιο καὶ πατέρα Νικόλαο (ἐφημέριο Ἁγίων Πάντων Πτολεμαΐδος) καὶ κεράσματα γιὰ τοὺς λοιποὺς ἀρκετοὺς ἀδελφοὺς ποὺ παρέμειναν καὶ στὴν αἴθουσα παραπλεύρως τῆς Ἐκκλησίας. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ὅλους. Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!
N. B.

2 σχόλια:

 1. Aδελφέ Νικόλαε
  Σε ευχαριστούμε θερμά ΚΑΙ γι αυτή σου την ανάρτηση.
  Ο Θεοφ. Αμβρόσιος είναι μεγάλος αγωνιστής.
  Ανεκτίμητος Ιεραπόστολος.

  Ο Χριστός να μας στερεώνει και δια των αγίων ευχών του..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἀγαπητέ μου Ἀριστείδη, σ' εὐχαριστῶ πού κράτησες τίς χρήσιμες αὐτές ἐπισημάνσεις τοῦ Σεβ. κ. Ἀμβροσίου. Δείχνουν πόσον ἀπέχουν ἀπό τήν ὀρθοπραξίαν πολλοί ἐξ ἡμῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή