"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Επιστολή Πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο

Ἀνάβυσσος 3-11-2014

Πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο


Παναγιότατε,
Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πορείας σας ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μεθοδευμένα μᾶς ὁδηγεῖτε ταχύτατα στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μετὰ λύπης μου παρατηρῶ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἀντίδραση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καὶ μεμονωμένων διαμαρτυριῶν ἀπὸ Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς, τὸ Ἅγιο Ὄρος ἐν γένει, κρατᾶ στάση σιωπῆς. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλέγξουν τὴν αἱρετικὴ πορεία σας, ὄχι μόνο σιωποῦν, ἀλλὰ ἀντίθετα προσπαθοῦν νὰ φιμώσουν τὸν ὁποιονδήποτε τὸ πράττει. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι, ἡ πρόσφατη γενναία πράξη ὁμολογίας πίστεως τοῦ Μοναχοῦ Γέροντα Σάββα Λαυριώτη ποὺ σὲ ἀνοιχτὲς ἐπιστολὲς του στὴν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος (ἀρ. φύλ. 2025/06-06-2014 και ἀρ. φύλ. 2038/26-9-2014) τάσσεται, ἐπώνυμα, ἐνάντια στὰ αἱρετικὰ φρονήματά σας καὶ στὴν σιωπὴ τῶν Ἡγουμένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Μὲ ἀφορμὴ ὅσα προανέφερα καὶ ἐπειδὴ εἶστε ἡ κεφαλὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, παίρνω τὸ θάρρος νὰ σᾶς πῶ τὰ ἐξῆς:
Εἰλικρινὰ ἀναρωτιέμαι, δὲν ἔχετε φόβο Θεοῦ; Δὲν ἀνησυχεῖτε γιὰ τὸν κατήφορο ποὺ ἔχετε πάρει; Καὶ τὶ ἐννοῶ μ’αὐτὸ; Ὅπως εἶναι φυσικὸ, ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου στὴν ζωὴ, κάποια στιγμὴ τελειώνει καὶ ἐσεῖς ἔχετε διανύσει ἀρκετὴ ἀπὸ αὐτὴν τὴν πορεία, συνεπῶς πλησιάζετε πρὸς τὸ τέλος της. Δὲν τρέμετε γιὰ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀπολογηθεῖτε, μπροστὰ στὸ φοβερὸ κριτήριο τοῦ Δικαιοκρίτου Χριστοῦ, ἀφοῦ θὰ ἔχετε ὁδηγήσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Του στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ κατ’ ἐπέκταση στὴν κυριαρχία τοῦ Ἀντιχρίστου; Δὲν ἔχετε διδαχθεῖ τίποτα ἀπὸ τὴν Ἱστορία; Καὶ μάλιστα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἱστορίας, δηλαδὴ ἀπὸ τὸν Ἀδάμ καὶ τὴν ἐξορία του ἀπὸ τὸν Παράδεισο; Μία ἐντολὴ παρέβηκε καὶ παρέσυρε ὁλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος. Τὸ παρήγορο βέβαια εἶναι ὅτι στὴν περίπτωση αὐτὴ, δηλαδὴ μὲ τὴν πτώση καὶ ἐξορία τοῦ Ἀδάμ ἀπὸ τὸν Παράδεισο, βρεθήκαμε μὲν σὲ μία ἐνδιάμεση κατάσταση, ὅμως μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Κυρίου καὶ τὴν τήρηση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Λόγου Του, μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ σωθοῦμε καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν Αἰώνια Βασιλεία Του. Ἐνῶ στὴν δικὴ σας περίπτωση, μὲ τὴν δικὴ σας πτώση θὰ συμπαρασύρετε ὅλους ὅσοι σᾶς ἀκολουθοῦν στὴν αἰώνια καταδίκη.
Θὰ μπορούσαμε νὰ δικαιολογήσουμε τὸν Ἀδάμ γιατὶ ἦταν ὁ πρῶτος καὶ δὲν ὑπῆρχε Ἱστορία γιὰ νὰ διδαχθεῖ ἀπὸ αὐτὴν. Ἀντίθετα μὲ ἐσᾶς, ποὺ ὑπάρχουν 5.500 χρόνια ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ 2000 χρόνια τῆς Καινῆς Διαθήκης γιὰ νὰ διδαχθεῖτε. Δὲν ἔχετε καμία δικαιολογία, Παναγιότατε, γιὰ τὶς πράξεις σας. Γιὰ νὰ προχωρήσω τὴν σκέψη μου ἀκόμα πιὸ βαθειὰ, θέλω νὰ τονίσω ὅτι δὲν στερεῖστε εὐφυΐας, ἀντιθέτως εἶστε εὐφυέστατος, ἐπομένως ὅ,τι κάνετε τὸ κάνετε ἀπoλύτως συνειδητὰ, μὲ ἀπόλυτη ἐπίγνωση τῶν κινήσεών σας. Δηλαδὴ εἶστε συνειδητὰ ταγμένος στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ κατά συνέπεια σ’ αυτὸν ποὺ θὰ ἡγηθεῖ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν Ἀντίχριστο.
Γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε λίγο στὴν Ἱστορία, εἴδατε ποῦ κατέληξε ὁ Ἐωσφόρος καὶ μόνο στὴν σκέψη του, νὰ ἀνέβει στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Στὴν τελικὴ ἀναμέτρηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸν Ἀντίχριστο, ἄν καὶ εἶναι ἤδη προφητευμένο, ἐσεῖς ποιὸς λέτε ὅτι θὰ νικήσει; Πραγματικὰ τρέμω στὴν ἱδέα νὰ βρεθῶ, ἔστω καὶ γιὰ ἕνα δευτερόλεπτο, στὴν θέση σας. Τὸ παρήγορο εἶναι ὅτι, ἀκόμα ἔχετε ἐλπίδα σωτηρίας, ἀπὸ τὸν κατήφορο τῆς ἀπώλειας ποὺ ὁδεύετε. Ὁ τρόπος εἶναι ἁπλὸς καὶ γνωστὸς: ἀρκεῖ νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ἐπαναφέρετε τὴν Ἐκκλησία στὴν ὀρθόδοξη πορεία της. Αὐτὴν ποὺ, ἐδῶ καὶ 2000 χρόνια, χιλιάδες Ἅγιοι Μάρτυρες μὲ τὸ αἷμα τους τὴν κράτησαν ἀλώβητη καὶ ἀμόλυντη, ἀπὸ τὴν λύσσα τοῦ σατανᾶ ποὺ ἤθελε νὰ τὴν ἀφανίσει.
Εἰλικρινὰ, μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη, σᾶς εὔχομαι νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ἀλλάξετε πορεία, γιὰ νὰ σώσετε καὶ τὸν ἑαυτό σας καὶ ὅσους σᾶς ἀκολουθοῦν. Νὰ εἶστε βέβαιος ὅτι ἄν μετανοήσετε, ἡ χαρὰ ποὺ θὰ δώσετε στὸν Χριστὸ καὶ σὲ ὅλη τὴν ἐπουράνια ἱεραρχία θὰ εἶναι πολὺ μεγάλη καὶ ὅλοι θὰ σταθοῦμε δίπλα σας. Ἀνεξάρτητα, βέβαια, ἀπὸ τὴν πορεία ποὺ θὰ κρατήσετε ἐσεῖς, πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι τὸ δικὸ μας ὀρθόδοξο φρόνημα δὲν θὰ μπορέσετε νὰ τὸ κάμψετε καὶ θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε, κλῆρος καὶ λαὸς, ἐνάντια στὶς αἱρέσεις καὶ στὶς κακοδοξίες.
Σᾶς εὔχομαι καλὴ μετάνοια.
 
Μετὰ τιμῆς,

Πατὴρ Κωνσταντῖνος Σκόδρας.

Υ.Γ. Ζητῶ συγνώμη ποὺ δὲν χρησιμοποιῶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα καὶ χρησιμοποιῶ μιὰ γλῶσσα ἁπλή, ποὺ ὅμως πηγάζει ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ μποροῦν νὰ τὴν νοιώσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ὁποιουδήποτε ἐπιπέδου κι ἄν εἶναι. Ἄλλωστε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, Ἰησοῦς Χριστὸς, εἶπε ὅτι ἦλθε νὰ μιλήσει στὶς καρδιὲς μας καὶ ὄχι στὰ μυαλὰ μας.
 
ΣΧΟΛΙΟ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ": ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΚΛΕΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ" ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΕΔΩ. ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ, ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ "ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΣΤΕ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ". ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, ΑΛΛΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

6 σχόλια:

 1. Μπράβο στον π.Κωνσταντίνο που τιμάει με την ομολογιακή επιστολή κατά του πατριάρχη το Ακαινοτόμητο Πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ.
  ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑ. Χ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "ΟΡΑΤΟΣ ΗΓΕΤΗΣ" ΚΑΙ "ΟΡΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ" ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΡΤΙΑΡΧΗΣ ΟΤΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΕΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ακόμη και όταν ορθοτομεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν θεωρείται Κεφαλή της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία ο Χριστός "ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας" (Κολασ. α΄, 18). Ο δε ορθόδοξος επίσκοπος αποτελεί ορατή κεφαλή της ΤΟΠΙΚΗΣ και όχι ολόκληρης της Εκκλησίας.

   Διαγραφή
 4. Θαυμάσια ἐπιστολή! Τό σημαντικόν, βεβαίως, δέν εἶναι τόσον τό περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς, ἀλλά τό γεγονός ὅτι αὐτή συνοδεύεται καί ἀπό πρᾶξιν, ἤτοι ἀποτείχισιν ἀπό τήν αἵρεσιν. Τέτοιες ἐπιστολές ἔχουν γραφῆ πολλές, ὅπως π.χ. ἀπό τόν π. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον πρός τόν "πατριάρχην" Ἀθηναγόραν. Καί ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς τοῦ ν.ἑ. κ. Σεραφείμ ἔγραψε πρό καιροῦ μία πολυσέλιδη (72 σελίδων, ἄν θυμᾶμαι καλά) ὁμολογιακήν ἐπιστολήν πρός τόν "πατριάρχην" Βαρθολομαῖον, ἀλλ' ἔμεινεν ἐκεῖ, χωρίς συνέχεια. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ ἐπιστολές, πού γράφονται στά πλαίσια τοῦ αἱρετικοῦ δόγματος τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, "διαμαρτυρίες ναί, σχίσματα ὄχι" (!), ἀποτελοῦν "χαρτοπόλεμον," κατά τόν ἀείμνηστον Καθηγητήν τῆς Θεολογίας Ἰωάννην Κορναράκην, ἐφόσον δέν συνοδεύονται ἀπό διακοπήν κοινωνίας πρός τήν αἵρεσιν. Κατά τήν γνώμην μου, μᾶλλον ζημίαν προκαλοῦν οἱ θεοδωροπούλειες αὐτές διαμαρτυρίες, ἐφόσον δίνουν στόν ἁπλόν λαόν τήν ψευδῆ ἐντύπωσιν ὅτι δῆθεν ἀγωνίζεται ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Εὖγε στόν π. Κωνσταντῖνον πού δείχνει τόν Ὀρθόδοξον τρόπον ἀντιμετωπίσεως τῆς αἱρέσεως, πού εἶναι βεβαίως ἡ συμπόρευσις Ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δείτε το παρακάτω βίντεο είναι φοβερό, αν νομίζετε και σεις δημοσιεύστε το http://agiooros.org/viewtopic.php?f=39&t=10192&sid=8960316921f6bc3520b895e301d5f326

  ΑπάντησηΔιαγραφή