"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΟΙ "ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ'' ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ «ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ, ΟΥΤΕ ΙΕΡΩΣΥΝΗ...»
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ!


 
 

ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
 
ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
Ο ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ ΕΒΡΑΙΟ ΡΑΒΒΙΝΟΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Ο ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΞΟΡΙΑΣ ΤΟΥΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
 ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
 
ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
Ο ΔΙΩΚΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Την σκυτάλη του Αρχιεπισκοπού θρόνου των Αθηνών ανέλαβε ο Σπυρίδων Βλάχος. Αναφερόμενος ο Αρχιεπ/πος Σπυρίδων, κατά την πρώτην συνεδρίαν της ΙΣΙ, της το παλαιοημερολογιτικόν ζήτημα, ως τούτο ενεφανίζετο κατά την εποχήν της αναρρήσεως αυτού εις τον Αρχιεπ/κόν θρόνον, έλεγεν ότι εύρεν ούτος τούτο «εις κατάστασιν αυτόχρημα γαγγραίνης».

Ιδού πώς εν επισήμω συνοδικώ ανακοινωθέντι περιγράφεται η κατάστασις αύτη απο τον ίδιο:


«Ουδείς νόμος ίσχυε και ουδεμία απαγορευτική διάταξις επεβάλλετο εις αυτούς (τους παλαιοημερολογίτας). Καθηρημένοι δι” επαισχύντους πράξεις παρά της επισήμου Εκκλησίας εξηκολούθουν εμφανιζόμενοι ως ιερείς δι” απλής προσχωρήσεως εις τον παλαιοημερολογιτισμόν, χοιροβοσκοί ετέλουν Επισκοπικά καθήκοντα και εξωμόται είχον το θράσος να κηρύττωσι σχισματικούς απαξάπαντας τους ορθοδόξους Έλληνας χριστιανούς και άκυρον το βάπτισμα αυτών, αξιούντες να χρίωσιν αυτούς εκ νέου δι” «ορθοδόξου», κατ” αυτούς, μύρου, αγνώστου προελεύσεως. Καθ” ον χρόνον ναοί και παλαιαί ιστορικαί Μοναί, σεμνώματα της ορθοδόξου Ελληνοχριστιανικής παραδόσεως, έκλειον τας πύλας των και κατηρειπούντο λόγω των γνωστών συνθηκών, ως μύκητες εξεφύτρωνον και κατεσπίλουν το ιερόν εδάφιον της ενδόξου γης δήθεν «Ναοί» και «Μοναί» παλαιοημερολογιτικαί, εν τη πραγματικότητι δε καταγώγια και λησταρχεία, άνευ ουδενός ελέγχου και ουδεμιάς ουδαμόθεν αδείας» («Εκκλησία» 1953 σ. 49.).ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ


ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

Παρουσιάζουμε αποσπάσματα από ομιλία του Σεβασμιωτάτου κ. Αμβροσίου ενώπιον της Αριστίνδην Συνόδου του 1974 (δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" στα φύλλα 202 και 203):

"ΑΡΝΟΥΜΑΙ να μετάσχω της εκλογής δια λόγους συνειδήσεως.
Η παρούσα Σύνοδος είναι αντικανονική ως μη μετεχόντων πάντων των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας...

Οι ιεροί Κανόνες θέλουν και αξιούν όπως υπό πάντων των Επισκόπων εκάστης Εκκλησίας αναδεικνύεται ο Προκαθήμενος και όχι υπό μερίδος αυτών...
Σας ερωτώ, άγιοι Αδελφοί: Είμεθα όντως και απολύτως κανονικοί; Έχομεν άσπιλον κανονικότητα; Απαντώ στεντορείως: ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ! Είμεθα και ημείς αντικανονικοί, πρώτον, διότι όλοι φέρομεν εν εαυτοίς προπατορικόν αμάρτημα αντικανονικότητος, ως προελθόντες, αμέσως ή εμμέσως, εκ της Ιεραρχίας, την οποία εδημιούργησεν η αντικανονική πενταμελής Αριστίνδην Σύνοδος του 1922, η οποία ανέδειξεν Αρχιεπίσκοπον τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, και μάλιστα διά τριών μόνο ψήφων... δεύτερον, διότι εις την παρούσαν Σύνοδον παρακάθηνται Ιεράρχαι, εκλεγέντες υπό της Αριστίνδην Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού... τρίτον, διότι οι ημίσεις περίπου εκ των Συνέδρων της παρούσης Συνόδου είναι συναυτουργοί των μετά το 1967 γενομένων... τέταρτον, διότι το σύνολον των μελών της παρούσης Συνόδου, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότης, έλαβον χειροτονίαν Διακόνου ή Πρεσβυτέρου ή και αμφοτέρας εις ηλικίαν κατωτέραν της υπό των ιερών Κανόνων οριζομένης...


Επαναλαμβάνω τους λόγους των τηλεγραφημάτων μου: "Εν τη Εκκλησία της Ελλάδος ουδείς Ιεράρχης ευρεθήσεται καθαρός από ρύπου αντικανονικότητος" και "Εάν αντικανονικότητος παρατηρήσεις εν ημίν, Κύριε, Κύριε, τίς υποστήσεται..."; Προσφυέστατα εγράφη προχθές εις ημερησίαν εφημερίδα των Αθηνών, ότι αν θέλη η Πολιτεία να εύρη Επισκόπους ανεπιλήπτου κανονικότητος, ίνα αυτοί αναδείξουν τον νέον Αρχιεπίσκοπον, μία λύσιν έχει: Να ζητήσει παρά του Θεού όπως στείλει και πάλιν εις την γην τους 12 Αποστόλους!"


ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
Ο ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ.


ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 

 ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ


 

 ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΧΥΣΗ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ
 
 

4 σχόλια:

 1. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ21 Σεπτεμβρίου 2014 - 11:20 μ.μ.

  Αδελφέ Ιωάννη αυτό το δημοσίευμά σου είναι , κατά την γνώμη μου, το πλέον επιτυχημένο από όσα μέχρι σήμερα έχεις καταχωρήσει. Τα πολύ ωραία κατά καιρούς κείμενά σου πολλοί και αν ακόμη τα διαβάσουν, λόγω προκαταλήψεων που έχουν εναντίον του Πατρίου, δεν θέλουν να τα παραδεχθούν. Το παρόν δημοσίευμα είναι τόσο απλό και τόσο παραστατικό, που αν και τώρα δεν καταλαβαίνουν τίποτε και συνεχίζουν να κατηγορούν έως βλασφημίας τα Μυστήρια των Ορθοδόξων του Πατρίου, τότε απλά είναι άξιοι των επιλογών τους και των παρωπίδων που έχουν θεληματικά στο κεφάλι τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΔΙΩΚΤΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟ ΟΤΙ ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΕ: "ΕΔΙΩΞΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ,ΕΔΙΩΞΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ"............. ΤΡΑΓΙΚΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα. Συγχωρέστε με αλλά θα ήθελα να εκφράσω την αγανάκτησή μου ως προς τη συνεχή συζήτηση περί του αν οι μεν ή οι δε έχουν έγκυρα μυστήρια. (Προσωπικά ανήκω στην ενωμένη σύνοδο του πατρίου). Σε γενικές γραμμές:

  Οι μεν του νέου (Εκκλησία της Ελλάδος) δεν έχουν κριθεί ακόμη από οικουμενική σύνοδο επομένως τα μυστήριά τους μπορούν να συνεχίσουν να θεωρούνται έγκυρα. Αν φυσικά διατηρείται και η ορθόδοξη τάξη. Το ράντισμα δεν είναι βάπτισμα.

  Οι δε του πατρίου έχουμε αποτειχισθεί από τους πρώτους λόγω του οικουμενισμού, ο οποίος συνεχώς ενισχύεται, και δεν μπορούμε να έχουμε μυστηριακή κοινωνία μαζί τους. Τα μυστήριά μας είναι έγκυρα εφόσον οι χειροτονίες προέρχονται από ορθοδόξους επισκόπους των Ρώσων της διασποράς. Ακόμη και αν θεωρηθεί ως ορθή η θέση των του νέου, εξακολουθούν να έχουν άδικο ως προς την μη εγκυρότητα των μυστηρίων μας εφόσον ούτε εμείς έχουμε κριθεί από οικουμενική σύνοδο για τα "σφάλματά" μας. Αίρεση δεν κηρύττουμε σε καμία περίπτωση.

  Γιατί αναλωνόμαστε τόσο πολύ σε ένα θέμα που ούτως ή άλλως μπορεί να διευθετηθεί μόνο από μία οικουμενική σύνοδο; Μπορούμε εμείς να ορίσουμε το ακριβές χρονικό σημείο απώλειας θείας χάριτος; Ο Θεός μας το καθορίζει αυτό. Μόνο τη δική μας στάση μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε. Όταν συνέλθει η οικουμενική σύνοδος θα καταδικάσει τελεσίδικα την αίρεση και θα επαναφέρει τα πράγματα σε ορθή ρότα. Θέλω επίσης να πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τότε θα παύσουν οι λόγοι της αποτείχισής μας και θα ενωθούμε ξανά με τους ορθά φρονούντες αδελφούς και πατέρες του (νυν) νέου. Ας μην αποξενωνόμαστε συνεχώς. Η τωρινή συνοδική κατάσταση του πατρίου είναι προσωρινή έως ότου λυθεί το πρόβλημα.

  Προσπάθησα σε λίγες γραμμές να εκφράσω την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι. Διορθώστε με παρακαλώ αν σφάλω σε κάτι. Και πάλι συγχωρέστε με.

  ΚΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα!
   Σας ευχαριστώ για το σχόλιό σας και θα χαρώ έτι περισσότερο να βλέπω και στο μέλλον σχόλιά σας.
   Με εκτίμηση και αγάπη Χριστού
   Ν.Μ.

   Διαγραφή