"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Σκέψεις περὶ ἐκκοσμικεύσεως

(Δημοσιεύουμε ηλεκτρονική επιστολή ενός φίλου του ιστολογίου μας)
 
 
Οἱ Επίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς ἵστανται ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων ὅπως διατηρήσωσι τὴν Ἐκκλησίαν μακρὰν τῆς ἐκκοσμικεύσεως, ἡ ὁποία σαφῶς ἀποτελεῖ τὸν ἕτερον μέγιστον κίνδυνον γιὰ Αὐτὴν μετὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ ἡ ὁποία, δυστυχῶς, ἔχει ἤδη διαποτίσει τὸ ἐκκλησιαστικὸν Σῶμα, κλῆρον καὶ λαὀν. Ἐνετοπίσαμεν ἐδῶ (καὶ ἐδοκιμάσαμε μεγίστην χαρὰν) τὴν ἐγκύκλιον τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, περὶ γάμων καὶ βαπτίσεων. Εἴθε ὁ κλῆρος ἡμῶν καὶ οἱ μέλλοντες χειτονονηθῆναι, νὰ εἶναι κατηχημένοι καὶ νὰ ἐμφοροῦνται ὑπὸ τοιούτου ἀσκητικο-ἡσυχαστικοῦ (δηλαδὴ ὀρθοδόξου) πνεύματος, ὄντες ἀπηλλαγμένοι οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὸ δεινὸν κοσμικὸν φρόνημα τῶν κληρικῶν τῆς ἐποχῆς μας (χαλαρότης, ἔλλειψις διαρκοῦς ἐνδιαφέροντος πρὸς τὸ ποίμνιον χάριν τῆς προσωπικῆς ζωῆς καὶ ἑνίοτε κοσμικῶν ἀπασχολήσεων, ἐλαχιστοποίησις τῆς προσευχῆς, τῆς νηστείας, τῆς ἀγρυπνίας, ἄλογος χρῆσις τῆς τεχνολογίας, παρακολούθησις κοσμικῶν ταινιῶν, ἀθλητικῶν ἀγώνων καὶ ἄλλων κοσμικῶν προγραμμάτων, ἀνάγνωσις κοσμικῶν ἐντύπων καὶ ἀκρόασις κοσμικῶν ἀσμάτων, συναντήσεις κοσμικοῦ χαρακτῆρος, τέλεσις γάμου καὶ βαπτίσεως μὲ κοσμικὸν χαρακτῆρα, γλέντια καὶ πολλὰ ἄλλα), ὥστε νὰ ἀποτελῶσι φαεινὸν παράδειγμα διὰ τὸν ἐν πολλοῖς ἀκατήχητον καὶ ἀδιαφόρως ἐν πάθεσιν εὑρισκόμενον λαὀν τοῦ Θεοῦ. Ἔχομεν άνάγκην ἀπὸ τοὺς κληρικούς μας (οἱ ὁποίοι προφανῶς ἐχειροτονήθησαν, ἐπειδὴ - μὴ ἔχοντες, βεβαίως, κωλλύματα - ξεχώριζαν  διὰ τὴν ἀρετήν των, πρωτίστως μάλιστα τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν) καὶ τοὺς λοιποὺς δυναμένους, νὰ μᾶς κατηχήσωσι καὶ νὰ ἐπιδείξωσι τὸ μέγιστον δυνατὸν ἐνδιαφέρον (μετὰ πραότητος, ἀγάπης καὶ ταπεινώσεως) διὰ τὸ, συνυπεύθυνον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ποίμνιον, ὥστε νὰ ἔλθωμεν πλησιέστερον εἰς τὸν Θεὸν καὶ μετ' ἀλλήλων. Ὲὰν δὲν βάλωμεν ἀρχὴν τώρα, τώρα ὅμως, ἡ διόγκωσις τῶν δεινῶν, τῆς θείας παιδεύσεως, θεωρεῖται μᾶλλον βεβαία... Ὡς ἐκ τούτου, "Πρόσχωμεν"...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου