"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Ὁ Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος συμμετέχει στή χειροτονία τοῦ παπικοῦ ἐπισκόπου Σύρου!

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΗ ΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ «ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ» ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!

Πρίν λίγες ἡμέρες, ἕνας ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού συχνά βάλει κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ χαρακτηρίζοντάς τον παναίρεση καί ἐνῶ εἶχε ἐκφράσει τόν ἀποτροπιασμό του γιά τίς πρόσφατες ἀντικανονικές συμπροσευχές κλπ. τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τῶν παπικῶν, ἐξέδωσε ἐγκύκλιο μέ τήν ὁποία: Στρέφεται κατά τῶν «παλαιοημερολογιτῶν» καί καλεῖ τούς πιστούς νά μή παρασυρθοῦν ἀπό αὐτούς καί ἀποσχισθοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία, δηλαδή νά μή ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τήν κοινωνία μέ ὅλες τίς ἐπίσημες ἐκκλησίες καί δή τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο!
Θεωρεῖ ὡς μοναδικό κριτἠριο κανονικότητος καί ἐκκλησιαστικότητος τήν κοινωνία μέ τίς Συνόδους καί τούς ἐπικεφαλῆς αὐτῶν, ὅλων τῶν ἀνά τόν κόσμο λεγομένων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν.


Πρόκειται γιά τόν Μητροπολίτη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία Φούντα, πανεπιστημιακό δάσκαλο καί φερόμενο ὡς συντηρητικό καί φλογερό κήρυκα τῆς Ὀρθοδοξίας! Ὁ κ. Ἱερεμίας πολεμοῦσε τούς ὀρθοδόξους ἀπό τότε πού ἦταν Ἀρχιμανδρίτης. Τώρα, ἐνῶ πλέον ἀναγνωρίζει καί δηλώνει ὅτι «κακῶς ἔγινε ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου», ὑποστηρίζει, ὅμως, ὅτι  εἶναι καλύτερα, κατ’ αὐτόν, «νά πάει κάποιος νά πνιγεῖ», παρά νά φύγει ἀπό τήν ἐκκλησία. Ὡς «ἐκκλησία» δέ ἐκλαμβάνει τό σύνολο ὅσων αὐτο-προσδιορίζονται ὡς ὀρθόδοξοι (ἐπίσημες ἐκκλησίες καί πατριαρχεῖα) πού κοινωνοῦν καί ἀναγνωρίζονται μεταξύ των, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο! Πουθενά λόγος γιά Ἀποστολική Πίστη, Ὀρθοδοξία, Ἱερούς Κανόνες, Ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων! Καί αὐτή τήν τοποθέτησή του τήν ὀνομάζει «ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία»!
Ἐμεῖς, ἀπέναντι σ’ αὐτό τό αὐτοαναιρούμενο παράλογο καί ἀντορθόδοξο κήρυγμά του, ἐπικαλούμεθα τούς κρυστάλλινους λόγους τοῦ ἀντιπαπικοῦ μεγίστου Θεολόγου καί ἀπλανοῦς Θεοφόρου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Θαυματουργοῦ:

 «σοι δν ερίσκονται στν λήθεια, ατο δν νήκουν στν κκλησία το Χριστο· κα τόσο περισσότερο, σο ψεύδονται μεταξύ τους, καλοντες κα καλούμενοι ερο ποιμένες κα ρχιποιμένες· διότι, Χριστιανισμς δν χαρακτηρίζεται βάσει τν προσώπων, λλ βάσει τς ληθείας κα τς κριβείας τς πίστεως».

Ἀλήθεια, κ. Ἱερεμία, πῶς καθησυχάζετε τή συνείδησή σας καί πῶς ἰσορροπεῖτε ψυχικῶς, ὡς χριστιανική καί ἀνθρώπινη λογική προσωπικότητα, ὅταν ἀποδεδειγμένα ὁ φόβος καί ἡ σκοπιμότητα σᾶς ἐξωθοῦν νά ὁδηγεῖτε τό ποίμνιό σας στόν κρημνό καί τήν ἁπώλεια, δηλαδή ὅπισθεν τοῦ ἀποδεδειγμένως οὐνίτου Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἀλλά καί ἀρκετῶν ἐν Ἑλλάδι ὁμοφρόνων αὐτοῦ συναδέλφων σας;
Εἶστε εὐφυής καί μορφωμένος κατά κόσμον ἄνθρωπος γιά νά μή κατανοεῖτε ὅτι οἱ παναιρετικοί οἰκουμενιστές, ὡς ὁ κ. Βαρθολομαῖος, δέν παραβαίνουν κανόνες ἁπλῶς, ἀλλά προδίδουν συνειδητῶς τήν Πίστη, ἀρνούμενοι ἐμπράκτως τήν Ὀρθοδοξία!
Τήν ἑπομένη φορά πού θά συλλειτουργήσετε μέ τόν συνεπίσκοπόν σας κ. Δωρόθεο, Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου καί Μυκόνου, νά ἀναλογισθεῖτε ὅτι ἀναγνωρίζετε κι ἐσεῖς τόν παπισμό ὡς Ἐκκλησία καί συμπροσφέρετε μετ’ αὐτοῦ μίτραν (παπικήν!) ὡς «σημεῖον ποιμαντικῆς διακονίας» στό νέο ἐπίσκοπο τῶν λεγομένων ρωμαιοκαθολικῶν τῆς Σύρου, ὅπως ἐκεῖνος ἔπραξε κατά τήν πρόσφατη χειροτονία τοῦ τελευταίου!
Σᾶς ἀφιερώνουμε κ. Ἱερεμία τήν ἐμετική προσλαλιά τοῦ συνεπισκόπου σας κ. Δωροθέου, κατά τήν χθεσινή (2α Ἰουλίου 2014) «χειροτονία» τοῦ ἀδελφοῦ σας κ. Πέτρου καί θεωροῦμε ὅτι ἀναμφιβόλως θά συνέφερε νά δέσετε μία μυλόπετρα στό λαιμό σας καί νά βυθίσετε ἑαυτόν στή θάλασσα, παρά «γυμνῆ τῆ κεφαλῆ» νά κηρύττετε στούς πιστούς ἀντιθέως ὑποταγή σέ τέτοιους αἱρετικούς λυκοποιμένες!

(Σημείωση:Οἱ ὑπογραμμίσεις και τά ἔντονα γράμματα εἶναι ἰδική μας (του ιστολογίου ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ) ἐπιλογή.)

« ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΝ
 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ
 ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(ὑπό Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου)Σεβασμιώτατοι, Πανοσιώτατοι, Σεβασμιώτατε ἀδελφέ κ. Φραγκῖσκο,

Ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου  Ἐκκλησίας τῆς Σύρου καί τοῦ φιλοθέου καί φιλευσεβοῦς πληρώματός αὐτῆς, συμμετέχομεν σήμερον εἰς τήν χαράν τῆς ἐδῶ Ρκαθολικῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ ἀνακηρύξει καί χειροτονίᾳ τοῦ νέου Ἐπισκόπου αὐτῆς, Σεβασμιωτάτου κ. Πέτρου Στεφάνου, ὁ ὁποῖος, ὡς Πέτρος Β΄ ἐγκαθίσταται Ποιμήν καί Πνευματικός Πατήρ τῶν ἐν Σύρῳ, Θήρᾳ καί Κρήτῃ  Ρωμαιοκαθολικῶν, εἰς διαδοχήν τοῦ λευκανθέντος καί ἀναλωθέντος εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῆς καλλικάρπου  διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Φραγκίσκου Παπαμανώλη.

Ἐπιτρέψατέ μου, ὅμως, πρίν  ἤ  συγχαρῶμεν τόν Σεβασμιώτατον  Ἀδελφόν Πέτρον, νά ἀπευθυνθῶμεν πρός ἐσᾶς, Σεβασμιώτατε ἀδελφέ καί νά εἴπωμεν ὅτι καθώς ὑπάρχουν  «ἀδελφοί ἐκ κοιλίας καί ἀδελφοί ἐκ καρδίας», εἰς τό τίμιον πρόσωπόν σας ἀνεγνωρίσαμεν καί ἀναγνωρίζομεν ἕνα ἀδελφόν ἀπό καρδίας, μέ τόν ὁποῖον μᾶς συνδέουν ἄριστοι καί άδιάπτωτοι δεσμοί κοινῆς καί ἀδελφικῆς συνοδοιπορίας, οἱ ὁποῖοι ἐσφυρηλατήθησαν ἐν μέσῳ δυσκολιῶν ἀλλά καί ἐλπίδων καί τούς ὁποίους ἐσεῖς πρῶτος ἐθεμελιώσατε, ὅτε κατά τήν ἄφιξίν μας εἰς Σύρον, τόν  Ἰανουάριον τοῦ  2002, τόν πρῶτον ἀσπασμόν παρ’ ὑμῶν ἐδέχθημεν.

Προσευχόμεθα τά ἔτη σας νά εἶναι  ἔτι πολλά, ὑγιεινά καί εὐλογημένα παρά Κυρίου!

Σεβασμιώτατε ἀδελφέ Πέτρε,

Πρό 20 ἐτῶν έδέχθητε τήν εἰς Διάκονον καί Πρεσβύτερον χειροτονίαν διά χειρῶν τοῦ σημερινοῦ ἀμέσου προκατόχου σας Σεβασμιωτάτου κ. Φραγκίσκου, ὁ ὁποῖος καί  ἐντός  ὀλίγου θά σᾶς χειροτονήσει, μετά τῶν ἐνταῦθα συνεπισκόπων του, Ἐπίσκοπον τῶν ΡΚαθολικῶν Σύρου, Θήρας καί Κρήτης.

Χαίρομεν, διότι εἶσθε προσωπικότης γνωστή καί ἀγαπητή εἰς ἡμᾶς καί τούς Ὀρθοδόξους τῆς Σύρου, ἡ  δέ μέχρι σήμερον ἐν διακρίσει καί συνέσει διακονία σας σᾶς ἔχει καταξιώσει εἰς τήν συνείδησιν τοῦ πληρώματος τῆς Σύρου.

Ἡ ἐπιλογή σας ὡς νέου Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν  Σύρον, ἐν συνδυασμῷ μέ τό δεδομένον ὅτι γνωρίζομεν ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί τήν Ἐκκλησίαν του, άποτελεῖ ἐγγύησιν ὅτι θά συνεχίσετε τό ἔργον, τό ὁποῖον ὁ κατά πάντα ἄξιος Προκάτοχός σας ἐπετέλεσεν, διά χειρῶν τοῦ ὁποίου σᾶς προσφέρομεν την  Ἀρχιερατικήν ταύτην Μίτραν, ἐπαφιέμενοι εἰς τήν κρίσιν καί τήν βούλησιν αὐτοῦ νά περικοσμήσει, μετ’ οὐ πολύ, δι’ αὐτῆς τήν κεφαλήν σας, μέ τήν ὁλόθερμον καί ὁλοκάρδιον εὐχήν νά μήν εἶναι  ποτέ ἀκάνθινος στέφανος, ἀλλά πάντοτε κορυφαῖον σημεῖον  ποιμαντικῆς διακονίας, λαμπρυνομένης δι’ ἔργων ἀγάπης καί κοινωνικῆς εὐποιῒας.

ΑΞΙΟΣ!»

Ὅσο περί τοῦ κ. Δωροθέου, τί νά ποῦμε; Ἕνα μόνο λόγον:  Ἄνθρωπε, τί θέλεις καί συνεχίζεις νά παριστάνεις τόν ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο; Θάνατο δέν ὑπολογίζεις, ἀνθρώπους δέν ἐντρέπεσαι, Θεόν δέν φοβεῖσαι! Τί νά σοῦ πεῖ κανείς; Διότι ἀπό σένα καί τούς ὁμόφρονάς σου δέν θέλομε νά ἀκούσωμε τίποτε! Ἀηδιάσαμε ἀπό τά τετριμμένα περί δῆθεν καλῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς καί συνεργασίας.
Περί τῆς σωτηρίας τῶν ὀρθοδόξων τί πράττεις, κ. Δωρόθεε; Τούς διδάσκεις ἐμπράκτως ὅτι Ὀρθοδοξία καί Παπισμός εἶναι ἀδελφές Ἐκκλησίες ἤ ὅτι ὅλοι ἀνήκομε σέ μία Ἐκκλησία; Καί δέν αἰσχύνεσαι;
Ἀλλά καί γιά τή σωτηρία τῶν παπικῶν τῆς ἐπαρχίας σου, τί κάνεις; Τούς καθησυχάζεις ὅτι ἐκτός Ἐκκλησίας, ὅπου εὐρίσκονται, δῆθεν ὑπάρχει χάρις, μυστήρια καί σωτηρία; Καί σύ θέλεις νά λέγεσαι ποιμήν τῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ καί κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ ὁποίου ἀκρογωνιαῖος λίθος εἶναι τό μήνυμα τῆς μετανοίας;
Θά σοῦ μιλήσωμε καί σκληρότερα, διότι εἶσαι προκλητικός καί κυνικός στήν προδοσία σου: Ἄντε ἄνθρωπέ μου στή Μύκονο, δηλαδή στόν κόσμο σου, καί ἄφησε τήν Τῆνο, δηλαδή τούς πιστούς στήν ἡσυχία τους καί μή τούς σκανδαλίζεις! Ἔλεος πιά!
 

1 σχόλιο:

  1. Ο κ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ:
    Πάτερ Θεόδωρε Ζήση, κ. "Ἀμέθυστε," κ. "Τρελλογιάννη," κ. "Στῶμεν καλῶς," κ. Δ. Σωτηρόπουλε, κ. Π. Τελεβάντε κ.λπ., νά χαίρεσθε τόν νέον "ἐπίσκοπον" τῆς "ἀδελφῆς ἐκκλησίας" σας! Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά διαρρήξετε τά ἱμάτιά σας γι αὐτά πού εἶπε ὁ κ. Δωρόθεος (βλ. ἰδίως τό 7:56 λεπτόν τοῦ βίντεο
    https://www.youtube.com/watch?v=35Q3iKKnh-o&w=500)
    καί θά γράψετε περισπούδαστα ἄρθρα, κατά τό καινοφανές μοντέλον "ὁμολογίας πίστεως" πού ἐδίδαξε ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἤτοι "διαμαρτυρίες ναί, σχίσματα ὄχι"!!!. Θά κρούσετε καί πάλιν τόν κὠδωνα τοῦ "κινδύνου" ὅτι κάτι τέτοια ἐνισχύουν "τό σχίσμα τῶν παλαιοημερολογιτῶν," ὑποδεικνύοντας ὅτι πρέπει ὅλοι οἱ πιστοί νά παραμείνουν σέ κοινωνία μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, παρά τό γεγονός ὅτι «ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός, PG 160, σ. 101).

    ΑπάντησηΔιαγραφή