"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ!

(ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ")
 
Ἔφτασε εἰς τὰς χείρας μᾶς ἐπιτέλους ἕνα σπάνιο βιβλίο τοῦ ἔτους 1922. Εἰς τοῦτο ὁμολογοῦνται οἱ σκοποὶ τῶν καινοτόμων περὶ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου καὶ ὄχι μόνο. Πολλάκις ἔχουμε ἀναφέρει ὅτι τότε ἦταν εἰς τὰ σχέδιά τους καὶ αὕτη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου, ὅμως λόγω τῆς ἀντιδράσεως τοῦ λαοῦ ἐματαιώθη ἡ ἀλλαγὴ ταύτη, ὅμως ὑπάρχει ἕως καὶ σήμερα εἰς τὰ σχέδιά τους.
Καὶ μόνο ὁ ὑπότιτλος αὐτοῦ φτάνει διὰ νὰ καταδείξει ὡς ἀληθεῖς  τοὺς λόγους μας:

 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ἃς δοῦμε μερικὰ σημεῖα:
 


 
Πρὸ ἡμερῶν  ἐδημοσιεύσαμε τὶς ἀποφάσεις τῶν Πατριαρχῶν διὰ τὴν ἡμερολογιακὴ καινοτομία. Ἐδῶ οἱ καινοτόμοι μας λέγουν ὅτι οἱ παλαιοὶ πατέρες εἶχαν ''ἐμμονὴ εἰς ἀπηρχαιωμένες σκέψεις''  (μήπως δὲν σᾶς θυμίζει τὰ λόγια τῶν σημερινῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ Μεταπατερικῶν δῆθεν θεολογῶν;)! Μάλιστα πρέπει νὰ τεθῆ τέρμα εἰς τὴν  ''ἀταξία''???? λόγω χρήσεως διπλοῦ ἡμερολογίου (ἐννοοῦν πολιτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό) των ἄλλων χωρῶν! Τοῦτο βέβαια το ἀναφέρουν διότι ὅπως προαναφέραμε εἶχαν σκοπὸ (καὶ ἔχουν) τὴν υἱοθέτηση ἐξ΄ ὁλόκλήρου του Γρηγοριανοῦ (ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου), ποὺ τότε δὲν τὸ ἐπέτυχαν. Ἔτσι λόγω τῆς ἐν μέρει νίκης ἀλλὰ καὶ ἀποτυχίας τοὺς (λόγω ἀντιδράσεων) πάλι ἔχουν εἰς χρῆσιν διπλὸ ἡμερολόγιο, ἕνα διὰ τὶς κινητὲς καὶ ἕνα διὰ τὶς ἀκίνητες!


 
Ἐδῶ ἐπαληθεύονται τὰ λεγόμενά μας καὶ διὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου Κανόνος! Τὸ φοβερὸν εἶναι ὅτι μᾶς λέγουν ὅτι ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ἡ μεταρρύθμισίς του!!! Μὴν ἀπορήσετε ἐὰν προβοῦν εἰς τὴν ἀλλαγὴν τοῦ λέγοντάς μᾶς τὰ ἴδια!!!

Τοὺς Πατέρες θὰ κοιτάξουμε σήμερα ἡ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὰς ἀνάγκας τῆς κάθε ἐποχῆς; Ἄσχετα ἐὰν οἱ Πατέρες μᾶς λέγουν ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲν πρέπει νὰ μεταβάλλεται ἀνὰ τοὺς καιρούς! Λόγος περί του διατί ο χριστιανισμός δεν πρέπει να αλλάζει με τους καιρούς - Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου

Συνεχίζουμε τὸν σχολιασμὸ εἰς τὰ πιο σημαντικὰ σημεῖα τῆς μελέτης ὅπως μᾶς τὰ ἐξιστοροῦν οἱ ἴδιοι οἱ Καινοτόμοι οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ἐμιμήθησαν τοὺς αἱρετικοὺς ἀλλάζοντας τὸ ἡμερολόγιο! Δια ποιὸν σκοπόν;

 

 
Τὸ ποιοὶ οἱ  ''πάντας'' ποὺ μᾶς λέγουν, ὅσοι ἀσχολοῦνται γνωρίζουν τί σημαίνει, ἀλλὰ διὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν θὰ τὸ δοῦν εἰς τὰ ἑπόμενα ἄρθρα!

Διατὶ ὅμως λέγουμε ὅτι ἐμιμήθησαν τοὺς αἱρετικούς; Διότι οἱ πρῶτοι ποῦ ἐχρησιμοποίησαν τὴν ὁρολογία ''διορθωμένο Ἰουλιανὸ'' ἦταν αὐτοὶ οἱ αἱρετικοὶ διαμαρτυρόμενοι!

 

 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία δὲν ἀποδέχθηκε τὴν Καινοτομία

 
  
Ἀλλὰ καὶ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ἐπίσης ἠρνήθησαν τὴν ἀποδοχὴ Νέου ἡμερολογίου

 
Ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ΄ ἀποστέλλει Συνοδικὴ Ἐγκύκλιο τὸ ἔτος 1902 εἰς τὰς αὐτοκεφάλους Ὀρθόδοξους Ἐκκλησίας ἴνα μελετήσωσιν τὰ τοῦ ἡμερολογίου.

 Δυστυχῶς διὰ ἐμᾶς μόνον ἥ της Ἑλλάδος ὑπῆρξε συγκαταβατικὴ θὰ λέγαμε, ὑπὸ τὴν προυπόθεση νὰ γίνη ἡ ἀλλαγὴ μετὰ συνεννοήσεως τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν!

Διαβάζουμε:

 

Μὰ τί γίνεται?    Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΘΗΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ!! 

Διὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν ἡ δὲν θυμοῦνται ἡ περιβόητη Ἐγκύκλιος τοῦ 1920 τὸ ἴδιο πράγμα ἀκριβῶς ἀνέφερε:

«Δύναται δε η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:

α΄) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανικών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών»
Ποιὲς εἶναι αὐτὲς οἱ ''ἐκκλησίες'' καὶ ποιὰ ἡ κοινωνία τῶν ''ἐκκλησιῶν''; Τοῦτο δὲν θέλει ἐρώτημα βεβαίως, ἀρκεῖ νὰ δοῦν σήμερα τὸν σύγχρονο Οἰκουμενισμὸ ὅσοι δὲν γνωρίζουν!
Ὁρίστε ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν Ἑλλάδι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς λόγους τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου! καὶ δυστυχῶς ἔγιναν καὶ τὰ δύο ποὺ μᾶς ἀναφέρει τὸ κείμενο!

1)  φρονῶν ὅτι τὸ πλεῖστον τῶν Ἑλληνορθοδόξων Χριστιανῶν θέλει θορυβηθῆ καὶ σκανδαλισθῆ....

2)  ἐπωφελούμενοι οἱ καθολικοὶ ἱεραπόστολοι θέλουσι κατενέγκει βαρὺ πλῆγμα κατὰ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας....

Πιὸ κάτω το κείμενο ὅμως μᾶς ἀναφέρει τὰ ἕξης σημαντικὰ στοιχεῖα:


Φόβος παραπλανήσεως τῶν Ὀρθoδόξων λοιπὸν κατὰ τοὺς καινοτόμους δὲν ὑπάρχει κατόπιν της  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ!!! Βέβαια τότε δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν, σήμερα ὅμως εἶναι ξεκάθαρη ἡ εἰκόνα! Φόβος δὲν ὑπάρχει διότι ὅλοι θὰ ἑνωθοῦνε πιστεύοντας ὁ κάθε ἕνας ὅτι θέλει! Εἶναι περιττὸ νὰ παραθέσουμε τοὺς λόγους τῶν Οἰκουμενιστῶν τὰ τελευταῖα ἔτη ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τα τότε λεγόμενα!

Ἄλλο ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ὅτι μᾶς λέγουν ὅτι ἡ διαρρύθμισις τοῦ ἡμερολογίου θὰ εἶναι προσωρινή!!! Καὶ μέχρι τὸ 2100 θὰ πρέπει νὰ βρεθεῖ τελειότερο ἡμερολόγιο! Μήπως εἰς τὶς ἥμερές μας τοῦτο θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὴν μονιμοποίηση τοῦ Πασχαλίου ἂπ΄ ὅλους τους αἱρετικοὺς σὺν τοὺς Ὀρθοδόξους; Λέμε ἐμεῖς τώρα......

 
Καὶ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές:


 
Τὰ συμπεράσματα δικά σας!!!

Διαβάζουμε:

 
Τὶ χρείαν ἔχομεν μαρτύρων;  Μόνοι τους ὁμολογοῦν τὴν ἁμαρτία τοὺς δικαιολoγῶν ὅμως αὐτὴν ὡς ''μάταιους'' καὶ ''ἀστήρικτους ἰσχυρισμοὺς'' τὰ περὶ ταραχῶν εἰς τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι μόνο! Μάλιστα εἶναι ἀστεία καὶ αστήρικτα διότι ὑπάρχει ἡ νεοεμφανιζομένη ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ!!! (σήμερα Οἰκουμενισμός). Εἶχαν δίκιο; Βεβαίως καὶ ὄχι, διότι καὶ λόγω τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου προκλήθηκαν ταραχὲς, ἀλλὰ καὶ λόγω τῆς ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ = ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ δημιουργοῦνται ταραχὲς ἕως καὶ σήμερα. Μάταια καὶ ἀστήρικτα ἦταν τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Καινοτόμων προσπαθῶντας νὰ πείσουν τοὺς ὑπολοίπους λέγοντας ὅτι εἴμαστε ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!!

 
Θαυμάστε τα δικά τους ἐπιχειρήματα τα μὴ μάταια καὶ μὴ ἀστήρικτα:

 

 
Μάλιστα! Μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου πάψαμε νὰ ἔχουμε τὴν εἰκόνα τῶν ὀπισθοδρομικῶν ἀλλὰ ἀναπτύξαμε τὶς σχέσεις μᾶς ἐμπορικὰ καὶ βιομηχανικά!!! Τὸ ἡμερολόγιο ἦταν τὸ ἐμπόδιο! Τὸ ποιοὶ εἶχαν δίκιο ἀποδείχθηκε σὺν τῷ χρόνω...... Ἀλλὰ μήπως νομίζετε ὅτι αὕτη εἶναι ἡ ἀλήθεια; Ποιὰ εἶναι;

 
 

Τὸ ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ καὶ ὁ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ εἶναι ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ νὰ ἔχουν τὴν ΑΥΤΗΝ ΜΗΝΟΛΟΓΙΑΝ καὶ νὰ ἑορτάζουν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ καὶ τὰς λοιπάς ἐορτάς!
 
Μὴν ἀπορεῖτε λοιπὸν σήμερα διατὶ Πάπας καὶ Πατριάρχης ὁμιλοῦν διὰ τὸ ΚΟΙΝΟ ΠΑΣΧΑ λέγoντας:
 
«Συζητήσαμε ώστε να γίνει κάτι και για το θέμα του Πάσχα. Είναι αστείο να ρωτάς πες μου ο Χριστός σου πότε ανασταίνεται;  Ο δικός μου την επόμενη εβδομάδα. Ο δικός μου αντιθέτως αναστήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα».
 
Διαβάζουμε:


 
Τὰ σχέδια διὰ τὸ μέλλον τὰ βλέπετε! Τὸ μείζων ζήτημα εἶναι το νὰ καταστῆ ἀκίνητη ἡ ἑορτὴ τοῦ Πάσχα! Διατὶ; Διὰ νὰ ἑορτάζουν ὅλοι ταυτοχρόνως οἱ χριστιανικοὶ λαοί! Διατὶ ὅμως τέτοιο ἐνδιαφέρον; Μήπως παρακάμψαμε τὶς δογματικὲς διαφορὲς μὲ αὐτοὺς ὥστε νὰ μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ κοινὸς καὶ ταυτόχρονος ἑορτασμὸς μαζί τους; θὰ ρωτοῦσε κάποιος ἐκείνη τὴν ἐποχή! Σήμερα ὅμως σίγουρα δὲν θέλει ἐρώτημα! Νὰ ναὶ καλὰ ὁ Οἰκουμενισμός!

 
Ὅπως βλέπετε αἱρετικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι συνδιαλέγονται διὰ τὴν μονιμοποίηση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα! Βέβαια μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Πατριάρχη, ποὺ ἀναφέρει καὶ ἡ ἀπάντησις τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ἀλλαγὴ ἔγινε, μόνο ποὺ δὲν κατάφεραν νὰ γίνη καὶ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου!

 
Καὶ ἐδῶ διαβάζουμε κάτι πολὺ σημαντικὸ ὅπως ἀκριβῶς μᾶς τὰ λέγει τὸ Πατριαρχεῖο:


 

 
Μὲ λίγα λόγια: ἃς ἀσχοληθοῦμε πρῶτα μὲ τὴν εὕρεση ἑνὸς ἡμερολογίου ποὺ θὰ μᾶς ἐξυπηρετεῖ ὅλους, καὶ ἔπειτα ὡς ἑπόμενο βῆμα ἀλλάζουμε καὶ τὸ Πάσχα!
 
Ὅμως πῶς θὰ τὸ καταφέρουν ἄραγε αὐτό; Πῶς θὰ ἐπιτευχθεῖ μιὰ μονιμοποίησις τοῦ Πάσχα;

 

 
Μάλιστα ''ἐὰν δὲ ποτε''! Μήπως θυμάσθε τὶς συζητήσεις τῶν σημερινῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν διὰ νὰ συνέλθει Σύνοδος Οἰκουμενική;
 
Καὶ διὰ νὰ πεισθῆτε:

 

 
Μήπως εἶχε δίκιο ὁ ἱερομάρτυς Κοσμᾶς Φλαμιάτος;;

 
Ὁ κ. Δ. Αἰγινήτης μᾶς λέγει τὰ ἐξῆς διαφωτιστικά: 
Μαζὶ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἰς τὰ συνέδρια ἀποφάσιζαν τὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου καὶ τῆς μονιμοποιήσεως τοῦ Πασχαλίου μὲ ἀπώτερο σκοπό:

 


ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΒΗΜΑ ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου διὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ! Ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ἀνέφερε καὶ ἡ κακόδοξη Ἐγκύκλιος τοῦ 1920! Ὁ Οἰκουμενισμὸς πάνω ἂπ΄ ὅλα λοιπόν!

 
Αὐτὰ νὰ τὰ βλέπουν ὅσοι ἀκόμα ὑποστηρίζουν μετὰ πάθους καὶ ἔμμονής το εἰσαχθὲν Νέο ἡμερολόγιο, ὀμιλώντας διὰ τοὺς ''ἡμερολάτρες'' παλ/τές! 
Πὼς νὰ αἰσθάνονται τώρα ὅταν γνωρίζουν ἀπὸ τὴν πένα τῶν ἴδιων των Καινοτόμων, τὸν λόγο τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ παρανόμου καὶ ἀντικανονικού Νέου ἡμερολογίου; 
Θὰ συνεχίσουν νὰ μᾶς λέγουν ὅτι εἶναι ἁπλῶς 13 μέρες καὶ τίποτε ἄλλο; 
Θὰ συνεχίσουν νὰ ὀνομάζουν ''ἡμερολάτρες'' τοὺς παλ/τές; Ἂν ναὶ τότε ἃς ὄψονται οἱ ἴδιοι, ἐμεῖς τοὺς τὰ εἴπαμε καὶ μὲ τὸ παραπάνω! Ἡ μᾶλλον ὄχι ἐμεῖς, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι οἱ Καινοτόμοι!
Αὐτοὺς ἀφῆστε τους νὰ υἱοθετοῦν ἐπιχειρήματα ὅπως:

 

 
Ἀφῆστε τους νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς τόνους χαρτιοῦ, μὲ τοὺς ἡμεροδεῖκτες, μὲ τὰ βαρέλια μελάνης καὶ τὶς ὧρες ἐργασίας τῶν τυπογράφων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἄστρα, τὴν σελήνη, καὶ ὁτιδήποτε ἄλλο αὐτοὶ νομίζουν ὡς ἐπιχειρήματα!
 
Ἀφῆστε τους νὰ κατηγοροῦν τοὺς παλ/τές, ὡς ἀμαθεῖς, φανατικούς, σχισματικούς, ἡμερολάτρες κ.λπ. Ἀφῆστε τους καὶ συγχωρέστε τοὺς διότι: «οὐ γὰρ οἴδασί τι ποιοῦσι» (Λκ. 23,34).
Θὰ ἔρθει ἡ ὥρα, καὶ ἐμεῖς θὰ εὐχόμαστε νὰ μὴν εἶναι ἀργὰ, ὅταν θὰ καταλάβουν τί ἔκαναν, ποιοὺς κατηγοροῦσαν καὶ γιατί, ἀλλὰ καὶ τί ὑποστηρίζουν ἡ υποστήριζαν.

 
 
 
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου