"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΓ΄ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Γ.Ο.Χ. - ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ)

Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων
 
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΓ’
 
Τὴν Πέμπτην, 7ην / 20ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΓ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.
 
Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀπουσιάζοντος Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, συνεζητήθη ἐκ νέου τὸ σχέδιον τοῦ Κοινοῦ Κειμένου, ἱστορικο-εκκλησιολογικοῦ περιεχομένου, μὲ τίτλον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», ἐγένοντο αἱ τελικαὶ συμπληρώσεις καὶ ἀναδιατυπώσεις καὶ τὸ σχέδιον ἔλαβε τὴν τελικὴν αὐτοῦ μορφήν. Ὅθεν ἡ περὶ ἐκκλησιολογίας συζήτησις ἔλαβε πέρας.
      Ἐν συνεχείᾳ, συνεζητήθησαν διάφορα ἄλλα ποιμαντικῆς κυρίως φύσεως ζητήματα, περὶ τῶν ὁποίων συνεφωνήθησαν τὰ ἑξῆς:
           α. Τὸ θέμα τῆς θείας Κοινωνίας εἶναι ζήτημα ρυθμιζόμενον ὑπὸ τοῦ Πνευματικοῦ ἑκάστου πιστοῦ. Οἱ κοινωνοῦντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων πρέπει νὰ τελοῦν ἐν μετανοίᾳ, ἐξομολογούμενοι τακτικῶς καὶ προετοιμαζόμενοι καταλλήλως. Εἰς τὴν προετοιμασίαν συμπεριλαμβάνεται καί ἡ Νηστεία, ἡ διάρκεια τῆς ὁποίας καθορίζεται ἀπὸ τὸν Πνευματικόν, ἀναλόγως τῆς φυσικῆς καὶ πνευματικῆς καταστάσεως ἑκάστου. Οἱ κοινωνοῦντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων πρέπει νὰ ἀποτελοῦν μέλη τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
β. Ἐπεβεβαιώθη ἡ κοινὴ πεποίθησις περὶ τῆς μεγάλης ἀξίας τοῦ θεοπνεύστου Βιβλίου τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, μάλιστα δὲ εἰς τὴν σύγχρονον ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐξηπλώθη ἡ Συγκρητιστικὴ Ἀποστασία.
γ. Ἐπιστοποιήθη ἡ ἀποδοχὴ καὶ ἡ προσκύνησις πάντων τῶν εἰκονογραφικῶν τύπων τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, αἱ Ὁποῖαι εἶχον γίνει ἀποδεκταὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μέχρι τοῦ σχίσματος τοῦ 1924.
δ. Περὶ τῶν νεοφανῶν φερομένων ὡς ἁγίων μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ 1924 καὶ ἀποβιωσάντων ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν-Σεργιανιστῶν, ἐπεβεβαιώθη, ὅτι ἡ τιμὴ τούτων ὡς Ἁγίων δὲν υἱοθετεῖται ὑπὸ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας.
* * *
Αἱ δύο Ἐπιτροπαὶ διεπίστωσαν τὴν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἀνατεθέντος εἰς Αὐτὰς ἔργου. Περαιτέρω, θὰ συνεχισθῇ ἡ συνεργασία τῶν δύο Πλευρῶν εἰς ἐπίπεδον Γραμματειῶν τῶν Ἐπιτροπῶν, προκειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀντιμετώπισις διαφόρων ἐκκρεμοτήτων, πρὸς σύνταξιν εἰσέτι τινῶν Κειμένων. Ταυτοχρόνως, ὁ Διάλογος θὰ ἐξακολουθήσῃ μεταξὺ Ἐπιτροπῶν διαφορετικῆς συνθέσεως, προκειμένου νὰ συζητηθοῦν ἱεροκανονικῆς καὶ πρακτικῆς φύσεως ζητήματα.
 Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν ὑπὸ τὴν παροῦσαν σύνθεσιν, συνεφωνήθη ὅπως ἔχῃ τυπικὸν χαρακτῆρα, προκειμένου νὰ ὑπογραφοῦν τὰ Κοινὰ Συμπεράσματα τῆς παρούσης. Θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου και Παύλου ἐν Δάφνῃ Ἀθηνῶν, ἐντὸς τῆς Β’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.
 
Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Δάφνη-Φυλὴ
14/27.2.2014
 

4 σχόλια:

 1. Το τέταρτο δεν μπορώ να το καταλάβω τι πάει να πει:<>;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το {Περὶ τῶν νεοφανῶν φερομένων ὡς ἁγίων μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ 1924 καὶ ἀποβιωσάντων ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν-Σεργιανιστῶν, ἐπεβεβαιώθη, ὅτι ἡ τιμὴ τούτων ὡς Ἁγίων δὲν υἱοθετεῖται ὑπὸ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας} δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή στην Γνήσια Ορθοδοξία όλοι οι παραπάνω ήτανε πλανημένοι; Δεν καταλαβαίνω πολύ φοβούμαι αν πράγματι είναι έτσι ότι ο διάλογος παίρνει λάθος δρόμο. Ελπίζω να μην καταλήξει με την δημιουργία μιας μεγάλης ματθαϊκής παρατάξεως και το φυσάμε και δεν κρυώνει μετά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το τέταρτο αγαπητέ μου αδελφέ Παναγιώτη σημαίνει με απλά λόγια πως δεν αποδέχονται τις αγιοποιήσεις αυτών που κοιμήθηκαν μετά το 1924. Μην σε σκανδαλίσει. Πιστεύω η άρνησή τους αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα πως αρνούνται την αγιότητα κάποιων προσώπων, αλλά ευθέως -και ορθώς αν είναι έτσι- αντιτίθενται στη σπουδή των Οικουμενιστών να αγιοποιήσουν επιλεκτικά μόνο εκείνα τα πρόσωπα από τα οποία δεν κινδυνεύουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελπίζω πράγματι να είναι έτσι και να μην έχει άλλο νόημα. Αν και πράγματι το βλέπω τελείως λάθος. Αντί να δημιουργήσουν κλίμα ευνοϊκό μεταξύ του νέου και του παλαιού τώρα είναι σαν να δίνουνε τροφή στους οικουμενιστές και στους άλλους ημερολογιολάτρες παλαιού και νέου. Μεγαλύτερη διχόνοια θα προέλθει από αυτό.

   Διαγραφή