"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Μνήμη Αγίου Βλασίου

(φορητή εικόνα 21ου αιώνος, έργο Αριστείδου)

11η ῾Αγ. ΒΛΑΣΙΟΥ· ῏Ητο ἰατρός, τὸ 315 μ.Χ ἔγινε ἐπίσκοπος Σεβάστειας της ᾿Αρμενίας ὡμολόγησε εἰς ἡγεμόνα ᾿Αγρικόλαο ραβδίζεται, ξέεται μὲ ὀνύχια, τὸν φυλακίζουν μὲ ἄλλες 7 γυναῖκες ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσαν εἰς μαρτύριο καὶ ἠλείφοντο μὲ τὸ αἷμα του. Προσποιούμεναι ὅτι θὰ θυσιάσουν ἔρριψαν τὰ εἴδωλα εἰς τὴ λίμνη, κρεμῶνται καὶ ξέονται μὲ σιδηρᾶ ὀνύχια. ῎Ετρεχε γάλα ἀντὶ αἵματος!! ῎Αγγελοι κατελθόντες ἰάτρευον τὰ κοπτόμενα μέλη τῶν λέγοντες· «Μὴ φοβεῖσθε, ὁ καλὸς ἐργάτης πρέπει ὄχι μόνο ν᾿ ἀρχίση, ἀλλὰ καὶ νὰ τελειώσῃ καλῶς, διὰ νὰ τύχῃ αἰωνίου ζωῆς παρὰ Θεοῦ. ῞Οταν ἔρριψαν αὐτὰς εἰς κάμινο, εὐθὺς ἡ κάμινος ἐσβέσθη. Τότε ἀπεκεφάλισαν. ῾Ο ἅγιος ἐρρίφθη εἰς τὴν λίμνην ἀλλ᾿ ὦ του παραδόξου, ὁ ἅγιος ἵστατο ἐπάνω εἰς τὰ ὕδατα καὶ ἔλεγε· «ἐὰν ἔχουν οἱ θεοὶ σᾶς δύναμι, ἔλθετε νὰ ἴδωμεν. Τότε 68 στρατιῶτες ἐπήδησαν εἰς τῇ λίμνῃ καὶ ἐπνίγησαν. ῎Αγγελοι τὸν ἔφεραν εἰς ξηράν. Τέλος τὸν ἀπεκεφάλισαν.
(από τον Συναξαριστή Γέροντος Αλυπίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου