"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ" ΠΡΟΣ ΤΟΝ Π. ΙΩΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟ

 
Π. Ἰωὴλ χαίρετε ἐν Κυρίω! Ἀναγνώσαμε κάποιο ἄρθρο ποὺ φέρει ὡς τίτλο: ''ΑΠΛΑ ΖΗΛΟΣ Η ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ?'' καὶ δυστυχῶς ἐπαληθεύτηκε ἕνα παλαιότερο ἄρθρο μᾶς ὑπὸ τὸν τίτλο: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΑΓΩΝ Η ΑΝΤΙΖΗΛΩΤΙΚΟΣ?  http://entoytwnika1.blogspot.gr/2013/10/blog-post_6587.html

Ἀναφερθήκατε (ὅπως καὶ ἄλλες φορές), εἰς τοὺς παλαιοημερολογίτες καὶ ὄχι μόνο! Ἐμεῖς ἐπειδὴ ἀκολουθοῦμε τὸ παλαιὸ θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ λεγόμενα σᾶς δὶ αὐτούς.

 Μᾶς λέτε:

Α) Είναι τυχαίο το ότι ο παλιοημερολογητικός κόσμος, έχει διασπασθεί σε τόσες παρατάξεις, που και οι ίδιοι αγνοούν τον αριθμό τους; Σημειωτέον, ότι όπως ισχυρίζονταν, ξεκίνησαν για την «ακρίβεια» του ημερολογίου. Και αυτό μεν ίσχυε για τον απλοϊκό λαό. Αποτελούσε όμως το «προπέτασμα καπνού», και όπως έχει αποδειχθεί και ομολογηθεί, άλλοι υπήρξαν δυστυχώς οι σκοποί των πρωταγωνιστών του κινήματος. Του κινήματος που νομοτελειακώς κατήντησε σε «λερναία ύδρα».

Ἐμεῖς δὲν ἀγνοοῦμε οὔτε τὶς παρατάξεις, οὔτε τὸν ἀριθμό τους, μήπως ἐσεῖς τὶς ἀγνοεῖτε ἡ κάνετε ὅτι τὶς ἀγνοεῖτε; Μᾶς λέτε αὐτὰ ποὺ πολλοὶ πρὶν ἀπὸ ἐσὰς προσπάθησαν νὰ καταλογίσουν διὰ νὰ πλήξουν τὸν τίμιο καὶ δίκαιο ἀγώνα τῶν παλαιοημερολογιτῶν!

Θὰ σᾶς συνιστούσαμε νὰ μελετήσετε τοῦτο τὸ ἄρθρο http://entoytwnika.blogspot.gr/2012/12/blog-post_1754.html διὰ νὰ μὴν ἐπαναλαμβανόμαστε καὶ γινόμαστε κουραστικοὶ σὲ ὅσους τὸ ἔχουν ἤδη ἀναγνώσει.

Μήπως ὅμως ἐσεῖς εἶστε ἑνωμένοι; Εἰς ἐσὰς συμβαίνει τὸ παράδοξον! Νὰ ἔχετε διοικητικὴ ἑνότητα χωρὶς ἑνότητα πίστεως! Διοικητικὴ ἑνότητα ὑπάρχει λόγω τῆς σχέσεώς σας μὲ τὴν Πολιτεία, ἑνότητα πίστεως ὅμως δὲν ὑπάρχει! Ἄλλος πιστεύει ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι ''Ἐκκλησία'' μὲ μυστήρια, ἄλλος ὄχι! Ἄλλος ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι Παναίρεση, ἄλλος ὅτι δὲν εἶναι! Ἄλλος ὅτι μὲ τοὺς Μονοφυσίτες δὲν ὑπάρχουν οὐσιαστικὲς διαφορές, ἄλλος ὅτι ὑπάρχουν! Ἄλλος συμπροσεύχεται μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἄλλος ὄχι! Καὶ ὁμιλῶ βεβαίως διὰ Πατριάρχες, Ἐπισκόπους κ.λπ. Ἡ Ὀρθόδοξη ἑνότητα προυποθέτει τὴν ἑνότητα εἰς τὴν πίστη καὶ ὄχι τὸ ἀντίθετο! Ἐσεῖς εἶστε ἑνωμένοι ὅσον ἀφορᾶ τὰ φρονήματά σας;

Ἃς δοῦμε ὅμως καὶ τὶς δικὲς σᾶς (νέου ἡμερολογίου) ἀνεπίσημες παρατάξεις!

Ά) Οἰκουμενιστές

Β) Συντηρητικοὶ

Γ) Ὀργανωσιακοὶ

Δ) Νεοορθόδοξοι, νεονικολαΐτες

Ε) Νεοβαρλααμίτες

ΣΤ) Ἀποτειχισμένοι

Πιστεύουμε ὅτι αὐτὲς φθάνουν! Ἐὰν θέλετε μποροῦμε νὰ σᾶς ἐξηγήσουμε καὶ τὸ τί πρεσβεύει ἡ κάθε μιὰ εἰς τὸν χῶρο σας!

Πεῖτε μᾶς ὅμως συγκεκριμένα! Ποιοὶ ἦταν οἱ ''ἄλλοι σκοποὶ'' τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ ''κινήματος'' ποῦ ἐσεῖς γνωρίζετε ἐνῶ ἐμεῖς ὄχι;

Μᾶς λέτε:

Β) Αποτελεί ή όχι αλήθεια και μάλιστα τραγική, την οποία παραδέχονται και ομολογούν πρωτίστως τα ίδια τα μέλη των ποικίλων παρατάξεων, ότι στην εσωτερική τους δομή, υφίσταται μεγαλύτερος οικουμενισμός από αυτόν που δήθεν καταδικάζουν;

Μάλιστα! Δηλαδὴ τώρα υἱοθετεῖτε τὰ δῆθεν ἐπιχειρήματα  διαφόρων καὶ μᾶς ἐρωτᾶτε ἐὰν ἀληθεύουν; Μήπως ἐπειδὴ κάποιοι ἀναφέρουν αὐτὲς τὶς κουτὲς καὶ ἀθεολόγητες θεωρίες καὶ συκοφαντίες  σημαίνει  ὅτι  ἀληθεύουν;  Ὄχι δὲν ἀληθεύουν! Παρακαλοῦμε δεῖξτε μᾶς ἐσεῖς ὅτι  ἀληθεύουν καὶ ἂν ἀληθεύουν! Ποιὸς εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς τῶν παλαιοημερολογιτῶν ποὺ μάλιστα εἶναι καὶ μεγαλύτερος ἀπὸ αὐτὸν ποῦ καταδικάζουν; 

Γ) Είναι ψέμα το γεγονός ότι, κληρικοί που έχουν καθαιρεθεί για πολύ σοβαρούς λόγους από την Ελλαδική Εκκλησία, βρίσκουν καταφύγιο στις παρατάξεις του δήθεν «πατρίου ημερολογίου» και του «αντιοικουμενισμού»;

Ὕπηρξαν ὄντως κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις καὶ ἡ ἀπάντηση βρίσκεται εἰς τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ σᾶς ἐδώσαμε ἄνωθεν. Ὅμως καὶ ἔτσι νὰ εἶναι ὑποθετικά, τότε πάτερ μου λυπόμαστε ποὺ τὸ ἀναφέρουμε, ἀλλὰ ἀπὸ ἐσὰς αὐτοὶ προῆλθαν ἡ προέρχονται καὶ μολύνουν καὶ τὸν χῶρο μας! Διορθῶστε τὸν χῶρο σᾶς διὰ νὰ μὴν μολύνουν καὶ ἐμᾶς!

Δ) Οι ανοικονόμητες οικονομίες που λαμβάνουν χώρα σε όσους απέκοψαν εαυτούς και αλλήλους από το Σώμα της Εκκλησίας, μπορούν να συγκριθούν με την όντως οικονομία που χειρίζεται κατά καιρούς η Εκκλησία σε πρόσωπα και καταστάσεις;

Καὶ πάλιν ἀόριστα μας ὁμιλεῖτε! Διὰ ποιὲς οἰκονομίες ὁμιλεῖτε; Πεῖτε μᾶς συγκεκριμένα! Ἐσεῖς ὅμως τηρεῖτε τὴν ''ὄντως οἰκονομία''; Καὶ ποιὰ εἶναι; Νὰ δέχεστε τοὺς αἱρεσιάρχες νὰ σᾶς εὐλογοῦν καὶ σᾶς ἁγιάζουν καὶ ὄχι μόνο; Νὰ δέχεσθε ἡ Ἐκκλησία σας νὰ συμμετέχει (εἶναι μάλιστα καὶ ἰδρυτικὸ μέλος) εἰς τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν ''Ἐκκλησιῶν''=αἱρέσεων; Βέβαια εἰς τὰ λόγια μερικοὶ ἀπὸ ἐσὰς ἀναφέρετε ὅτι δὲν ἀποδέχεσθε αὐτὲς τὶς κακόδοξες κινήσεις τῶν Ἐπισκόπων, Ἱεραρχῶν καὶ Πατριαρχῶν σας, ὅμως εἰς τὴν πράξη ἀλλὰ δείχνετε! Νὰ μᾶς ἀναφέρετε παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ δεῖξτε μᾶς ἐὰν οἱ οἰκονομίες τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν σχέση μὲ τὶς δικές σας!

Ὁμιλεῖτε ἐπίσης διὰ μιὰ  ''νέα κατάσταση που αυτοχαρακτηρίζεται ως αποτείχισις''!!! Μὰ τώρα σοβαρολογεῖτε πάτερ μου; Νέα κατάσταση εἶναι εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία ἡ ἀποτείχιση; Μᾶς φέρνετε ὡς παράδειγμα τὸν π. Πορφύριο καὶ μιὰ μαρτυρία ἑνὸς ἁγιορείτη (ἀγνώστου) Γέροντα διὰ νὰ πείσετε τοὺς ἀναγνῶστες; Ἐμεῖς πρὸς τὸ παρὸν δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ θέμα τῆς ἀποτείχισης διότι εἰς τοὺς σύγχρονους ἀποτειχισμένους ἀπευθύνετε τὸν λόγο, ὅποτε θὰ σᾶς ἀπαντήσουν οἱ ἴδιοι.

Περιμένουμε τὴν δικὴ σᾶς ἀπάντηση εἰς ἐμᾶς, διὰ νὰ συνεχίσουμε ἐὰν θέλετε ἕναν διάλογο, ὄχι μὲ ἁπλὸ τὸν τρόπο ὅπως τώρα, ἀλλὰ μὲ θεολογικὲς τοποθετήσεις καὶ ἐπιχειρήματα. Οὕτως ἡ ἄλλως τόσους διαλόγους κάνετε μὲ αἱρετικούς, δὲν νομίζουμε νὰ σᾶς πειράξει καὶ ἕνας διάλογος μὲ ''σχισματικοὺς'' ὅπως μᾶς ἀποκαλεῖτε, καὶ σᾶς διαβεβαιώνουμε ὅτι τουλάχιστον ἐμεῖς μὲ ἐσὰς δὲν θὰ συμπροσευχηθοῦμε, ὅπως κάνουν οἱ Ποιμένες σας μὲ τὸ συνονθύλευμα τῶν αἱρετικῶν εἰς τὸ Π.Σ.Ε., ἀλλὰ καὶ ὅπως κάνετε καὶ ἐσεῖς μὲ αὐτοὺς ὅταν τοὺς ὑποδέχεσθε εἰς τὶς πόλεις σας, ἡ ὅταν τοὺς μνημονεύετε εἰς τὸ ἅγιο θυσιαστήριο. Ὅπότε δὲν ὑπάρχει φόβος μὴν μολυνθεῖτε μὲ τὸν διάλογο αὐτόν.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ''

1 σχόλιο:

  1. Διάβασα λίγες από τις διαστροφές του π. Ιωήλ. Ένα από τα ίδια είναι, δηλαδή ποταμός ψεύδους, διαστροφής και συκοφαντίας. Π.χ. γράφει: «Σημειωτέον, ότι όπως ισχυρίζονταν, ξεκίνησαν για την «ακρίβεια» του ημερολογίου.» Ουδέν ΨΕΥΔΕΣΤΕΡΟΝ τούτου!!! Ή μάλλον ισχύει ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, εφόσον οι καινοτόμοι (Χ. Παπαδόπουλος κ.ά.) είναι αυτοί που επεκαλέσθησαν (υποκριτικώς βεβαίως) λόγους ακριβείας του ημερολογίου προκειμένου να δικαιολογήσουν την αλλαγή, σκοπός της οποίας ήτο να συνεορτάζουν με τον "πάπα" και τους προτεστάντες, όπως οι ίδιοι και πάλι ομολογούν στην Πατριαρχική Εγκὐκλιο του 1920 και στα βιβλία τους. Ουδείς από τους Ορθοδόξους που παρέμειναν στα Πάτρια, προκειμένου να μην φραγγέψουν, νοιάστηκε ποτέ για την ακρίβεια του ημερολογίου!!! Άρα ο π. Ιωήλ, εκτός από από το γεγονός ότι κάμνει τον δικηγόρο των Οικουμενιστών, ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΩΣ σ' αυτό το θέμα! Φαίνεται ότι προαλείφεται για επίσκοπος...

    ΑπάντησηΔιαγραφή