"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ"

Διαβάζουμε στο ιστολόγιο "ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ":

Όταν και τα χριστιανικά έντυπα λογοκρίνουν


Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΟΥ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ»
 

 
Υἱοθετεῖ ἀπροκάλυπτα τὴ νεοταξικὴ συνταγὴ
τῆς λογοκρισίας καὶ τῆς φιμώσεως ὁ ἄλλοτε
«Ὀρθόδοξος Τύπος» τοῦ γερ. Χαράλαμπου Βασιλόπουλου
 
«Ὀρθόδοξος Τύπος» δεκαετίες στὶς ἐπάλξεις τοῦ ἀντὶ-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνα τελευταῖα φαίνεται νὰ συμβιβάζεται μὲ ἀμφιλεγόμενα πρόσωπα καὶ ἀλλότριες καταστάσεις. Ἀκολουθώντας τὴν λογοκρισία, τὴν ὑποκρισία, τὴν διπλωματία καὶ τὴν ἐμπάθεια τῶν ἀντίχριστων καὶ ἐκκλησιομάχων μέσων ἐνημερώσεως, δημοσιεύει μόνον ὅ,τι ἀρέσει στὴν οἰκογενειοκρατία καὶ ὅ,τι βολεύει τὴν ἱερατικὴ ὁμάδα ποὺ τὸν διευθύνει.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ σχόλιο αὐτὸ ἀποτελεῖ δημοσίευση τῆς 16 Noεμβρίου 2012 (ἀρ. φ. 1950). Σ’ αὐτὴν ἀσχολεῖται ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» μὲ μιὰ καιροσκοπικὴ καὶ παραπλανητικὴ Ἀνακοίνωση-Καταγγελία τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιου. Μὲ αὐτὴ ὁ Μητροπολίτης καταγγέλλει τὸν ΟΤΕ Αἰγίου, γιατὶ ἔκανε ὅτι κάνει στοὺς κοινοὺς θνητούς: τοῦ ἔκοψε τὸ τηλέφωνο, ἂν καὶ καθυστέρησε (ὅπως ὁμολογεῖ) νὰ τὸ ...πληρώσει!
Δηλαδή, ὁ Μητροπολίτης α) διαμαρτύρεται γιατὶ εἶχε τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν θνητῶν(!) β) θέλει νὰ πιστέψουμε (ὅπως πίστεψε ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», παίζοντας τὸ παιχνίδι τοῦ Μητροπολίτη) ὅτι δὲν εἶχε νὰ πληρώσει 140,50 εὐρώ(!), ἢ γ) μήπως, θέλει νὰ δηλώσει –μὲ τὴν Ἀνακοίνωσή του αὐτὴ– ὅτι διώκεται ἀπὸ τὸν ΟΤΕ;
Αὐτὴ λοιπόν, ἡ ἀστεία δήλωση τοῦ Μητροπολίτη, κατὰ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο», ἀποτελεῖ εἴδηση ἄξια δημοσιεύσεως!
Ἀντίθετα, γιὰ τὶς πρόσφατες δημοσιεύσεις τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων, ὡς πρὸς τὴ «Χρυσῆ Αὐγή», ποὺ ξεσήκωσαν σάλο ἐναντίον του στὰ Μ.Μ.Ε., οὐδεμία ἀναφορὰ ἔγινε ἀπὸ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο».
Τὸ ἴδιο, ἡ πρόσφατη δίκη μὲ κατηγορούμενο τὸν Μητροπολίτη Καλαβρύτων, ποὺ κράτησε τρεῖς ἑβδομάδες στὸ Ἐφετεῖο Πατρῶν (ἔγινε μὲ διακοπὲς λόγῳ τῆς ἀπεργίας τῶν δικαστῶν) δὲν ἀποτελεῖ εἴδηση κατὰ τὴν ἐφημερίδα. Γι’ αὐτὴ τὴ δίκη δὲν ἔγραψε λέξη! Οὔτε πρὶν τὴν διεξαγωγή της ἀνέφερε κάτι, οὔτε καὶ μετά! Φαίνεται ὅτι εἶναι προστατευόμενος τῆς ἐφημερίδος ὁ κ. Ἀμβρόσιος, τοῦ ὁποίου ἀνελλιπῶς δημοσιεύει ἄρθρα, γεγονός πού δημιουργεῖ εὔλογες ἀπορίες καί ἐρωτήματα!
Καὶ δημιουργεῖ ἀπορίες, γιατὶ ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων οὐδέποτε διόρθωσε τὶς Οἰκουμενιστικὲς ἀπόψεις του. Συνεχίζει δηλ. νὰ διδάσκει ὅτι τὸ filioque δὲν εἶναι αἵρετικὴ δοξασία τῶν Παπικῶν καὶ ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν ἀποτελεῖ αἵρεση. Οὐδέποτε ἀνήρεσε τὴ θέση του ὅτι οἱ παπικοὶ ἔχουν μυστήρια. Οὐδέποτε κατέδειξε (ἂν καὶ μιλᾶ γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα) ποιοί εἶναι οἱ Οἰκουμενιστὲς ἡγέτες (ἀφοῦ τότε θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολογηθεῖ καὶ περὶ ἑαυτοῦ) καὶ οὐδέποτε ἀποδέχθηκε ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι αἵρεση.
Καὶ γιὰ νὰ ἀντιπαρέλθουμε τὰ περὶ τοῦ μητροπολίτου Καλαβρύτων, ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» σιώπησε ἐκκωφαντικῶς γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἀποτειχίσεως Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἐπισκόπους τους! Οὔτε θετικά, οὔτε ἀρνητικά, οὔτε οὐδέτερα ἔδωσε τὴν εἴδηση. Ἕνα τεραστίας σημασίας γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ πράγματα γεγονός, γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικοῦ περιεχομένου (καὶ μάλιστα ἀντί-οἰκουμενιστικοῦ στόχου) ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» εἶναι ἁπλῶς... ἀνύπαρκτο!!!
Οἱ ἰθύνοντες τῆς ἐφημερίδας φασιστικὰ ἀπεφάσισαν καὶ διέταξαν νὰ μὴ πληροφορηθοῦν τὸ γεγονὸς αὐτὸ οἱ ἀναγνῶστες της. Παρόλο ποὺ τὴν ἐνέργεια αὐτὴ πραγματοποίησαν συνειδητοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἐφαρμόζοντας διδασκαλίες, ἐξαγγελίες καὶ διακηρύξεις ποὺ αὐτοὶ τοῦτοι οἱ ἰθύνοντες τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» δίδαξαν καὶ διετύπωσαν!!!
Τέλος, ἐνῶ στὴν ἐφημερίδα δημοσιεύεται τακτικὸ «Βιβλιογραφικὸ Δελτίο», ἀλλὰ καὶ ἑκατοντάδες «Παρουσιάσεις» σημαντικότατων, σημαντικῶν ἢ καὶ ἀσήμαντων βιβλίων, κόπηκε μὲ ἄνωθεν ἐντολή, ὄχι μόνον ἡ παρουσίαση, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἡ μνημόνευση τῶν βιβλίων τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ, παρόλο ποὺ διαπραγματεύονται ἕνα κρίσιμο γιὰ τὴν Ἐκκλησία θέμα, τὴν Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως τῶν αἱρετικῶν-Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων. Ἡ πρακτική τῆς Διακοπὴ τῆς Μνημονεύσεως εἶναι ἕνα γεγονός πού ἀντιπαρέρχεται ἡ ἐφημερίδα σκανδαλωδῶς. Γιὰ τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» αὐτὰ τὰ βιβλία εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουν. Κάποια βαριὰ ὀνόματα, ἐκεῖ στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» —ποὺ θεωροῦν ὅτι ὅλοι ἐκτὸς τῶν ἰδίων εὑρίσκονται «ἔξω ἀπὸ τὸν χορό»!!!— δὲν θέλουν οὔτε στὸν ὕπνο τους νὰ τὰ σκέπτονται καὶ νὰ βλέπουν.
Αὐτὴ ἡ τακτικὴ θυμίζει τὴν παραχάραξη τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὴν κομμουνιστικὴ Ρωσία, τῆς ὁποίας οἱ διοικοῦντες ἀπάλειφαν πρόσωπα καὶ γεγονότα ἀπὸ δημοσιευμένες ἤδη ἱστορικὲς φωτογραφίες, ἀναφορὲς σὲ «ἐπιστημονικὰ» βιβλία, ἐγκυκλοπαίδειες, ἀκόμη καὶ ἀπὸ μνημεῖα!!! Αὐτὲς εἶναι οἱ πρακτικὲς τῶν πάσης φύσεως ὁλοκληρωτισμῶν (φασιστικοῦ, ναζιστικοῦ, κομμουνιστικοῦ, ἱεροεξεταστικοῦ, παγκοσμιοκρατικοῦ κ.λπ.) καὶ ἐσχάτως τῆς «ὀρθοδόξου ἱερᾶς ἐξετάσεως», ποὺ πλέον υἱοθετεῖ καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος»!!!
Ὡστόσο οἱ ἀντὶ-οἰκουμενιστικῶς κομπορρημονοῦντες καὶ κορδακιζόμενοι ἰθύνοντες τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» (μετὰ τὴν εὔνοια πρὸς τὸν οἰκουμενιστὴ μητροπολίτη Καλαβρύτων) σύρθηκαν στὰ πόδια τοῦ ψευδῶς ἰσχυριζομένου δῆθεν μεταμέλεια οἰκουμενιστῆ μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ζητώντας του συγγνώμη, γιατὶ δημοσίευσαν τὰ (σχετικὰ μὲ τὰ περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας) κακόδοξα φρονήματά του, τὰ ὁποῖα οὐδέποτε δημοσίως ἀνεκάλεσε, ὅπως δημοσίως τὰ διετύπωσε καὶ διαπρυσίως ὑπεστήριξε. Σχετικὸ μακροσκελὲς κείμενο δημοσιεύσαμε στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ «Κοσμᾶ Φλαμιάτου» ποὺ ἐδῶ κι ἑνάμισυ μήνα κυκλοφορεῖ καὶ προχθὲς δημοσίευσε τὸ ἱστολόγιο Paterikiparadosi.
Αὐτὴ εἶναι ἡ Νέα Τάξη ποὺ πλασάρει ἡ ἑωσφορικὴ Νέα Ἐποχὴ ἐν μέσῳ τῆς ἐπιβαλλομένης κατὰ τῶν λαῶν —καὶ ἰδιαιτέρως κατὰ τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ— γενοκτονικῆς Παγκοσμιοποιήσεως. Ἡ Νέα Ἐποχὴ τῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου ποὺ ἀκαθέκτως ἐπελαύνει διὰ τοῦ διαχριστιανικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ διαθρησκειακοῦ Συγκρητισμοῦ.
Αὐτὴ τὴ Νέα Τάξη τῆς «ἀγάπης», τῆς «ἐλευθερίας τοῦ λόγου» καὶ τῆς «ἀντικειμενικῆς ἐνημέρωσης» δείχνουν νὰ υἱοθετοῦν ἐν τοῖς πράγμασι οἱ ἰθύνοντες τοῦ πάλαι ποτε ἀγωνιστικοῦ καὶ προμάχου ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας «Ὀρθοδόξου Τύπου»!
Φαίνεται πὼς οἱ αὐτόκλητοι καὶ ἀλληλοεπιβαλλόμενοι ἡγέτες τοῦ ἀντὶ-Οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνα —ποὺ φασιστικὰ φιμώνουν κάθε «ἀνυπάκουη» σὲ αὐτοὺς φωνὴ καὶ ἐπιβάλλουν πειθαναγκαστικὰ τὴν μὴ-Ἀποτείχιση καὶ τὴν ἀδράνεια καὶ τὴν ὑποταγὴ ἔναντι τῶν ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ἐπωνύμων καὶ ὁσημέραι ἀποχαλινουμένων αἱρετικῶν— (φαίνεται) πὼς ἔχουν χαράξει τὸ δρόμο τους. Λιποψυχοῦν ἐν ὄψει πιθανῶν μηνύσεων, μὴ τάχα καὶ χάσουν τὶς κινητὲς καὶ ἀκίνητες περιουσίες τους ἢ μήπως καὶ ταλαιπωρηθοῦν συγκρουόμενοι μὲ τὴν ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως εὑρισκομένη καὶ ἐπὶ τῆς Ἐκκλησίας Του ἐπιβαλλομένη δεσποτοκρατία. Δὲν κατανοοῦν, ὅμως, πὼς ἔτσι καθίστανται ὀργανικὸ καὶ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς δεσποτοκρατίας ποὺ ὑποτίθεται πὼς πολεμοῦν!
Ἀλήθεια, αὐτοὶ ποὺ μᾶς καλοῦσαν χρόνια στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, πῶς μεταλλάχθηκαν ἔτσι; Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτοὶ νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων, ἀφοῦ συνεχῶς ἀλλάζουν στόχους; Δὲν τοὺς ἀρκοῦν πλέον, γιὰ τὴν διακοπὴ μνημονεύσεως τῶν αἱρετικῶν, ὅλες αὐτὲς οἱ φρικτὲς παραβάσεις τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἂν καὶ εἶχαν ἐξαγγείλει τὴν ἀποτείχιση, τὸν καιρὸ ποὺ οἱ παραβάσεις ἦσαν ἠπιότερες. Καὶ δὲν τοὺς ἀρκοῦν πλέον οἱ παραβάσεις, γιατὶ μεταλλάσσονται, σύμφωνα μὲ τὸν ρυθμὸ μεταλλαγῆς τῶν Οἰκουμενιστῶν!
Ἔτσι, τώρα, ἐφεῦραν νέο στόχο. Θὰ προχωρήσουν σὲ διακοπὴ μνημονεύσεως, ἰσχυρίζονται, ἐὰν προχωρήσουν οἱ Οἰκουμενιστὲς δημοσίως στὴν intercommunio, δηλαδὴ τὸ κοινὸ ποτήριο μὲ τοὺς ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικούς, ἀφοῦ τὸ ἤδη ὑφιστάμενο «κρυφὸ» κοινὸ ποτήριο (ὅπως οἱ ἴδιοι ἔχουν καταγγείλει) δὲν ἐνοχλεῖ τὴν νομικιστικὴ περὶ πίστεως συνείδησή τους; Καὶ πῶς θὰ καταστήσουν τὴν ἀνώδυνη ἡμι-μαρτυρία τους ἐπώδυνο μαρτύριο-ὁλοκαύτωμα;
Κατὰ τὰ ἄλλα κόπτονται τάχα γιὰ τὴν Ἱερὰ Παράδοση καὶ τὴν Πατερικὴ Διδασκαλία, ἐπιμελῶς ὡστόσο παραθεωροῦντες τὴν Πατερικὴ Πρακτική, Νουθεσία, Ὑπόδειξη καὶ Παρακαταθήκη κατὰ τῶν ἑκάστοστε αἱρετικῶν ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διαστρέφοντας τὸ πνεῦμα τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων μας, γινόμενοι δὲ πλειστάκις κατὰ τὸ δοκοῦν φετιχιστὲς τοῦ γράμματος!...
Ἀλλὰ κοροϊδεύοντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, νομίζουν πὼς κοροϊδεύουν καὶ τὸν Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό;

Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2012

«Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”»
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ":
Η αλήθεια είναι πως και παλαιότερα ο "Ορθόδοξος Τύπος" λογόκρινε κείμενα (κυρίως Ορθοδόξων του Πατρίου ημερολογίου). Υπήρξαν όμως περίοδοι που τα άρθρα του υπήρξαν καυστικότατα, αγωνιστικά και αφυπνιστικότατα. Βεβαίως τότε είχε και συνεργάτες σαν τους Ανδρέα Θεοδώρου, Κωνσταντίνο Μουρατίδη, Αλέξανδρο Καλόμοιρο, Διονύσιο Μπατιστάτο, π. Παύλο Αγιοταφίτη, Αριστοτέλη Δελήμπαση, Φώτη Κόντογλου, Κωνσταντίνο Καβαρνό, π. Νικόδημο Μπιλάλη κ. α. Σήμερα δυστυχώς ο "Ορθόδοξος Τύπος" έχει καταντήσει ο ορισμός της γραφικότητας. Πενήντα χρόνια αντιοικουμενιστικού αγώνος και έχει μείνει στα ίδια λόγια. Και μόνον λόγια. Έπρεπε ήδη να έχει συνταχθεί με όλους τους Αποτειχισμένους αγωνιστές.  Κλείνοντας παραθέτουμε από το αρχείο μας μερικούς τίτλους απο παλαιά τεύχη, για να θυμηθούν οι παλαιοί και να πάρουν μια γεύση οι νεώτεροι. Έναν τέτοιο "Ορθόδοξο Τύπο" θέλουμε και σήμερα, συντασσόμενο με τους αγωνιστές της Πίστεως. 
   
 

3 σχόλια:

 1. Ισχύει και εδώ το "ουδείς στεφανούται, εάν μη νομίμως αθλήση". Τη νόμιμη άθληση την πετάξαμε, ή καλύτερα την διευρύναμε με τις διασταλτικές ερμηνείες των "συνταγματολόγων" του Κανονικού Δικαίου. Πανεπιστημιακοί και λοιποί ειδικοί επί θεμάτων Πίστεως (και Τάξεως) αποφάνθηκαν ότι το Εορτολόγιο δεν άπτεται του Δόγματος. Άλλωστε, είχαμε και το "ίνα πάντες έν ώσιν". Το βρήκαν οι σιωνιστές, μας το προσέφεραν με τη θεωρία των κλάδων, ανακαλύψαμε τις τρείς μονοθεϊστικές θρησκείες - που δεν είχαν προσβληθεί από τον ιό της νευροβιολογικής ασθένειας (π.Ρωμανίδης) - και ανακαλύψαμε, έτσι, τον ένα θεό για όλους. Ανακαλύψαμε όμως και την υπέρβαση! "Τὸ Μυστήριο τῆς Πίστεώς μας καὶ τῆς Λατρείας μας δὲν χωρεῖ σὲ ἡμερολόγια, γιατὶ ἀφορᾶ μὲν στὸν ἄνθρωπο ἀλλὰ ὑπερβαίνει τὰ ἀνθρώπινα" (Φιλορθόδοξη Ένωση Κοσμάς Φλαμιάτος).

  "3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; 4 ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; 5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου."

  Αν είναι, ή δεν είναι, Δογματικό το Εορτολογικό Ζήτημα καλείται Πανορθόδοξη Σύνοδος να μας δώσει την απάντηση. Φυσικά, όχι με σιωνιστές προκαθημένους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητοί μου η Εκκλησία βρίσκεται υπό διωγμό και ο άλλωτε Ορθόδοξος Τύπος έπρεπε αυτό να το διακηρύξει περίτρανα. Να ταχθεί με το μέρος των αποτειχισμένων και διατρανώσει το αναγκαίον της αποτειχίσεως από όλους τους υγιείς αντιοικουμενιστές. Αν προβαίναμε οι μεν του νέου σε αποτείχιση από την αίρεση και οι του παλαιού από τις παρατάξεις τότε θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και το ημερολόγιο (που σαφώς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το παλαιό, διότι η αλλαγή του ήταν η απαρχή της Οικουμενιστικής Εγκυκλίου του 1920) όχι όμως ως δογματικό θέμα αλλά ως θέμα λειτουργικής ενότητας και ευταξίας. Αμήν γένοιτο ο Θεός να μας ακούσει και να μας ελεήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αμήν! Ωραίο σχόλιο, προσωπικά συμφωνώ. Το θέμα βέβαια των λεγόμενων "παρατάξεων" είναι λεπτό, διότι έχει πολλές παραμέτρους. Ευελπιστώ να παρουσιάσω μια διαφωτιστική εργασία πάνω σε αυτό κάποια στιγμή αν είναι θέλημα Κυρίου.

   Διαγραφή