"Κρείττων γὰρ ἐπαινετὸς πόλεμος εἰρήνης χωριζούσης Θεοῦ· καὶ διὰ τοῦτο τὸν πραῢν μαχητὴν ὁπλίζει τὸ Πνεῦμα, ὡς καλῶς πολεμεῖν δυνάμενον" Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

«στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν» (Β Βασ. 24,14 )

(Με αφορμή μια δημοσκόπηση του εξαίρετου ιστολογίου "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ" ο υπεύθυνος του, έγραψε το παρακάτω άρθρο. Πηγή: http://entoytwnika.blogspot.gr/2012/09/2414.html)


Πολλοί χριστιανοί έχουν βρεθεί εις το σημείο της αγανακτήσεως κράζοντας με πόνο ψυχής, μαζί με τον Προφητάναξ Δαυίδ, «στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν» (Β Βασ. 24,14).
Έτσι και σήμερα! Υπάρχουν πολλοί που βλέπουν την σύγχυση που επικρατεί εις σχεδόν όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής, εις τα πολιτικά, οικονομικά, και θρησκευτικά.
Εμείς θα ασχοληθούμε όμως με τον τομέα της θρησκευτικής μας ζωής.

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι να πράξουν και τι να ακολουθήσουν. Την επίσημη Εκκλησία δεν θέλουν να την ακολουθήσουν λέγοντας ότι δεν θέλουν να κοινωνούν με τους Οικουμενιστές Επισκόπους. Τους Γ.Ο.Χ. δεν θέλουν να τους ακολουθήσουν λέγοντας ότι η αιτία είναι η διάσπαση μεταξύ τους. Τους Αποτειχισμένους δεν θέλουν να τους ακολουθήσουν αποκαλώντας τους ως ''ακέφαλους'' διότι δεν υποτάσσονται σε κανέναν Επίσκοπο. Βλέπουμε λοιπόν τρείς κατηγορίες. Κάνουμε και μια ψηφοφορία εις την σελίδα μας βάζωντας ενα ερώτημα με τρείς επιλογές. Το ερώτημα ήταν ''ΠΟΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΗ''; και πρώτη απο τις επιλογές είναι: ''ΕΝΤΑΞΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΓΟΧ'';
η δεύτερη: ''ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ''; και η τρίτη: ''ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ'';
Ψήφισαν εως τώρα 371 άτομα. 149 άτομα ψήφισαν παραμονή εις την επίσημη Εκκλησία, ενω 222 άτομα εψήφισαν μακριά απο αυτήν. 137 υπέρ των ΓΟΧ, ενω 85 προτιμούν την ''απλή'' Αποτείχιση.
Βλέπουμε ότι τα ποσοστά δεν έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους εις τον αριθμό, και τούτο βεβαίως δεικνύει την σύγχυση των Χριστιανών δια τα ζητήματα ταύτα.
Τι πρέπει λοιπόν να πράξει κανείς; Πως πρέπει να πορευθεί; Τι πρέπει να ακολουθήσει; «στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν» (Β Βασ. 24,14), φωνάζει ο απλοικός Χριστιανός!
Καυτά ερωτήματα τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και προσευχή δια να απαντηθούν. Εμείς θα κάνουμε μια απλή σύνοψη των πραγμάτων.

Γνωρίζουμε ότι αρχική αιτία δια όλη αυτή την σύγχυση των ημερών μας ήταν και είναι ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ εις την πίστη μας!


Εμείς όμως φυλάττουμε αμετακίνητα και απαραχάρακτα όσα οι Σύνοδοι και οι Πατέρες εθέσπισαν
. Αποδεχόμαστε όσα εκείνοι αποδέχονται και καταδικάζουμε όσα καταδικάζουν, αποφεύγουμε δε την επικοινωνία με όσους καινοτομούν εις τα της πίστεως. Εμείς ούτε προσθέτουμε, ούτε αφαιρούμε κάποια διδασκαλία, ούτε την μεταβάλλουμε. Ήδη ό θεοφόρος Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας στην Επιστολή του στον Άγιο Πολύκαρπο Σμύρνης γράφει:«Πάς ό λέγων παρά τά διατεταγμένα, καν αξιόπιστος ή, καν νηστεύη, καν παρθενεύη, καν σημεία ποιή καν προφητεύη, λύκος σοι φαινέσθω έν προβάτου δορά προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος». Ό Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας το του Αποστόλου Παύλου «Ει τις ευαγγελίζεται ύμίν παρ' ο παρελάβετε, ανάθεμα.», παρατηρεί ότι ο Απόστολος «ουκ είπε εάν εναντία καταγγέλλωσιν ή τό πάν άνατρέπωσιν, αλλά καν μικρόν τι εύαγγελίζωνται παρ' ο παρελάβετε, καν τό τυχόν παρακινήσωσιν, ανάθεμα εστωσαν» (Γαλ. 1,9. Εις Γαλ. Όμιλ. Κεφ. 1, PG 61,624 ). Ή Ζ' Οικουμενική σύνοδος ανακοινώνοντας τις αποφάσεις της εναντίον των εικονομάχων προς τους κληρικούς της Κωνσταντινουπόλεως γράφει: «Τη παραδόσει της Καθολικής Εκκλησίας έξηκολουθήσαμεν καί ούτε ύφεσιν ούτε πλεονασμόν έποιησάμεθα, αλλ'άποστολικώς διδαχθέντες, κρατούμεν τάς παραδόσεις άς παρελάβομεν, πάντα αποδεχόμενοι καί άσπαζόμενοι όσαπερ ή 'Αγία Καθολική Εκκλησία άρχήθεν τών χρόνων άγράφως καί εγγράφως παρέλαβεν... Ή γάρ αληθινή της Εκκλησίας καί ευθύτατη κρίσις καινουργείσθαι έν αύτη συγχωρεί ουδέν, ούτε άφαίρεσιν ποιείσθαι. Ήμείς τοιγαρούν πατρώοις νόμοις επόμενοι, παρά τού ενός Πνεύματος λαβόντες χάριν, άκαινοτομήτως καί άμειώτως πάντα τά της Εκκλησίας έφυλάξαμεν» (MANSI, 13, 409-412 )

Εις τούτο συμφωνούν ομοφώνως οι Άγιοι Πατέρες! Καινοτομίες δεν δεχόμαστε!
Άρα ενα σίγουρο συμπέρασμα είναι ότι οι καινοτομίες διαίρεσαν και διαιρούν τους Ορθοδόξους! Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα εφ΄ όσον το συμπέρασμα είναι ότι οι καινοτομίες διαίρεσαν και διαιρούν τους Ορθοδόξους; Η απάντηση είναι ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ!

Ποιά ήταν η αρχική καινοτομία η οποία ήταν και η αιτία της πρώτης διάσπασης των Ορθοδόξων; Η βιαία αλλαγή του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ!
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
λοιπόν του πατροπαράδοτου εορτολογίου!

Ποιά είναι σήμερα (επίσημα πια) η καινοτομία που μας φέρνει μνήμες του παρελθόντος; Ο Οικουμενισμός και η συμμετοχή εις το (Π.Σ.Ε.) Παγκόσμιον Συμβούλιον των «Εκκλησιών»=αιρέσεων!
Τι πρέπει να γίνει δια να αποφευχθεί και άλλη διάσπαση; ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.!!!

Συνοψίζοντας επαναλαμβάνουμε τα εξής:

Αιτία της σύγχυσεως ήταν και είναι οι ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ!

1. Χρειάζεται ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ

2. Επαναφορά του ΠΑΤΡΟΠΑΡΑΔΟΤΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Π.Σ.Ε.

και τέλος
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ!
όσο δεν γίνονται αυτά που προαναφέραμε, δεν θα δούμε μόνο διαιρέσεις-διασπάσεις, επίσημες (παλαιοημερολογιτών) και ανεπίσημες (νεοημερολογιτών), αλλά και άλλα χειρότερα τα οποία ευχόμαστε να μην επιτρέψει ο Θεός! διότι τότε δεν θα αναφώνησουμε «στενά μοι πάντοθεν σφόδρα ἐστίν» (Β Βασ. 24,14 ), αλλά «
Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα» (Ματθ. 8,25)!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου